33.0110 – גילוי עתיקות-משמעת ונוהל הודעה

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

 1. חייל, המגלה עתיקות תוך אימונים, שירות או עבודה, היינו: כל שריד מתקופה קדומה, שיש בו להעיד על תולדות הארץ, פסלים, כתובות, מטבעות, כלים, מגילות, מבנים (כגון: מערות קבורה, עמודי זיכרון, רצפות פסיפס ושרידי קירות), צמחים מאובנים וכו´ יודיע על כך מייד למפקדו.

 2. אין לצייר או לחרוט ע"ג העתיקות, אין לגרום להן נזק או להשחיתן בכל צורה שהיא; כמו כן אין לקחת או להזיז מהמקום שום חפץ אשר התגלה.

 3. אין להחנות יחידות או רכב בשטח שרידים ארכיאולוגיים.

  תוקף סעיף 4  מה15- אבג´ 86

 4. אין לבצע או להרשות לבצע כל פעולה באתר העתיקות או בנכס הגובל בו, אלא באישור הגורמים הר"מ:-
  א. באיזור יהודה, שומרון ועזה - באישור בכתב מקצין המטה לענייני ארכיאולוגיה, באמצעות ראש ענף תשתית במינהל האזרחי של האיזור.
  ב. בכל מקום אחר - באישור בכתב ממנהל אגף העתיקות והמוזיאונים במשרד החינוך והתרבות (להלן - המנהל) ובהסכמת שר הביטחון.

  תוקף סעיפים 5 ו6-  מה1- אבג´ 79

 5. אפשר להעתיק קלף או כל כתובת אחרת, העלולה להימחק בנקל, בתנאי שהכתובת עצמה לא תיפגם תוך כדי העתקה.

 6. מפקד יחידה, לאחר שנוכח באמיתות הגילוי, יודיע מייד לקצין השלישות הפיקוד את מקום העתיקות (נקודת הציון) ותיאורן.

  תוקף סעיפים 7 ו8-  מה15- אבג´ 86

 7. קצין השלישות יוודא, לפי הצורך, שמירה מתאימה על אתר העתיקות (כגון: גידור, הכרזת שטח מחוץ לתחום וכו´) ויודיע על גילוי העתיקות, מייד, לגורמים הר"מ:-
  א. באזורי יהודה, שומרון ועזה - לקצין המטה לענייני ארכיאולוגיה, עם העתקים לראש ענף תשתית במינהל האזרחי של האיזור ולאכ"א - רמ"ח פרט.
  ב. במקומות אחרים - למנהל עם העתק לאכ"א - רמ"ח פרט.

 8. אין האמור בפקודה זו גורע מחובות נוספים, המוטלים על חייל עפ"י חוק העתיקות, תשל"ח1978-, או לפי כל דין או תחיקת ביטחון החלים במקום.

  תוקף סעיף 9  מה1- אבג´ 79

 9. סעיפים 1 ו2- של פקודה זו ישוננו לחיילי כל הדרגות אחת ל6- חודשים.

השארת תגובה

Leave a Message