33.0106 – שמירת הניקיון ברשות הרבים

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"לכללי
1. הפקודה הותקנה בעקבות חקיקת חוק שמירת ניקיון, התשמ"ד1984-, ובהתאם להוראות החוק המתייחסות לצה"ל.
תוקף סעיף 2 מה- 16 במארס 2000
2. לצורך פקודה זו:
א. פסולת
1) "פסולת" – לרבות שיירי מזון, קליפות ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למינהן, גרוטאות, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה מכל סוג, וכן כל דבר אחר העלול לגרום לאי-ניקיון או לאי-סדר.
2) "פסולת בניין" – חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.
3) "גרוטאות רכב" – רכב שיצא מכלל שימוש מפני שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו.
תוקף סעיף משנה ב מה- 1  באבג´ 88
ב. "השלכה" – לרבות זריקה, שפיכה, נטישה, השארה או גרימת לכלוך באופן אחר.
ג. "מפקד רכב" – מי שמונה להיות מפקד הרכב לצורך הנסיעה וכן חייל בדרגת רב"ט ומעלה, שהוא בעל הדרגה הגבוהה ביותר מבין הנוסעים באותו רכב.
ד. "רשות הרבים" – כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה.איסור על השלכת פסולת ברשות הרבים
3. חייל לא ישליך פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד ולא ילכלך את רשות הרבים.אחריות נוהג רכב
4. הוכח, כי הושלכה פסולת מתוך רכב צבאי או מתוך רכב אזרחי, הנמצא בשימוש הצבא, רואים לעניין סעיף 3 את מי שנהג בו באותה עת, כאילו השליך את הפסולת, זולת אם הוכיח, שלא עשה כן ומסר את זהותו של המשליך.
5. הוראה זו לא תחול על:
א. מי שנוהג באוטובוס.
ב. מי שנוהג ברכב, שיש בו תא נהג נפרד, כאשר הפסולת הושלכה מתוך החלק הנפרד מתא הנהג.
 
אחריות מפקד רכב
6. מפקד הרכב יפעל, ככל הדרוש, למנוע השלכת פסולת מהרכב.
7. השליך חייל פסולת מרכב צבאי, יברר מפקד הרכב את פרטיו וידווח על כך למפקד החייל. מפקד החייל ישקול נקיטת אמצעים משמעתיים נגד החייל.שלטים באוטובוסים ובכלי רכב בעלי תא נהג נפרד
תוקף סעיפים 8 עד 12  מה- 1 בפבר´ 88
8. מפקד יחידה אחראי לכך, שבכל אוטובוס ובכל רכב, שיש בו תא נהג נפרד, הנמצאים  בשימוש היחידה, יותקן שלט, האוסר על השלכת פסולת מהרכב. ברכב, שיש בו תא נהג נפרד, יותקן השלט בחלק הנפרד מתא הנהג.
9. בשלט יופיעו המילים "השלכת פסולת מרכב זה אסורה". המילים ייכתבו בצבע לבן על שלט שצבעו ירוק.
10. מידות השלט והאותיות –
א. באוטובוס ובטיולית – גודל השלט 10X2 ס"מ, וגובה האותיות – 2 ס"מ.
ב. רכב בעל תא נהג נפרד – גודל השלט 7X15 ס"מ, וגובה האותיות – 1 ס"מ.
11. השלטים ייקבעו במקום גלוי לעין ויוצמדו לדופן הרכב, כך שלא יהיה ניתן להזיזם או להסתירם, כמפורט:
א. באוטובוס ובטיולית – שלט אחד על הדופן הקדמית, שלט על הדופן האחורית ושלט על כל דופן לאורך האוטובוס או הטיולית.
ב. ברכב בעל תא נהג נפרד – שלט אחד על דופן הרכב בחלק המקביל לתא הנהג.
12. השלט יהיה מחומר עמיד ויישמר במצב תקין, נקי וקריא בכל עת. אם נחבל השלט או ניזוק, יוחלף בשלט אחר.פינוי פסולת
תוקף סעיפים  13 ו- 14 מה- 16 במארס 2000
13. אין לפנות פסולת מיחידה או ממקום הנתון להחזקת היחידה או לשימושה, אלא למקומות שנקבעו לכך מראש, ולא יורה מפקד על פינוי פסולת מיחידתו, אלא למקומות האמורים בסעיף זה.שינון
14. מפקד היחידה אחראי לשינון הפקודה לחייליו, פעמיים בשנה, על ידי פרסומה בפקודות שגרה של היחידה והקראתה במסדר על ידי קצין.       33.0107   בוטלה (בחוזר מספר 96)
       33.0108   בוטלה (בחוזר מספר 89)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים