35.0209 – חיילי מילואים – תגמול מיוחד

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

הגדרות

1. בפקודה זו:
א. "החוק" ? חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-.
ב. "תגמול מיוחד" ? התגמול המיוחד המוענק לחיילי מילואים לפי סעיף 33א לחוק.
ג. "מכסת ימים מזערית" ? מכסה שנתית מזערית של ימי מילואים שתיקבע במהלך שנה קלנדרית עבור השנה שלפניה.
ד. "שירות מילואים מצטבר" ? סך כל הימים בשנה הקלנדרית בהפ ביצע החייל שירות מילואים פעיל לפי החוק, לכל מטרה ובכל תפקיד, לרבות תרגילי גיוס וכוננות ושירות חד יומי, אך למעט:
1) שירות מילואים במקום שירות סדיר (שלב ב);
2) תקופות שלפי סעיף 31 לחוק לא רואים אותן כתקופות שבהן מילא החייל חובת שירות
מילואים;
3) ימי מאסר או ימי מחבוש;
4) ימי מילואים בהם היה החייל מוצב או מסופח לר"ם 2.
ה. "התגמול היומי" ? סכום התגמול עבור כל יום מילואים מעבר למכסת הימים המזערית, שייקבע במהלך כל שנה קלנדרית עבור השנה שלפניה.
ו. "מת"ש" ? מת"ש-ענף שכר ע"צ, חובה ומילואים.


כללי

2. מטרת פקודה זו לקבוע את כללי הזכאות לתגמול מיוחד ואת דרכי ביצוע תשלום התגמול.


תנאי הזכאות

3. חייל מילואים שביצע שירות מילואים מצטבר לתקופה העולה על מכסת הימים המזערית יהיה זכאי לתגמול מיוחד, בהתאם לכללים ולעקקרונות המפורטים בפקודה זו:
א. תשלום מיוחד ישולם בגין ימי מילואים הנמנים על שירות המילואים המצטבר, אותם שירת החייל בפועל, מעבר למכסת הימים המזערית.
ב. בכל מקרה שבו, לפי הנתונים שבקובץ כוח האדם של צה"ל, שירת החייל תקופת מילואים העלה על המותר לפי החוק או לפי פקודות הצבא, או שלא דווח תאריך סגירה לשמ"פ (שמ"פ פתוח), ישולם לו התגמול המיוחד לפי סעיף משנה א רק לאחר שביצוע השירות בפועל נבדק ואושר על ידי אכ"א-רח"ט תומכ"א או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו.

ג. שיעור התגמול יהיה:
1) עבור יום המילואים הראשון שמעבר למכסת הימים המזערית ? שלוש פעמים שיעור התגמול
הימי.
2) עבור כל יום מילואים נוסף ? שיעור התגמול היומי.


ביצוע התשלום

4. תאריך ביצוע התשלום יהיה לא מאוחר מה- 10 במאי עבור השנה הקלנדרית שקדמה לתאריך זה, ואולם לגבי חייל שנתוני שירות המילואים המתייחסים אליו נקלטו באורח תקין בקובץ כוח האדם לאחר מועד התשלום האמור, יבצע מת"ש את התשלום שחושה חודשים, לכל היותר, לאחר מועד העדכון של נתוני שירות המילואים בקובץ.
5. התשלום יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של חייל המילואים, עליו דיוח החייל. לא יבוצע תשלום לחייל כל עוד הוא לא דיווח על חשבון בנק כאמור, או אם פרטי חשבון הבנק חסרים או לקויים. הודעה בדבר אי-העברה תימסר לחייל על ידי מת"ש.
6. במועד ביצוע התשלום תישלח לידי החייל על ידי מת"ש הודעה שתכלול את הפרטים האלה:
א. סכום התשלום, תאריך העברתו ופרטי החשבון אליו הועבר;
ב. שיעור המס שנוכה מתשלום התגמול, כמפורט בסעיף 14 להלן, וכל ניכוי אחר כמפורט  בסעיף 15 להלן;
ג. תאריכי ימי המילואים עליהם התבסס התשלום, מכסת הימים המזערית ושיעור התשלום היומי עבור שנת התשלום;
ד. מספר הטלפון והכתובת בהם ניתן לערוך בירורים בנוגע לשיעור התשלום;
ה. הדרך בה ניתן להשיג על שיעור התשלום והמועד האחרון לעשות כן.
7. התשלום יתבצע בהתבסס על תקופת שירות המילואים המצטבר של חייל המילואים על-פי נתונים בקובץ כוח האדם וכפי שדיווח תקופות אלו יעודכן ויתוקן, מעת לעת, על ידי רשויות הצבא.
8. במקרה שבו לפני תשלום התגמול נתגלה שחייל המילואים הזכאי לתגמול מיוחד נפטר, ישולם התגמול ליורשיו של הנפטר על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה.


בירורים והשגות

9. פניית חייל לבירור אופן חישוב התגמול, אופן העברת הכספים לחשבון הבנק שלו או כל עניין אחר הנוגע לחישוב התשלום ולביצועו תטופל על ידי מת"ש.
10. פניית חייל לבירור או להשגה על תקופת שירות המילואים המצטבר שלו תטופל בידי גורמי הקישור ביחידתו.
11. ביקש החייל להשיג על חישוב תקופת שירות המילואים במצטבר שלו, כפי שהיא מופיעה בקובץ כוח האדם, יגיש השגה בכתב לגורמי הקישור ביחידתו שלושה חודשים, לכל היותר, לאחר מועד ביצוע התשלום.
12. בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן, מוסמך קצין השלישות הראשי או רע"ן במפקדתו, שהוסך לכך על ידי, לאשר הגשת השגה כאמור בסעיף 11 לעיל, גם לאחר שחלפו שלושה חודשים ממועד ביצוע התשלום.
13. לא ישולם תגמול מיוחד לאחר שחלפו שלוש שנים מתום השנה שבה שירת החייל בשירות מילואים המזכה אותו בתגמול מיוחד.


שונות

14.  מסכום התגמול המיוחד נוכה מס במקור על ידי מת"ש, בהתאם לקבוע בסעיף 33א(ה) לחוק.
15. מת"ש יהיה רשאי לנכות מסכום התגמול המיוחד כל סכום אותו חב חייל המילואים לצה"ל עקב שירותו הצבאי בשירות החובה, בשירות הקבע ובשירות המילואים (לרבות מילואים בתנאי קבע), ובכלל זה סכומי כסף ששולמו לחייל בטעות על חשבון משכורת או תגמול מיוחד, קנסות ופיצויים שהוטלו בדין משמעתי.
16. הזכות לתגמול המיוחד אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.
17. שיעור התגמול היומי ומכסת הימים המזערית ייקבעו על ידי רמ"ח הפרט באישור היועץ הכספי לרמטכ"ל ובתיאום עם אכ"א-חט´ תומכ"א, בהתאם למסגרת התקציב שהוקצתה לכך.
18. באחריות יחידות המילואים לדאוג לעדכון פרטי חשבון הבנק על ידי חיילי המילואים וליידע אותם בדבר חשיבות פרטי החשבון, לצורך תשלום התגמול המיוחד ולהודיע להם כי בהיעדר חשבון בנק, לא ישולם להם התגמול המיוחד.
19. ראה הרמטכ"ל כי בשנה מסוימת הושפעה קריאתם של חיילי המילואים לשירות מנסיבות חריגות, רשאי הוא להוציא חוזר מפ"ע ולקבוע בו את כללי הזכאות לתגמול, שיחולו בנוסף או בניגוד להוראותיה של פקודה זו.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים