• בית
  • הוראות הפיקוד העליון

כל הפוסטים בהוראות הפיקוד העליון

06.0104 - קרן לב"י - הקרן להתעצמות צה"ל

כללי 1.לב"י (למען ביטחון ישראל) - הקרן להתעצמות צה"ל (להלן: "קרן לב"י") היא עמותה אזרחית, הפועלת מכוח חוק העמותות,

קרא עוד ←

05.0658 סמכויות לדחיית שירות ולדחיית גיוס- תנאים וסייגים

תוקף פרק א מה- 30 בנוב´ 2000 פרק א ? עובד בשירות הצבא בתוקף סמכותי לפי סעיפים 139, 140 ו- 158 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955

קרא עוד ←

05.0651 - הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-

כללי 1. שר הביטחון העביר את סמכותו לדחיית התייצבות לשירות סדיר ולדחיית המשך השירות הסדיר לבעלי תפקידים, כמפורט

קרא עוד ←

05.0650 - הודעה על מינוי פוקדים* לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986- [1] (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי לנושאי התפקידים

קרא עוד ←

05.0301 - סמכויות קציני שיפוט וסייגים לסמכויות קציני שיפוט

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 139 (2), 140 ו- 158 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, הנני מעניק בזה סמכויות קצין שיפוט זוטר

קרא עוד ←

05.0221 הוראות בדבר שימוש בכוח לצורך מילוי תפקיד ובדבר ליווי כלואים

הגדרות 1. בהוראה זו:- א. "פשע" פירושו - עבירה שהעונש הקבוע לצדה בחוק עולה על שלוש שנות מאסר. רשימה מלאה של

קרא עוד ←

05.0211 הוראות בדבר מעצר פתוח

בתוקף סמכותי לפי סעיף 508  (2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955- הנני קובע בזה את ההוראות הבאות ביחס לדרכי הביצוע של

קרא עוד ←

05.0209 - שלילה של דרגת הפיקוד עקב חיוב בבית-משט

כללי 1. הרמטכ"ל, באישור שר הביטחון, רשאי לשלול דרגה מאדם בעל דרגה פיקודית אשר נתחייב על ידי בית משפט או בית

קרא עוד ←

05.0206 תחימת סמכויות מעצר, חיפוש, חקירה, האשמה ומאסר- חיילים ואזרחים

הגדרות   1.בהוראה זו, אלא אם נאמר במפורש אחרת - א. "חייל" פירושו - 1)כל הנמנה עם הכוחות

קרא עוד ←

03.0905 אותות מלחמה- זכאויות

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 31 מה- 16 במארס 2000 1. בהוראה זו: א. "שירות סדיר" ו"שירות מילואים" - כמשמעותם בחוק שירות

קרא עוד ←