33.0142 – מציאת רכוש אזרחי ע”י חיילים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


* תוקף סעיף  1 מה- 16 פבר´ 97
1. פקודה זו קובעת את דרכי הטיפול ברכוש אזרחי ובכספים, שנמצאו על ידי חייל (לרבות חיילת ועובד/ת צה"ל).
2. הוראות הפקודה לגבי רכוש אזרחי, שנמצא בתחום המדינה, מבוססות על חוק השבת אבידה, התשל"ג1973-, ועל התקנות, שהותקנו לפיו.
* תוקף סעיף   3 מה- 16 פבר´ 97
 3. בפקודה זו:-
           "אבידה" - רכוש אזרחי, שהוא מטלטלין, לרבות כספים, או בעלי חיים, שאבדו לבעליהם, או שניתן                                                                                                                                                                          
            להניח שיצאו משליטתם.   


           "בעל" - בעל האבידה, לרבות מי שזכאי להחזיק בה.
4. הוראות פקודה זו חלות על כל אבידה, שנמצאה על ידי חייל, בין ביחד עם רכוש צבאי ובין בנפרד.
5. לגבי רכוש צבאי, שמצא חייל, בין ביחד עם רכוש אזרחי ובין בנפרד, יש לנהוג כמפורט בפ"מ 52.0305.
6. בכל עניין הנוגע לאבידה, שלא יפורט בפקודה זו, יפעל החייל המוצא בהתאם להוראות משטרת ישראל.אבידה שנמצאה מחוץ למתקן צבאי


7. מצא חייל אבידה מחוץ למתקן צבאי - יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לתחנת משטרת ישראל הקרובה למקום המציאה. במקרה זה רשאי החייל למסור את האבידה למשטרה, והוא חייב לעשות כן אם נדרש על ידי המשטרה.
8. נמצאה האבידה בשטח המוחזק על ידי צה"ל, באזור בו אין משטרת ישראל פועלת - ימסור החייל את האבידה לידי המפקד האחראי בבסיס המשטרה הצבאית הקרוב.
9. המפקד האחראי יקבל מידי החייל המוצא את האבידה, ויפעל בהתאם לאמור בסעיפים 18-15 להלן. במקביל, יודיע המפקד האחראי על מציאת האבידה, בהקדם האפשרי, למשטרת ישראל, וימלא אחר כל דרישות המשטרה בעניין האבידה, לרבות העברתה לרשות המשטרה. במקרה זה, יצוין בטופס 321 (להלן - יומן מציאות), כי האבידה הועברה למשטרת ישראל לפי דרישתה, ויציין את התאריך ואת שעת העברתה.
10. חייל, שמצא אבידה במקום השייך למוסד או לאדם אחר, חייב להודיע עליה, מיד, למוסד או לאדם, שהמקום שייך לו, ואם הלה דרש זאת - למסור לו את האבידה. 
במקרה זה, אין מוטלת עוד על החייל כל חובה לגבי אותה אבידה, אך הוא גם אינו יכול לזכות בה.אבידה שנמצאה במתקן צבאי


11. מצא חייל אבידה במתקן צבאי - ימסרה, בהקדם האפשרי, לידי מפקד המתקן, על מנת שיבדוק אם האבידה אינה שייכת לחייל או לאזרח, המשרת או הנמצא במתקן. לא איתר מפקד המתקן את בעל האבידה -  יעביר אותה, תוך שבעה ימים מיום קבלתה לרשותו, לבסיס המשטרה הצבאית הקרוב.
12. קיבל מפקד המתקן לרשותו אבידה שנמצאה, כאמור בסעיף 11 לעיל - ידאג לאבטחתה, ואם כללה האבידה סכום כסף, יאבטחה כמפורט בפ"מ 35.0108,  ידווח על-כך בהקדם האפשרי למשטרת ישראל, ויוודא רישומה ביומן המציאות, ובנוסף לכך יפעל כמפורט להלן:-
א. איתר את בעל האבידה לאחר חיפוש, כאמור בסעיף 11 לעיל - יציין זאת ביומן המציאות, כמו כן ירשום בו את זהות האדם, שהאבידה הוחזרה לו, את תאריך ההחזרה ואת שעת ההחזרה.
ב. לא איתר את בעל האבידה והיא הועברה, בהתאם לאמור בסעיף 11 לעיל, לבסיס המשטרה הצבאית הקרוב -  יוודא ציון עובדות אלה ביומן המציאות.
13. מפקד המתקן, שדיווח למשטרת ישראל על האבידה, כאמור, ימלא אחר כל דרישות המשטרה, לרבות העברת האבידה לרשות המשטרה. במקרה זה יציין ביומן המציאות, כי האבידה הועברה למשטרת ישראל לפי דרישתה, ויציין את תאריך ההעברה ואת שעת ההעברה.
14. החליט מפקד המתקן להעביר את האבידה לבסיס המשטרה הצבאית, כמפורט בסעיף 11 לעיל -  יוודא, כי האבידה תועבר על ידי המוצא, ותימסר על ידו למפקד האחראי (להלן - "המפקד האחראי") שבבסיס חמ"ץ.
15. המפקד האחראי יקבל מהחייל המוצא את האבידה, וירשום ביומן המציאות את פרטי החייל המוצא, את פרטי האבידה ואת נסיבות מציאתה (מקום המציאה, זמן המציאה וכד´).
16. כמו כן, ימלא המפקד האחראי לגבי האבידה טופס 322, בשלושה העתקים. טופס 322 ינוהל לפי מספר סודר שוטף. אם האבידה כוללת סכום כסף, יפורט בטופס 322 הסכום שנמצא והרכבו (שטרות ומטבעות).
* תוקף סעיף  17 מה - 16 פבר´ 97
17. ההעתק הראשון של טופס 322 יימסר לידי המוצא, והמפקד האחראי יפנה את תשומת לבו לחובותיו ולזכויותיו לגבי האבידה, המפורטות בצדו האחורי של הטופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. ההעתק השני יתויק בבסיס המשטרה הצבאית, שבו נתקבלה האבידה.
18. כללה האבידה רכוש אזרחי וצבאי גם יחד -  ייערך רישום בטופס 322 לגבי הציוד האזרחי בלבד, אולם יצוין בטופס, כי בנוסף לכך נמצא גם ציוד צבאי, שפעלו לגביו לפי פ"מ 52.0305.טיפול באבידה על ידי המשטרה הצבאית
* תוקף סעיפים 19 ו- 20 מה- 16 פבר´ 97
19. נדרשה המשטרה הצבאית על ידי משטרת ישראל למסור את האבידה לידיה - תעשה כן. לא נדרשה למסור את האבידה -  תפעל בסיוע  חמ"ץ,  לאיתור בעליה.
20. לא אותר בעל האבידה בתוך שבעה ימים, מהיום שנמסרה האבידה לבסיס המשטרה הצבאית - תימסר האבידה לתחנת משטרת ישראל הקרובה תמורת קבלה על טופס מ3090 של משטרת ישראל. מועד המסירה למשטרת ישראל יירשם ביומן המציאות.
21. יחד עם האבידה, יימסר למשטרה ההעתק השלישי של טופס 322 שנמסר לחייל, ולפיו יזוהה החייל, אם יבוא למשטרה לקבל את האבידה, לאחר שלא תידרש על ידי בעליה במשך התקופה הקבועה בחוק.
22. כללה האבידה סכום כסף -  יאובטח בבסיס המשטרה הצבאית, כמפורט בפ"מ 35.0109.
 
מסירת אבידה לבעליה


23. פנה חייל למשטרה הצבאית וטען שהינו בעל האבידה - יידרש לתאר את פרטי האבידה ונסיבות, המקום  והמועד של האובדן.
24. נמצא כי, הפרטים מתאימים לפרטי האבידה הרשומים ביומן המציאות - תימסר האבידה לבעליה, לאחר שנרשמו פרטיו ביומן המציאות ולאחר שהוחתם על אישור קבלה בחלק ב בטופס 322.
25. פנה חייל, כאמור, לגבי אבידה, שהועברה כבר למשטרת ישראל - יופנה לתחנת המשטרה לה נמסרה  האבידה. פרטי החייל יירשמו ביומן המציאות, תוך ציון, כי הופנה לתחנת משטרת ישראל, כאמור.
 
 


נספח א לפקודה 33.0142


הזכויות והחובות של מוצא האבידה
1. חייל! האבידה, שמסרת לידי המשטרה הצבאית שייכת לחייל או לאזרח, שהמשטרה הצבאית תנסה למצוא, על מנת להשיבה לו.
2. אבידה, שבעליה לא יימצא בתוך שבעה ימים, תועבר על ידי המשטרה הצבאית למשטרת ישראל.
3. לא נמצא בעל האבידה בתוך ארבעה חודשים מיום שהועברה למשטרת ישראל - תהפוך אתה להיות בעל האבידה.
4. במקרה זה תוכל לקבל ממשטרת ישראל - בתום התקופה האמורה - את האבידה או את דמי פדיונה (אם נמכרה), לאחר שתשלם את ההוצאות  שהוצאו עקב שמירתה, הטיפול בה והחיפוש אחר בעליה.
5. אם לא תדרוש את האבידה מהמשטרה, כאמור לעיל, בתוך חודשיים לאחר שהפכת לבעליה, תעבור האבידה לבעלות המדינה.
6. הפכת לבעל האבידה, כאמור לעיל, זכאי בעליה הקודמים לפדותה בתוך שנה, לאחר שהפכת אתה לבעליה, ממך או ממי שקיבל ממך את האבידה ללא תמורה (למשל - במתנה). במקרה זה, על הבעלים הקודמים חל שווי האבידה בזמן הפדיון. 
הוראה זו לא תחול, אם בינתיים חל באבידה שינוי של ממש (למשל - אם כלתה או נשתנתה תוך כדי שימוש, אם חוברה לחפץ אחר וכד´).
7. מצאת אבידה מחוץ למתקן צבאי - הודע עליה, מיד, לתחנת משטרת ישראל הקרובה. לא מסרת את האבידה למשטרה, לאחר שהודעת על מציאתה, והמשטרה לא דרשה ממך למסור לה את האבידה, רשאי אתה למכרה לאחר זמן סביר, אם התקיים אחד התנאים האלה:-
א. האבידה עלולה להתקלקל או לאבד שיעור ניכר משוויה, אם לא ישתמשו בה מיד.
ב. שמירת האבידה כרוכה בהוצאות שאינן סבירות לעומת ערכה.
ג. האבידה היא בעל חיים.
8. את מכירת האבידה עליך לבצע בדרך סבירה, כלומר - בדרך בה נהוג למכור חפצים מסוג זה ובמחיר סביר. משנמכרה האבידה, יבוא פדיונה במקומה.

השארת תגובה

Leave a Message