פרופיל צבאי

| 10/01/2017 | מאמרים בנושא זכויות רפואיות, הזכות לקבל מידע מהצבא

פרופיל צבאי הוא עניין חשוב עד מאוד. כל מלש"ב בטרם גיוס וכל חייל במהלך השירות יודעים כי קיים ספר פרופילים צבאי כלשהו שעל פיו נקבע להם הפרופיל הצבאי. הפרופיל הינו למעשה קביעת הכשירות הרפואית לשירות הצבאי. הפרופיל הצבאי מלווה את המלש"ב והחייל בשלב הצו הראשון. הוא ממשיך ללוותו במסגרת המיונים לקראת השירות, השירות הסדיר ואף לאחר השחרור בשירות המילואים. חשוב להבין. ניתן לבצע ערעור על פרופיל צבאי במקרה ואתם חושבים שהקביעה שלו רחוקה ממה שציפיתם לה.

חשיבות הפרופיל הצבאי לחייל המגויס

קשה להמעיט בחשיבותו של הפרופיל הצבאי, שכן הוא אשר קובע את מדרג הכושר הרפואי לשם הצבתו של חייל בתפקיד ו/או מקצוע צבאי. האם החייל יישלח ליחידה קרבית? האם ישרת קרוב לבית (קל"ב)? האם יחזיק נשק ? האם יבצע שמירות או הגנ"ש (הגנת יישובים) ? כל אלו ועוד נקבעים על פי מדרג הכושר הרפואי (פרופיל) צבאי אשר מותאם לחייל כבר בלשכת הגיוס בטרם גיוסו, ויכול כמובן להשתנות במהלך השירות. לראשונה באינטרנט נחשף בפני הציבור ספר הפרופילים הצבאי. תקנות לקביעת כושר רפואי פרופיל צבאי

מהו ספר הפרופילים? 

ספר הפרופילים (בשמו המדויק "ספר התקנות לקביעת כושר בריאותי – 1979") הוא למעשה אוגדן רפואי המחולק פרקים פרקים לפי קטגוריות. הקטגוריות מחלוקות אף הן על בסיס מדרג אבחנות רפואיות, בדרך כלל על פי סוגי מחלות ואיברים בגוף. בכל פרק יש התייחסות לכלל המחלות, וכן מדרג בתוככי כל בעיה רפואית ביחס לחומרת הבעיה ולסעיפי הליקוי הקשורים אליה.

ספר הפרופילים – היסטוריה

ספר הפרופילים הראשון הוכן בגרסתו הראשונה כבר בשנת 1949, מיד לאחר הקמת צה"ל. על פיו דירגו את החיילים לקרביים ולאלו שאינם קרביים. לאחר מלחמת יום הכיפורים ומבצעי המיון ההמוניים שבוצעו בשנת 1974 לאחר המלחמה, הוחלט בצה"ל לתת מענה לצורך לקבוע הגדרות רפואיות עדכניות, בהתאם להתפתחויות שחלו בתחומי הרפואה ברבות השנים. כמו כן, במשך העשורים שחלפו הצטבר ברפואת צה"ל ידע רפואי רב לגבי מסלולי השירות וההתאמה שבין המצב הרפואי של חייל ובין אופי שירותו ודרישות מקצועו הצבאי. ספר הפרופילים השתנה ועודכן במהדורה חדשה בשנת 1979 ומאז נותר זהה, למעט שינויים שהוכנסו בו בשנות ה-2000. במסגרת זו הוכנסו עדכונים רפואיים הנוגעים להתפתחויות בעולם הרפואה ובספרי האבחון השונים, לרבות ספר ה- DSM וה- ICD.

מבנה הפרופיל הצבאי

כפי שצוין קודם, ספר הפרופילים ערוך על פי סולם מספרי (לדוגמא פרק 01, פרק 02, פרק 03….). בתוככי כל פרק נמצאים תתי פרקים ובהם פירוט ביחס לסעיפי הליקוי השונים על פי בעיות רפואיות שונות (לדוגמא תת פרק 30, 31, 32….). לבסוף, בסולם המדרג של החומרה ישנו סולם הבנוי מהספרות 1 עד 7, כאשר כל בעיה רפואית נקבעת על פי רמת חומרתה. דרגת חומרה 1 משקפת בעיה במדרג הנמוך ביותר ודרגה 7 משקפת המדרג החמור ביותר של האבחנה הרפואית.

