בית  »  פקודות מטכ"ל   »   33.0126 – פעילות חיילים מחוץ למסגרת צבא (שמירה, אבטחה ומשמר אזרחי)

33.0126 – פעילות חיילים מחוץ למסגרת צבא (שמירה, אבטחה ומשמר אזרחי)

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

התנדבות חיילים למשמר האזרחי



 1. עקב התארגנותו של "המשמר האזרחי" ברחבי המדינה קובעת פקודה זו את תנאי התנדבותו של חייל בשירות סדיר למסגרת זו.
 2. חייל בשירות סדיר (קבע וחובה) רשאי להתנדב למשמר האזרחי ולבצע כל פעולה במסגרת המשמר האזרחי, ובלבד שהפעולות תיעשנה מחוץ לשעות הפעילות של יחידתו וכאשר הוא פנוי מכל תפקיד שהוטל עליו במסגרת שירותו בצבא.
 3. חייל המבקש להתנדב, כאמור, יודיע זאת למפקדו וכן לממונים במשמר האזרחי, כי הינו חייל המבקש להתנדב.
 4. חייל מתנדב לא ילבש מדי צה"ל בעת ביצוע פעולה כלשהי במסגרת המשמר האזרחי.
 5. חייל צה"ל, הנמצא בשירות סדיר ובשירות מילואים, וכן חייל מילואים, שאינו בשירות פעיל, המבצע פעולה כלשהי במסגרת המשמר האזרחי, רשאי להשתמש בנשק שברשותו, בתנאי שהנשק ניתן לו ביחידתו כחוק. השימוש בנשק יהיה רק למטרות שנקבעו ע"י הממונים על החייל במשמר האזרחי ובהתאם להוראותיהם.
 6. יודגש, כי החייל אינו רשאי לקבל שכר כלשהו עבור התנדבותו.
 7. מפקד בדרגת רס"ן ומעלה של חייל, שהתנדב למשמר האזרחי, רשאי להורות לו להפסיק את התנדבותו למשמר, אם לדעת המפקד פוגעת פעילותו במסגרת המשמר האזרחי במילוי תפקידיו הצבאיים.
 8. עפ"י סעיף 49 ד´ לפקודת המשטרה (נוסח חדש), ייראה מי שנפגע בעת ביצוע פעולה במסגרת המשמר האזרחי כשוטר, שנפגע בתוקף שירותו ועקב שירותו, ועפ"י חוק המשטרה (נכים ונספים),  התשט"ו1955-. דינו של שוטר כזה, לעניין זכויות המוקנות מכוח החוק, כדין חייל שנפגע בתקופת שירותו ועקב שירותו.

  חיילים בשירות קבע ועובדי צה"ל - חובת השמירה על יישובים
  תוקף סעיפים 9 עד 22  מה1- ינו´ 91
 9. עפ"י חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א1961-, ועפ"י צו הסדרת השמירה ביישובים (אזור חבל עזה) (מס´ 377), התשל"א1971-  (להלן צווים בדבר הסדרת השמירה באיו"ש ובאזח"ע) ניתן לחייב תושבים של כל יישוב לשמור על יישובם. ביצוע חובת השמירה מוסדר בדרך כלל ע"י הרשות המקומית בחוק עזר. חובה זאת חלה גם על חיילים בשירות קבע ואף על עובדי צה"ל; אין חובה זו חלה על חיילים בשירות חובה ועל חיילים בשירות מילואים פעיל.
 10. בכל מקום, שבו נאמר בפקודה: חוק השמירה, במשמע - גם הצווים בדבר הסדרת השמירה באיו"ש ובאזח"ע.
 11. מאחר שיש מקרים שבהם איננו יכול לשמור בגלל שירותו בצבא, יחול על החיילים בשירות קבע ההסדר הר"מ:

  א. הוטל על חייל בשירות קבע תפקיד במסגרת שירותו הצבאי, המונע ממנו למלא את חובת השמירה האזרחית, יודיע על כך לממונה על הישוב, שבו הוא גר. על החייל לצרף להודעתו אישור בכתב ממפקדו הישיר, מפקד שדרגתו אינה נמוכה מדרגת רס"ן, שנמנע ממנו למלא את חובת השמירה האזרחית, במועד מסוים, בגלל תפקידו בצבא.
  ב. הוטל על חייל בשירות קבע תפקיד כאמור, ולא היה לו זמן להודיע על כך לפני מועד השמירה, ימציא אישור בכתב כאמור בסעיף משנה א לעיל. בנוסף לכך יצוין באישור, שלחייל לא ניתנה הודעה מוקדמת, שהייתה מאפשרת לו להודיע לממונה על השמירה מבעוד מועד, כי לא יוכל לשמור.
  ג. חייל בשירות קבע, שאינו מסוגל לשמור בלילה מסוים, בגלל סיבה רפואית, יגיש תעודה של רופא צבאי המעידה על כך.
 12. אי מילוי חובת השמירה בגלל מילוי תפקיד בצבא אינה משחררת את החייל ממילוי מכסת השמירה. עליו להחזירה במועד אחר, שייקבע ע"י הממונה על השמירה.
 13. חייל בשירות קבע, שנעדר ללא הצדקה ובלי שמילא אחר הסדר זה - ניתן להעמידו לדין בשל עבירה על החוק, והוא צפוי לקנס של 150 ש"ח.
 14. זמן השמירה מכוח חוק השמירה לא יעלה על עשר שעות בחודש, בתקופה שבין א´ בתשרי ו-ל´ בניסן ולא יותר משמונה שעות בחודש, בתקופה שבין א´ באייר ו-כ"ט באלול. אין לחייב אדם בשמירה עפ"י חוק השמירה יותר מפעמיים בחודש. אלוף פיקוד או מפקד המשטרה המחוזי רשאים, מטעמי ביטחון, להורות על הגדלת מספר השעות או הפעמים.
 15. חיילים בשירות קבע, החייבים במילוי חובת שמירה מכוח חוק השמירה, יכולים להישלח ע"י רשות השמירה או הממונה על השמירה במקום יישובם למשטרת ישראל, למלא חובתם זו במסגרת המשמר האזרחי.
 16. למען הסר כל ספק מובהר בזה, כי חובת השמירה המוסדרת בפקודה זו אינה חובת אבטחה במוסדות חינוך המוטלת מכוח חוק אחר, ובה חייבים גם חיילים בשירות חובה. עם זאת יבואו במניין זמני השמירה, מכוח חוק השמירה, גם השעות והימים שבהם מילא חייל בשירות קבע חובת אבטחה במוסדות חינוך.
 17. עפ"י החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ה1975-, ניתן להטיל את חובת אבטחתו של מוסד לימודים על תלמידי המוסד עצמו, אשר מלאו להם 16 שנה, על הורי התלמידים במוסד, על מנהל המוסד, על המורים ועל העובדים האחרים של אותו מוסד. 
  חובת האבטחה תוטל על מי שמונה לכך ע"י שר החינוך והתרבות. "מוסד" לצורך האמור לעיל:- גן ילדים, בית-ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית-ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט וכל מוסד אחר, שבו ניתן חינוך.
 18. החוק קובע שככלל תחול חובת האבטחה על חיילים בשירות חובה ובשירות קבע ועל עובדי צה"ל שהם הורים לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך כמשמעותם לעיל.
 19. חייל, כאמור לעיל, יהיה פטור מחובת האבטחה רק בזמן שנמנע ממנו לקיימה בגלל שירותו בצבא.
 20. החוק לא פירט אימתי יימנע מהחייל לקיים את חובת האבטחה, אך ברור, כי מניעה כזו תלויה בנסיבות ובהתחשב באופי התפקיד של החייל שבו מדובר.
 21. אם יידרש מן החייל אישור בכתב, כי נמנע ממנו במקרה מסוים למלא חובת האבטחה, יינתן האישור ע"י מפקד ישיר של החייל, שדרגתו לא תהיה נמוכה מדרגת רס"ן.
 22. עובדי צה"ל יהיו חייבים, בכל מקרה, לקיים את חובת האבטחה ולגבי עובד נקבע בתקנות ההסדר האלה:-
  א. מעביד ישחרר עובד מעבודתו, כדי למלא את חובת האבטחה שהוטלה עליו.
  ב. המעביד ישלם לעובד את מלוא שכרו עבור הזמן שנעדר מהעבודה, בשל מילוי חובת האבטחה שהוטלה עליו.
  ג. העובד יחזיר את הזמן שבו נעדר מהעבודה, בשל חובת האבטחה שהוטלה עליו, ע"י שעות חלופות או משמרת אחרת, אף אם היתה בכך סטייה מן האמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1951-. העובד אינו חייב לעבוד יותר משתי שעות חלופות בכל יום עבודה.


33.0127   בוטלה (בחוזר מספר 94)
33.0128   בוטלה (בחוזר מס´ 54)

השארת תגובה

Leave a Message