33.0611 – אופן ענידת סמלים ? עקרונות

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות
1. "חייל" - לרבות חיילת.
* תוקף סעיפים 2 ו- 3 מה- 15 בדצמ´ 97
2. "סמל השרוול" - תג המציין את כפיפותם הפיקודית של חיילי צה"ל. כל חייל חייב לענוד את סמל השרוול של היחידה בה הוא מוצב.
3. "סמלים יחידתיים" - סמלים ייצוגיים של יחידות סדירות.
4. "סמלים מערכתיים" - סמלים המאפיינים קורסים והכשרות.
5. "סמלים התנדבותיים" - סמלים המאפיינים קורסים והכשרות, שמחייבים התנדבות החייל.
6. "אותות הישגיים" - אותות המציינים את הישגיו של החייל.
* תוקף סעיפים 7 עד 9 מה- 15 בדצמ´ 97
7. "קורסים פיקודיים" - סימני היכר - קורסים, המכשירים את החייל לתפקיד פיקודי ומזכים אותו בסימן היכר.
8. "אות השירות המבצעי" - ייענד על ידי החיילים, ששירתו ושמשרתים ביחידות קדמיות.
9. עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה - באים לציין מעשי גבורה, עוז ומופת של חיילים או של יחידה צבאית שפעלה כצוות, שנעשו בזמן שירותם.


מטרה
10. הפקודה מגדירה את עקרונות ענידתם של הסמלים השונים, האותות, סימני ההיכר, העיטורים וציוני השבח.


כללי
* תוקף סעיף 11 מה- 15 בדצמ´ 97
11. תיאור סימני הדרגות ונוהל אישורם, מדדים והוראות ביטחון שדה לגבי סמלים, מפורטים בפ"מ 33.0602.


אופן ענידת סימני דרגה - קצינים וקצינים מקצועיים בדרגות קמ"א וקא"ב
12. 
א. סימני דרגה בצורת עלי זית ייענדו, כשהעלים פונים לכיוון הגב.
ב. סימני דרגה בצורת עלי גפן ייענדו, כשהניצב פונה לכיוון תפר השרוול.


אופן ענידת סימני דרגה - קצינים מקצועיים
*תוקף סעיף 13 מה- 15 בדצמ´ 97
13. סרטי כתף יושחלו על הבגד העליון אותו לובש החייל.


אופן ענידת סימני דרגה - חוגרים ומש"קים
תוקף סעיף 14 מה- 16 במארס 2000
14. להלן פירוט אופן ענידת סימני דרגות בהתאם לדרגות השונות:
א. רב-טוראי  עד סמל ראשון:
1) סימני הדרגה ייתפרו באלכסון, כאשר הצד הקדמי מוגבה מהחלק האחורי, על כל אחד מן השרוולים:
א) מרכזי סימני הדרגות יהיו בקו אחד עם מרכז הכותפת.
ב) הקצה העליון של סימן הדרגה יהיה מופנה כלפי החזה במרחק של כ- שלושה עשר ס"מ מתפר השרוול, ואילו הקצה התחתון של סימן הדרגה יהיה מופנה כלפי הגב.
ג) סימן עלה הגפן ייענד במרכז סימן דרגה בעל שלושה סרטים.
ב. רב-סמל, לפחות: סימני הדרגה העשויים מתכת והמוצמדים לכותפות שחילות ייענדו על הבגד העליון אותו לובש הנגד.


תוקף סעיפים 15 עד 18 מה- 15 בדצמ´ 97
אופן ענידת סמלי שרוול - תגי יחידה
15. סמל השרוול יושחל בכותפת שמאל של הבגד העליון אותו לובש החייל. 
אין לענוד את הסמל על כל בגד אחר.


אופן ענידת סמלי שרוול - חיילים השוהים בחוץ לארץ
16. 
א. סמל השרוול ייענד על השרוול השמאלי, כשהקצה העליון של הסמל מרוחק כחמישה ס"מ מתפר הכותפת.
ב. נספחים, הלובשים מדי גאלה, וחיילי חיל הים, הלובשים מדים כחולים כהים, יענדו את סמל השרוול "ישראל" על שתי הזרועות.
 
אופן ענידת סמלים יחידתיים
17. 
א. חייל במדים יענוד סמל יחידתי אחד, בלבד (אם אין הוא זכאי לסמל מערכתי). הסמל ייענד במרכזו של כיס החולצה השמאלי.
ב. מפקד יחידה רשאי לחייב את חיילי יחידתו לענוד את הסמל היחידתי. אם חייב מפקד היחידה את חיילי יחידתו לענוד את הסמל, תנפק היחידה באופן ראשוני את הסמל לחיילים המשרתים בה.
ג. חייל שצריך לענוד סמל יחידתי והוא זכאי לסמל מערכתי - ייענד הסמל היחידתי בכיס הימני של החולצה.


אופן ענידת סמלים מערכתיים
18. חייל במדים יענוד סמל מערכתי אחד, בלבד, שאושר על ידי ועדת הסמלים, כמפורט בפ"מ 33.0602. הסמל ייענד במרכז הדש של הכיס השמאלי של החולצה.


אופן ענידת סמלים התנדבותיים
19. 
א. סמלים התנדבותיים ייענדו מעל לכיס החזה השמאלי של החולצה, בלבד, באופן שהנקודה הנמוכה ביותר של הסמל (או הרקע שלו - אם קיים), תימצא חמישה מ"מ מעל לתפר העליון של הכיס, ומרכז הסמל יימצא על הקו המאונך (הדימיוני), העובר את מרכז הכיס. אם יש רקע צבעוני, הוא יבלוט בשני מ"מ מסביב לסמל.
* תוקף סעיף משנה  ב´ מה- 15 בדצמ´ 97
ב. סמל התנדבותי נוסף אחר ייענד מעל הכיס הימני.


אופן ענידת אותות הישגיים
20. 
א. האותות ייענדו במרכז הדש של הכיס הימני.
* תוקף סעיף משנה  ב´ מה- 15 דצמ´ 97
ב. חייל, הזכאי לשני אותות, יענדם במרכז הדש כנ"ל, כשהמרחק ביניהם ארבעה ס"מ, לכל היותר.
ג. חייל, הזכאי לשלושה אותות, יענוד אות אחד במרכז הדש, והיתר - בשני הצדדים במרחק שני ס"מ ממנו, לפי סדר ההענקה משמאל לימין.
 
אופן ענידת סימני היכר מקורסים פיקודיים
21. 
* תוקף סעיף משנה  א´ מה- 15 דצמ´ 97
א. סיכת מ"מ, סיכת טיס, סיכת חובל וסיכת קצין רפואה ייענדו על הדש השמאלי של צווארון החולצה או הירכית, סמוך לתפר הקדמי ובמקביל לו, כשקצהו התחתון במרחק שלושה מ"מ מקודקוד הדש, במרחק שווה משפות הצווארון.
ב. חייל שזכאי לענוד סמל של בוגרי קורס מח"טים, מג"דים, פו"ם או של קורס סמלים במערך החי"ר, יוכל לענוד את הגבוה מבין הסמלים, בלבד, במרכז הדש של כיס ימין.
ג. חייל הזכאי לענוד, בנוסף לאחד הסמלים שצוינו, גם אות לציון הישג (כגון: אות הקלע, אות הצלף, אות ה"בראור" או אות השירות המבצעי), יענוד את הסמל על דש כיס ימין, קרוב למרכז הגוף, ואת האות לציון ההישג מימין לסמל, במרחק של שבעה מ"מ ממנו.


אופן ענידת אות השירות המבצעי
22. 
א. האות ייענד במרכז דש הכיס הימני של החולצה.
תוקף סעיפי משנה ב´ ו ג´ מה- 30 בינו´ 2002
ב. חייל שרשאי לענוד אות הישגי אחד, יענוד את אות השירות המבצעי בצד ימין של חפי הכיס הימני, והאות ההישגי ייענד בצד שמאל של חפי הכיס הימני.
ג. חייל שרשאי לענוד את אות השירות המבצעי ובנוסף שני סמלים, יענוד את אות השירות המבצעי בצד ימין של חפי הכיס הימני.
ד. כללי הזכאות לאות הנ"ל, נוהל טקס ההענקה ורישום האות מפורטים בפ"מ 33.0808.


