35.0223 – אובדן או נזק ציוד אזרחי – חיילים בשירות סדיר ומילואים

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

1. אין צה"ל אחראי לשלמותם של בגדים אזרחיים או רכוש פרטי של חיילים, המוחזקים ע"י החייל במחנה או במיתקן או בשטח צבאי, כאמור בפ"מ 33.0507.
תוקף סעיף 2  מה15- אוק´ 86
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל שציודו אבד או ניזוק עקב השירות, יוכל להגיש בקשה לקבלת פיצויים בגין אובדן הציוד או הנזק שנגרם לו, אם האובדן או הנזק אירעו בפעילות מבצעית או במקרה של אסון (שריפה, תאונה, פיגוע חבלני), בתנאי שהציוד האישי היה בשימושו האישי של החייל והוא לא התרשל בשמירתו או אם רמ"ח פרט באכ"א סבור, שקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים פיצוי החייל בגין הנזק.
3. על החייל למלא טופס הצהרה בנוסח הניתן בנספח א´ לפקודה זו, ב3- העתקים: שניים מהם יועברו לאכ"א-פרט, והשלישי יתויק ביחידת החייל.
4. על מפקד היחידה, שהיה ממונה על החיל בעת המקרה, לחוות דעתו במקום המיועד לכך בהצהרה ולהעבירה לאכ"א-פרט – ענף ת"ש חו"מ; יש לוודא שההצהרה תוגש לא יאוחר מ3- חודשים מיום המקרה.
5. בכל מקרה של העברת הצהרת החייל לאכ"א-פרט – ענף ת"ש חו"מ, לאחר 3 חודשים מיום המקרה, חייבת ההצהרה להיות חתומה ע"י מפקד בדרגת אל"מ ומעלה ומנומקת על סיבת האיחור, שחל בהגשתה או בהעברתה.
6. רמ"ח פרט באכ"א ימנה ועדה מייעצת, שתכלול נציג אכ"א פרט, קצין ת"ש פיקודי, חילי או גיסי ונציג יחידת ביטוח ותביעות.
7. על הוועדה לבדוק את הצהרת החייל ולהמליץ על מתן או על אי מתן פיצוי בפני מנהל יחידת ביטוח ותביעות בהתאם לנסיבות. מנהל יחידת ביטוח ותביעות יחליט לפי שיקול דעתו, אם לאשר את הפיצוי, כולו או חלקו, או אם לדחות את הבקשה.
8. ההחלטה בבקשתו של החייל תובא לידיעת מפקדו ע"י אכ"א-פרט.
9. נוהל קבלת הפיצויים הינו כלהלן:-
א. לכתובתו האזרחית של החייל יישלח טופס "קבלה והצהרת פיטורין", ואליו יצורף מכתב, ובו הסבר מפורט כיצד על החייל לפעול.
ב. החייל יחזיר את טופס "קבלה והצהרת פיטורין", חתום על ידו, למשרד הביטחון – יחידת ביטוח ותביעות.
ג. יחידת ביטוח ותביעות, לאחר קבלת טופס "קבלה והצהרת פיטורין", תשלח המחאה ישירות לכתובת האזרחית של החייל, שיאשר את קבלתה.
ד. לאחר אישור קבלת ההמחאה ע"י החייל, ייסגר התיק במשרד הביטחון.

נספח א´ לפקודה 35.0223


___________________
(תאריך הגשת הבקשה)


אל: אכ"א-פרט – ענף תנאי שירות חובה ומילואים

 הנדון: .הצהרה על אובדן אישי או נזק – ציוד אזרחי

 1. פרטי האישיים:-
___________________________________________________________________
(מס´ אישי)     (שם פרטי ושם משפחה)     (יחידתי כעת)     (יחידתי בעת המקרה)

 2. כתובת אזרחית:_____________________________________________________

 3. נסיבות המקרה (פירוט מלא):

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

 4. רשימת החפצים שניזוקו או אבדו ואומדן הנזק:-

         הפריט        ערכו בשקלים          הפריט        ערכו בשקלים
_____        ___________          _____        ___________

א.___________________________ יא.___________________________
ב.___________________________ יב.___________________________
ג.___________________________ יג.___________________________
ד.___________________________ יד.___________________________
ה.___________________________ טו.___________________________
ו.___________________________ טז.___________________________
ז.___________________________ יז.____________________________
ח.___________________________ יח.___________________________
ט.___________________________ יט.___________________________
י.____________________________ כ.____________________________

5. שמות העדים:

    א._______________  _______________  _____________  _____________
(מס´ אישי)                (שם משפחה)             (יחידה)              (חתימה)


ב._______________  _______________  _____________  _____________
(מס´ אישי)                (שם משפחה)             (יחידה)              (חתימה)

 6. חתימת החייל המצהיר:


(מס´ אישי)     (שם משפחה)     (חתימה)

 7. חוות דעת או המלצת המפקד בעת המקרה:

    ________________________________________________________________

    ________________________________________________________________

    פרטי המפקד הממליץ:

    ________________________________________________________________
(מס´ אישי)          (שם משפחה)          (תפקיד)           (תאריך חתימה)

                                                    ________________
(חתימה)

הערה:   במקרה שהצהרה זו תוגש לאחר 3 חודשים מיום המקרה – חייבת ההצהרה
להיות חתומה ע"י מפקד בדרגת אל"מ ומעלה, ויפורטו בה הסיבות לאיחור
בהגשתה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים