35.0203 – ביטוח חיים – חיילים בשירות חובה

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי

1. בפקודה זו:- תוקף סעיף משנה  א´ מה- 25 יוני 87 א. חייל - חייל בשירות חובה - מי שמשרת שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו 1986-. תוקף סעיף משנה  ב´ מה- 29 פבר´ 96 ב. תקופת שירות - לרבות יום הגיוס ויום השחרור, לרבות תקופות, שעל פי החוק הן תקופות בלתי נמנות לשירות, ולרבות תקופה בה חייל שוחרר משירות סדיר או פוטר משירות ביטחון בהיותו מאושפז, ונפטר תוך כדי אשפוזו, ובתנאי שהאשפוז נמשך ברציפות מיום פגיעתו. ג. ביטוח חיים - ביטוח, כאמור בפקודה זו, למקרה מוות של חייל בתקופת שירותו בכל הנסיבות. ד. סכום הביטוח - סכום כסף, שמשולם עקב מותו של חייל לנהנה. ה. דמי הביטוח - סכום כסף, שינוכה משכרו החודשי של חייל עבור רכישת הביטוח. ו. נהנה - מי שזכאי לקבל את סכום הביטוח מכוח פקודה זו. תוקף סעיף משנה ז´ מה- 29 פבר´ 96 ז. קרן ביטוח - קרן כספית מיוחדת, שתופקד אצל החשב הכללי במשרד האוצר, ושבה יצטברו דמי הביטוח וממנה ישולמו סכומי הביטוח. ח. רשות מוסמכת - אכ"א-רמ"ח נפגעים.

ביטוח חיילים תוקף סעיף  2 מה- 31 מאי 82 2. חיילים בשירות חובה מבוטחים בביטוח חיים בסכום, שייקבע על ידי אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, ושיפורסם על ידו. תוקף סעיף  3 מה- 29 פבר´ 96 3. משכרו החודשי של חייל בשירות חובה ינוכה סכום שייקבע על ידי אכ"א-מחלקת פרט, בתיאום עם היועץ הכספי לרמטכ"ל, ושיפורסם על ידו. 4. ביטוח חיים זה איננו תלוי בכל זכות שלפי חוק או כל הסכם. 5. חייל, שלא היה זכאי לשכר מצה"ל מסיבה כלשהי, יהיה מבוטח, אולם כשיתחיל להיות זכאי לשכר כאמור, ינוכו משכרו דמי הביטוח עבור התקופה שבה בוטח. הזכאות לסכום הביטוח

6. נפטר חייל בשירות חובה בתקופת שירותו - יהיו שאיריו שנקבעו כנהנים, כאמור להלן, זכאים לסכום הביטוח.

תשלום סכום הביטוח

7. הרשות המוסמכת תורה למינהל התשלומים של צה"ל, לשלם את סכום הביטוח לנהנים. התשלום יועבר לנהנים בדרך שתיקבע על ידי הרשות המוסמכת. 8. ככלל, סכום הביטוח ישולם לנהנים, תוך שישים ימים מתאריך הפטירה. תוקף סעיף 9  מה26- פבר´ 84 9. התשלום יהיה בגובה סכום דמי הביטוח, כפי שיהיו בתוקף ביום מתן ההוראה על ידי הרשות המוסמכת.

קביעת הנהנים תוקף סעיף  10 מה- 29 פבר´ 96 10. חייל יהיה רשאי לקבוע על טפסי 784 ו- 19, שיופנו למקשל"ר - לגבי חוגרים, ולמנה"ס - לגבי קצינים, את הוראותיו באשר לתשלום סכום הביטוח, כולו או חלקו, לנהנים כפי שייקבע. הטפסים יתויקו בתיקים האישיים של החיילים במקשל"ר ובמנה"ס. 11. לא קבע החייל כאמור, יחולו כללים אלה:- א. היה החייל נשוי ביום מותו - ישולם סכום הביטוח במלואו לבת זוגו. לעניין זה דין הידועה בציבור כדין אלמנה. ב. היה החייל גרוש ולו ילדים - ישולם סכום הביטוח במלואו לילדיו, בחלקים שווים. ג. היה החייל גרוש ואין לו ילדים - יראו אותו, לעניין פקודה זו, כרווק, ויחולו הכללים המפורטים בסעיף משנה ד להלן. ד. היה החייל רווק במותו, ישולם סכום הביטוח, בחלקים שווים, להוריו, ואם הוא מאומץ על פי דין - להוריו המאמצים. היה רק הורה אחד בחיים, ישולם סכום הביטוח במלואו לאותו הורה. תוקף סעיף  12 מה- 29 פבר´ 96 12. נפטר נהנה, שנקבע בטופס 784 או בטופס 19, לפני שנפטר החייל - ישולם סכום הביטוח, שהיה אמור להיות משולם לנהנה, לבן זוגו ולצאצאיו של הנהנה, לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין. אם אין שאירים כאמור, ישולם סכום הביטוח ליורשיו של החייל הנפטר, ויחולק לפי חלקם היחסי בירושה. 13. נפטר חייל, שלא קבע את הנהנים לפי סעיף 10 לעיל, ובשעת מותו לא היו לו נהנים כאמור בסעיף 11 לעיל, ישולם סכום הביטוח על פי צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לחוק. 14. למרות האמור לעיל, נהנה, שגרם בכוונה תחילה למותו של המבוטח, לא יהיה זכאי לקבל את דמי הביטוח. נפטר ללא נהנים

15. נפטר חייל ולא נמצא נהנה - תישמר הזכות לקבלת סכום הביטוח למקרה שיתגלה נהנה בעתיד, לתקופה של שבע שנים מיום מותו של החייל. 16. לאחר התקופה האמורה לעיל, תפקע הזכות לקבלת סכום הביטוח. 17. התגלה נהנה או יורש, שזכאותו לסכום הביטוח טרם פגה - המועד הקובע לעניין גובה התשלום יהיה יום התשלום בפועל ולא יום הפטירה.

קרן הביטוח

18. קרן הביטוח תנוהל כקרן כספית נפרדת, יצטברו בה כספים מניכויים חודשיים של דמי הביטוח, וממנה ישולמו סכומי הביטוח.

השארת תגובה

Leave a Message