33.0904 – טקס הענקה והעלאה בדרגה קצינים

| 25/08/2005 | פקודות מטכ"ל

מטרה


1. פקודה זו באה לוודא קיום טקס אחיד של הענקה דרגה והעלאה בדרגה לקצין ב-צה"ל.
מפקדים המבצעים את טקס ההענקה או העלאה
2. טקס הענקה של דרגת ממ"ק, סג"מ והעלאה עד לדרגת סרן ועד בכלל, יבוצע ע"י מפקד ממונה בתפקיד המחייב, לפי תקן, דרגת אלוף-משנה, ובנוכחות מפקדו של הקצין העולה בדרגה.
תוקף סעיפים 3 עד 6  מה10- יולי 80
3. טקס הענקתה של דרגת רס"נ יבוצע ע"י מפקד בדרגת אל"מ ומעלה.
4. טקס העלאה לדרגת סגן-אלוף יבוצע ע"י מפקד כמפורט להלן:-
א. אלוף הפיקוד, בנוכחות מפקד החטיבה או ראש המטה - לקצינים ביחידות הכפופות לפיקוד.
ב. מפקד חיל-האוויר, חיל-הים או מפח"ש, בנוכחות מפקד בדרגת אלוף-משנה, שהקצין כפוף לו - לקצינים ביחידות חיל-האוויר, חיל-הים או מפח"ש.
תוקף סעיף משנה ג´  מה15- יולי 65
ג. ראש אגף במטה הכללי או קצין אחר שממלא תפקיד שלפי התקן אלוף, בנוכחות מפקד בדרגת אלוף-משנה שלו כפוף הקצין, לקצינים באגף, קציני יחידות כפופות וחילות מתואמים.
5. טקס העלאה לדרגת תת-אלוף ואלוף-משנה יבוצע ע"י ה-רמטכ"ל בנוכחות אלוף הפיקוד, ראש האגף המתאים ב-מטכ"ל, מפקד חיל-האוויר, מפקד חיל-הים או מפקד מפח"ש, לפי המקרה.
6. נוהל טקס העלאה לדרגת אלוף ייקבע בנפרד.טקס מסירת הדרגה7. מפקדו של הקצין המקבל את הדרגה יתפוס מקום, בטרם ייכנס הקצין, לימין שולחן המפקד המוסר ויעמוד בעמידת נוח.
8. כשיכנס הקצין המקבל את הדרגה למשרד המפקד, יתייצב לפני שולחנו, יצדיע ויעבור לעמידת נוח כאשר המפקד המוסר יורהו לכך.
9. בשלב זה יקום המפקד ממקומו, ימסור לקצין המקבל את סימני הדרגה ו-או טופס העלאה בדרגה, ישמיע את דברו וילחץ את ידו של הקצין. הקצין המקבל יעמוד דום בעת קיום טקס זה.
10. בגמר קבלת הדרגה יצדיע הקצין שקיבל את הדרגה שנית, יפנה לאחור ויעזוב את חדר המפקד. לאחר זאת ישוחרר מפקדו של הקצין שקיבל את הדרגה.


 


טקס הענקה והעלאה בדרגה - קצינים נכי צה"לתוקף סעיפים 11 עד 15  מה15- פבר´ 76
11. נכה צה"ל לצורך פקודה זו הוא חייל המוצב ב-ר"מ 2 וכן חייל ששוחרר משירות סדיר או פוטר משירות ביטחון מחמת פגיעה בתקופת שירותו.
12. המפקדים המבצעים את סדר הטקס - בהתאם לאמור בסעיף 2 עד 10 לעיל.
13. נכה בשירות סדיר או מילואים יופיע לטקס הענקת הדרגה לבוש מדי צה"ל ואילו נכה הפטור משירות ביטחון יהיה רשאי להופיע במדים, ואין לחייבו לכך.
14. בכל מקרה שנכה הופיע לטקס במדים, ייענדו סימני הדרגה למדיו, ואילו לנכה שיופיע בלבוש אזרחי, יימסרו סימני הדרגה לידיו, בתוך מעטפה.
15. נכה מרותק למיטה -
א. במקרה של נכה הרתוק למיטה או שמסיבת נכותו אין הוא מסוגל להגיע ליחידה, תימסר לו הדרגה במיתקן הרפואי בו הוא מאושפז או בביתו.
ב. המפקדים המבצעים את הטקס - בהתאם למפורט בסעיפים 2 עד 6 לעיל.

השארת תגובה

Leave a Message