מהו סיווג בטחוני וכיצד מקבלים אותו

| 30/01/2013 | סיווג בטחוני

"סיווג בטחוני" הוא מונח שעוגן באמצעות חוק שירות הביטחון הכללי ומהווה בעצם שם קוד לקביעת רמת הרגישות הביטחונית של תפקיד שנבחנת, בין היתר, למידע אליו נחשף בעל התפקיד במסגרת עיסוקיו והסיכונים שהחשיפה לתפקיד עלולה ליצור באם מי שנחשף אליו מנצל את התפקיד לרעה.

רבים הם המועמדים לתפקידים, בצה"ל, בגופי ביטחון אחרים,  בחברות ביטחוניות או בחברות שעובדות אל מול משרד הביטחון אשר נדרשים למלא טפסים לצורך הסיווג הביטחוני. ללא אישור שירות הביטחון הכללי, לא ניתן יהיה לאייש את המועמדים לתפקיד למרות שהם נמצאו מתאמים לתפקיד מכל הבחינות האחרות.

שירות הביטחון הכללי מעביר למעבידים הנדרשים לכך הודעה בדבר דרישות הסיווג הביטחוני למשרות בתפקידים ביטחוניים או בחברות הפועלות אל מול משרד הביטחון. שירות הביטחון הכללי הוא גם מי שמבצע את הסיווג הביטחוני בפועל ובוחן את התאמתם הביטחונית של המועמדים למשרות הביטחוניות.

החלטה בגין אי התאמה ביטחונית של מועמד לתפקיד בשל סיווג בטחוני אמורה להימסר לאותו אדם בידי שירות הביטחון עצמו וכוללת, בין היתר, את ההנמקה לקביעת אי ההתאמה ואת משך הזמן שאליו מתייחסת הקביעה אשר לא יהיה ארוך מ-5 שנים.

מעטים יודעים אולם מי שסיווגו הביטחוני נמצא כלא מתאים לתפקיד אליו הוא חותר, יכול לערור על ההחלטה בפני ועדת השגה מיוחדת שהוקמה מכוח החוק וזאת תוך 30 יום מהיום שבו נמסרה ההודעה בדבר אי ההתאמה הביטחונית. הועדה מונה שלושה חברים אשר ממונים על ידי ראש הממשלה בהתייעצות עם שר המשפטים. כאשר ההשגה מוגשת על ידי איש צבא אחד מחברי הועדה יהיה אדם שמונה על ידי שר הביטחון. יושב ראש הועדה הינו שופט מחוזי בדימוס.

לאור לחץ הזמנים הצפוי, קובע החוק כי אומנם הגשת ההשגה לכשעצמה לא תעכב את איוש המשרה אך ועדת ההשגה יכולה להחליט, במידה ותוגש בקשה מיוחדת לסעד ביניים על ידי המשיג, כי המשרה לא תאויש או תאויש באופן זמני עד לקבלת החלטה בהשגה עצמה.

החוק קובע סדרי דין מהירים מאוד בכל הנוגע להשגה שכזו – הדיון בהשגה אמור להיקבע תוך 30 ימים מיום השגת ההשגה. במהלך הדיון הועדה אמורה לשמוע את הטעמים לקביעת אי ההתאמה הביטחונית מטעם שירות הביטחון ולאחריהם למשיג ישנה הזכות לטעון. ניתן אף להשמיע בפני הועדה עדים במקרה הצורך. מכורח הדברים, דיוני הוועדה הינם סודיים ומתקיימים בדלתיים סגורות.

השארת תגובה

Leave a Message