33.1101 – משמעת תנועה בדרכים עקרונות

| 25/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כלליבפרק זה:
תוקף סעיפים 1 עד 6  מה- 15 בנוב´ 68
1. "חייל" – לרבות אזרח העובד בשירות או בשליחות הצבא.
2. "רכב צבאי" – רכב המשמש את מערכת הביטחון, הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב כזה, לרבות ציוד מכני והנדסי ולרבות רכב אזרחי מגויס ורכב אזרחי שהושכר לצבא כדי שינהג בו נהג שייקבע על ידי הצבא.
3. "נסיעה בתפקיד":
א. נסיעה שנועדה לשרת את צורכי היחידה, או ביצוע תפקידים הנובעים  ממהות היחידה ומייעודה, והנערכת בהתאם להוראות מפקד שדרגתו רס"ר, לפחות,  או בהיעדר מפקד בדרגה כזו – בהתאם להוראת נגד או עובד צבא, שהינו מנהל עבודה ושהוסמך לצורך זה על ידי מפקד היחידה או בהתאם להוראת נגד, המכהן אותה שעה כקצין תורן.
ב. נסיעה שנועדה לביצוע תפקיד שהוטל בהתאם להוראות הפיקוד העליון או פקודות המטה הכללי.
ג. נסיעה לשם הגשת עזרה, במקרה של אסון בכול מקום ובכול זמן.
4. "דיני התעבורה" – פקודת התעבורה – התקנות שהותקנו על פיה וכול חיקוק, הוראות הפיקוד העליון או פקודות המטכ"ל, הנוגעים לתנועה בדרכים או להסדרת התחבורה הצבאית.
5. "שדה" – לרבות כל מקום במתקן צבאי או מחוצה לו, שאינו "דרך" כמשמעות מונח זה בפקודת התעבורה.
6. "דרך עירונית" – כל דרך שבתחום רשות מקומית המסומנת בכניסה אליה בתמרור שמשמעו "דרך עירונית".
* תוקף סעיפים 7 ו- 8 מה- 1 בנוב´ 71
7. רכב צבאי ינוצל רק לצורכי נסיעה בתפקיד או לנסיעה מחוץ לתפקיד המותרת לפי האמור בפ"מ 33.0209.
8. באישור מפקד היחידה ניתן להסיע ברכב צבאי אזרחים העובדים במתקני צה"ל, אל מקום עבודתם וממנו, וכן אזרחים שצריכים להגיע למקום בו נוכחותם דרושה על ידי צה"ל. נסיעה, כאמור, תיחשב כנסיעה בתפקיד.
9. רכב צבאי יימסר רק לידי חייל (או לידי אזרח שהורשה על ידי ראש אכ"א לנהוג ברכב צבאי לפי פ"מ 33.0209), ומסירתו מותרת, רק אם נתמלאו שני התנאים האלה גם יחד:
א. מסירת הרכב אושרה על ידי מפקד היחידה או על ידי מי שהוסמך לכך על ידו.
ב. בידי מקבל הרכב רישיון נהיגה בר תוקף לגבי אותו סוג רכב.
10. דיני התעבורה מחייבים כל חייל הנוהג ברכב צבאי, בין שהוא נמצא בדרך ובין בשדה.
11. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10 לעיל, נקבע בזה:
א. חייל הנוהג ברכב צבאי בשדה  ינהג ברכב ויפעל לגביו בהתאם להוראות החלות על נהיגת רכב על "דרך", כמובנו של מונח זה בפקודת התעבורה.
ב. חייל הנוהג ברכב אזרחי במקום כלשהו, שהינו בפיקוחו או בשליטתו של הצבא, ינהג בו ויפעל לגביו בהתאם להוראות החלות על נהיגת רכב ב"דרך", כמובנו של מונח זה בפקודת התעבורה.
* תוקף סעיף  12 מה- 1 בפבר´ 96
12. על  חייל הנוהג ברכב ממשלתי לקיים את הוראות מנהל הרכב הממשלתי. אם הוראות אלה אינן מתיישבות עם הוראות פקודות המטכ"ל, החלות על רכב צבאי, עדיפות, לגבי כל נושא הקשור לרכב ממשלתי, הוראות מנהל הרכב הממשלתי, ויש לפעול לפיהן.
תוקף סעיף 13  מה- 28 במארס 99
13. על אף האמור לעיל, יכול מטכ"ל-אט"ל להתיר מסירת רכב צבאי לגורם אזרחי, לשם ביצוע משימות שלצבא יש עניין בהן. מטכ"ל-אט"ל יקבע את התנאים שבהם יימסר הרכב לגורם אזרחי כאמור.
תוקף סעיף 14  מה1- ביוני 76
14. אזרח הנוהג ברכב צבאי שנמסר לגורם אזרחי כאמור חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לנהיגה ברכב צבאי, אולם אין הוא כפוף לשיפוט צבאי בגלל נהיגתו זו בלבד, אלא אם כן נקבע, כי בעת נהיגתו ברכב או גם בעת עשיית פעולות אחרות, ישמש כעובד בשליחות הצבא.
איסור על נטילת ההגה מהנהג הקבוע של משאית ושל אוטובוס צבאייםתוקף סעיף 15  מה30- באבג´ 90
15. במשאית או באוטובוס צבאיים ינהג נהג מקצועי וקבוע, בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב. בכלי רכב אלה לא ינהגו נהגים אחרים, גם לא לצורך נסיעה מנהלתית ולא לצורך נסיעה לאחר תפקיד.
תוקף סעיף 16 מה- 28 במארס 99
16. למרות האמור בסעיף 15 לעיל,
א. מפקד בדרגת אל"ם, לפחות, (להלן – "המפקד המאשר") רשאי לאשר באופן פרטני לבעל תפקיד (חייל בשירות קבע או עובד צה"ל), שאינו נהג מקצועי וקבוע, לנהוג במשאית ובאוטובוס ביחידתו, בכפוף לתנאים הבאים:
1) בעל התפקיד הינו בעל רישיון תקף לאותו סוג רכב.
2) האישור יינתן לאחר ראיון אישי שיערוך המפקד המאשר עם בעל התפקיד. סיכום הראיון יתויק בתיקו האישי של בעל התפקיד.
3) בעל התפקיד יעבור נוהל קליטת נהג חדש ביחידה, כאמור בפ"מ 33.1122.
4) בעל התפקיד ישתתף בכנס לבעלי תפקידי נהיגה אחת לחודש, וייחשב כנהג מקצועי לעניין פ"מ 33.1116 – "בטיחות בדרכים – פעילויות הדרכה והסברה ביחידה".
5) קצין במינוי רס"ן, לפחות, יחתום על כל נסיעה בכרטיס העבודה.
6) האישור יהיה בתוקף כל עוד משרת בעל התפקיד, כאמור, באותה יחידת רישום, וכול עוד משרת המפקד המאשר באותה יחידת רישום.
ב. חייל המשרת בבסיס אחסנה של רכב, בסדנה או בגף רכב של אחת מיחידות חיל האוויר רשאי לנהוג במשאית לסוגיה או באוטובוס, בתנאי שהינו בעל רישיון תקף לאותו סוג רכב ובתנאי שעבר נוהל קליטת נהג חדש ביחידה, כאמור בפ"מ 33.1122 – "קליטת נהג חדש ביחידה", לצרכים הבאים בלבד:
1) ביצוע ניסויי דרך, כאמור בפ"מ 57.0302 – "כלי רכב – בחינת נסיעה".
2) קבלת רכב או החזרתו למוסך. *עצירת רכב
* תוקף סעיף  17 מה- 1 בפבר´ 96
17. חייל חייב להישמע להוראות שוטר, שוטר צבאי או חייל אחר הגבוה ממנו בדרגה, המורה לו לעצור רכבו ולהזדהות בפניו בשל ביצוע עבירת תעבורה.
תוקף סעיף 18  מה1- במארס 81
18. קמצ"ר רשאי לאשר לשוטרים צבאיים לפקח על התנועה, כשהם מסיירים בכלי רכב מוסווים כאזרחים או בכלי טיס, כשאינם לובשים מדים בעת מילוי תפקידם.
* תוקף סעיף  19 מה- 1 בפבר´ 96
19. חייל שעוכב או נעצר כנ"ל יציג בפני שוטר אזרחי, לפי דרישה, תעודה צבאית כמוגדר בפ"מ 30.0106,  את רישיון הנהיגה ואת רישיון הרכב, ואילו בפני שוטר צבאי ומפקד – כל מסמך שיידרש.  שוטר צבאי רשאי ליטול את המסמכים מידי החייל, לפי האמור בפ"מ 30.0106.
תוקף סעיף 20 מה- 28 במארס 99
20. על אף האמור בסעיף 19 לעיל, שוטר צבאי שנעצר על ידי שוטר אזרחי או על ידי מפקד, שאינו מוצב בבסיס חיל המשטרה הצבאית המרחבי, יזדהה על ידי הצגת תעודת המינוי בלבד.
תוקף סעיף  21  מה- 15 בינו´ 86
21. שוטר גדודי או זקיף, המוצבים בשער של בסיס או מחנה צבאי, רשאים לעכב כניסת רכב צבאי ויציאתו, לשם עריכת ביקורת בנושאים הבאים:
א. הימצאות מראה.
ב. תקינות המחוונים.
ג. תקינות האורות.
ד. הימצאותם של מגבי השמשות ותקינותם.
 
קצין בטיחות בדרכים יחידתי
* תוקף סעיפים 22 עד 24 מה- 1 בפבר´ 96
22. מפקד היחידה אחראי לכול נושאי הבטיחות בדרכים ביחידה, וישמש כקצין בטיחות בדרכים יחידתי. המפקד רשאי להאציל מסמכותו לשמש כקצין בטיחות בדרכים יחידתי לסגנו. אם אין לו סגן, או כשתפקיד זה אינו מאויש, רשאי המפקד להאציל מסמכותו זו לבעל תפקיד בכיר ביחידה. אין בהאצלת הסמכות דנן כדי לגרוע מאחריות המפקד לכול נושאי הבטיחות בדרכים ביחידה.
23. קצין בטיחות בדרכים יחידתי (אם הוא אינו מפקד היחידה, יישא כתב מינוי מטעם מפקד היחידה) יהיה בוגר השתלמות קציני בטיחות בדרכים יחידתיים, ויהיה אחראי לנושאים האלה:
א.  הגורם האנושי:
1) קליטת נהגים חדשים ביחידה, פיקוח על שעות המנוחה והשינה של נהגי היחידה ושל נהגים מסופחים, קיום השתלמויות מקצועיות ופיקוח על תדרוך הנהגים לפני ביצוע נסיעות.
2) הדרכה ורענון בנושאי בטיחות ובטיפול נכון ברכב לכול הנהגים ביחידה, לרבות חיילי מילואים.
ב. הרכב – ביקורת על ביצוע טיפולים ועל אחזקת הרכב, בהתאם להוראות קחש"ר.
ג. מפגעי תשתית:
1) קבלת דיווח על מפגעים בטיחותיים בדרכים המוליכות ליחידה ובדרכים הנמצאות בשטחה, והעברת מידע זה לגורמים המתאימים.
2) תיקוני מפגעים בטיחותיים בדרכים המוליכות ליחידה ובתוכה, לרבות קיום הוראות רשות התמרור המרכזית, לפי פ"מ 33.1117, בנוגע להצבת תמרורים בשטח המחנה.
קצין בטיחות בדרכים פיקודי, קצין בטיחות בדרכים זרועי או קצין בטיחות בדרכים חילי – הגדרת תפקיד
24. בכול פיקוד, בכול זרוע ובכול חיל ימונה קצין בטיחות בדרכים – במינוי מלא, או במינוי נוסף על   תפקידו – שיישא באחריות מטה לקיום פעילות עקבית ושיטתית למניעת תאונות דרכים, כמפורט להלן:
א. ליזום פעילות הדרכה ופעילות הסברה ביחידות, ולהפיץ חומר תורתי.
ב. להפיץ את פקודות המטכ"ל, הוראות הפיקוד, הוראות הזרוע והוראות החיל בנושאי הבטיחות בדרכים, ולעקוב אחר פעילות היחידות בנושא.
ג. לבדוק את מוכנות היחידות לביקורות מטכ"ליות ולוודא את תיקון הליקויים.
ד. לערוך תחקירים לאחר תאונות דרכים, להפיק לקחים ולוודא הפצתם של אלה ומימושם.
ה. לתת ייעוץ לאלוף הפיקוד, למפקד הזרוע, למפקד החיל ולמפקדי היחידות, בכול מגוון נושאי הבטיחות בדרכים.
תוקף סעיף משנה ו מה – 28 במארס  99
ו. להטמיע את הנחיות מבט"ם-ענף בטיחות בדרכים ביחידות, ולהוות זרוע מקשרת בין הענף לבין הפיקוד, הזרוע או החיל.
ז. לפקח על ההכשרות לנהיגה, ולרכז דיווח ונתונים אודות ביצוע ההכשרות במסגרת הפיקוד, הזרוע, החיל והיחידות הכפופות.
הבאה לדין
תוקף סעיפים  25 עד 27 מה- 15 בינו´ 86
25. חייל הנוהג ברכב צבאי והעובר על דיני התעבורה יובא לדין במסגרת הצבא.
26. חייל הנוהג ברכב אזרחי במקום שהינו בפיקוחו או בשליטתו של הצבא, והעובר על דיני התעבורה, יובא לדין במסגרת הצבא.
27. חייל הנוהג ברכב אזרחי,  והעובר על דיני התעבורה במקום שאינו בפיקוחו או בשליטתו של הצבא, יובא לדין בפני בית משפט אזרחי.
תוקף סעיף  28 מה- 28 במארס 99
28. פרקליט צבאי רשאי להורות, במקרים מיוחדים, כי חייל הנוהג ברכב, כאמור בסעיפים 25 ו- 26 לעיל, יובא לדין בפני בית משפט אזרחי, או כי חייל הנוהג ברכב, כאמור בסעיף 27 לעיל, יובא לדין במסגרת הצבא.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים