35.0415 – חופשות לחיילי מילואים בשירות מילואים פעיל (שמ"פ)

| 28/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

1. חייל מילואים, הנמצא בשמ"פ, יהיה זכאי לחופשה בהתאם למפורט בפקודה זו.

חופשות לחיילי מילואים

2. חייל מילואים, הנמצא בשמ"פ, זכאי לקבל חופשה, חופשה משפחתית או חופשה מיוחדת במקרים האלה:-
א. חופשה -
1) מפקד יחידה, שיש בה סידורי הלנה, רשאי לאשר חופשה אחת של עד 48 שעות לחייל מילואים, הנקרא לשרת בשמ"פ של 8 עד 24 יום ברציפות.
2) מפקד יחידה, שיש בה סידורי הלנה, חייב לאשר חופשה אחת של 48 שעות לחייל מילואים, הנקרא לשרת בשמ"פ תקופה של 25 יום ויותר ברציפות, למעט במצבי כוננות.
3) מפקד יחידה, שיש בה סידורי הלנה, רשאי לאשר חופשה נוספת של עד 48 שעות לחייל מילואים הנקרא לשרת תקופה של יותר מ31- יום ברציפות.
תוקף סעיף משנה א´ 4) ו- 5)  מה1- ספט´ 94
4) מפקד יחידה חייב לאשר שתי חופשות, בנות ארבעים ושמונה שעות כל אחת, לחייל מילואים, הנקרא לשרת בתעסוקה מבצעית לתקופה בת שלושים יום, לפחות, ברציפות.
5) ביחידה, שאין בה סידורי הלנה, לא יהיה חייל מילואים זכאי לחופשה כאמור לעיל.
ב. חופשה משפחתית -
תוקף סעיף משנה ב´ 1)  מה1- ספט´ 94
1) במקרה של אבל, כאשר קרבת הנפטר מחייבת את החייל לשבת "שבעה", יפעל המפקד כך:-
א) ייתן לחייל חופשה בת שמונה ימים, שתימנה בחשבון ימי השירות. החייל יזוכה בתשלום עבור תקופת חופשה זו, כאילו שירת תקופה זו בשמ"פ.
ב) לאחר חופשת האבל, ישחרר את החייל משירות המילואים, למעט אם באותו זמן אין צורכי הצבא מאפשרים את שחרורו. במקרה זה, המשך שירותו של החייל יאושר על ידי מפקד בכיר, שדרגתו לפי תקן סא"ל, לפחות.
תוקף סעיף משנה ב´ 2)  מה20- אוק´ 87
2) במקרה של נישואי החייל או כאשר אשתו יולדת או לרגל ברית מילה של בנו או לרגל חגיגת בר (בת) המצוה של בנו (בתו), בנוסף לעלייה לתורה של בנו בשבת, יפעל המפקד המוסמך באחת האפשרויות לפי סדר העדיפויות הר"מ:-
א) ישחרר את החייל משירות המילואים.
ב) יאשר לו חופשה של 48 שעות, שתיכלל במניין ימי שירות המילואים של החייל.
תוקף סעיף משנה ב´ 2) ג)  מה1- ספט´ 94
ג) במקרה שהחייל יבקש חופשה, שמשכה ארבעים ושמונה שעות, לפחות (אך בכל מקרה, שאינה עולה על שמונה ימים), חייב המפקד לאשר את בקשתו, למעט במצבי כוננות. במקרה כזה, ישוחרר החייל משמ"פ (טופס 3010) לתקופה בת שמונה ימים, לכל היותר, ויחזור לאחר מכן לתקופת שמ"פ נוספת. גיוסו מחדש של החייל לשמ"פ מחייב פתיחת שמ"פ נוסף (טופס 429). הסדר זה מחייב את חתימת החייל על טופס הסכמה לפיצול השירות ולמרווח קצר בין שמ"פ לשמ"פ, שלא במגבלות הקריאה הקיימות, ובהתאם לנהלים, הקבועים בפ"מ 31.0607.
ד) סירב החייל לחתום על הסכמה, יצא לחופשה אחת בת 48 שעות בלבד.
תוקף סעיף משנה ב´ 3)  מה15- ינו´ 86
3) חייל זכאי לחופשה של יום אחד ביום ה30- ובכל שנה – ביום האזכרה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
תוקף סעיף משנה ב´ 4)  מה19- אפר´ 90
4) חייל, שהוא בן למשפחה שכולה, זכאי לחופשה של יום אחד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בערב יום הזיכרון יש לאפשר לחייל לצאת מן היחידה במועד, כך שיוכל להגיע לביתו כשעתיים לפני תחילת טקסי יום הזיכרון. כל חייל אחר, המבקש להשתתף באזכרה או בטקס זיכרון, יקבל חופשה של יום אחד, אם צורכי השירות מאפשרים זאת.
ג. חופשה מיוחדת -
במקרה דחוף, שבו יגיש החייל בקשה לחופשה, רשאי המפקד המוסמך, לאחר ששוכנע, כי יש הצדקה לסייע לחייל, לפעול באחת האפשרויות, לפי סדר העדיפויות הר"מ:-
1) לשחרר את החייל לאלתר משירות המילואים.
2) רשאי לאשר חופשה של עד 48 שעות, שתיכלל במניין ימי שירות המילואים של החייל.
3) במקרה שהחייל יבקש חופשה העולה על 48 שעות, אך לא יותר מ8- ימים, רשאי המפקד לאשר את בקשתו. במקרה כזה, ישוחרר החייל משמ"פ לתקופה של עד 8 ימים ויחזור לשירות לאחר מכן. נוהל השחרור והגיוס מחדש יבוצע כאמור בסעיף 2 סעיף משנה ב´ 2) ג) לעיל.

סמכויות

3. מפקד, הרשאי לשחרר חייל מילואים או לאשר לו חופשה כאמור לעיל, הינו מפקד יחידה או קצין במינוי סרן ומעלה, שהוסמך על ידו לכך.
4. בעת תעסוקה מבצעית יהיה רק מפקד גזרת התעסוקה מוסמך לאשר חופשה, כאמור לעיל.

תשלום

5. חייל מילואים אינו זכאי להוצאות נסיעה ממקום שירותו לביתו וחזרה, כאשר הוא יוצא לחופשה, למעט במקרים האלה:-
א. חופשת אבל.
ב. חופשה אחת למי ששירת 25 יום או יותר ברציפות.
תוקף סעיף משנה ג´  מה1- ספט´ 94
ג. שתי חופשות, למי ששירת שלושים יום, לפחות, ברציפות, בתעסוקה מבצעית.
6. תשלום החזר ההוצאות יבוצע בהתאם לפ"מ 35.0301.
7. לא יינתנו דמי כלכלה לחייל מילואים בשמ"פ היוצא לחופשה כלשהי.
8. תוקף הפקודה מ1- באפריל 1981.

35.0416   בוטלה

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים