03.0269 – דרגות ומינויים בהג”א

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

1.בהוראה זו:-

תוקף ההגדרה מה15- במרס 87

איש הג"א - מי שנתמנה עם כוחות המילואים של צה"ל מכוח חוק שירות ביטחון, (נוסח משולב), התשמ"ו1986- או עפ"י התנדבותו ואשר נשלח לשרת בהג"א או מי שהתקבל להג"א כמתנדב, כאמור בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א1951-;

דרגת הג"א -  דרגה מהדרגות הנהוגות במסגרת הג"א בלבד, כמפורט בהוראה זו ותקפה רק לגבי איש הג"א;

דרגה לפי תקן - פירושה, הדרגה הצבאית הרשומה בתקן או דרגת הג"א המקבילה לה: מינוי - מינוי לתפקיד קצין עפ"י תקן (למעט מינוי ממלא מקום) או שיבוץ חוגר בתפקיד עפ"י תקן, אשר הוצא ע"י רשות מוסמכת;

רשות מוסמכת - הרשות אשר לה ניתנה הסמכות להוציא מינויים לקצינים, לשבץ חוגרים או להעניק דרגות לאנשי הג"א.

2.להלן סולם הדרגות בהג"א בהקבלה לדרגות צה"ל:-

ק צ י נ י ם

הדרגה המקבילה

הדרגה בהג"א

הדרגה המקבילה

 

 

טור´

 

טר"ש

 

רב"ט

 

סמל

 

סמ"ר

 

רס"ל

 

רס"ר

 

 

פקד משנה

 

פקד

 

פקד-בכיר

 

רב-פקד

 

רב-פקד-בכיר

 

 

סג"מ

 

סגן

 

סרן

 

רס"ן

 

סא"ל

ח ו ג ר י ם

הדרגה בהג"א

 

 

גונן

 

גונן-ראשון

 

גונן-מוסמך

 

סמל-גונן

 

סמל-גונן-ראשון

 

רב-סמל-גונן

 

רב-סמל-בכיר

 

 

 

3.ההקבלה היא לצורכי סמכויות וחובות של בעל דרגת הג"א עפ"י חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו -1955, לרבות סמכותו כקצין שיפוט, לצורך קביעת הזכאות לשכר ותשלומים אחרים עבור תקופות שמ"פ, זכויות שירות הנובעות מהדרגה וצרכים נוספים, כפי שייקבעו מזמן לזמן.

4.איש הג"א, בעל דרגת קבע צבאית של רב"ט ומעלה, ימשיך לשאת בהג"א את דרגתו הצבאית ויתקדם בדרגות צה"ל, בכפוף להגבלות הר"מ:-

 

א.חוגר, כאמור, יוכל להתקדם בהג"א בדרגות זמניות בלבד, ודרגת הקבע שלו תישאר דרגת הקבע, שנשא בעת השמתו להג"א.

ב.חוגר, כאמור, לא יעבור, בעת שירותו בהג"א, מדרגת חוגר לדרגת קצונה צבאית. בכל מקרה של מינוי חוגר לתפקיד קצין, הוא יוכל לעלות בדרגות הקצונה של הג"א בלבד.

 ג.איש הג"א יידרש, כתנאי להעלאתו בדרגה, למלא אחר התנאים המפורטים בהוראה זו, במקום התנאים הנדרשים לעלייה בדרגה צבאית.

 

5.איש הג"א, אשר לא נשא דרגה צבאית של רב"ט ומעלה, יישא דרגות הג"א ויתקדם בדרגות הג"א בלבד.

 

6.חייל הנושא דרגת הג"א, אשר יושם מהג"א לחיל אחר - תבוטל דרגת ההג"א שלו, והוא יישא את דרגת הקבע הצבאית, שנשא לפני השמתו להג"א.

 

7.כל העלאה בדרגת הג"א תהיה בדרגה אחת בלבד.

תוקף סעיף 8  מה16- יוני 85

8.איש הג"א, למעט מי שסיימה קורס מפקדות הג"א, יוכל לעלות בדרגה, רק לאחר שהוצא לו מינוי או שובץ בתפקיד המחייב לפי תקן דרגה גבוהה מדרגתו, והוא יידרש למלא אחר כל התנאים המפורטים להלן.

9.עם כל העלאה בדרגה זמנית, תהפוך דרגתו הקודמת של איש הג"א לדרגת קבע שלו. דרגת גונן-מוסמך ודרגת פקד-משנה תהפוך לדרגת קבע, למחרת היום, שבו סיים איש ההג"א שתי שנות שירות בדרגה זו, אף אם לא הועלה לדרגה גבוהה יותר.

תוקף סעיף 10  מה16- יוני 85

10.איש הג"א, למעט מי שסיימה קורס מפקדות הג"א, ישא את דרגתו הזמנית, כל עוד הוא ממלא תפקיד, המחייב לפי תקן דרגה זו. הפסיק איש הג"א למלא תפקיד כאמור, תבוטל דרגתו הזמנית, והוא ירד לדרגה הקבע שלו, אלא אם כן החליט ראש הג"א אחרת.

11.על אף האמור לעיל, תוכל הרשות המוסמכת להעניק לאיש הג"א דרגה זמנית גונן-ראשון, אף אם לא שובץ בתפקיד המחייב, לפי תקן, דרגה זו. דרגת גונן-ראשון היא דרגה זמנית בלבד, ואינה הופכת לדרגת קבע עם העלאתו של איש ההג"א לדרגה זמנית גבוהה יותר.

12.חוגר, המסיים בהצלחה קורס קציני הג"א בסיסי, יוסמך כקצין הג"א, ותוענק לו דרגה זמנית של פקד-משנה, באישור ראש הג"א בלבד.

תוקף סעיפים 13 עד 19  מה15- מרס 87

13.על אף האמור לעיל, חוגר, אשר ביום יציאתו לקורס קציני הג"א נשא דרגת רס"ר במשך שנה אחת לפחות - תוענק לו דרגת פקד בתום הקורס.

14.בוגרות קורס מפקדות הג"א יוכלו לקבל דרגת פק"מ, בלי לעבור קורס קציני הג"א בסיסי; שיבוצן ביחידה לא יותנה במינוי לפי התקן.

15.התמנה חוגר לתפקיד, המחייב דרגת קצונה, לפי תקן, רשאי ראש הג"א להעניק לו דרגה זמנית של פקד-משנה. דרגה זו תתבטל לאחר שנתיים, אם הקצין לא עבר במשך תקופה זו קורס קציני הג"א בסיסי.

16.הרשות המוסמכת אינה רשאית להעניק דרגת קצונה או להעלות בדרגות הקצונה חייל, אשר הורד מדרגתו הצבאית ע"י בית דין צבאי, או שדרגתו נשללה ממנו עקב הרשעה בבית משפט, אלא לאחר שהתקבל לכך אישור מוקדם מאת ראש אכ"א.

17.לאיש הג"א יוצא מינוי או שיבוץ בתפקיד ע"י הרשות המוסמכת רק לתפקיד פנוי בתקן היחידה.

18.הרשות המוסמכת, כמפורט להלן, תוכל להעלות איש הג"א בדרגתו הזמנית, אם התקיימו לגביו כל התנאים הר"מ:-

א.         קידום קצינים -

דרגה

סמכות המינוי

בדרגה זו

הרשות המוסמכת

להעלות לדרגה

התנאים הנדרשים להעלאה לדרגה

גבוהה יותר

 

 

גבוהה יותר

קורס

פז"מ

ניקוד

א

ב

ג

ד

ה

ו

א.

פקד-משנה

ראש הג"א או מי שהוסמך על ידו

ראש הג"א או קצין מטה בדרגת סא"ל שהוסמך על ידו

1) קורס קציני

    הג"א

    בסיסי.

שנה

 

 

2

ב.

סג"מ

כנ"ל

מינהל הסגל

2) קורס

    מפקדות

    הג"א.

 

 

א.

פקד

כנ"ל

ראש הג"א או קצין מטה בדרגת סא"ל שהוסמך על ידו

מספר

 

סודר

 

 

1.

 

2.

השארת תגובה

Leave a Message