33.0333 נזיפה אדמניסטרטיבית

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
* תוקף סעיפים 1 עד 15 מה – 15 דצמ´ 97
1. "מפקד" בפקודה זו:-
א. מפקד, שדרגתו סא"ל, לפחות, שהננזף נתון לפיקודו.
ב. ראש אכ"א – לגבי קרפ"ר.
ג. ראש אג"ם – לגבי דו"צ, יועכ"ל וראש מו"פ.
ד. מפקד חיל האוויר ומפקד חיל הים – לגבי קצין, שדרגתו סא"ל, לפחות, השייך לחיל האוויר ולחיל הים, בהתאמה.
ה. ראש אמ"ן – לגבי קצין שדרגתו סא"ל, לפחות, אם הליכי הנזיפה מתייחסים לעניין הנוגע לביטחון מקורות מודיעין.
2. "חייל" בפקודה זו – חייל מדרגת סמל עד דרגת אלוף, כולל.
3. מפקד רשאי לנזוף נזיפה אדמיניסטרטיבית בפקודו במקרים האלה:-
א. בכל מקרה בו פרקליט צבאי, בחוות דעתו על דוח ועדת חקירה או על חומר אחר שהובא בפניו בקשר למקרה בו מעורב חייל, הגיע למסקנה, שאין להביאו לדין משמעתי (לרבות מקרים בהם יצא החייל מתחולת הדין המשמעתי לפי סעיפים 173 או 174 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955- ומקרים בהם העבירה התיישנה), והמליץ על קיום הליכי נזיפה אדמיניסטרטיבית לגביו.
ב. בכל מקרה של חוסר או נזק באפסניה, שבו החליטה רשות מחליטה, כהגדרתה בפ"מ 52.0301, בתוקף סמכותה כאמור בפקודה זו לגבי חוסר ונזק שבסמכותה, על קיום הליכי נזיפה אדמיניסטרטיבית לגבי חייל, שהוחלט שלא להעמידו לדין, כשהיא משוכנעת כי יש מקום לתגובה משמעתית נגדו בגין פגם בהתנהגותו הקשור בהיווצרות החוסר או הנזק או בטיפול בו.
ג. בכל מקרה שבו המפקד מחליט, עקב מקרה שאירע, לא להעמיד את החייל לדין משמעתי, אולם הוא משוכנע, כי יש מקום לתגובה משמעתית נגדו בגין פגם בהתנהגותו הקשור במקרה שאירע.
4. מפקד לא ינזוף בחייל, אלא אם דרגתו גבוהה מדרגת הננזף.
5. אין מפקד רשאי לנזוף בשופט משפטאי, המכהן בבית דין צבאי, כהגדרתו בסעיף 183 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, בבית משפט צבאי, שהוקם לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) התש"ה1945- או בבית משפט צבאי, שהוקם לפי הצו בדבר הוראות ביטחון, התש"ל1970-.
 
הליכי הנזיפה וביצועה
6. מפקד, הרשאי לנזוף נזיפה אדמיניסטרטיבית, כאמור בסעיף 3 לעיל, חייב להזמין את החייל למשרדו, לקרוא בפניו את חוות דעת הפרקליט הצבאי או את החלטת הרשות המחליטה, כאמור בסעיף 3 סעיפי משנה א ו- ב לעיל, או להודיע לו על אירוע המקרה, כמפורט בסעיף 3 סעיף משנה ג לעיל, ולבקש את הסברו.
7. לא הניח ההסבר את דעתו של המפקד – יודיע המפקד לחייל, כי הוא נוזף בו, ויודיע לו את תוכן הנזיפה. בשעת הנזיפה בעל פה, ימסור המפקד לננזף מכתב בחתימתו, בו כלול תוכן הנזיפה.
8. העתק ממכתב הנזיפה יועבר לגורמים האלה:-
א. לגבי קצין שדרגתו סא"ל, לפחות – לראש אכ"א.
ב. לגבי כל קצין (לרבות קצינים, שדרגתם סא"ל, לפחות) – לרח"ט הסגל.
ג. לגבי נגד – לחטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים.
9. בתום הנזיפה האדמיניסטרטיבית יוודא המפקד את רישומה בתיק האישי של הננזף.השגה על נזיפה
10. "מפקד ממונה" להלן – מפקדו של המפקד הנוזף.
11. חייל שננזף, כאמור, רשאי להגיש השגה על הנזיפה בתוך שלושה ימים מיום מתן הנזיפה.
12. ההשגה תוגש, בכתב, למפקד הממונה, ויפורטו בה הנימוקים נגד החלטתו של המפקד הנוזף.
13. המפקד הממונה, לאחר עיון בהשגה ובחומר, שהיה בפני המפקד הנוזף, ובכל חומר רלוונטי, יחליט אם לקיים את הנזיפה או אם לבטלה, ורשאי להחליט, גם שלא בנוכחותו של מגיש ההשגה, ובלבד שימסור את החלטתו למגיש ההשגה, בתוך חמישה עשר ימים מיום שניתנה.
14. החליט המפקד הממונה לבטל את הנזיפה – ישלח על כך הודעה, בכתב, אל הגורם שלו דווח על הנזיפה, כמפורט בסעיף 8 לעיל, ויוודא מחיקת רישומה של הנזיפה מתיקו האישי של הננזף.
15. האמור בסעיפים 10 עד 14 לעיל לא יחול על מי שננזף על ידי הרמטכ"ל.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים