30.0322 – דיווח על התייצבות לשירות מילואים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. דיווח התייצבות שמי יוגש לגבי חייל מילואים, המתייצב לשירות מילואים פעיל שנתי של שלושה ימים ומעלה (כאמור בפ"מ 30.0314).
2. הדיווח יוגש ביום ההתייצבות ע"ג טופס 429 ממוכן. במקרה שלא יימצא טופס 429 ביחידה, יוגש הדיווח ע"ג טופס 429-1 ידני.


החזקת הכרטסת ביחידה


3. בכל יחידת מילואים תוחזק כרטסת של טופסי 429 ממוכנים. הכרטסת תהיה בשימוש שוטף הן בזמן רגיעה והן בזמן חירום.


4. טופסי 429 ממוכנים יוחזקו במשולב עם טפסי 429-1 של חיילים, שאין להם טופסי 429. בטופסי 429-1 יופיעו פרטי החייל וחותמת היחידה. הטפסים יוחזקו בתוך קלסר מיוחד, המנופק ע"י מתקני מרכז ציוד. בסוף הקלסר יוחזקו טופסי 429-1 ריקים נוספים עם חותמת היחידה.


5. כרטסת טופסי 429 תוחזק לפי מיון א´ - ב´ של שמות המשפחה.


6. הטפסים יישמרו בתוך הקלסר. אם יש צורך בהפרדה בין קבוצות כרטיסים, תבוצע ההפרדה באמצעות חוצץ קרטון בגודל הכרטיסים.


7. יש לשמור על שלמות הטפסים ונקיונם לבל ייפגעו, יתקפלו או יתלכלכו, וכן אין להדקם במהדקים או בסיכות.


8. מספר טופסי 429 וטופסי 429-1 המלאים חייב להיות זהה למצבת היחידה.


התייצבות לשירות מילואים


9. בכל התייצבות לשירות מילואים לתקופה של שלושה ימים או יותר (שמ"פ או שמ"מ), ימולא לחייל טופס 429 או טופס 429-1. על שירות מילואים פעיל של יומיים יש לדווח ע"ג טופס 3010 בתום השירות, בלי לדווח ע"ג טופס 429 בתחילת השירות.


10. השלמת הכרטיסים החסרים לחיילים, שלגביהם מולא טופס 429 או טופס 429-1 לאחר התייצבות לשירות, תיעשה בהתאם למפורט להלן:-
א. התייצבות בודדים - טופס 429-1, ממולא כאמור בסעיף 4 לעיל, ישולב בכרטסת.
ב. התייצבות מסגרות - טופסי 429-1 לא ישולבו יחד עם טופסי 429 ו429-1- שנשארו בכרטסת. יש להמתין לקבלת טופסי 429 מודפסים ע"י המחשב. אם הגיעו רוב הכרטיסים (כ90- אחוז), תיערך השוואה מול רישומי היחידה; עבור החיילים אשר לא הגיע עבורם טופס 429 ממוכן ימולאו טופסי 429-1, שישולבו בכרטסת.


11. כשבועיים לאחר העברת טופסי 429 או טופסי 429-1, יופקו ע"י המחשב טופסי 429 ממוכנים. הטפסים ישולבו בכרטסת. לגבי חיילים שאינם מוצבים ביחידה עפ"י 
רישומי המחשב לא יופקו טופסי 429; אי לכך על קש"ל היחידה לדאוג להצבתם ואז יתקבלו עבורם טופסי 429-1.


12. לא תישלח בדואר כמות של יותר מ150- טופסי 429-1, היחידה תוודא משיכתם ממקשל"ר-מסו"ר.


ניפוק טופסי 429


13. מקשל"ר-מסו"ר תנפק ליחידות טופסי 429 ממוכנים המודפסים מראש ע"י המחשב במיון א´ - ב´ של שמות המשפחה, בכל אחד מהמקרים הר"מ:-
א. הוזן לחייל שירות מילואים (באמצעות טופס 429 או טופס 429-1), כאמור בסעיפים 9 עד 12 לעיל.
ב. דיווח על שינוי כתובת מגורים.
ג. דיווח על קליטת הצבה.
ד. דיווח על שחרור משירות חובה והצבה לשירות מילואים.


עדכון המחשב בשינויים


14. המחשב יעודכן בכל השינויים שיירשמו בעת התייצבות ע"ג טופס 429 ממוכן, בכל הנוגע לפרטים הר"מ:-
א. כתובת מגורים.
ב. מצב משפחתי ושם בן (בת) הזוג.
ג. מספר ילדים עד גיל 18.
ד. שם מקבל התשלום (בזמן חירום) וכתובתו.
ה. מספר חשבון הבנק לקבלת התשלום.


טיפול בנגרעים ובנוספים


15. נגרעים - טופסי 429 או 429-1 יוצאו מהכרטסת ויושמדו. ההשמדה תהיה רק במקביל להוצאת צו הקריאה של החייל ממערכת הקריאה סמויה, כלומר, לאחר שהתקבל ביחידה השולחת אישור מהיחידה המקבלת על התייצבות החייל.


16. נוספים - לחייל חדש ימולא טופס 429-1 שישולב בכרטסת. עם קבלת טופס 429 ממקשל"ר מסו"ר, הוא יוכנס במקום המתאים בכרטסת וטופס 429-1 יושמד.


מילוי טופס 429-1 וטופס 429


17. הוראות למילוי הטפסים מפורטות בהוראות קשל"ר.
 


העברת טופסי 429-1 או 429 למקשל"ר-מסו"ר


18. בגמר ההתייצבות ובו ביום יישלחו טופסי המתייצבים למקשל"ר-מסו"ר בדואר בתוך מעטפת הדיווח היומי.

השארת תגובה

Leave a Message