אופן ענידת עיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה
23. 
א. האותות ייענדו בשורות, כשבכל שורה שני אותות, מעל דש הכיס השמאלי, לפי הסדר הבא:
1) בשורות התחתונות יותר - אותות המערכה המפורטים בפ"מ 33.0811.
2) אותות הצל"שים ייענדו מעל אותות המערכה. היה בשורה העליונה מבין שורות אותות המערכה אות אחד בלבד - ייענד מימין, ולשמאלו ייענד אות הצל"ש, המדורג בדירוג הנמוך ביותר.
3) אם אין אותות מערכה, ייענדו אותות הצל"שים בשורות התחתונות ביותר.
4) מעל שורת אותות המערכה ואותות הצל"שים, כמפורט לעיל, ייענדו אותות העיטורים. היה בשורה העליונה מבין שורות אותות המערכה ואותות הצל"שים אות אחד בלבד - ייענד משמאלו אות העיטור, הנמוך מבין העיטורים.
5) אם אין אותות מערכה ואותות צל"שים, ייענדו אותות העיטורים בשורה התחתונה ביותר.
6) בין אותות הצל"שים ובין אותות העיטורים לבין עצמם - אותות בדירוג גבוה יותר ייענדו בשורות עליונות יותר, ובאותה שורה - האות הגבוה מבין השניים ייענד מימין, ולשמאלו האות הבא, בדירוג יורד.
7) היה מספר האותות הכולל בלתי זוגי - ייענד האות האחרון לפי הסדר האמור לעיל, בשורה העליונה ביותר, מעל מרכז השורה שמתחתיו. אות יחיד ייענד מעל מרכז דש הכיס השמאלי.
ב. על חולצה ללא כיס ייענדו האותות במקום המקביל למקומם בחולצה עם כיס.
ג. סוגי העיטורים, ציונים לשבח ואותות הערכה, תיאורם, הסמכות להענקתם וטקס ההענקה מפורטים בפ"מ 33.0807.


אופן ענידת אותות מערכה וארגוני מחתרת
24. 
א. אות המערכה ייענד מעל למרכז דש הכיס השמאלי של החולצה או של הירכית. האות לא ייענד על בגדי עבודה, אפודה, מעיל עליון או מעיל רוח.
ב. חיילי מילואים רשאים לענוד את האותות גם על בגדים אזרחיים.
ג. מי שהוענק לו אות מערכה של ארגון מחתרת יענוד אותו, בכל מקרה, בשורה התחתונה מצד ימין.
* תוקף סעיפי משנה ד´ ו- ה´ מה- 15 דצמ´ 97
ד. חייל, שהוענקו לו אות הקוממיות, אות סיני, אות מלחמת ששת הימים, אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל, יענדם מעל לדש הכיס השמאלי, בשתי שורות, לפי הסדר הבא:-
1) בשורה התחתונה ייענדו מימין (ממרכז הגוף) לשמאל - אות הקוממיות, ואות מלחמת סיני.
2) מעל לשורה התחתונה ייענדו מימין לשמאל - אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת ששת הימים.
3) אות מלחמת שלום הגליל ייענד, מעל לשורה העליונה ובמרכזה.
ה. חייל, שהוענקו לו אות מלחמת סיני, אות מלחמת ששת הימים, אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל, יענדם מעל לדש הכיס השמאלי, בשתי שורות, לפי הסדר הבא:-
1) בשורה התחתונה ייענדו מימין (ממרכז הגוף) לשמאל - אות מלחמת ששת הימים ואות מלחמת יום הכיפורים.
2) מעל למרכז השורה התחתונה - ייענד אות מלחמת שלום הגליל.
ו. חייל, שהוענקו לו אות מלחמת ששת הימים, אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל, יענדם מעל לדש הכיס השמאלי, בשתי שורות, לפי הסדר הבא:-
1) בשורה התחתונה ייענדו מימין (ממרכז הגוף) לשמאל - אות מלחמת ששת הימים ואות מלחמת יום הכיפורים.
2) מעל למרכז השורה התחתונה - ייענד אות מלחמת שלום הגליל.
ז. חייל, שהוענקו לו אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל, יענדם מעל לדש הכיס השמאלי, מימין לשמאל, אות מלחמת יום הכיפורים ואות מלחמת שלום הגליל.
ח. על חולצה ללא כיס ייענדו האותות במקום המקביל למקומם בחולצה עם כיס.
ט. אופן ענידת אותות המערכה במשולב עם אותות העיטורים מפורט בפ"מ 33.0807.
י. תיאור האותות מפורט בפ"מ 33.0811.


אופן ענידת עיטור פרס ביטחון ישראל ותג השירות הביטחוני הקודם
* תוקף סעיף  25 מה- 15 דצמ´ 97
25. 
א. חייל, שהוענק לו תג שירות בפלמ"ח, תג שירות בבריגדה היהודית או סמל ירושלים על ידי משרד הביטחון, רשאי לענדם על מדיו.
ב. עיטור פרס ביטחון ישראל ייענד על דש ימין של החולצה.
ג. העיטור ייענד במרכז אות הקוממיות. נענד העיטור עם תג שירות ביטחוני קודם - ייענד העיטור מימין. כשייענד עם שניים מתגי השירות הביטחוני הקודם - ייענד העיטור במרכז.

השארת תגובה

Leave a Message