30.0303 – פרטים אישיים- חובת הודעה, דיווח ורישום

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"להגדרות
תוקף  סעיפים 1 עד 25 מה- 30 בנוב´ 2000
1. בפקודה זו:
א. "חייל" ? חייל בשירות חובה, בשירות קבע ובשירות מילואים.
ב. "מסמך רשמי" ? אחד מהמסמכים המפורטים בנספח לפקודה זו.חובות המוטלות על חיילים בשירות סדיר
2. חייל בשירות סדיר יודיע לקצין השלישות של יחידתו על כל שינוי במצבו האישי, כמפורט 
 בפקודה זו, ויצרף מסמכים רשמיים המאמתים את השינוי.
3. חייל בשירות סדיר חייב להודיע לקצין השלישות של יחידתו, בתוך שמונה ימים ממועד 
   השינוי על אלה:
א. שינוי שם פרטי או שינוי שם משפחה;
ב. נישואין או גירושין;
ג. הולדת ילד;
ד. אימוץ ילדים;
ה. פטירת אישה, בעל, ילדים, הורים וכל קרוב אחר, שעבורו מקבל חייל בשירות סדיר
 תשלום משפחה;
ו. שינוי כתובת מגורים (עיקרית או משנית);
ז. שינוי כתובת למקרה אסון;
ח. שינוי כתובת שאר בשר קרוב;
ט. שינוי מספר טלפון;
י. שינוי מוטבים לתשלום ביטוח חיים;
יא. שינוי מספר שנות לימוד.חובות המוטלות על אנשי מילואים
4. על-פי תקנות שירות ביטחון (חובות אנשי מילואים), התשט"ז1956-, יחידתו של איש מילואים
   תעביר לו בדואר, או בכל דרך אחרת, טופס 519 – "שאלון עדכון פרטים אישיים לחייל
   מילואים" (להלן – טופס 519) שבו ימלא את פרטיו האישיים כמפורט להלן:
א. שמו הפרטי ושם משפחתו;
ב. מצבו האישי (נשוי, גרוש, אלמן, או רווק);
ג. ילדים (שמות הילדים, מספרי הזהות שלהם ופרטים מזהים אחרים);
ד. מענו;
ה. מקום שהותו הזמני (אם אינו מתגורר, דרך קבע, במען קבוע);
ו. מקום עבודתו ומענו;
ז. מספרי טלפון במענו, במקום שהותו הזמני ובמקום עבודתו, וכן מספרי טלפון אחרים
    ומספרי פקסימיליה, שבאמצעותם ניתן, דרך קבע, להשאיר לו הודעות;
ח. כתובת הדואר האלקטרוני שלו ? אם חפץ איש המילואים בכך;
ט. שמו הפרטי ושם משפחתו של שארו הקרוב ביותר, דרגת קרבתו ומענו;
י. פרטים על השכלתו;
יא. פרטים על מקצועו ומשלח ידו;
יב. היותו בעל או מחזיק קבע של רכב נוסעים פרטי;
יג. פרטים אחרים החיוניים לשמירת קשר עם איש המילואים, לפי העניין.
5. יחידתו של איש המילואים לא תעביר לו יותר משאלון אחד בשנה, אלא אם הורה על כך קצין 
 שדרגתו סא"ל, לפחות.
6. איש המילואים ימלא את כל פרטי השאלון וישגרו ליחידתו לא יאוחר מ- 14 ימים  
     מיום קבלת השאלון.
7. איש מילואים יודיע על כל שינוי בפרטים המופיעים בסעיף 4, סעיפי משנה א ו- ד עד ח לעיל,  
   תוך שלושים ימים מיום השינוי, אף אם לא נשלח אליו השאלון.חובות המוטלות על אזרח עובד צה"ל
8. אזרח עובד צה"ל שחל שינוי באחד מפרטיו האישיים, כמפורט בסעיף 3 לעיל, יודיע על כך 
 למפקדת היחידה בה הוא עובד בתוך שמונה ימים ממועד השינוי. יחידתו של העובד אחראית
 לרשום את השינוי בכרטיסו האישי.
נוהל הדיווח על הולדת ילד שישי
9. 
א. חייל מילואים המדווח ביחידתו על הולדת ילדו השישי יצרף מסמך רשמי מתאים על  
   היותו אב לשישה ילדים (תעודת זהות או תעודת לידה, אישור עורך דין או נוטריון
   וכד´), וכן ימסור פרטים מזהים על כל ילדיו.
ב. בסעיף זה, "ילד" ? לרבות בגיר (מעל גיל 18) ולרבות ילד שנישא.
10. שליש היחידה יאמת את הפרטים וידווח על הולדת הילד השישי לממכ"א-ענף תוב"ם-מדור  
 בקרת הרשומת (להלן ? מדור בקרת הרשומת).
11. בקו"ם-ענף תו"ש ? לגבי חוגרים בשירות מילואים או חטיבת הסגל-ענף זרועות ויח"ש-מדור  
   מילואים ? לגבי קצינים בשירות מילואים יפיקו מדי חודש דוחות לאיתור החיילים בשירות
   מילואים שנולד להם ילד שישי, ויפעלו להצבתם של חיילים אלה, בהתאם להנחיות
   אכ"א-חטיבת תומכ"א, כפי שיתפרסמו מעת לעת.דיווח על השכלה
12. שינויים בנתוני ההשכלה או במספר שנות הלימוד ידווחו על ידי היחידה לגורמים הבאים:
א. חטיבת הסגל-ענף תו"ב-מדור הרישום וההדרכה ? לגבי שינוי במספר שנות הלימוד  
 של קצינים, ולגבי שינוי בהשכלתם של קצינים ונגדים;
ב. חטיבת הסגל-ענף אקדמאים-מדור הקורסים וההכשרות ? לגבי שינוי במספר שנות  
   הלימוד של נגדים;
ג. מנהל גיוס-ענף המיון-מדור פסיכוטכני ? לגבי חוגרים בשירות חובה ובשירות
   מילואים;
ד. מת"ש-ענף שכר הקבע והגמלאות-מדור תדו"ב ? לגבי חיילים בשירות קבע המזינים 
 תואר לשכר. נוהל שינוי תאריך לידה ברישומי צה"ל
13. תאריך לידתו של חייל, כפי שנרשם ברישומי צה"ל, לא ישונה ולא יתוקן בכל דרך שהיא, אלא 
 בהתאם להוראות פקודה זו.
14. חייל המבקש לשנות או להשלים את תאריך לידתו ברישומי צה"ל ימציא, לשם אימות בקשתו,  
   את אחד המסמכים הבאים:
א. עותק מאושר של פסק דין הצהרתי הקובע את תאריך הלידה.
ב. תמצית רישום מאגף עלייה ומרשם במשרד הפנים הקובע את תאריך הלידה.15. בקשת החייל לתיקון תאריך לידתו, בצירוף אחד המסמכים המפורטים בסעיף 14 לעיל, תועבר
   באמצעות קצין השלישות של יחידתו למדור בקרת הרשומת.
16. מדור בקרת הרשומת יוודא כי תאריך לידתו של החייל שונה מתאריך הלידה הרשום ברישומי  
   צה"ל, ויורה לתקן את רישומי צה"ל בהתאם, כמפורט להלן:
א. הזנת תאריך הלידה הנכון לרשומת הממוכנת;
ב. עדכון התיק האישי של החייל, ובכלל זה תיוק של המסמך המשמש אסמכתה לשינוי 
 בתיק האישי;
ג. יורה לקצין השלישות לעדכן את כל הרישומים (הממוכנים והלא ממוכנים) אודות
 החייל ביחידה.
17. אין לעדכן תעודות אישיות של החייל, כהגדרתן בפ"מ 30.0106, ובעקבות תיקון תאריך  
   הלידה.
18. 
א. מי שגילו נקבע או שונה בהתאם לפקודה זו ומשרת בשירות סדיר, ימשיך להיות חייב
   בשירות כאמור, אף אם לא היה חייב בו על-פי התיקון או על-פי השינוי, אולם, חייל
   בשירות סדיר, שתאריך לידתו שונה והוא סבור כי הוא ראוי לפטור או להפחתה של
   משך תקופת השירות, זכאי להגיש בקשה לכך דרך ערוצי הפיקוד, למפקד בקו"ם.
ב. אם עקב שינוי תאריך לידתו של חייל המילואים יש להעבירו יחידה או לפטרו
   משירות ביטחון, ייעשו שיבוצו מחדש ופיטורו על ידי בקו"ם-ענף תו"ש ? לגבי חוגרים
   בשירות מילואים, או על ידי חטיבת הסגל-ענף זרועות ויח"ש-רמ"ד מילואים ? לגבי
   קצינים בשירות מילואים, בהתאם להנחיות הקיימות לחיילים הנמנים על אותו שנתון.
19. הוראות בדבר קביעת גיל של מלש"בים ושל חיילים מפורטות בהקמ"א רש11-.פעולות קצין השלישות
20. קצין השלישות היחידתי יאמת את השינויים המפורטים לעיל לפי מסמכים רשמיים שצורפו
   וימלא, במידת הצורך, טופס 19 – "הודעה על שינויים בנתונים אישיים –
   חיילים/גמלאים/עובדי צה"ל" (להלן – טופס 19).
21. בעקבות דיווח על שינויים, כמפורט לעיל, יעדכן קצין השלישות היחידתי את כל העזרים
   הרלוונטיים לגבי החייל.
22. קצין השלישות היחידתי יעביר את השינויים למרכז הגיוס אליו קשורה יחידתו.הזנה לרשומת הממוכנת
23. כל השינויים המפורטים לעיל יוזנו לרשומת הממוכנת של החייל.
24. אם האירוע ניתן להזנה ביחידה ? יזין האחראי על המסוף את האירוע, יתייק את טופס 19 או 
 טופס 519, לפי העניין, בתיק טפסים שהוזנו וישלח העתק של טופס 19 בלבד לחטיבת
 בסגל-ענף תו"ב-מדור הרישום וההדרכה ? לגבי קצינים בשירות סדיר, לחטיבת הסגל-מנהל
 הנגדים ? לגבי נגדים בשירות סדיר או למקשל"ר-מדור תיקיות ? לגבי חוגרים בשירות סדיר.
25. אם האירוע אינו ניתן להזנה ביחידה או שהיחידה אינה ממוכנת, יישלח עותק של טופס 19 או
 519, לפי העניין, למפקדה הממונה. אם גם במפקדה הממונה אין אפשרות להזין ? יישלח עותק
 הטופס למדור בקרת הרשומת להזנה. העתק נוסף יישמר ביחידה בתיק הדיווחים.   30.0304   בוטלה (בחוזר מספר 71)
   30.0305   בוטלה (בחוזר מספר 106)
   30.0306   בוטלה
   30.0307   בוטלה (תוקף הביטול מה- 1 בדצמבר 83)
   30.0308   בוטלה (בחוזר מספר 3)
   30.0309 – 30.0313   בוטלותוקף הנספח מה- 30 בנוב´ 2000נספח לפ"מ 30.0303מסמך רשמי1. מסמך רשמי הינו אחד מהמסמכים האלה:
א. תעודת זהות;
ב. העתק ממרשם האוכלוסין;
ג. תעודת נישואין;
ד. תעודת גירושין;
ה. תעודת לידה;
ו. תעודת פטירה;
ז. צו אימוץ שניתן על-פי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א1981-;
ח. כתובה;
ט. אישור על השכלה ממוסד לימודים;
י. חוזה לשכירות דירה (אסמכתה לכתובת מגורים משנית של חייל בשירות סדיר בלבד);
יא. כל מסמך אחר שיורה עליו מקשל"ר-רע"ן תוה"ם בתיאום עם מפצ"ר-ענף הייעוץ והחקיקה.
2. יש להציג מסמך מקורי או העתק מאושר על ידי קצין שדרגתו רס"ן, לפחות.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים