בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.1006 – זימון חיילים לבית דין צבאי, לבית דין צבאי לעבירות תנועה, לבית משפט אזרחי

33.1006 – זימון חיילים לבית דין צבאי, לבית דין צבאי לעבירות תנועה, לבית משפט אזרחי

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות

1. בפסקה זו:
א. "הרשות המזמנת" - לגבי מותב בית דין צבאי לערעורים - נשיא בית הדין הצבאי   
 לערעורים. לגבי מותב בית דין צבאי מיוחד - ראש אכ"א, בתוקף סמכות שהואצלה לו
 על ידי הרמטכ"ל, כמפורט בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955. לגבי מותב בית דין
 צבאי מחוזי - ראש המחוז השיפוטי;
ב. "החוק" - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-;
ג. "המפקד" - מפקד יחידת הרישום או מי שהוסמך על ידו בפקודות הקבע של היחידה
 לטפל בביצוע צווי זימון של בתי דין צבאיים;
ד. "חייל" - חייל בשירות סדיר, חייל בשירות מילואים פעיל או עובד צבא, אלא אם 
 נאמר אחרת בגוף הפקודה.

 

כללי

 

2. 
א. מותב בית דין (צוות השופטים שנתמנו לשבת בדין) יזומן על ידי הרשות המזמנת.
ב. הרשות המזמנת תזמן את בית הדין באמצעות צו זימון, שייחתם על ידי הרשות  
 המזמנת או בשמה.
ג. ההוראות המפורטות להלן נקבעות לגבי בית דין צבאי מחוזי או בית דין צבאי מיוחד,   ויחולו בבית הדין הצבאי לערעורים בשינויים המחויבים.

 

זימון בית דין

 

3. נתקבלה על ידי הרשות המזמנת הודעה בדבר הרכבת מותב בית דין - תזמן הרשות המזמנת את  
   בית הדין, בהתאם להוראות פקודה זו.
4. צו הזימון יישלח על טופס שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו.
5. קביעת מועד המשפט תיעשה לאחר תיאום ראשוני של המועד על ידי קצין בית הדין         
   (להלן - קבי"ד) עם הפרקליט הצבאי הפיקודי או עם הפרקליט הצבאי החילי ועם נשיא בית  
   הדין הצבאי המחוזי, אך לא לפני תום עשרה ימים מיום שנמסר לנאשם העתק כתב האישום.
6. אם רואה הרשות המזמנת צורך בכך, בגלל נסיבות מיוחדות שתפרט בצו הזימון (לרבות אם  
   ביקש הנאשם להישפט לפני כן), היא רשאית להורות על עריכת המשפט לפני תום עשרה      
   ימים מיום שנמסר לנאשם העתק כתב האישום, אך לא לפני תום 24 שעות משנמסר כתב  
   האישום לנאשם.
7. הפרקליט הצבאי הפיקודי, הפרקליט הצבאי החילי, נשיא בית הדין הצבאי המחוזי, התובע    
   הצבאי, הסנגור הצבאי, מפקדו של הנאשם או הנאשם - רשאים לפנות לרשות המזמנת בבקשה
   כי תקבע את המשפט במועד מוקדם מתום עשרה ימים מיום שנמסר לנאשם העתק כתב 
   האישום.
8. פנייה, כאמור, תופנה בכתב לרשות המזמנת.
9. צו הזימון יופנה לגורמים האלה:
א. נשיא בית הדין;
ב. הפרקליט הצבאי הפיקודי או הפרקליט הצבאי החילי;
ג. מפקדו של שופט צבאי שנתמנה למותב;
ד. מפקדו של הנאשם;
ה. מפקדו של חייל שזומן כעד למשפט;
ו. לכל גורם אחר שחובתו לפעול בקשר להכנות לקיום המותב, להתייצבות למשפט או  
 לווידוא התייצבות אחרים למשפט. המשטרה הצבאית תסייע בנושא זימון הנאשם
 ומסירת ההזמנות לעדים, במקרים בהם תידרש לכך על ידי בית הדין הצבאי.
10. נאשם או עד שהם חיילים בשירות סדיר, בשירות מילואים פעיל או שהם עובדים בשירות  
   הצבא, יזומנו באמצעות מפקדיהם.
11. נאשם או עד שהם שבויים, יזומנו באמצעות מפקד מחנה השבויים.
12. נאשם שנמצא במשמורת הצבא, יזומן באמצעות מפקד מקום המשמורת.
13. קצין בית הדין יוודא ביצוע הזימונים הנמנים בסעיפים 10 עד 12 לעיל עם המפקדים, כדי  
   למנוע מראש תקלות בקיום הדיון.
14. נאשמים או עדים אחרים יזומנו באמצעות קצין בית הדין.
15. צו זימון שנשלח לנאשם שבוי ימולא לפי הוראות תקנות השיפוט הצבאי (התאמת החוק עם 
   האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה), התשכ"ו1966-.
16. צווים לזימון עדים שאינם חיילים בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל יצורפו להזמנות,
   בהתאם להוראות סעיף 528 לחוק, וכפי שנקבע בתקנות השיפוט הצבאי (טופס זימון עד),
   התשל"א1971-. דוגמת צו זימון ניתנת בנספח ב לפקודה זו.
17. זימון העד יימסר בהתאם לאמור בפסקה 5, סעיפים 15 עד 18 להלן. אישור מוסר הזימון יוחזר
   לרשות המזמנת.

 

 

 

חובות מפקדו של חייל מוזמן

 

זימון שופט

 

18. מפקד שקיבל צו זימון המודיעו בדבר מינוי חייל מפקודיו לשופט במותב בית דין, ימסור
   לאלתר הודעה על מינוי, כאמור, לפקודו שנתמנה כנ"ל, ויוודא הופעת המזומן במקום ובזמן
   שנקבעו בצו.
19. דבר מהאמור בסעיף 18 לעיל לא יתפרש כגורע מחובתו האישית של חייל שהודיעו לו כי זומן
   לשמש כשופט, להתייצב בהתאם לזימונו.

 

זימון נאשם

 

20. לצו הזימון הנשלח למפקדו של נאשם יצורפו העתק של כתב האישום והודעה בדבר זכויות
   הנאשם, בהתאם לחוק, אם העתק כתב האישום וההודעות, כאמור, לא הועברו לנאשם בטרם
   הוצא צו הזימון.
21. מפקדו של נאשם שקיבל צו זימון כנ"ל, יביא את תוכנו לאלתר לידיעת הנאשם, וימסור לו את
   המסמכים שצורפו לצו הזימון.
22. התקשה הנאשם להבין את תוכן המסמכים או לא ידע הנאשם לקרוא אותם - יוודא המפקד כי
   המסמכים הנ"ל יוסברו לנאשם או יתורגמו לו.
23. המפקד יוודא כי תינתן לנאשם אפשרות להתקשר עם סנגור צבאי, וכי הנאשם יופיע למשפט
    במקום ובזמן שנקבעו לו.
24. דבר מהאמור בסעיף 23 לעיל לא יתפרש כגורע מחובתו האישית של החייל להתייצב למשפט
   במקום ובזמן שנקבעו לו.

 

זימון עד

 

25. מפקד שקיבל צו זימון המודיע על זימון חייל מפקודיו כעד במשפט יודיע לחייל את חובתו, 
   כאמור, ימסור לו את הזימון, יפעל בהתאם ויוודא הופעתו של המזומן במקום ובזמן שנקבעו
   בצו.
26. דבר מהאמור בסעיף 25 לעיל לא יתפרש כגורע מחובתו של חייל שהודיעו לו כי זומן כעד
   למשפט להתייצב בהתאם לזימונו.
27. היה המפקד סבור שלגבי התייצבות מישהו מהמזומנים למתן עדות קיימת מניעה מוצדקת          
   (מחלה, צורך מבצעי וכד´) - יעביר הודעה מנומקת, במהירות האפשרית, לרשות המזמנת.        
   יש לציין בהודעה את מספר תיק בית הדין המצוין בצו הזימון. ביטלה הרשות המזמנת את
   הוראת הזימון לאחר שנועצה עם קצין בית הדין - יהיה החייל פטור מחובת הופעה בבית הדין.
28. הוראות פקודה זו בדבר חובת ההופעה של חייל שזומן למשפט ובדבר חובות מפקדו של חייל
   שזומן חלות, בשינויים המחויבים, גם לגבי זימון להופעה בבית המשפט הצבאי הפועל לפי 
   תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, ובבתי המשפט הצבאיים הפועלים בשטחים
   המוחזקים.

 


חובות המשטרה הצבאית

 

29. צו זימון המיועד לנאשם או לעד, שנמסר לביצועה של המשטרה הצבאית, כאמור לעיל, יישלח
   ליחידת המשטרה הצבאית שבתחומה מענו של המזומן, והמשטרה הצבאית תמסרו, על נספחיו,
   לנאשם או לעד. בית הדין יפעל לשיגור הצו ליחידת המשטרה הצבאית עד 15 ימים לפני מועד
   המשפט.
30. הוראות פקודה זו בדבר חובת ההופעה של חייל שזומן למשפט ובדבר חובות מפקדו של חייל
   שזומן יחולו, בשינויים הנובעים מהעניין, גם על חייל שזומן על ידי בית הדין להמשך משפט
   וגם על מפקדו.

 

תוקף פסקה 2 מה- 30 בנוב´ 2000
פסקה 2
זימון נאשם לבית דין צבאי לעבירות תנועה

 

נאשם

 

1. נאשם בעבירת תנועה יזומן למשפטו בבית דין צבאי לעבירות תנועה באחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות זימון שיועבר אליו דרך מפקד יחידתו;
ב. באמצעות שוטר צבאי שיזמנו במישרין לבית הדין;
ג. באמצעות זימון שישוגר בדואר רשום אל כתובתו האזרחית;
ד. באמצעות זימון שיועבר אליו על ידי המשטרה הצבאית.

 

2. זימון נאשם ייחתם בידי נשיא בית הדין הצבאי המחוזי או בידי מי שהוסמך לכך על ידו,
   וייחתם בחותמת בית הדין. אם טרם נמסר לנאשם כתב האישום, יצורף כתב האישום לזימון.
   זימון על ידי שוטר צבאי, כאמור בסעיף 1, סעיף משנה ב לפסקה זו, ייחתם על ידי השוטר
   הצבאי.

 

זימון נאשם באמצעות המפקד

 

3. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל או עובד צבא יזומנו באמצעות מפקד יחידתם.
4. הזימון ישוגר אל מפקד יחידת החייל בדואר רשום, בשני העתקים.

 

 

 


5. מפקד שקיבל את הזימון יפעל כלהלן:
א. ימסור העתק אחד מהזימון לידי החייל שלו הזימון מיועד ויצרף גם את המסמכים  
 הנלווים לזימון (כתב האישום), אם ישנם כאלה.
ב. יחתים את החייל על קבלת הזימון, על ההעתק השני של הזימון, במקום המיועד לכך,   
 יחתום עליו בעצמו ויחזיר את ההעתק החתום לבית הדין לתעבורה שהוציא את
 הזימון בדואר רשום.
ג. יוודא את הופעת החייל במועד ובמקום הקבועים בזימון.
ד. אם החייל בעל רישיון נהיגה, יוודא שהרישיון יהיה בידי החייל בשעה שהוא מופיע 
 בבית הדין.
ה. יוודא כי תינתן לנאשם אפשרות להתקשר עם סנגור צבאי.
6. אם החייל שעבורו נתקבל הזימון, נעדר בעת קבלת הזימון מהיחידה (בשל חופשה, מחלה,
   סמיכות או סיפוח ליחידה אחרת), אך יחזור ליחידה עד למועד המשפט - ישגר מייד מפקד
   היחידה שקיבל את הזימון מברק למפקד המקום שבו נמצא החייל, ובו הודעה על המשפט
   ועל מועדו, על חובת ההתייצבות ועל חובת הבאת רישיון הנהיגה. מפקד שקיבל מברק כנ"ל
   חובותיו כחובות מפקד היחידה. אם החייל נמצא מחוץ ליחידה צבאית, ישגר מייד מפקד  
   היחידה מברק כנ"ל לכתובתו האזרחית של החייל. בית הדין לתעבורה שהוציא את הזימון,
   יהיה מכותב לידיעה במברק.
7. מפקד יחידה שקיבל זימון למשפט עבור חייל שעבר מיחידתו או שסמוך או שמסופח ליחידה
   אחרת, וסבור כי החייל לא יחזור עד למועד המשפט - יעביר בשני העתקים את הזימון למפקד
   היחידה אליה הוצב או נשלח החייל, ויודיע על ההעברה לבית הדין לתעבורה שהוציא את
   הזימון. במקרה זה, עוברת האחריות לווידוא הופעת החייל למפקד היחידה אליה הוצב או
   נשלח החייל, ומפקד זה יפעל כאמור בסעיפים 5 או 6 לעיל.
8. האמור בסעיף 7 לעיל אינו חל אם החייל הנאשם כבר השתחרר מהשירות הפעיל במועד שבו
   נתקבל הזימון עבורו. במקרה זה, יעביר המפקד העתק אחד מהזימון בדואר רשום לכתובתו
   האזרחית של החייל ויחזיר את ההעתק השני לבית הדין לתעבורה שהוציא את הזימון, ויצרף
   מכתב לוואי ובו ייאמר כי החייל השתחרר וכי הזימון הועבר אליו. כן תצוין במכתב הלוואי        
   כתובתו האזרחית של החייל.
9. חייל מילואים שלא בשירות פעיל שזומן להתייצב למשפטו כאמור בסעיפים 17 עד 21 להלן
   או בסעיפים 22 עד 25 להלן, ושלא התייצב ולא הצדיק את אי-התייצבותו, ואף לא נשפט שלא
   בפניו - ניתן לזמנו למשפט באמצעות מפקד יחידת המילואים שלו. מפקד יחידת המילואים
   שקיבל זימון, כאמור, יוודא את הופעת החייל למשפט בהתאם לזימון. אם חייל המילואים  
   אינו בשירות פעיל ביום המשפט, יקרא מפקד יחידת המילואים את החייל לשירות מילואים
   פעיל ליום המשפט.

 

זימון נאשם על ידי שוטר צבאי במישרין

 

10. שוטר צבאי העורך דוח עבירת תנועה נגד חייל, רשאי לזמן את החייל שנגדו הוגש הדוח
   להופיע מייד או במועד שנקבע בזימון, שיימסר במקום, בפני בית הדין לתעבורה.
11. המועד שייקבע למשפט, בזימון על ידי השוטר הצבאי, יתואם מראש עם קצין בית הדין.
12. חייל שנמסר לו זימון להופיע למשפט, כאמור בסעיף 10 לעיל, חייב להתייצב בהתאם לכך.
13. שוטר צבאי שזימן חייל למשפט, כאמור בסעיף 10 לעיל, יציין על טופס הדוח את עבירת  
   התנועה, את עובדת זימון החייל ואת מועד המשפט אליו זומן החייל. טופס הדוח או עותק
   ממנו יועבר למפקד יחידתו של החייל שנגדו הוגש הדוח.
14. כתב האישום לא יצורף לזימון שיימסר לחייל לפי סעיף זה. כתב האישום יימסר לחייל בעת
   התייצבותו בבית הדין במועד שנקבע לקיום משפטו.
15. חייל שזומן כאמור, חייב ליידע את מפקדו בדבר זימונו, אלא אם הוא נדרש להופיע מייד
   למשפט.
16. מחובת המפקד שקיבל הודעה כנ"ל לוודא את הופעת החייל למשפט במועד שנקבע ולפעול,
   במקרה הצורך, לפי האמור בסעיפים 6 ו- 7 לעיל.

 

זימון נאשם בדואר אזרחי רשום

 

17. חייל מילואים שאינו בשירות וכן אזרח הכפוף לחוק השיפוט הצבאי (פרט לעובד צה"ל) יזומנו
   בזימון שיועבר בדואר אזרחי רשום.
18. הזימון ישוגר לכתובתו האזרחית של הנאשם.
19. קצין בית הדין רשאי, לפי שיקול דעתו, להשתמש בדרך זימון זו גם לגבי סוגי נאשמים
   אחרים, נוסף על דרך זימון כנ"ל או במקומה.
20. נאשם שקיבל זימון, כאמור, יאשר את קבלתו לבית הדין לתעבורה שהוציא את הזימון,
   ויתייצב במקום ובמועד שנקבעו לכך.
21. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל שזומן בדרך זו חייב להודיע על כך למפקדו;
   חובות המפקד שקיבל הודעה כזו הן כחובות מפקד, כאמור בסעיף 16 לעיל.

 

זימון נאשם באמצעות המשטרה הצבאית

 

22. חייל שזומן להופיע למשפטו בדואר אזרחי רשום ולא הופיע, ולא הצדיק את אי-הופעתו ואף
   לא נשפט שלא בפניו - יזומן באמצעות המשטרה הצבאית.
23. הזימון ישוגר ליחידת המשטרה הצבאית הפועלת במרחב בו מצוי מענו האזרחי של החייל,
   בית הדין יפעל לשיגור הצו ליחידת המשטרה הצבאית עד 15 ימים לפני מועד המשפט.
24. הזימון יימסר על ידי המשטרה הצבאית לנאשם עצמו, ואם אין מוצאים אותו, יימסר הזימון
   לאחד מבני משפחתו הגר עימו, ושנראה כי כבר מלאו לו 18 שנים. השוטר הצבאי שמסר את
   הזימון ידווח על כך לבית הדין שהוציא את הזימון על תלוש אישור המסירה המצורף לזימון.
   התלוש יוחזר מייד לבית הדין.
25. אם אין אפשרות למסור את הזימון לנאשם או לבני משפחתו, כאמור - יוחזר הזימון לבית הדין
   בציון הסיבה לאי המסירה.

 

 

 


הבאת נאשם באמצעות המשטרה הצבאית

 

26. זומן חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל כדין, ולא הופיע בפני בית דין לתעבורה,
   ובית הדין החליט שלא לדונו בהיעדרו - רשאי בית הדין להורות ליחידת המשטרה הצבאית
   הפועלת במרחב בו חונה יחידת הנאשם, להביאו בפני בית הדין במועד שיינקב בצו בית הדין.
27. העתק מאושר כנאמן למקור של פרוטוקול בית הדין המכיל צו כאמור, ישמש אסמכתה
   להבאת הנאשם בפני בית הדין.

 

חובת הופעה ובקשות לדחיית המשפט

 

28. מפקד שנודע לו באחד האופנים המפורטים לעיל או על ידי הודעה בעל פה מבית הדין
   לתעבורה או מהמשטרה הצבאית שאחד מפקודיו מוזמן להופיע כנאשם בבית דין לתעבורה -
   יוודא את הופעתו בבית הדין (כשבידו רישיון הנהיגה שלו, אם הוא בעל רישיון כזה).
29. חייל שנודע לו בדרך כלשהי כי הוא זומן להופיע כנאשם בבית דין לתעבורה יודיע על כך
   למפקדו ויתייצב במקום ובמועד שנקבעו לכך (כשבידו רישיון הנהיגה שלו, אם הוא בעל
   רישיון כזה).
30. אם החייל לא יוכל להתייצב במועד שנקבע מסיבה כלשהי, יגיש מפקדו בקשה לדחיית הדיון
   לבית הדין לתעבורה שהוציא את הזימון. כל עוד לא אישר בית הדין את הדחייה, עומדת
   בעינה חובת הנאשם להתייצב למשפט במועד שנקבע, וחובת המפקד לוודא את התייצבותו,
   כאמור. לא התייצב הנאשם אף שלא אושרה בקשת הדחייה - יחול עליו האמור בסעיפים        
   33 עד 36 להלן.

 

חובת מסירת רישיונות נהיגה

 

31. חייל הנשפט בבית דין צבאי לתעבורה ימסור את רישיון הנהיגה הצבאי ואת רישיון הנהיגה
   האזרחי שלו לקבי"ד או למי שימונה לכך על ידו.
32. הקבי"ד או מי שימונה לכך על ידו יכניסו את רישיונות הנהיגה למעטפה סגורה ויצרפוה לתיק
   בית הדין.

