• בית
  • הוראות הפיקוד העליון (עמוד 2)

כל הפוסטים בהוראות הפיקוד העליון

03.0903 - שבתות ומועדי ישראל בצה"ל

כללי 1. שבתות, מועדים וחגי מדינה רישמיים שייקבעו ע"י הכנסת הם ימי מנוחה מלאה בצה"ל, לכל הדרגות, במיתקניו ובמוסדותיו. 2.

קרא עוד ←

03.0902 הסעד בצבא

כללי 1.  מטרת הסעד בצבא לשפר את תפקודו של החייל כמפורט להלן:- א. להניע את החייל למעורבות  ולשותפות רבים יותר

קרא עוד ←

03.0901 החינוך בצבא

מטרות ומגמות 1. מטרות החינוך ביחידה צבאית הן:- א. טיפוח מוראל גבוה של חיילי היחידה. ב. הבאת החייל לידי הבנת

קרא עוד ←

03.0520 - חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה

1. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה בתוקף מ1- באפריל 80. 2. חוקה

קרא עוד ←

03.0269 - דרגות ומינויים בהג"א

1.בהוראה זו:- תוקף ההגדרה מה15- במרס 87 איש הג"א - מי שנתמנה עם כוחות המילואים של צה"ל מכוח חוק שירות ביטחון,

קרא עוד ←

03.0241 עיכוב ההעלאה בדרגה או עיכוב מינוי עקב חקירה או משפט

תוקף סעיפים 1 עד 8 מה1- יוני 95   1. חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים לא יועלו בדרגה, ולא יאושר מינויים

קרא עוד ←

03.0228 - הקצונה בצה"ל - עקרונות קידום - שירות סדיר

כללי 1.הקצונה בצה"ל היא התשתית עליה נשענים איכותו וכושרו של צה"ל. ממנה נגזרת שדרת הפיקוד כמו גם המנהיגות המקצועית

קרא עוד ←

03.0226 - הדחה, השהייה והעברה מתפקיד

נספח א´ להוראה 3.0226 הודעה בדבר השעיה לאלתר   אני החתום מטה,       ________________________________________________________________________   (מספר

קרא עוד ←

03.0208 דרגות ייצוג- שירות סדיר ושירות מילואים

תוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 26 בדצמ´ 2000 1. בהוראה זו: א. "דרגת קבע" - דרגה המוענקת כמפורט בהפ"ע 3.0204, בהפ"ע 3.0206,  בהפ"ע

קרא עוד ←

03.0207 - דרגות ומינויים לקצינים - שירות מילואים - עקרונות

תוקף סעיפים 1 עד 21 מה-29-אבג´ 96 כללי 1. ההוראה מפרטת את העקרונות לקידום קצינים בשירות מילואים. תנאים להעלאה

קרא עוד ←