כיצד ניתן לקרוא סעיף ליקוי? 

לדוגמא: אם הותאם לחייל סעיף ליקוי 47317, יש לקרוא את סעיף הליקוי על פי חלוקה XXYYZ. באופן זה, ניתן לפתוח את ספר הפרופילים בפרק 47 שכותרתו "עצמות הגפיים התחתונות". בתוככי פרק זה לבחון את תת פרק 31 שכותרתו "שינויים בעצמות ו/או שברים" ועל פי תת המדרג 7 – ניתן להבין כי מדובר בפרופיל 21 לצמיתות. במקרה שכזה מוגדר הפרופיל כ"שינויים קשים במבנה או בציר העצם כתוצאה משבר או מחלה עם הגבלה קשה בהליכה או הליכה תמידית בעזרת קביים, ללא סיכויי הטבה". אם במקרה היה סעיף הליקוי האמור שונה בדרגת חומרת המצב, קרי לדוגמא סעיף 47314 (רק הספרה האחרונה בסעיף הליקוי שונה "4" במקום "7") – אזי היה הרופא הצבאי מתאים פרופיל 45 ולא פרופיל 21 לצמיתות. דוגמא זו לקריאת הפרופיל וסעיפי הליקוי הינה זהה ביחס לכלל הפרופילים ולכלל הבעיות הרפואיות והמחלות הקיימות. תקנות קביעת הפרופיל בצה"ל

איך נקבע פרופיל צבאי

הפרופיל הצבאי נקבע במסגרת הצו הראשון והוא עשוי להתשנות במהלך השירות הצבאי אם וכאשר הנסיבות הרפואיות של החייל משתנות. בנוסף, קיימים מקרים בהם הפרופיל יורד באופן זמני (כתוצאה מניתוח, פציעה, או מחלה). הוועדה הרפואית אשר קובעת את הפרופיל יכולה לספק לחיילים פטורים כאלו ואחרים.

איך מורידים או מעלים פרופיל רפואי (צבאי)

מאחורי קביעת הפרופיל עומדים פרמטרים רפואיים אשר מעידים שזהו הפרופיל שצריך לקבל. כדאי להבין שלשקר זוהי לא הדרך הנכונה כיוון שכאשר הדבר מתגלה הענישה תהיה מוגברת וחמורה. וזה כולל מעצרים ומאסר בכלא צבאי.  עם זאת ניתן לערער על הפרופיל שנקבע על ידי עורך דין צבאי.

אילו סוגי פרופיל רפואי קיימים בצה"ל?

מאז שונה ספר הפרופילים בשנת 1979 נהוגים בצה"ל הפרופילים הבאים: פרופיל 97 – חוני קדמי (הכוונה לכשירות רפואית הגבוהה ביותר המתאימה לשירות ביחידות קדמיות, בתפקידים קרביים). פרופיל 82 – חוני קדמי (הכוונה לכשירות רפואית גבוהה המתאימה לשירות ביחידות קדמיות, בתפקידים קרביים). פרופיל 72 – חוני קדמי (הכוונה לכשירות רפואית גבוהה המתאימה לשירות ביחידות קדמיות, בתפקידים קרביים). פרופיל 64 – חוני עורפי (הכוונה לכשירות רפואית נמוכה, המתאימה  לשירות בתפקידים תומכי לחימה ו/או עורפיים). פרופיל 45 – חוני עורפי (הכוונה לכשירות רפואית נמוכה, המתאימה  לשירות בתפקידים תומכי לחימה ו/או עורפיים). פרופיל 30 – אי כשירות רפואית המאפשרת שירות בתנאים מותאמים ובכפוף למגבלות (מיועד לעתודאים, מסלולים ייחודיים וכיוצ"ב). פרופיל 24 – אי כשירות רפואית זמנית (משמע – שחרור משירות באורח זמני). פרופיל 21 – אי כשירות קבועה (שחרור משירות לצמיתות).

כיצד ניתן לשנות פרופיל צבאי או סעיפי ליקוי (ערעור על פרופיל צבאי)?

תקנות שירות ביטחון, תשכ"ז – 1967 קובעות את כלל הפרוצדורות לקביעת פרופיל, שינוי פרופיל וערעור על פרופיל צבאי (להלן: "תקנות שירות ביטחון"). על פי התקנות (תקנה מס' 7) קביעת הפרופיל נערכת על ידי ועדה רפואית, שיכול ותהיה מורכבת מרופא אחד בודד שהינו רופא צבאי. בדרך כלל, כל הפרופילים הצבאיים ניתנים בלשכת הגיוס על ידי רופא צבאי בודד, שהינו רופא כללי ואינו בעל מומחיות ספציפית (קרי – אינו אורטופד, פסיכיאטר וכיוצ"ב) אלא רופא כללי. על פי התקנות (תקנה מס' 8) יכול חייל ו/או מלש"ב (בטרם גיוסו) להגיש ערעור על המדרג הרפואי שנקבע לו (קרי – לערער על הפרופיל). על הגשת הערעור חלות חובות רבות, יש להגיש את הערעור הרפואי בצורה מנומקת, בצירוף חוות דעת רופא ובתוך 30 ימים מעת שנקבע הפרופיל שעליו מערערים.

חשיבותו של עורך דין צבאי בנושא פרופיל צבאי

במקרים רבים אשר טופלו על ידי משרדנו, נמצא כי הרופא הכללי שהתאים את הפרופיל בצו הראשון כלל לא היה בקיא בבעיה הרפואית הדורשת מומחיות ספציפית בתחומי הרפואה (כגון קרדיולוגיה, אורטופדיה, פסיכיאטריה וכיוצ"ב). על כן, הפרופיל הרפואי הותאם שלא באורח תקין. ברור לכל, כי גיוס לצה"ל ושירות ביחידה במצב שבו הפרופיל אינו תואם את המצב הרפואי האמיתי – מהווים מחדל. לעיתים הם אף מהווים סכנה ממשית לחייל עצמו ולהידרדרות צפויה במצבו הרפואי.

על כן, יש חשיבות רבה להכנת תיק רפואי מסודר בטרם הצו הראשון, ו/או לאחר הבדיקות הרפואיות בלשכת הגיוס ובטרם הגיוס עצמו. כל זאת, על מנת להביא בפני לשכת הגיוס את כלל המידע הרפואי בטרם נקבע הפרופיל הצבאי. הגשת ערעור על פרופיל צבאי הינה עניין מורכב, ולעיתים קרובות צה"ל אינו מקבל את הערעור בשל הגשתו שלא כדין. לעיתים קרובות בשל טעמים שאינם קשורים בהכרח בעניין הרפואי עצמו אלא בפרוצדורה הנוגעת להגשת הערעור באורח לקוי.

על כן, אנו ממליצים בחום על קבלת הכוונה מקצועית בעניין זה, שהינו עניין רפואי ומשפטי כאחד. בדרך כלל דחיית הערעור על ידי גורמי הרפואה בצה"ל לא תאפשר הגשתו בעתיד, ובחלוף הזמן. חשוב לדעת כי ערעור על פרופיל צבאי יכול להיות מוגש על ידי עורך דין צבאי הבקיא בתחום האמור ובעל ניסיון בהגשת ערעורים על קביעות ועדות רפואיות בצה"ל.   למידע נוסף, ייעוץ פרטני והכוונה בנושא פרופיל צבאי ו/או שינוי פרופיל צבאי ו/או ערעור על פרופיל צבאי הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עורכי הדין קוזניץ, פסח ושות' המתמחה בתחום המשפט הצבאי. בטלפון: 035288580 או 035288570 ו/או אצל עורך הדין בנימין קוזניץ 0524445559 ו/או עורך הדין עידן פסח 0505531062. הבהרה: המאמר מנוסח בלשון יחיד זכר לשם הנוחות בלבד ואולם מתייחס לחיילים וחיילות, ללא הבדל מין.

 

טליה טל01/09/2022 בשעה 16:21

שלום רב.
אני מבקשת לקבל פירוט ס.ל. 31345, מה משמעותו ועל אילו ליקויים מצביע.
תודה רבה ושנה טובה
טליה טל

אלוני12/11/2022 בשעה 05:39

מבקש לדעת עוד פרטים ולקבל הצעת מחיר

רונית לוין16/02/2023 בשעה 13:17

בשנת 1972 נדחתי משירות צבאי לפי סעיף 28
האוכל לדעת בעיקבות מה

השארת תגובה

3 thoughts on “פרופיל צבאי

Leave a Message


נושאים מומלצים