35.0201 – דמי קיום חודשיים לחייל בשירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 22 מה- 1 בפברואר 2000 1. א.  פקודה זו עוסקת בתשלומי דמי קיום חודשיים, הניתנים לחייל המשרת בשירות חובה על פי                  חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-. ב.  הפקודה אינה חלה על חייל המשרת בשירות חובה בתנאי קבע. 2. דמי הקיום החודשיים לחייל בשירות חובה כוללים את התוספות המשולמות מזמן לזמן בהתאם לזכאות        החייל כלהלן: א. דמי קיום חודשיים בסיסיים; ב. תוספת דרגה; ג. תוספת פעילות, תוספת תפקיד ותוספת לחימה; ד. תוספת דמי קיום חודשיים עבור חודש שירות סדיר נוסף (להלן - שס"ן); ה. תוספת ביגוד אזרחי; ו. תשלום עבור ביגוד תחתון ועבור צריכה אישית; ז. תשלום דמי כלכלה; ח. תוספות כספיות אחרות כפי שיקבע ראש אכ"א. 3. הסכומים הקובעים את שיעור התשלום לכל אחת מהזכאויות המפורטות בפקודה זו ייקבעו על ידי                  אכ"א-רמ"ח הפרט (בתיאום עם היועכ"ל) ויפורסמו מזמן לזמן. שיעור דמי הקיום יעודכן במועדי תשלום        תוספת היוקר במשק לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מעודכן שיעור דמי הקיום בפעם                               האחרונה.       תוספות דרגה, פעילות, תפקיד ולחימה   4. שיעור דמי הקיום החודשיים הבסיסיים הוא שיעור התשלום הבסיסי לחייל שדרגתו טוראי. חייל שדרגתו          גבוהה  מדרגת טוראי - תשולם לו תוספת דרגה שתיקבע לפי סעיף  3 לעיל. 5. חייל המשרת ביחידה או באחד מהתפקידים או מהמקצועות המפורטים להלן יהיה זכאי לתוספת דמי             קיום חודשיים לפי היחידה, לפי התפקיד או לפי המקצוע, כאמור, וזו תיקבע לפי סעיף 3 לעיל: א. יחידה או תפקיד המזכים ברמות פעילות א+, א, ב ו- ג, כפי שקבע אכ"א-רמ"ח הפרט בתיאום                עם היועכ"ל. ב. התפקידים הבאים בכוחות היבשה: 1. מדריך צניחה; 2. צנחן המוצב ביחידת צנחנים לוחמת; 3. מסלק נפלים (פצצות); 4. מדריך כלואים. ג. התפקידים הבאים בחיל האוויר: 1. טייס, נווט ומכונן אוויר; 2. מכונאי מוטס; 3. פקח העמסה; 4. פרח טיס (החל משלב ב); 5. חניך בקורס מכונאי מוטס. ד. התפקידים הבאים בחיל הים: 1. צולל לוחם; 2. מאחזק תת-ימי; 3. צוללן (צוות צוללות); 4. חובל צוללן; 5. חניך מאחזק תת-ימי; 6. חניך צולל-לוחם; 7. חניך בקורס חובלים (החל משלב מכין); 8. חניך במערך הפעלה או במערך טכני (החל מהשבוע ה- 13).   ה. אלה זכאים לתוספת לחימה: 1. חוגרים במקצוע לחימה, כמפורט באוגדן הלחימה, הזכאים לתוספת פעילות א+; 2. קצינים בתפקיד שהגדיר אכ"א-רמ"ח הפרט כתפקיד לחימה, והם זכאים לתוספת                          פעילות א+; 3. מדריכים וחניכים במסלולי לוחם ואוכלוסיות נוספות שיקבע אכ"א-רמ"ח הפרט. ו. תפקיד אחר שיקבע ראש אכ"א בתיאום עם היועכ"ל. 6. חייל הזכאי לתוספת לפי שני קריטריונים (או יותר) הקבועים בסעיף 5 לעיל,  יקבל רק את התוספת               הגבוהה מביניהם. 7. חייל המסופח ליחידה המסווגת לרמת פעילות הגבוהה מרמת הפעילות שהוא זכאי לה ביחידה שבה                                                                                                   הוא מוצב לתקופה של שישה ימים ברציפות, לפחות, זכאי בתקופת הסיפוח לתוספת הפעילות של                                                                               היחידה שאליה הוא סופח. 8. חייל בשירות חובה המוצב לר"ם 2 מיחידה שקיבל בה תוספת לפי סעיף 5 לעיל ימשיך לקבל את                    התוספת בהתאם לכללים הקבועים בפ"מ 36.0301 לגבי חיילים בשירות קבע, בשינויים המחויבים. תוספות שירות סדיר נוסף וביגוד 9. חייל המשרת בשס"ן, כמוגדר בפ"מ 35.0213 יהיה זכאי לתוספת דמי קיום חודשיים, כמפורט באותה               פקודה. 10. חייל בשירות חובה הרשאי ללבוש בגדים אזרחיים במסגרת תפקידו יזוכה בתשלום עבור הוצאות ביגוד         אזרחי. הכללים לאישור לבישת בגדים אזרחיים ולזכאות לתשלום עבור הוצאות ביגוד אזרחי קבועים            בפ"מ 33.0507. 11. נוסף על התשלום החודשי הקבוע, תקבל חיילת תוספת תשלום עבור תצרוכת היגיינית וביגוד תחתון,           שתיקבע לפי סעיף 3 לעיל.   תשלום דמי כלכלה   12. חייל שאין ביחידתו סידורי כלכלה או שלא התאפשר לו להתכלכל ביחידה עקב תפקידו,  זכאי לקבל             תשלום דמי כלכלה, כמפורט בפ"מ 35.0214.   ביצוע התשלום למיועד לשירות ביטחון ולחייל   13. עם מסירת צו הגיוס למיועד לשירות ביטחון (להלן - מלש"ב),  יימסר לו טופס 3145 - "בקשה לפתיחת           חשבון בנק" (להלן - הטופס), והנחיה לפתוח חשבון בנק עד ליום הגיוס. 14. עם גיוסו לשירות חובה בצה"ל, ימסור המלש"ב את הטופס כשהוא ממולא וחתום כנדרש. את  פרטי                הטופס יזין בקו"ם לקובץ כ"א בממכ"א. 15. מת"ש-מדור השכר לחובה יזין לקובץ כ"א את פרטי סניף הבנק ואת מספר החשבון שאליו בחר החייל            להעביר את דמי הקיום שלו. 16. חייל המבקש להחליף את סניף הבנק ימלא מחדש את הטופס. הטופס יועבר באחריות קצין השלישות            היחידתי למת"ש-מדור השכר לחובה. 17.  לקראת סוף כל חודש יפיק מת"ש רשימות תשלומים ממוינות לפי בנק, לפי סניף ולפי מספר חשבון                   ויעבירו בסרט מגנטי למרכז הסליקה הבנקאי, כדי שהבנקים יזכו את חשבונות החיילים בגין דמי                    הקיום  שהועברו.   תשלומים חודשיים   18.  בו זמנית להפקת רשימות הבנקים, יפיק ממכ"א תלוש לכל חייל, ובו פרטי התשלומים, הניכויים                      והסכום שהועבר לחשבון החייל בבנק. 19.  התלושים ימוינו לפי יחת"ש (יחידת תשלומים), לפי יחר"ם (יחידת רישום) ולפי מספר אישי עוקב. 20.  עד סוף החודש יעביר מת"ש באמצעות רמ"ד היחת"שים את התלושים ליחידות. 21.  קצין השלישות יהיה אחראי להעברת תלוש החייל לתעודתו. תלוש שיועבר בטעות ליחידה אחרת                   יועבר  ליחידת החייל באחריות קצין השלישות שאליו הגיע התלוש.   חשבון סופי   22.  לאחר שחרור החייל מהצבא (ולא יאוחר משלושה חודשים מחודש השחרור בפועל) ייערך חשבון סופי            של הפרשי התשלומים והזכויות הכספיות שלו. סכום החשבון הסופי יישלח ישירות לחשבונו בבנק,                ותלוש יישלח לכתובתו הפרטית.

השארת תגובה

Leave a Message