בית  »  פקודות מטכ"ל   »   30.0117 – הענקת תעודות הערכה לחייל המשתחרר משירות סדיר

30.0117 – הענקת תעודות הערכה לחייל המשתחרר משירות סדיר

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל
הגדרות * תוקף סעיפים 1 עד 4 מה- 29 באבג´ 96 1. "חייל" - חוגר או קצין, לרבות חוגרת וקצינה. 2. "הגורם המוסמך" - הגורם הרשאי להורות על שחרורו של חייל משירות סדיר או על פיטורו משירות ביטחון, בהתאם לחוק שירות ביטחון ובהתאם לכתב אצילת הסמכויות, שנחתם על ידי שר הביטחון.   כללי 3. תעודת הערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) תינתן לכל חייל, המשתחרר משירות סדיר, וששירת שירות כאמור, שלושה חודשים, לפחות, למעט קצינים שדרגתם סא"ל, לפחות, וחיילים (קצינים ונגדים) שפורשים לגמלאות, שיקבלו איגרת פרידה (טופס 440-1 או 440-2), כמפורט בפ"מ 33.0914 ובהקמ"א רש04-. 4. מטרת התעודה להעיד על שירותו הסדיר של החייל בצה"ל ועל תכונותיו האישיות, ולשמש כלי עזר  לחייל, המשתחרר משירות סדיר, בחיים האזרחיים.   הכנת התעודה והוצאתה תוקף סעיפים 5 ו- 6 מה- 31 במאי 2000 5. התעודה תהיה מבוססת על הערכת מפקדו של החייל. התעודה תוכן על ידי גורם מרכזי: חטיבת  הסגל - לגבי קצינים, חטיבת הסגל-מנהל הנגדים - לגבי נגדים ובקו"ם - לגבי חוגרים. 6. חיילים בשירות חובה יקבלו את התעודה ביום שחרורם בבקו"ם. חיילות בשירות חובה המשתחררות ביחידותיהן תקבלנה את התעודה מידי מפקדן לפני שחרורן מהשירות. קצינים ונגדים ששירתו בשירות קבע יקבלו את התעודה לכתובתם האזרחית, בתוך כחודש, לכל היותר, מיום שחרורם.   תוקף סעיפים 7 ו- 8 מה- 29 באבג´ 96 7. קצין חיל ראשי - אם ימצא לנכון - יוכל להעביר לחטיבת הסגל את הערכתו לגבי קצינים משתחררים, המשתייכים לחילו. הערכה זאת תילקח בחשבון בעת עריכתה של תעודת ההערכה לחייל המשתחרר, ביחד עם הנתונים האחרים המצויים בחטיבת הסגל. 8. חייל שעובר מיחידתו ליחידה אחרת - מכל סיבה שהיא - שלושה חודשים, לכל היותר, לפני שחרורו, או חייל העוזב את יחידתו ויוצא לפרק השל"ת האחרון במסלול או לדחיית שירות ללימודים אקדמיים - ימלא מפקדם חוות דעת לגביהם, וזו תצורף למעטפת המסמכים האישיים שלהם. חייל שלא נתקבלה עבורו פקודת שחרור (טופס 825) - ימלא מפקדו חוות דעת לגביו, במכתב.   תוקף סעיף 9 מה- 31 במאי 2000 9.      להלן שלבי הכנת התעודה: א.     חטיבת הסגל - לגבי קצינים, חטיבת הסגל-מנהל הנגדים - לגבי נגדים  ובקו"ם - לגבי חוגרים, יפיקו את טופס 825 - "פקודת שחרור" של החייל המשתחרר וישלחו אותה ליחידת החייל,    45 ימים, לפחות, לפני מועד תום שירותו של החייל. ב. את "הערכת המפקד לתעודת השחרור" (ספח ב של טופס 825 - פקודת שחרור) ימלאו הגורמים האלה: 1) הקצין המשמש, בהתאם לפקודות הקיימות, כ"מפקד מעריך", לצורך עריכת חוות דעת תקופתית - לגבי קצינים ונגדים. 2) מפקדו של החייל, שהוא נגד בשירות קבע או קצין שדרגתו סג"ם, לפחות - לגבי חוגרים בשירות חובה. ג. הוראות מחייבות לקביעת "הערכת המפקד לתעודת השחרור" (ספח ב של טופס 825) ניתנות בנספח א לפקודה זו. ד. בשום מקרה, לא ימלא המפקד סעיף הערכה לגבי חיילים, המשוחררים מסיבת "אי התאמה" או "גירוש מהצבא". ה. מפקד החייל המשתחרר אחראי למלא את הערכת המפקד (פירוט תכונות) בחלק המתאים של טופס 825. ו. לגבי חייל המוצב ברשימה מקובצת, יורו חטיבת הסגל, חטיבת הסגל-מנהל הנגדים או בקו"ם, לפי העניין, את מפקדו האחרון של החייל למלא את טופס "הערכת המפקד לתעודת השחרור" לגביו. בשום מקרה, לא תוגש הערכת המפקד על ידי מפקד הרשימה המקובצת בה מוצב החייל. ז.     לאחר מילוי ספח ב של טופס 825, כמפורט לעיל, יוזן הטופס על ידי יחידת החייל למערכת הממוכנת. ביחידות בהן אין מסוף, יישלח הטופס להזנה במפקדה הממונה. את הטופס יש להזין 30 ימים, לפחות, לפני מועד תום שירותו של החייל. ח.    טופס האירוע ופלט המחשב יתויקו בתיקו האישי של החייל ביחידה, ויישמרו לשם ביקורת    במשך שלוש שנים. ט.    לאחר הזנת ספח ב של טופס 825 על ידי היחידה, יכינו חטיבת הסגל, חטיבת הסגל-מנהל הנגדים או בקו"ם, לפי העניין, תעודת שחרור משירות סדיר, שתכלול את פרטי שירותו של החייל, בהתאם להערכת מפקדו ובהתאם לרישום האישי. תעודת ההערכה לחייל המשתחרר תיחתם על ידי בעל הסמכות להוציאה. י. אין האמור בסעיף זה חל על חיילים, שנשלחו לבקו"ם-מדור השחרורים לשם שחרור מסיבת קביעת פרופיל רפואי 21 או פרופיל רפואי 24. לגבי חיילים אלה, תועבר הערכת המפקד, בכתב, לבקו"ם-מדור השחרורים, במקביל לשליחתם לבקו"ם (להערכה יצורף מכתב לוואי, שבו יצוין, כי הגשתה נובעת מקביעת פרופיל רפואי 21 או פרופיל רפואי 24, לפי המקרה). בקו"ם-מדור השחרורים, ישלח את התעודה, בדואר, לכתובתו האזרחית של החייל, בתוך חודש, לכל היותר, ממועד פיטורו. מסירת התעודה תוקף סעיף 10 מה- 29 באבג´ 96 10. חיילים בשירות קבע - א. ככלל, יקבל חייל בשירות קבע את התעודה לכתובתו האזרחית, בתוך חודש, לכל היותר, ממועד שחרורו. תוקף סעיף משנה ב מה- 31 במאי 2000 ב. אם לא הוזן ספח ב של טופס 825 למערכת הממוכנת בתוך חודש, לכל היותר, לאחר שחרור החייל, תוכן תעודת השחרור על סמך רישומי המחשב ועל סמך התיק האישי של החייל. בתעודה יירשם כל האמור בסעיף 13 להלן, למעט הערכת המפקד. ג. על צו ההצבה, שיימסר לקצין או לנגד לצורך התייצבותם בבקו"ם, יצוין כי התעודה תישלח לכתובתם האזרחית.   תוקף סעיף 11 מה- 31 במאי 2000 11. חיילים בשירות חובה - א. תעודת הערכה לחייל המשתחרר תימסר לחייל במסגרת תהליך השחרור, ביום שחרורו בבקו"ם-מדור השחרורים. ב. במידה ולא הוזנה חוות דעת על ידי יחידת החייל, תוכן התעודה על סמך רישומי המחשב ועל סמך תיקו האישי של החייל, ויירשם בה כל האמור בסעיף 13 להלן, למעט הערכת המפקד. חוות הדעת שתירשם בתעודה מחייבת אישור בקו"ם-רמ"ד השחרורים - לגבי חוגרים. ג. חיילת המשתחררת ביחידתה, כמפורט בפ"מ 31.0103 - תועבר תעודת ההערכה לגביה ליחידתה על ידי בקו"ם-מדור השחרורים, עד 20 ימים לפני מועד שחרורה, ותימסר לה על ידי מפקדה לפני שחרורה מהשירות.   תוקף סעיפים 12 עד 16 מה- 29 באבג´ 96 12. שחרור חיילת נשואה - א. חיילת בשירות חובה המשתחררת בעקבות נישואין, תקבל את תעודת ההערכה לחייל המשתחרר, כמפורט בפ"מ 31.0109. ב. לגבי חיילת כנ"ל, יגיש מפקד היחידה את חוות הדעת על נספח ב לפ"מ 31.0109, בתוך שבועיים, לכל היותר, לפני תאריך הנישואין.   תוכן התעודה 13. התעודה תכלול את הפרטים האלה: א. פרטיו האישיים של החייל ומספר הזהות הממשלתי שלו. ב. תאריך שחרורו של החייל ואורך שירותו. ג. דרגתו של החייל בעת שחרורו, ובכלל זה דרגת הייצוג.   תוקף סעיף משנה ד מה- 31 במאי 2000 ד. 1)  לגבי חוגרים - מקצועות צבאיים שנרכשו על ידי החייל, בציון הסוג המקצועי, כולל מקצועות שהחייל נפסל להם מבחינה רפואית. לא יירשמו מקצועות שהחייל נפסל להם מסיבה שאינה רפואית. 2)  לגבי קצינים - מקצועות או תפקידים שהוכרו על ידי משרד ממשלתי, שאינם אסורים לפרסום מסיבות ביטחוניות. ה. אותות וציונים לשבח, שקיבל החייל במשך שירותו. ו. דירוג התנהגות. ז. סיבת השחרור. ח. הערכת המפקד.   דירוג התנהגות - לגבי חוגרים בשירות חובה בלבד 14. דירוג ההתנהגות יהיה כלהלן (ראה נספח ב לפקודה): א.     טובה מאוד - חייל שבמשך שירותו לא הורשע בבית דין צבאי, שלא נעדר מן השירות ושלא   נידון למאסר או למחבוש בפועל (דין מאסר על תנאי או מחבוש על תנאי שהופעלו, כדין מחבוש או מאסר בפועל) או להורדה בדרגה. ב. כמעט טובה מאוד - חייל שבמשך שירותו לא הורשע בבית דין צבאי, שנעדר מן השירות 14   ימים,  לכל היותר, ושלא נידון למאסר או למחבוש בפועל או להורדה בדרגה. ג. טובה - חייל שבמשך שירותו לא הורשע בבית דין צבאי, שנעדר מן השירות 21 ימים, לכל היותר, או שנידון למחבוש בפועל פעם אחת, לכל היותר, לתקופה בת 28 ימים, לכל היותר,  אך לא נידון להורדה בדרגה. ד. כמעט טובה - חייל שבמשך שירותו הורשע בבית דין צבאי פעם אחת, לכל היותר, או שנעדר מן השירות 35 ימים, לכל היותר, או שנידון למאסר או למחבוש בפועל פעמיים, לכל היותר, ולתקופה בת 35 ימים, לכל היותר,  או שנידון להורדה בדרגה. ה. מניחה את הדעת - חייל שבמשך שירותו הורשע בבית דין צבאי פעמיים, לכל היותר, או שנעדר מן השירות 70 ימים, לכל היותר, או שנידון למאסר או למחבוש בפועל שלוש פעמים, לכל היותר, ולתקופה בת 70 ימים, לכל היותר. ו. אינה מניחה  את הדעת - חייל שבמשך שירותו הורשע בבית דין צבאי שלוש פעמים, לפחות, או שנעדר מן השירות מעל 70 ימים, או שנידון למאסר או למחבוש בפועל ארבע פעמים, לפחות.   15. על אף האמור לעיל: א. לכל חייל ששוחרר מסיבת "אי התאמה" או מסיבת "גירוש מהצבא", ייקבע דירוג התנהגות אחיד - "אינה מניחה את הדעת", בלי להתייחס לקריטריונים, המפורטים בסעיף 14 לעיל. ב. לחייל שהוענק לו עיטור צבאי או שצוין לשבח, ושדירוג ההתנהגות שנקבע לו נמוך מדירוג "טובה מאוד", ייקבע דירוג התנהגות גבוה ברמה אחת מהדירוג שנקבע לו בהתאם למפורט בסעיף 14 לעיל. ג. לחייל שהועלה בדרגה לאחר שהורשע בדין לאחרונה, או שהצטיין במילוי תפקידו לאחר שהורשע כאמור, יוכל להיקבע  דירוג התנהגות גבוה בדרגה אחת מהדירוג שנקבע לו בהתאם למפורט בסעיף 14 לעיל. ד. מפקד החייל יוכל לקבוע לחייל דירוג נמוך בדרגה אחת מהדירוג שנקבע לו בהתאם לאמור בסעיף 14 לעיל, אם הוא סבור,  כי בהתחשב  בהתנהגותו במשך מרבית תקופת שירותו נקבע לו - בהתאם להגדרות הניתנות לעיל - דירוג התנהגות גבוה מהמגיע לו. 16. הסמכות לערוך שינויים בדירוג ההתנהגות נתונה בידי מפקד המתקן, המוציא את התעודה לחוגרים בשירות חובה - הוא מפקד בקו"ם. מפקד בקו"ם רשאי להאציל מסמכותו לבקו"ם-רע"ן תגבורת המילואים.   תוקף סעיף 17 מה- 31 במאי 2000 17. מפקד המבקש לקבוע לחייל דירוג התנהגות שונה מהמוגדר בסעיף 14 לעיל, ישלח מכתב לגורם המוסמך, בו יפרט את נימוקי המלצתו. על המפקד, בהערכתו, לאזן בין רישומי המחשב לבין השיפור בהתנהגותו או בתפקודו של החייל בפועל.   תוקף סעיף 18 מה- 29 באבג´ 96 18. אם דירוג ההתנהגות, המופיע בחוות דעת המפקד, שונה מהדירוג שנקבע בפקודת השחרור (ספח ב של טופס 825), יינקטו הפעולות האלה על ידי בקו"ם: א. אם דירוג ההתנהגות שקבע המפקד גבוה בדרגה אחת מהדירוג שנקבע בפקודת השחרור, ניתן לאשרו אוטומטית. ב. אם דירוג ההתנהגות שקבע המפקד גבוה בשתי דרגות מהדירוג שנקבע בפקודת השחרור (לאחר בדיקה, כי החייל נמצא ביחידה שנה, לפחות), או אם דירוג ההתנהגות שקבע המפקד נמוך בדרגה אחת, לפחות, מהדירוג שנקבע בפקודת השחרור, ייקבע הדירוג הסופי, שיירשם בתעודת השחרור משירות סדיר, על ידי מפקד בקו"ם או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו, כמפורט בסעיף 16 לעיל.   תוקף סעיף משנה ג מה- 31 במאי 2000 ג. בכל מקרה, לא ניתן להוריד לחייל דירוג ביותר מדרגה אחת, ולא ניתן להעלותו ביותר משתי דרגות. על אף האמור לעיל, מוסמכים מפקד בקו"ם או בקו"ם-רע"ן תגבורת המילואים להעלות את דרגת ההתנהגות של החייל המשתחרר בשלוש דרגות או יותר, בתנאי שהחייל שירת שנה וחצי, לפחות, בייעוד קדמי.   תוקף סעיף 19 מה- 31 במאי 2000 19. בכל מקרה של שינוי בדירוג ההתנהגות, יש להוציא מכתב המסביר את השינוי למפקד החייל. תוקף סעיף 20 מה- 29 באבג´ 96 20. במקרה שנוסף נתון מאוחר על החייל, המחייב הורדת דירוג ההתנהגות בתעודה, גם אם המליץ המפקד על ציון גבוה מהציון שנקבע תחילה, יהיו מפקד בקו"ם, או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאים לקבוע דירוג התנהגות חדש. הודעה על כך תישלח ליחידת החייל, בצירוף מכתב הסבר.   תוקף סעיפים 21  עד 23  מה- 31 במאי 2000 21. טבלת סיבות שחרור לרישום בתעודת הערכה לחייל המשתחרר  

מספר סודר

מלל בתעודה

סיבת השחרור

אוכלוסייה רלוונטית

 1.

תום שירות חובה

א.  חיילים, שסיימו את תקופת השירות המקסימלית, על-פי חוק שירות ביטחון (להלן - חש"ב)   

 

ב.  חיילות, ששוחררו בעקבות הריון

 

ג.  מתנדבים, שסיימו התנדבותם

 

ד.  חיילים, ששוחררו כמפורט במספר סודר 3 להלן והשלימו 30 חודשי שירות סדיר, לפחות    

חיילים בשירות חובה

 2.

תום שירות חובה - לימודים

חיילים, ששוחררו שחרור מוקדם למטרות לימודים, בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ 31.0604

חיילים בשירות חובה

 3.

תום שירות חובה - צמצום הכוחות הסדירים

חיילים, ששוחררו בהתאם לנוהל, המפורט בפ"מ 31.0508, בהק"א ק31-01-12- או בכל פ"מ או הק"א אחרות בהן ייקבע מלל זה בתעודה

חיילים בשירות חובה

 4.

תום שירות חובה - נישואין

חיילות, ששוחררו בעקבות נישואין       

חיילות בשירות חובה

 5.

סיום שירות חובה, שקוצר מסיבות פרט

חיילים, שאינם נכללים באוכלוסיות אחרות ושוחררו שחרור מוקדם בעקבות קשיים אישיים, קשיים משפחתיים או קשיים כלכליים, בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ 35.0809

חיילים בשירות חובה

 6.

גויס לשירות חובה מקוצר - עולה חדש

עולה חדש, שגויס מראש לתקופה קצרה מזו המקסימלית, שנקבעה על-פי חש"ב

חיילים בשירות חובה

 7.

גויס לשירות חובה מקוצר - מתנדבי חוץ לארץ

מתנדבי חוץ לארץ, מדריכי חוץ לארץ ומתנדבי חוץ לארץ שגויסו מראש לתקופה קצרה מזו המקסימלית, שנקבעה על-פי חש"ב

חיילים בשירות חובה

 8.

גויס לשירות חובה מקוצר - גיל

חייל, שגויס מראש לתקופה קצרה מזו המקסימלית, שנקבעה על-פי חש"ב בעקבות גילו

חיילים בשירות חובה

 9.

תום שירות קבע

א. חיילים בשירות קבע, ששוחררו בתום התחייבותם ב. חיילים, ששוחררו לפני תום תקופת התחייבותם, למעט האוכלוסיות המפורטות במספרים סודרים 10 ו- 14 להלן

חיילים בשירות קבע

 10.

התרת התחייבות ביוזמת הצבא

חיילים בשירות קבע, שהתחייבותם הותרה ביוזמת הצבא בעקבות הרשעה בעבירה שיש עמה קלון

חיילים בשירות קבע

 11.

מטעמי בריאות

חיילים, ששוחררו לפני תום השירות בו הם חייבים, בגלל פרופיל רפואי 21 או בגלל פרופיל רפואי 24 (חיילים אלה יפוטרו משירות ביטחון)

חיילים בשירות חובה

 12.

מטעמי בריאות - נפגע בקרב/בפעילות מבצעית/ באימון   

חיילים, ששוחררו לפני תום השירות, בגלל ירידה בכושרם הבריאותי, בעקבות פגיעה בקרב, בפעילות מבצעית או באימון. חיילים אלה ישוחררו ויפוטרו לאחר קביעה פרטית של הגורם המוסמך וחוות דעת קרפ"ר ואכ"א-רמ"ח הנפגעים, בהתאם לנוהל המפורט בפ"מ 32.0403

חיילים בשירות חובה

 

מספר סודר

מלל בתעודה

סיבת השחרור

אוכלוסייה רלוונטית

13.

אי התאמה

חיילים ששוחררו משירות עקב ליקויי משמעת חמורים או עקב תפקוד לקוי שאיננו מאפשר ניצול יעיל במסגרת היחידה, לאחר קביעה פרטנית של הגורם המוסמך, לרבות מי שהתנהגותו זו נובעת מסירובו העקרוני לשרת בצה"ל

חיילים בשירות חובה

14.

גירוש מהצבא

חיילים, שבית דין צבאי החליט לגרשם מהצבא. חיילים אלה יפוטרו משירות ביטחון

חיילים בשירות חובה ובשירות קבע

 15.

מטעמי הכרה דתית/מטעמי מצפון

א. חיילות בשירות חובה, שהצהירו שטעמים שבהכרה דתית מונעים מהן להמשיך לשרת שירות ביטחון ב. חיילות בשירות חובה, שהוכיחו לוועדת הפטור כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים מהן להמשיך לשרת שירות ביטחון חיילות אלה ישוחררו ויפוטרו לאחר אישור הגורם המוסמך 

חיילות בשירות חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22.    לעניין תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל"ג1972-, "התנהגות רעה חמורה" משמעה - ביצוע עבירה, שבגינה החליט בית דין צבאי להורות על גירוש החייל מבצע העבירה מצה"ל, או ליקויי משמעת חמורים, לרבות סירוב עקרוני לשרת בצה"ל, שבגינם שוחרר החייל מצה"ל, לאחר קביעה פרטנית של הגורם המוסמך. 23. הסמכות לאשר תיקון טעות בסיבת השחרור נתונה בידי מפקד המתקן, המוציא את התעודה,         ובידיו בלבד, כמפורט להלן: א. רח"ט הסגל - לגבי קצינים. ב. חטיבת הסגל-ראש מנהל הנגדים - לגבי נגדים. ג. מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים. תוקף סעיפים 24 עד 26 מה- 29 באבג´ 96 24. מצא מפקד המתקן, כי יש מקום לרשום בתעודת ההערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) מלל   בתעודה, כמפורט לעיל, מטעמים שונים מהטעמים המפורטים לעיל כסיבת השחרור - רשאי הוא לעשות כן, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. 25. מצא מפקד המתקן, כי יש מקום לשנות את המלל בתעודת ההערכה לחייל המשתחרר (טופס 807) שניתנה בעבר - רשאי הוא לעשות כן, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר התייעצות עם מפצ"ר-ייעוץ וחקיקה. מכתב הערכה אישי 26. נוסף על תעודת ההערכה לחייל המשתחרר, יהיו מפקד היחידה או קצין שדרגתו לפי תקן רס"ן, לפחות, רשאים למסור לידי חייל, המשרת תחת פיקודם, מכתב הערכה אישי. רשות זאת ניתנת גם לקצין חיל ראשי - לגבי קצינים המשתייכים לחילו.   תוקף סעיף 27 מה- 31 במאי 2000 27. המכתב, כמפורט בסעיף 26 לעיל, יופנה אל החייל, ויהיה חתום בידי מפקד, כמפורט בסעיף 25 לעיל, בציון פרטיו האישיים, ללא צ

השארת תגובה

Leave a Message