בית  »  פקודות מטכ"ל   »   35.0411 – חופשה מיוחדת בצבא – חיילים בשירות חובה בצה”ל

35.0411 – חופשה מיוחדת בצבא – חיילים בשירות חובה בצה”ל

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 20 מה- 21 מאי 96 1. חופשה מיוחדת ניתנת לחיילים מסיבות אישיות או מטעמים מיוחדים, הקבועים בפקודות הצבא, וזאת רק כאשר החייל ניצל את כל החופשות הרגילות המגיעות לו. 2. לא תוענק לחייל בשירות חובה חופשה מיוחדת, שמשכה ארוך משלושים ימים בשנת שירות אחת, למעט לספורטאים מצטיינים, לרקדנים מצטיינים, למוזיקאים מצטיינים וכן לספורטאים פעילים, שעליהם יחולו ההגבלות לתנאי השירות, כמפורט בהק"א 31-03-03 ובהק"א 31-03-08. 3. מועדי ישראל, ימי שישי, שבתות וחגים רשמיים של המדינה, החלים בזמן החופשה, יימנו עם ימי החופשה המיוחדת, שתאושר לחייל.

נוהל בקשת חופשה מיוחדת ונוהל אישורה

4. חייל, המבקש חופשה מיוחדת, ימלא טופס 59 (בקשה לחופשה מיוחדת) בשני העתקים, שיועברו על ידי מפקדו הישיר למפקד כמפורט להלן:- א. בקשה לחופשה מיוחדת בת ארבעה עשר ימים, לכל היותר, תועבר למפקד, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות. ב. בקשה לחופשה מיוחדת בת חמישה עשר ימים, לפחות, תועבר למפקד, שדרגתו לפי תקן אל"ם, לפחות. 5. מפקד, המוסמך לאשר חופשות, יהיה רשאי להאציל מסמכותו זו לקצין שלישות, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות, או לאחד מקציני מפקדתו, שדרגתו סא"ל, לפחות. האצלת הסמכות תינתן בכתב, והעתקים ממנה יועברו לרמנה"ס ולקשל"ר לידיעה. 6. מפקד כאמור בסעיף 4 או 5 לעיל רשאי:- א. לדחות את הבקשה. ב. לאשר את הבקשה. ג. לאשר חופשה לתקופה קצרה מזו שביקש החייל, אם לפי שיקולו, נסיבות הבקשה מצדיקות צעד זה. 7. המפקד יודיע לחייל את החלטתו בתוך עשרה ימים, לכל היותר,  מיום הגשת הבקשה על ידי החייל. 8. בקו"ם-רע"ן תגבורת סדיר מוסמך לאשר חופשה מיוחדת לחיילים, הנמצאים בטירונות כלל צה"לית, בקורסי הכשרה ראשונית או לחיילים המוצבים באחד ממאגרי בקו"ם סדיר. 9. אם סבור המפקד, כי הבקשה טעונה בירור נוסף, תועבר הבקשה לקצין הת"ש או לרכז הת"ש של היחידה, לשם עריכתה של חקירת בית. קצין הת"ש או רכז הת"ש של היחידה יערכו את החקירה ויחזירו את הבקשה, בצירוף מסקנותיהם, למפקד היחידה. אם אין ביחידה בעלי תפקידים כנ"ל, רשאי מפקד היחידה לבקש מקצין העיר לערוך את חקירת הבית. 10. אישורו של מפקד, המוסמך לאשר חופשות, יירשם בסעיף ו של טופס 59. 11. חייל ייצא לחופשה מיוחדת בתוך חודש מיום מתן האישור. לא ניתן להוציא חייל לחופשה כאמור - תובא בקשת העיכוב למאשר החופשה, שרשאי לדחות את מתן החופשה בחודש נוסף. האמור לעיל אינו גורע מאחריות המפקדים להוציא חייל לחופשה במועד המבוקש, במקרים שבהם יש חשיבות לתאריך היציאה לחופשה. 12. ניתנה החלטה לגבי בקשת החופשה - יוחזרו שני העתקי טופס 59 ליחידת החייל, שתפעל כמפורט להלן:- א. ניתנה תשובה חיובית:- 1) ביום הוצאת החייל לחופשה, יועבר המקור של טופס 59 על ידי היחידה למקשל"ר-מסו"ר, להזנה. ההעתק השני מהטופס יתויק בתיק הת"ש של החייל ביחידה. 2) קצין הת"ש או רכז הת"ש של היחידה ירשמו את עובדת הגשת הבקשה, את עובדת אישורה ואת עובדת יציאת החייל לחופשה ביומן הת"ש של היחידה (טופס 409), ובכרטיס הת"ש של החייל (טופס 408) ובתיק הת"ש שלו (טופס 408-1). ב. ניתנה תשובה שלילית - תימסר התשובה לחייל המבקש, והעתקי הטופס יתויקו בתיק הת"ש של החייל (טופס 408-1). 13. מבקש החייל חופשה, שמשכה ארוך משלושים ימים - יוסבר לו, כי הדבר אפשרי רק בצורה של דחיית שירות, וכי אם רצונו בכך, עליו להגיש בקשה לדחיית שירות (טופס 55-1), כמפורט בפ"מ 35.0809.

תשלום

14. חייל, היוצא לחופשה מיוחדת, בת שלושים ימים, לכל היותר, ימשיך לקבל את משכורתו הצבאית.

תשלום דמי כלכלה והוצאות נסיעה

15. אושרה לחייל חופשה מיוחדת בת שלושים ימים, לכל היותר, והחייל הינו חייל בודד הזכאי לסיוע מיוחד או זכאי לתשלומי משפחה (באישור קצין הת"ש של החייל) - זכאי החייל לתשלום דמי כלכלה עבור ארוחות צהריים בלבד, בעת החופשה המיוחדת. 16. חייל, שאושרה לו חופשה מיוחדת בתשלום דמי כלכלה, יקבל את התשלום בתום חופשתו. 17. חייל, שאושרה לו חופשה מיוחדת, זכאי לתשלום הוצאות הנסיעה ממקום השירות למקום מגוריו הקבוע ביום היציאה לחופשה, וממקום מגוריו הקבוע למקום השירות ביום החזרה מן החופשה, וזאת כנגד הצגת כרטיסי נסיעה באוטובוס ואישור הסמכות שאישרה את יציאתו לחופשה מיוחדת.

ימי "ג"

18. חייל, שבמהלך חופשתו המיוחדת, הכלכלית, זוכה בימי "ג" או שאושפז במתקן רפואי, יהיה זכאי לקבל את יתרת ימי החופשה המיוחדת לאחר הבראתו או בכל תקופה אחרת שיאשר לו מפקד היחידה.

רישום ומעקב

19. כל חופשה מיוחדת תירשם בתדפיסו האישי של החייל.

אישור לעבודה בזמן החופשה

20. חייל, שאושרה לו חופשה מיוחדת לשם עבודה אזרחית מחוץ למסגרת השירות הצבאי (כמפורט בפ"מ 33.0115), יצויד על ידי הסמכות המאשרת בספח האישור לבקשה, ויוחתם על קבלת האישור. הספח ישמש כהיתר לעבודה פרטית.

השארת תגובה

Leave a Message