קיצור שירות (קצר"ש) – בקשה לשחרור מוקדם (טופס 1-55), ביטול תב”ן, דחיית חלק משירות סדיר

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

בקשה לשחרור מוקדם – כללי

  1. חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, המבקש, מטעמים אישיים או מטעמי סעד, שחרור מוקדם, ביטול תב"ן, דחיית חלק משירות סדיר, פטור משירות סדיר, פטור משירות ביטחון – יגיש בקשה למפקד יחידתו ע"ג טופס 55-1 ב3- העתקים, בצירוף אישורים כר"מ:-

א. בקשה לשחרור מוקדם או דחיית שירות מסיבת לימודים – יש לצרף אישור על קבלה ללימודים, כתלמיד מן המניין וללא כל תנאים, ממוסד המוכר ע"י צה"ל.

ב. בקשה לשחרור או דחיית שירות מסיבת מחלה – יש לצרף אישור רפואי מפורט ועדכני בהתאם.

ג. בקשה לשחרור מוקדם או דחיית שירות בגלל סיבות משקיות – יש לצרף אישור על גודל המשק והכנסותיו ממזכירות המושב.

ד. בקשה לשחרור או דחיית שירות מסיבות סעד – יש לצרף חוות דעת של לשכת הסעד המטפלת במשפחה.

2. הסמכות לאשר בקשה כנ"ל נתונה בידי השל"ר, אשר תודיע ליחידת החייל את החלטתה.

קה”ס – מהו קהס? כל המידע על קשיי הסתגלות בצבא>>>

שלבי הטיפול בבקשה לשחרור מוקדם 

משך הטיפול

3. משך הטיפול הכולל בבקשת חייל בשירות סדיר, שהוגשה ע"ג טופס 55-1, לא יעלה, ככלל, על 35 יום ממועד הגשת הבקשה למפקד היחידה.

4. בנסיבות, שבהן בקשתו של החייל דחופה במיוחד תועבר הבקשה, ללא שהיות, בכל שלבי הטיפול בה (לדוגמה: בקשה הנובעת ממקרה אסון במשפחת החייל).

5. טופס 55-1, שהטיפול בו בידי אחד מהגורמים המפורטים בפקודה זו הסתיים, יועבר, בו ביום, להמשך הטיפול.

פעולות מפקד היחידה

  6. מפקד יחידה, שקיבל בקשה כנ"ל, יטפל בה בהקדם ולא יאוחר מהיום השביעי לקבלת הבקשה כלהלן:-

א. יחווה דעתו בסעיף המתאים בטופס הבקשה (בסעיף ב´ של טופס 55-1).

ב. יעביר את הבקשה לשל"ר-ענף פרט – מדור טופסי 55  (למעט בקשה להכרה כחייל בודד).

ג. העתק מהבקשה יועבר לקצין או רכז ת"ש של היחידה, אשר ירשום את עובדת הגשת הבקשה ביומן ת"ש (טופס 409), בדף "טופס 55-1" ובעזרתו ינהל מעקב אחר הבקשה. כן ימלא את הפרטים הדרושים לגבי הבקשה בתיק ת"ש (טופס 408) של החייל.

7. הוגש טופס 55-1 ע"י חייל הנספח ליחידה, ימלא החייל את הטופס בהעתק נוסף, שיעבור ליחידת האם של החייל, בצירוף מכתב לוואי, ובו יצוין, כי הטיפול הרגיל בבקשה נעשה ע"י היחידה שאליה נספח החייל.

פעולות השלישות הראשית

  8. התקבל בשל"ר – מדור טופסי 55-1 טופס כנ"ל, יפעל ראש המדור כלהלן:-

א. יחליט, אם יש צורך בחקירת קצין העיר, ואם יש צורך בחקירה כזו, יעביר לחקירת קצין העיר המתאים.

ב. ינהל מעקב אחר הבקשה.

ג. כל יתר סוגי הבקשות יועברו כלהלן:-

1) בקשות לדחיית שירות, קיצור שירות למטרת לימודים:-

א) בקשה לדחיית שירות לצורך לימודים, שהוגשה לקראת סוף השירות הסדיר ובהתאם לפ"מ 31.0604, תועבר להחלטת רע"ן פרט. תוקף סעיפי משנה ג´ 1) ב) ו-ג)  מה16- יוני 85

ב) בקשות לקיצור שירות של עד 45 יום לצורך לימודים לפי פ"מ 31.0604 וכן בקשות לקיצור שירות של עד 90 יום לחיילות, שקיבלו קודם לכן דחיית שירות לצורך  לימודים והציגו את האישורים הנדרשים בפקודה, תועברנה להחלטת רע"ן פרט בשל"ר.

ג) בקשות לדחיית שירות של מעל 45 יום שלא לצורך לימודים וכן בקשות לקיצור שירות של מעל 45 יום ועד 90 יום לחיילים, שקיבלו קודם לכן דחיית שירות לצורך לימודים והציגו את האישורים הנדרשים בפקודה, יועברו להחלטת השליש הראשי.

2) ביטול תב"ן:- א) בקשה לביטול תב"ן של עד 35 יום, ובתנאי שהחייל עומד בקריטריונים המוכתבים בפ"מ 31.0112 וכל המלצות הדרגים השונים לביטול התב"ן חיוביות – תועבר להחלטת רע"ן פרט. ב) במקרה שהתשובה על בקשה כאמור בסעיף משנה 2)

א) לעיל תהיה שלילית ובכל מקרה אחר של בקשה לביטול תב"ן – תועבר הבקשה לדיון השליש הראשי ולהחלטתו.

ג) בקשות לפטור משירות ביטחון יועברו להחלטת השליש הראשי.

9. החלטת הגורם המוסמך בשל"ר תינתן, תוך 10 ימים מקבלת הבקשה או מקבלת חקירת קצין העיר.

10. קצין העיר, המקבל בקשה כנ"ל לחקירה, יבצע את החקירה ויחזירנה ע"ג טופס 54, בשני העתקים, בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא יאוחר מאשר 10 ימים מתאריך קבלת הבקשה, לשל"ר – מדור טופסי 55.

11. מדור טופסי 55 בשל"ר יקבל את חקירת הבית, ידון ויחליט בבקשה או יעבירה לדיון ולהחלטה, בהתאם למפורט בסעיפים 8 או 9 לעיל.

12. מדור טופסי 55 בשל"ר יעביר את תוצאות ההחלטה ליחידת החייל וישלח העתק למפקדה ממונה.

13. בכל החלטה חיובית יש להוציא פקודת הצבה בהתאם. בקשות חוזרות

14. לא אושרה בקשת חייל כנ"ל, יהיה רשאי להגיש בקשה חוזרת, אך ורק אם השתנו נתוני היסוד של הבקשה. בקשה לדחיית שירות מילואים

15. הטיפול בבקשת חייל לדחיית שירות מילואים, מטעמים אישיים או מטעמי סעד, יהיה כמפורט בפ"מ 31.0607. בקשות קצינים

16. כל הבקשות לגבי קצינים, המוגשות ע"ג טופס 55-1 כאמור בפקודה זו, יועברו ישירות למנה"ס, לאחר מעבר בצינורות הפיקוד. שחרור מוקדם – הליכים משפטיים תוקף סעיפים 17 ו18-  מה16- אוק´ 79

17. ככלל, חייל, שמתנהלים נגדו הליכים משפטיים בבית דין צבאי או בבית דין צבאי לתעבורה, לא ישוחרר שחרור מוקדם אלא לאחר תום ההליכים המשפטיים, ולאחר שהגיע לשל"ר צו ביצוע סופי ואישור גזר דין.

18. ביקש התובע הצבאי הראשי לערער על פסק הדין, ישלח העתק של מכתב הערעור לרע"ן פרט בשל"ר – לגבי חוגרים ולראש מנה"ס – לגבי קצינים; הכלל בדבר אי שחרור מוקדם – יחול כאמור.

אולג זדקו21/09/2022 בשעה 18:53

ביחידה שלי אומרים שאין דבר כזה קיצור שירות

אלירן אליהו אמר12/12/2022 בשעה 10:57

רציתי לדעת עם עקב פתיחת עסק ניתן לקבל קצרש

השארת תגובה

2 thoughts on “קיצור שירות (קצר"ש) – בקשה לשחרור מוקדם (טופס 1-55), ביטול תב”ן, דחיית חלק משירות סדיר

Leave a Message


נושאים מומלצים