 

שפיטה שלא בפני הנאשם

 

33. בית הדין הצבאי לתעבורה רשאי לדון חייל שלא בפניו, אם הנאשם לא התייצב למשפט, ובית
   הדין סבור כי זומן כדין וכי אין צידוק לאי-התייצבות, או אם ביקש הנאשם לקיים את הדיון
   שלא בפניו. אולם, לא יטיל בית הדין על נאשם, כאמור, עונש מחבוש בפועל לתקופה העולה
   על שבועיים או עונש של הורדה בדרגה.
34. החלטת בית הדין לדון נאשם שלא בפניו ונימוקיה יירשמו בפרוטוקול.
35. ניתן פסק דין מרשיע שלא בפני הנאשם - רשאי בית הדין לבטלו ולדון את הנאשם בשנית
   על-פי אותו כתב אישום, אם הגיש הנאשם בקשה מנומקת לכך בתוך 15 ימים מיום
   שנמסרה לו ההודעה על פסק הדין. הוראה זו לא תחול אם התקיים הדיון שלא בפני הנאשם
   על-פי בקשתו.
36. נשיא בית הדין הצבאי המחוזי יקבע סידורים לפיהם תימסר הודעה לבעל דין על פסק דין,
   שניתן שלא במעמדו.

 

תוקף פסקה 3 מה- 30 בנוב´ 2000
פסקה 3
חובת התייצבות חיילים בפני בית משפט אזרחי

 

הגדרות

 

1. בפסקה זו:
א. "בית משפט" - שופט או רשם של בית משפט הפועלים לפי חוק בתי המשפט         
   [נוסח משולב], התשמ"ד1984-; שופט או רשם של בית דין לעבודה הפועלים לפי חוק
   בית הדין לעבודה, התשכ"ט1969-; שופט או רשם של בית דין מנהלי הפועלים לפי
   חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב1992-; דיין של בית דין דתי; ועדת חקירה הפועלת לפי
   חוק ועדות חקירה, התשכ"ט1969-.
ב. "חייל" - כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
ג. "מוקד מקמצ"ר" - חמ"ל מקמצ"ר-קמב"ץ.
ד. "יחידת מ"צ פיקודית" - יחידת מ"צ שבתחום סמכותה בפיקוד נמצאת יחידת החייל.
ה. "צו הבאה" - צו הבאה שהוצא לפי סעיף 73(א) (1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
   התשמ"ד1984-.

 

כללי

 

2. פסקה זו מסדירה את אופן התייצבות חיילים בפני בית משפט אזרחי בעניינים אלה:
א. התייצבות בעקבות זימון לבית משפט המורה לחייל להתייצב בבית משפט בתאריך
   הנקוב.
ב. כפיית התייצבות חייל בפני בית משפט, באמצעות צו הבאה, שהוצא על ידי בית
   משפט.

 

נוהל טיפול בזימון חייל לבית משפט

 

3. מוקד מקמצ"ר יקבל מבית משפט כל זימון, המיועד לחייל שנדרש להתייצב לפני בית המשפט
 כתובע, כנתבע, כנאשם או כעד.

 

 

 

4. בית המשפט ישלח את הזימון למוקד מקמצ"ר 15 ימים, לפחות, לפני מועד המשפט.
   בזימון תוטבע חותמת בית המשפט ויצוינו הפרטים האלה:
א. כתובת בית המשפט;
ב. מספר הזהות או המספר האישי של החייל;
ג. הסיבה לזימון החייל;
ד. מועד המשפט.                    

 

5. מוקד מקמצ"ר יאתר את יחידת החייל ויעביר את הזימון למפקד היחידה.
6. מפקד שקיבל זימון, כאמור, ימסור מייד לחייל שזומן העתק מהזימון ויחתימו על אישור
   המסירה במקום המיועד לכך. החייל יחתום בשמו המלא באופן שניתן יהיה לזהות את שמו
   בוודאות. המפקד יאשר בחתימת ידו את מסירת הזימון לחייל, ויעביר את אישור המסירה,
   החתום על ידו ועל ידי החייל, למוקד מקמצ"ר שיחזיר את אישור המסירה החתום ישירות
   לבית המשפט.
7. מפקד שקיבל זימון להתייצב בבית משפט עבור חייל מפקודיו חייב לנקוט בכל האמצעים
   הדרושים, על מנת להבטיח את הופעת החייל בבית המשפט, כאמור בזימון.
8. חייל שקיבל זימון שלא באמצעות מפקדו, יידע מייד את מפקדו, ויבקש לאפשר לו להופיע
   בפני בית המשפט, כמפורט בזימון. החייל ימסור למפקדו העתק מהזימון, כשהוא חתום על ידו.
9. אם החייל מועבר ליחידה אחרת (לשם הצבה, סיפוח או סמיכות) לפני המועד שנקבע
   להופעתו בבית המשפט, חייב מפקד היחידה השולחת להעביר את הזימון אל מפקד היחידה
   אליה נשלח החייל. הועבר זימון, כאמור, תחול החובה המפורטת בסעיף 7 לעיל על מפקד
   היחידה אליה נשלח החייל.
10. מפקד היחידה יפנה את החייל לקצין הביטחון הפיקודי או לקצין הביטחון החילי או לקצין
   הביטחון הבסיסי לקבלת תדרוך ביטחוני, כמפורט בפ"מ 21.0108.

 

נוהל הבאת חייל בפני בית משפט לפי צו הבאה

 

11. הוצא צו הבאה המורה על הבאת חייל בפני בית משפט - יעבירו בית המשפט או משטרת
   ישראל את צו ההבאה למוקד מקמצ"ר. צו ההבאה יישלח למוקד מקמצ"ר 20 ימים, לפחות,
   לפני מועד המשפט.
12. מוקד מקמצ"ר יאתר את יחידת החייל ויעביר העתק מהצו למפקד היחידה.

 


ביצוע צו הבאה המורה לעצור חייל ולהביאו בפני בית משפט

 

13. הוצא צו מעצר המורה לעצור חייל ולהביאו בפני בית משפט ביום ובשעה הנקובים בצו -
   ייעצר החייל על ידי שוטר צבאי בסמוך, ככל הניתן, למועד הקבוע בצו, ויובא על ידו לבית
   המשפט במועד הקבוע בצו.
14. הוצא צו מעצר המורה לעצור חייל ולהביאו לפני בית משפט מייד עם מעצרו - יעביר מוקד  
   מקמצ"ר את הצו ליחידת המשטרה הצבאית הפיקודית. החייל ייעצר על ידי שוטר צבאי,
   ויובא על ידו מייד לבית המשפט הקבוע בצו.

 

ביצוע צו הבאה המורה לעצור חייל, אך מאפשר את שחרורו בתנאים

 

15. הוצא צו הבאה המורה לעצור חייל, אך הצו מאפשר את שחרורו בערבות עצמית, בערבות צד
    ג, אם יפקיד עירבון כספי, אם יחתום על ערבות כספית, אם יתחייב להתייצב או אם יתחייב
   להמציא מסמכים במועד ובמקום הקבועים בצו - ייתן מוקד מקמצ"ר לחייל שהות לבצע את
   הפעולה בה מותנה השחרור, בטרם יורה ליחידת המשטרה הצבאית הפיקודית לבצע את הצו.
   מוקד מקמצ"ר אינו הסמכות לשחרר את המזומן מלהגיע לבית המשפט, אלא הינו מתווך בלבד   
   בין יחידת המוזמן לבית המשפט.
16. מוקד מקמצ"ר יצרף לצו ההבאה, המועבר למפקד היחידה וליחידת המשטרה הצבאית
   הפיקודית מכתב לוואי המסביר את האפשרות הניתנת לחייל לבצע את התנאי הקבוע בצו,
   בטרם ייעצר. המפקד יעביר את מכתב הלוואי לחייל.
17. השהות, כמפורט בסעיף 15 לעיל, תהיה לשבעה ימים, לכל היותר, מיום משלוח הצו, בצירוף
   מכתב הלוואי, על ידי מוקד מקמצ"ר. מוקד מקמצ"ר רשאי לקבוע במכתב פרק זמן קצר
   משבעה ימים, כדי שייוותר בידי המשטרה הצבאית זמן סביר לביצוע הצו, אם החייל לא יקיים
   מרצונו את התנאי. מוקד מקמצ"ר רשאי שלא לתת שהות, כמפורט בסעיף 15 לעיל, אם נוכח
   לדעת כי מתן שהות, כאמור, עלול לסכל את אפשרות הביצוע הנאות של הצו במועדו.
18. ביצע החייל את הנדרש ממנו כתנאי במהלך השהות שניתנה לו - יציג אישור לכך בכתב בפני
   מפקד יחידת המשטרה הצבאית הפיקודית.
19. חלפה השהות שניתנה לחייל, כמפורט בסעיף 15 לעיל, והחייל לא הציג בפני מפקד יחידת
   המשטרה הצבאית הפיקודית אישור בכתב על ביצוע התנאי, כמפורט בסעיף 18 לעיל - ייעצר
   החייל על ידי שוטר צבאי. השוטר ישחרר את החייל אם יעמוד בתנאי לשחרורו הקבוע בצו.

 

הנוהל בהיעדר אפשרות שהחייל יתייצב או ייעצר ביום שנקבע

 

20. אם אין כל אפשרות לשלוח את החייל להתייצב כנדרש בזימון, יודיע על כך מפקד היחידה
   למוקד מקמצ"ר, ויפרט את הסיבה לאי-ההופעה. אם הוחלט במוקד מקמצ"ר שהסיבה שנמסרה
   אינה מצדיקה את אי-הופעתו של החייל, או אם לא מסרה היחידה סיבה לאי-הופעת החייל,
   יפנה מוקד מקמצ"ר למפקדה הממונה על יחידת החייל ויורה על התערבותה.
21. כשאין אפשרות, מכל סיבה שהיא, להבטיח את הופעת החייל בפני בית המשפט, יודיע על כך
   מוקד מקמצ"ר בהקדם לבית המשפט שהוציא את הזימון או צו ההבאה, ויציין את מספר התיק
   הנדון, את סוג התיק הנדון ואת שם השופט, שם הדיין או שם יושב ראש הוועדה שבפיהם זומן
   החייל להופיע.
22. הוראות סעיפים 7 ו- 8 לעיל יחולו, בשינויים הנובעים מהעניין, גם על מסמכים משפטיים
   אחרים המועברים לחייל על ידי בית משפט.
23. הוצא צו הבאה המשלב תנאים שונים - יחולו עליו הוראות פסקה זו, לגבי כל אחד ואחד
   מהתנאים.

 

                                                                                                                                      
    תוקף פסקה 4 מה- 30 בנוב´ 2000
פסקה 4
נוהל לזימון חיילים על ידי משטרת ישראל למסירת עדות

 

1. בפסקה זו: "גוף מוסמך" - כל גוף המוסמך על-פי חוק לערוך חקירות ולזמן חייל לעדות,
   כדוגמת משטרת ישראל או אגף החקירות של רשות שמורות הטבע.  לווידוא סמכותו של הגוף
   החוקר, ניתן לפנות למפצ"ר-רמ"ד פיקוח משפטי והדרכה.
2. הוצא זימון לחייל על ידי הגוף המוסמך, יועבר הזימון למקשל"ר-מדור בקרת הרשומת,
   והמדור יעבירו למפקד היחידה שבה משרת החייל.
3.  מפקד יחידה שקיבל זימון כנ"ל, חייב לשלוח את החייל למתן עדות במועד ובמקום הנקובים
    בזימון. אם החייל מועבר ליחידה אחרת (לשם הצבה, סיפוח או סמיכות) לפני המועד שנקבע
    להופעתו, חייב מפקד היחידה השולחת להעביר את הזימון או את ההודעה, בהתאם למקרה,
    אל מפקד היחידה שאליה נשלח החייל. הועברו זימון או הודעה כאמור, תחול על מפקד
    היחידה בה נמצא החייל החובה לוודא את התייצבותו במועד ובמקום שנקבעו לו.

 


  תוקף פסקה 5 מה- 30 בנוב´ 2000
פסקה 5
עדים בפני בית דין צבאי, שופט חקירה או ועדת חקירה

 

זימון חיילים כעדים

 

1. החובות המוטלות על מפקד ועל חייל בפסקה זו חלות, בשינויים המחויבים, גם לגבי זימון
 עדים להופיע בבית משפט צבאי הפועל לפי תקנות ההגנה לשעת חירום, 1945, ובבתי משפט
 הפועלים באיו"ש ובאזח"ע.
2. זימון חייל כעד בבית דין צבאי או בפני שופט חוקר ייערך על הטופס המפורט בסדרי המינהל
 בבתי הדין הצבאיים.
3. הזימון יועבר לחייל הנדרש להופיע כעד, באמצעות מפקדו.
4. בפסקה זו: "מפקד" - מפקד יחידת רישום או מי שהוסמך על ידו בפקודות הקבע של היחידה
 לטפל בהזמנות של חיילי היחידה לבתי דין צבאיים.
5. זימון חייל כעד לבית הדין ייחתם על ידי הקבי"ד או על ידי מי שהוסמך לכך על ידי נשיא בית
 הדין.
6. מפקד שקיבל זימון כנ"ל ימסור לפקודו המוזמן כעד את חלק ב של טופס הזימון, יחתימו על
 קבלת הזימון על חלק ג של טופס הזימון ויחזירו לגורם שהוציא את הזימון, לא יאוחר מ- 24
 שעות מעת קבלת הזימון.
7. חייל שזומן כעד לבית דין צבאי או בפני שופט חוקר חייב להתייצב בפני בית הדין או השופט
 החוקר במקום ובמועד כפי שזומן.
8. מפקד שקיבל זימון, כאמור, אחראי למסירתו וחייב לאפשר ולוודא הופעת העד במקום ובמועד
 שנקבעו בזימון.
9. קיבל העד את הזימון שלא באמצעות מפקדו, יודיע על כך מייד למפקדו. אף במקרה זה יוודא    
 המפקד הופעת העד במקום ובמועד שנקבעו בזימון.
10. אם החייל מועבר ליחידה אחרת (לשם הצבה, סיפוח, או סמיכות) לפני המועד שנקבע
 להופעתו, חייב מפקד היחידה השולחת להעביר את הזימון או את ההודעה, בהתאם למקרה,
 אל מפקד היחידה שאליה נשלח החייל. הועברו זימון או הודעה, כאמור, תחול החובה לוודא
 את התייצבות החייל על מפקד היחידה שבה נמצא החייל, ביום שנקבע להתייצבותו.
11. סבור המפקד שקיימת מניעה מוצדקת, שאינה תלויה במזומן להופעה - יעביר הודעה מנומקת 
 לבית הדין או לשופט החוקר, יסביר את הסיבות לאי-הופעתו של המזומן ויבקש את רשותו
 של בית הדין או של השופט החוקר לאי-הופעת העד.
12. נמנעה מסירת ההודעה למזומן (בגלל נפקדות העד, בשל הצבתו ליחידה אחרת וכד´) - יודיע
 על כך המפקד לבית הדין או לשופט החוקר, בציון הסיבות שמנעו את מסירת הזימון למזומן.
 ההודעות האמורות יגיעו לבית הדין או לשופט החוקר זמן מספיק לפני המועד שנקבע
 להופעת המזומן.
13. בפנייתו לפי סעיפים 11 ו- 12 לעיל, יציין המפקד את מספר תיק בית הדין המצוין בזימון.
14. לא הופיע המזומן בהתאם לזימון, יינקטו הצעדים המתאימים נגד האחראים לכך.

 

זימון אזרחים כעדים

 

15.  בפסקה זו: "עד אזרח" - עד שאינו חייל, כמשמעותו בחש"ץ, התשט"ו1955-; עד שחדל להיות
  חייל כאמור; עד שהחוק חל עליו מאחר שנמסר לו נשק מטעם הצבא; עד שהוא איש מילואים
  שלא בשירות; עד העובד בשליחות הצבא.
16.  עדים אזרחים יוזמנו בדרך הזאת:
א. זימון עד אזרח לבית דין ייערך בנוסח הזימון שניתן בתוספת לתקנות השיפוט הצבאי   (טופס זימון עד), התשל"א1971-. הזימון ייחתם על ידי הקבי"ד או על ידי מי שהוסמך  לכך על ידי נשיא בית הדין.
ב. הזימון יימסר למזומן באחת הדרכים הנזכרות בסעיף משנה ד להלן, ואולם אם המזומן  לא נמצא בביתו, מותר למסור את הזימון לכל אחד מבני משפחתו של המזומן
 המתגורר עמו ושנראה כי כבר מלאו לו 18 שנים.
ג. הזימון יימסר למוזמן בשטח מדינת ישראל באחת משתי הדרכים האלה:
1) באמצעות הדואר;
2) בידי שוטר צבאי או כל חייל אחר שייקבע לצורך עניין זה.
ד. מסירת הזימון על ידי הדואר תבוצע כך:
1) הזימון יישלח בדואר רשום;
2) המזומן יידרש לחתום על אישור מסירת הזימון;

 

3) לא נמצא איש בבית - ישאיר הדוור במקום הודעה על הימצאות דבר דואר
    רשום;
4) לא נמסר הזימון מכל סיבה שהיא בתוך עשרה ימים ממועד מסירת ההודעה
    על דבר דואר, יוחזר הזימון על ידי הדואר לכתובת השולח המצוינת עליו.

 

ה. מסירת זימון המיועד לעד אזרח מהשטחים המוחזקים על ידי צה"ל, פרט לשטח
 שמשטרת ישראל אינה פועלת בו, תבוצע באמצעות תחנת משטרת ישראל הסמוכה
 למקום מגוריו של המוזמן.
ו. מסירת זימון לעד אזרח בשטח שמשטרת ישראל אינה פועלת בו תבוצע באמצעות
 יחידת הממשל האחראית לאזור.

 

17.  עד, כאמור בסעיף 15 לעיל, שזומן להתייצב ולא התייצב, והוכח לבית הדין, לשופט תנועה
  או לשופט החוקר כי זומן כהלכה - רשאי אב בית הדין, שופט התנועה או השופט החוקר,
  לתת לשוטר צו, בחתימת ידו, לאסור את העד ולהביאו בפני בית הדין או השופט החוקר. הצו
  שיינתן על טופס 3724, יועבר למשטרת ישראל באמצעות יחידה פיקודית של חמ"ץ, הפועלת
  באזור מגוריו של המזומן.
18. היה אב בית הדין או השופט החוקר משוכנע, על סמך עדות בשבועה, כי עד שהוא אמור
 להזמינו לפי סעיף 16 לעיל, לא יענה לזימון, רשאי הוא לתת צו, כאמור בסעיף 17 לעיל,
 במקום הזימון להעיד.

 

זימון עדים על ידי ועדת חקירה

 

19. הוראות פסקה זו יחולו על זימון עדים על ידי ועדת חקירה, בשינויים הנובעים מהעניין
 ובשינויים האלה:

 

א. לא יהיה צורך להשתמש בטופס לשם זימון עד חייל. ניתן לזמן עד חייל גם באמצעות
   מכתב המודפס אל מפקד יחידתו.

 

ב. בשעת השימוש בטופס לזימון עד אזרח יבצע יושב ראש ועדת החקירה בטופס את
   השינויים המחויבים בטופס על-פי העניין (ימחוק את ההתייחסות לבית הדין, יכתוב
   "ועדת חקירה" במקום זאת וכד´). הטופס ייחתם בידי יושב ראש ועדת החקירה, ועל
   יד החתימה תוטבע חותמת הדואר של יחידת יושב ראש הוועדה.

 


     
 
תוקף נספח א מה- 30 בנוב´ 2000

 

נספח א לפ"מ 33.1006
צו זימון לבית דין
רשום, דחוף

 

חלק א

 

         דואר צבאי                                                             &

השארת תגובה

Leave a Message