בית  »  פקודות מטכ"ל   »   22.0106 – סיוע צה”ל לגורמי חוץ בהפקת סרטים או מופעים אחרים

22.0106 – סיוע צה”ל לגורמי חוץ בהפקת סרטים או מופעים אחרים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות
1. לצורך פקודה זו:-
א. סרט - סרט קולנוע א טלוויזיה, בעל אופי תיעודי או מסחרי.
ב. סיוע - סיוע צה"ל באמצעים.
ג. אמצעים - ציוד צבאי שברשות צה"ל.
ד. גורם חוץ - גוף ציבורי או פרטי, ישראלי או זר, המבקש סיוע צה"ל.
ה. מופע - אירוע ציבורי ספורטיבי או אחר.


סיוע צה"ל בהפקות סרטים
2. גורם חוץ, המבקש מצה"ל לסייע לו באמצעים לצורך הפקתו של סרט, יעביר את בקשתו ללשכת שר הביטחון.
3. בקשת סיוע באמצעים, להפקת סרט עלילתי או מסחרי, תועבר, כאמור, באמצעות שר התשתית, המסחר והתעשיה.
4. בקשה, שהועברה אל גורם אחר במערכת הביטחון, תועבר ע"י אותו גורם ללשכת שר הביטחון.
נוהל הטיפול בבקשות סיוע להפקת סרטים
5. הבקשה (בה ייכלל אף תקצירו של הסרט) תועבר לדובר צה"ל, לקבלת עמדתו והמלצתו לבקשה.
6. דובר צה"ל יעביר את בקשת הסיוע לקבלת עמדותיהם של ראש מחלקת ביטחון שדה באמ"ן ושל קצין החיל הראשי, אם תוכנו של הסרט דן בחיל מסוים.
7. לאחר קבלת עמדותיהם של הגורמים הנ"ל, יעביר דובר צה"ל את הערותיו ואת המלצותיו לבקשת הסיוע ללשכת הרמטכ"ל, כדי שבקשה זו תועבר ללשכת שר הביטחון להחלטה בבקשת הסיוע.


נוהל הושטת הסיוע להפקתו של הסרט
8. אישר שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו לכך את בקשת הסיוע כאמור, יפרט באישור את היקף הסיוע של צה"ל באמצעים, לצורך הפקתו של הסרט.
9. לרשות מפיקי הסרט יועמדו רק האמצעים, שלא ניתן להשיגם מגורם אזרחי כלשהו.
10. הושטת הסיוע באמצעים למפיקי הסרט תיעשה תמורת תשלום בכפוף להסכמי מכירה או שכירות שייחתמו בין משרד הביטחון ובין מפיקי הסרט או מפיקי המופע.
11. העמדתו של ציוד צבאי לרשות מפיקי הסרט תיעשה בהתאם לנהלים שמפורטים בהוראות קבע אג"א.
12. ככלל, לא יפעילו החיילים אמצעי לחימה ולא ישמשו כניצבים בסרט, אלא אם כן קבע שר הביטחון, כי למדינת ישראל ולצה"ל יש עניין מיוחד בהפקתו של הסרט. במקרה כזה הרמטכ"ל הוא שיורה על אופן שיתופם של חיילי צה"ל בהפקת הסרט.
13. גורם חוץ, שאושר לו סיוע באמצעים כאמור, יידרש לחתום על כתב התחייבות במשרד הביטחון, שיהווה תנאי להושטת הסיוע בפועל ובו תינתן לדובר צה"ל בעצמו סמכות לבדוק את הסרט במהלך ההפקה ולאחריה או שהבדיקה תיעשה ע"י מי שמוסמך על ידו, וכן יותנה באותו כתב התחייבות, כי אישור להקרנתו של הסרט והפצתו יינתן ע"י דובר צה"ל, אשר יהיה רשאי להמליץ על הפסקת כל פעולות הסיוע, גם במהלך הפקתו של הסרט.


סיוע צה"ל בארגון מופעים אחרים
14. גורם חוץ, המבקש את סיוע צה"ל בארגון מופע, יפנה לדובר צה"ל-ענף יחסי ציבור.
15. בבקשה יפרט גורם החוץ את הנתונים הר"מ:-
א. מהות או זהות הגורם המבקש.
ב. תיאור המופע.
ג. פרטים על גורמים אחרים המשתתפים במופע ואופי השתתפותם.
ד. פירוט ההשתתפות המבוקשת או פירוט הסיוע באמצעים.
ה. מטרת הסיוע והנמקתו.
ו. לוח זמנים.
16. בקשת גורם חוץ תיבדק ע"י דובר צה"ל, על כל השלכותיה הציבוריות או הביטחוניות. בקשה להסרטת גופים אומנותיים צבאיים תובא לידיעת קצין החינוך הראשי ע"י ענף יחסי הציבור, והופעת הגוף האומנותי תתואם איתו.
17. אם הסיוע יחייב העמדת אמצעים לרשות המבקש, תועבר הבקשה לאישורו של שר הביטחון ע"י דובר צה"ל, באמצעות הרמטכ"ל.


הוראות כלליות
18. בהושטת סיוע צה"ל, על סוגיו כאמור לעיל, יש לנהוג לפי הכללים הר"מ:-
א. כאשר קיימת אפשרות כלשהי, שצה"ל או שמשרד הביטחון או המדינה ייתבעו בנזיקין בגין נזק שייגרם למישהו באותו סרט, מופע או בקשר אליו, יידרש גורם החוץ המבקש את מתן הסיוע, לערוך סידורי ביטוח נאותים, לשביעות רצונו של מינהל מחלקת ביטוח ותביעות במשרד הביטחון, שישחרר את צה"ל, את משרד הביטחון או המדינה מכל אחריות לנזק שייגרם במופע או בקשר איתו.
ב. אושר סיוע או עזרה בכוח אדם, יוכן ע"י משב"ט הסכם עם גורם החוץ. בהסכם יפורטו ההסדרים לרבות כיסוי ההוצאות לפרטיהן, תוך תיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל. ההסכם ייחתם מטעם משרד הביטחון ע"י המורשים לכך, לפי חוק נכסי המדינה, תשי"א1951-.
ג. אין להגיש כל סיוע לפני חתימת ההסכם.
ד. דין שינוי עקרוני במימדי הסיוע היזום ע"י הגורם המבקש, כדין פנייה חדשה.22.0107   בוטלה (בחוזר מספר 84)
22.0108   בוטלה (בחוזר מספר 84)

השארת תגובה

Leave a Message