• בית
  • פקודות מטכ"ל (עמוד 7)

כל הפוסטים בפקודות מטכ"ל

35.0303 - כרטיסיות נסיעה למקום השירות וחזרה - נוהל רכישה, החזקה, חלוקה וזיכוי

כללי 1. חייל, הזכאי להחזר הוצאות נסיעה למקום השירות וחזרה ממנו לפי פקודות מטכ"ל 35.0301 ו36.0521-, יקבל ביחידתו כרטיסיות

קרא עוד ←

35.0302 - שוברי נסיעה - קריאה וסיום שירות מילואים פעיל - נוהל הוצאה והחזקה

כללי תוקף סעיף 1  מה1- ספט´ 64 1. חייל מילואים זכאי לשוברי נסיעה בין-עירונית, ממקום מגוריו למקום שבו הוא חייב

קרא עוד ←

35.0301 - הוצאות נסיעה - שירות חובה ומילואים

כללי 1. פקודה זו קובעת את הזכויות, את התנאים ואת נוהל התשלום עבור הוצאות נסיעה לגבי חיילים בשירות חובה ובשירות

קרא עוד ←

35.0233 - תשלומים בשעת חירום לחיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים מיוחד

הגדרות 1. שעת חירום - התקופה שבה מופעל סעיף 34 (א) לחוק שירות ביטחון לצורך עיכוב שחרורם של חיילים משירות חובה

קרא עוד ←

35.0229 - לשכות קישור לטיפול במשפחות מגויסים בשע"ח

כללי 1. עם הכרזה על מצב וגיוס חיילי מילואים, יפעלו "הלשכות לשירותים חברתיים" המופעלות דרך קבע ברשויות המקומיות,

קרא עוד ←

35.0228 - תשלומים לחיילי מילואים בשירות חירום

כללי 1. חיילי מילואים, שנקראו לשירות, יהיו זכאים לתשלומים לפי פקודה זו, רק אם יורה שר הביטחון, כי השירות יהיה

קרא עוד ←

35.0227 - הפחתת שכר עקב מעצר וריצוי עונש - מתן פיצוי לאחר זיכוי או מסיבות אחרות

כללי 1. התקופות, שעבורן אין חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים, זכאי לכל שכר, והתקופות בהן מופחת שכרו הרגיל,

קרא עוד ←

35.0223 - אובדן או נזק ציוד אזרחי - חיילים בשירות סדיר ומילואים

1. אין צה"ל אחראי לשלמותם של בגדים אזרחיים או רכוש פרטי של חיילים, המוחזקים ע"י החייל במחנה או במיתקן או בשטח

קרא עוד ←

35.0221 - הפקעת משכורת, גביית קנסות, פיצויים וחובות

הגדרות 1. בפקודה זו - א. בי"ד צבאי - לרבות ביד"צ לתעבורה שכונן עפ"י חש"צ תשט"ו1955- (להלן חש"צ). ב. תובע צבאי -

קרא עוד ←

השלמת תגמולים ושכר לחיילים שגויסו לשירות מילואים תוך 90 יום ממועד

כללי 1. חייל שגויס לשירות מילואים פעיל תוך 90 ימים ממועד שחרורו משירות סדיר, יהיה זכאי לקבל תגמולים כמפורט

קרא עוד ←