• בית
  • הוראות הפיקוד העליון (עמוד 3)

כל הפוסטים בהוראות הפיקוד העליון

03.0202 - דרגות קצינים- הגדרות - שירות סדיר ומילואים

תוקף סעיף 1  מה15- דצמ´ 69 1. תקן - כל תקן כוח אדם אשר הוצא או אושר ע"י אג"ת-מחלקת תקינה או כל הוראה מיוחדת מאת אג"ת-מחלקת

קרא עוד ←

דרגות בצה"ל

הגדרות 1. בפקודה זו:- א. חייל - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו - 1955. ב. מפקד - חייל הנושא את אחת הדרגות

קרא עוד ←

03.0108 קבוצות העתודה

כללי 1. יוצא צבא, החייב בשירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון, התשי"ט1959-  (נוסח משולב) (להלן "החוק"), רשאי לבקש משר

קרא עוד ←

03.0107 שירות ללא תשלום (של"ת) - שירות מילואים

1. כל יחידה בצה"ל (לרבות רשימה מקובצת), אשר מוצבים בה חיילי מילואים, היא יחידה של כוחות המילואים של צה"ל. 2. כל

קרא עוד ←

03.0105 חיילי מילואים- השתייכות יחידתית

תוקף סעיף 1  מה16- אוג´ 87 1. חייל, הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל, חייב בשירות מילואים עפ"י חוק שירות ביטחון,

קרא עוד ←

03.0104 סוגי שירות מילואים- הגדרות

כללי 1. שר הביטחון, הרמטכ"ל וכל קצין, שהרמטכ"ל אצל לו מסמכותו, רשאים למנות ועדת חקירה לשם חקירת כל עניין, הנוגע

קרא עוד ←

הפ"ע 02.0714 מגבלות על נציגי צה"ל בהתקשרויות עם ספקים

כללי   1.         משרד הביטחון (להלן - משהב"ט) נושא באחריות כוללת בתחומי ההרכשה של מוצרים, מו"פ, בינוי,

קרא עוד ←