בית  »  פקודות מטכ"ל   »   38.0124 – העלאה בדרגה לאחר המוות בשעת רגיעה ובשעת חירום

38.0124 – העלאה בדרגה לאחר המוות בשעת רגיעה ובשעת חירום

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות תוקף סעיפים 1 עד 6 מה- 3 ביוני 98 1. "שעת חירום" - לעניין פקודה זו שעת חירום - שעת מלחמה, או אם קבע אכ"א-רמ"ח הנפגעים אחת מאלה: א. שעה בה נערכת פעולה צבאית; ב. שעה בה התרחש אירוע רב נפגעים. 2. "חלל" - חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים פעיל שנהרגו, נספו או נפטרו בהיותם בשירות. 3. "משפחת חלל" - אדם, אחד או יותר, הנמצא בישראל, מהמפורטים להלן: א. בן או בת זוג; ב. בנים ובנות; ג. הורים ביולוגים או הורים מאמצים על-פי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981; ד. אחים ואחיות. 4. "מפקד יחידת החלל" הינו אחד מאלה: א. מפקד היחידה אליה היה מסופח החייל בעת מותו, או מפקד היחידה אליה היה מוצב, אם לא היה מסופח ליחידה אחרת. ב. מפקד בסיס ההדרכה או מפקד מתקן האימונים בהם שהה החייל - אם היה בעת מותו חניך בקורס באותו בסיס הדרכה, או שהיה בעת מותו במסגרת יחידה אחרת, לאחר שהקורס בו שהה כחניך פוזר עקב שעת חירום. ג. מפקד היחידה הקודמת אליה היה מוצב החייל, אם בעת מותו היה מסופח או מוצב בר"ם 2.

כללי

5. הפקודה קובעת עקרונות ונהלים להעלאה בדרגה לאחר המוות של חללי צה"ל, שמותם אירע בשעת רגיעה או בשעת חירום. 6. בהתמלא התנאים הקבועים בפקודה זו, יועלה החלל בדרגה. תוקף סעיף 7 מה- 31 במאי 2000 7. בשעת רגיעה, תימסר הודעה על העלאה בדרגה לאחר המוות למשפחת החלל לפני עריכת הלוויה, במידת האפשר, ובכל מקרה, יש למסור את ההודעה תוך שבעה ימים מיום המוות. בשעת חירום, ניתן יהיה להודיע כאמור על העלאה בדרגה עד 14 ימים ממועד הכרזת תום שעת החירום.

עקרונות העלאה בדרגה לאחר המוות - צוערים וקצינים תוקף סעיפים  8 עד 22 מה- 3 ביוני 98 8. צוערים: א. צוער, שבעת מותו היה חניך בקורס קצינים בבית ספר לקצינים, בהשלמה חילית, בתקופת המתנה שבין קורס קצינים להשלמה חילית, או בשלב מתקדם של קורס טיס או של קורס חובלים, יועלה לדרגת סגן משנה וזאת בכפוף לאמור בהפ"ע 3.0240. ב. צוער, שדרגתו רס"ר, לפחות, ושבעת מותו היה חניך בקורס קצינים, בהשלמה חילית, בתקופת המתנה שבין קורס קצינים להשלמה חילית, שבסיומם הייתה מוענקת לו דרגת סגן, יועלה לדרגת סגן. ג. אקדמאים, לרבות רבנים, שבעת מותם היו חניכים בקורס קצינים או בהשלמה חילית, או בתקופת המתנה שבין קורס קצינים להשלמה חילית, יועלו לדרגת סגן. לגבי רופאים מומחים, שלהם מוענקת, בדרך כלל, דרגה גבוהה יותר מדרגת סגן בסיום הכשרתם לקצונה - העלאתם בדרגה תיקבע על ידי קרפ"ר ורח"ט הסגל, בהתאם לכללים הננקטים לכלל מסיימי אותו קורס. 9. קצינים: א. ככלל, קצין, שבעת מותו נשא מינוי, המחייב לפי תקן דרגה הגבוהה מדרגתו בפועל, יועלה בדרגה אחת מהדרגה שנשא בפועל ביום מותו. למען הסר ספק, יובהר, כי גם קצין, שבעת מותו נשא מינוי, המחייב דרגה הגבוהה בשתי דרגות מדרגתו בפועל, יועלה בדרגה אחת בלבד לאחר מותו. ב. קצין, שבעת מותו נשא מינוי של ממלא מקום או של ממלא מקום זמני (למעט ממלא מקום זמני, הנוסף למינוי המלא שנשא, כמפורט בהפ"ע 3.0222), ייראה לצורך זה כאילו נשא מינוי מלא. ג. קצין, שבעת מותו נשא מינוי משנה - יראו אותו - אם תפקיד המשנה מחייב דרגה גבוהה מדרגתו - כאילו נשא מינוי מלא, וזאת בתנאי  שמותו אירע במהלך התקופה בה תפקד בתפקיד המשנה. אם תפקיד המשנה אינו מחייב דרגה גבוהה מדרגתו, ואילו תפקידו העיקרי מחייב דרגה גבוהה מדרגתו - יראו את הקצין כאילו תפקד בפועל בתפקידו העיקרי, אף אם מותו אירע בעת שתפקד בתפקיד המשנה. ד. קצין, שבעת מותו נשא מינוי חירום, המחייב לפי תקן דרגה גבוהה מדרגתו, יועלה בדרגה בהתאם למינוי החירום, וזאת בתנאי שמותו אירע במהלך התקופה בה תפקד בתפקיד החירום. ה. קצין, שמינויו לתפקיד, המחייב לפי תקן דרגה הגבוהה מדרגתו, בוטל לפני מותו שלא מסיבות הדחה, ולא קיבל מינוי אחר - יראו אותו כאילו המשיך לשאת את המינוי הקודם (חניך בקורס, קצין שיצא ללימודים במימון צה"ל, קצין שנמצא בתהליך מעבר וכד´), אלא אם בוטל המינוי שנה, לפחות, לפני המוות. ו. קצין, שבעת מותו נשא דרגת סגן משנה, יועלה, בכל מקרה, לדרגת סגן, וזאת גם אם לא נשא מינוי לתפקיד קצונה. ז. קצינים במעמד מיוחד: 1) קצין, שבעת מותו נשא דרגת ממ"ק או דרגת קצין מקצועי (קר"פ, קמ"ש, קמ"א וקא"ב), ומצא את מותו במהלך הכשרתו המשלימה - ינהגו בו כאילו סיים אותה. 2) קצין, שבעת מותו נשא דרגת ייצוג, יועלה לדרגת קבע, הזהה לדרגת הייצוג, וזאת אף אם נשא מינוי לתפקיד, המחייב לפי תקן דרגה הגבוהה מדרגת הייצוג שנשא.

עקרונות העלאה בדרגה לאחר המוות - חוגרים

10. חוגרים בשירות קבע: א. חוגר בשירות קבע, שבעת מותו נשא מינוי לתפקיד בכיר במסגרת מסלול הנגדים, כאמור    בהפ"ע 3.0244, יועלה בדרגה אחת הגבוהה מדרגתו. ב. חוגר בשירות קבע, שבעת מותו  נשא מינוי לתפקיד קצונה, יועלה בדרגה אחת הגבוהה מדרגתו. ג. חוגר בשירות קבע, שבעת מותו לא נשא מינוי לתפקיד בכיר או לתפקיד קצונה, יועלה בדרגה אחת הגבוהה מדרגתו, וזאת אם שירת לפחות מחצית מן הפז"ם הנדרש, אף אם לא עמד בתנאים נוספים הנדרשים, לפי פקודות הצבא, להעלאה לדרגה זו, ואם ימליץ מפקד היחידה שדרגתו סא"ל, לפחות, להעלותו בדרגה. מפקד היחידה יעביר המלצתו למקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני ערים מייד עם היוודע דבר מותו של החייל. 11. חוגרים בשירות חובה שדרגתם סמל, לכל היותר, וחוגרים בשירות מילואים פעיל שדרגתם סמ"ר, לכל היותר (להלן בסעיף זה - חוגר): א. חוגר שבעת מותו היה בקורס המסמיך לדרגה, כמפורט בהפ"ע 3.0257 ובפקודות הנגזרות ממנה, יועלה לדרגה אליה מסמיך הקורס. ב. חוגר שמילא תפקיד של חוגר בשירות קבע, ושהומלץ להעלאה בדרגה על ידי מפקד היחידה, יועלה בדרגה אחת הגבוהה מדרגתו. ג. חוגר שהשלים מחצית מן הפז"ם הנדרש להעלאה לדרגה הגבוהה בדרגה אחת מדרגתו יועלה לדרגה הגבוהה בדרגה אחת מדרגתו. ד. חוגר שנפל במהלך פעילות מבצעית, פעולת לחימה או כתוצאה מפעולת איבה - יועלה בדרגה אחת הגבוהה מדרגתו, ולדרגת רב"ט, לפחות. ה. במקרים בהם חייל הועלה בדרגה על ידי מפקדיו לפני מותו, וזאת למרות שלא עמד בתנאים המפורטים בהפ"ע 3.0257 ובפקודות הנגזרות ממנה (להלן - התנאים הנכונים), לאחר מותו, יראו אותו כאילו נשא בדרגה, לפי התנאים הנכונים, מהמועד שהוענקה לו בפועל על ידי מפקדיו.

נהלים וסמכויות לאישור העלאה בדרגה

12. מייד עם הגעת הודעה למקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים על מותו של חייל, כמפורט           בפ"מ 38.0103, יעביר מקשל"ר-מדור הנפגעים וקציני ערים דיווח, בטלפון, לחטיבת הסגל-מרכז השליטה והבקרה (חמ"ל חטיבת הסגל) - לגבי צוערים, קצינים ונגדים, או ללשכת קשל"ר - לגבי חוגרים בשירות חובה. בדיווח יצוין אם החלל מועמד להעלאה בדרגה לאחר המוות, בהתאם לפקודה זו. 13. חטיבת הסגל - לגבי קצינים, נגדים וצוערים, או מקשל"ר - לגבי חוגרים, יבדקו אם קיימים התנאים הנדרשים להעלאה בדרגה לפי פקודה זו, ואם אין כל מניעה, בגלל נסיבות המוות או בגלל סיבה אחרת, לאשר את ההעלאה בדרגה. הבדיקה תיעשה בתיאום עם מפקדות הפיקודים, מפקדות החילות, מפקדות הזרועות או מז"י. במקביל, יבררו לשכת רח"ט הסגל או לשכת קשל"ר, לפי העניין, אם נפתחה חקירת מצ"ח לגבי מקרה המוות. במקרה שחקירה כאמור מתקיימת, העובדות הנוגעות לעניין ההעלאה בדרגה יאומתו על-פי ממצאיה הראשונים.

14. בכפוף לסעיפים 11-8 לעיל, לא תידרש המלצתו של מפקד יחידת החלל כתנאי להעלאתו בדרגה, אלא אם נדרש הדבר בהתאם להוראות פקודה זו. עם זאת, במקרים שלדעת מפקד היחידה אין מקום להעלאה בדרגה של החלל - אם המוות היה בנסיבות שיש עימן קלון או מסיבה אחרת כלשהי - יעביר מפקד היחידה מייד עם היוודע לו דבר המוות, הסתייגות מנומקת, בטלפון או במברק, למקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים, וזה ידווח בהתאם ללשכת רח"ט הסגל או ללשכת קשל"ר, לפי העניין. 15. הסמכות לאשר העלאה בדרגה לאחר המוות נתונה לאלה: א. רח"ט הסגל או מי שהוסמך לכך על ידו - לגבי צוערים, קצינים ונגדים. ב. קשל"ר או מי שהוסמך לכך על ידו - לגבי חוגרים בשירות חובה.

נוהל הודעה על אישור הדרגה

16. אישרו רח"ט הסגל או קשל"ר את ההעלאה בדרגה - יעבירו הודעה על כך לגופים האלה: א. בטלפון ובמברק דחוף: 1) ללשכת ראש אכ"א; 2) למקשל"ר-מדור הנפגעים וקציני ערים; 3) למפקד יחידת החלל; 4) למפקד יחידת האם של החלל (אם החלל היה מסופח ליחידת הדרכה או ליחידה אחרת); 5) למשרד הביטחון-היחידה להנצחת החייל; 6) לקצין הנפגעים החילי או לקצין הנפגעים הזרועי. ב. במברק דחוף: תוקף סעיף קטן  1מה- 28 במארס 99 1) לאכ"א-מחלקת הנפגעים; 2) למפקדה הממונה על יחידת האם של החלל; 3) למפקדת הפיקוד המרחבי שאליו כפופה יחידת האם של החלל; 4) למפקדת קצין החיל הראשי של החלל. 17. עם קבלת ההודעה מחטיבת הסגל או מלשכת מקשל"ר, לפי העניין, על אישור העלאתו של החלל בדרגה, יעביר מקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים הודעה, כאמור, בטלפון ובמברק דחוף, לקצין העיר שבמרחבו מתגוררת משפחת החלל. 18. בשעת רגיעה ימסרו קצין העיר או נציגו למשפחת החלל הודעה על העלאת החלל בדרגה, לפני טקס הלוויה ועד לא יאוחר משבעה ימים ממועד הפטירה. דרישה זו מחייבת את פעולתם הדחופה של כל הגופים המעורבים - מפקד יחידת החלל, מקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים, לשכת חטיבת הסגל או לשכת קשל"ר, לשכת ראש אכ"א וקצין העיר. 19. מקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים, יכין העלאה בדרגה, ויעבירו לחתימת ראש אכ"א. עם סיום הכנת הקלף יודיע על כך מיד בטלפון ובמברק דחוף, למפקד יחידת החלל. מפקד היחידה חייב לקבל את הקלף, כדי למוסרו למשפחת החלל תוך 30 ימים ממועד הפטירה. 20. במקרה שתהליך אישור הדרגה מחייב בירור נוסף עקב חשד של קלון, או שנדרשת החלטתו של ראש אכ"א בעניין, תועבר ההודעה למשפחה (אם אושרה הדרגה), רק בתום התהליכים הנדרשים לראש אכ"א לקבלת ההחלטה (כגון: חוות דעת הפצ"ר). 21. בנוסף לאמור בסעיפים 18 ו- 19, בשעת חירום ההודעה על העלאה בדרגה תימסר למשפחת החלל עד 14 ימים ממועד הכרזת תום שעת החירום. הודעה על כך תימסר למשפחת החלל על ידי מפקד היחידה או על ידי נציגו, האחראים להעביר את קלף ההודעה על העלאת החלל בדרגה, חתום בידי ראש אכ"א, תוך 30 ימים ממועד הכרזת תום שעת החירום. 22. חייל, שנשא דרגת ייצוג - העלאתו לדרגת קבע הזהה לדרגת הייצוג תצוין אך ורק בקובץ רישום אישי, מבלי שתימסר על כך הודעה למשפחתו. תוקף סעיף 23 מה- 31 במאי 2000 23. לא יועלו בדרגה חיילים שנפטרו בנסיבות אלו: א. חשד להתאבדות; ב. אם המוות היה בנסיבות שיש עימן קלון, כמפורט בפ"מ 38.0116; ג. במקרים אחרים, בהם קיימת הצדקה שלא להעלות את החלל בדרגה, וזאת לאחר קבלת חוות דעתם של רח"ט הסגל - לגבי קצינים ונגדים, או של קשל"ר - לגבי חוגרים בשירות חובה, וחוות דעתו של הפצ"ר.

חריגים תוקף סעיפים 24 עד 27 מה- 3 ביוני 98 24. ראש אכ"א מוסמך לאשר העלאה בדרגה של חלל, לאחר קבלת חוות דעתם של רח"ט הסגל - לגבי קצינים ונגדים, או של קשל"ר - לגבי חוגרים בשירות חובה, גם כאשר לא נתמלאו התנאים הקבועים בפקודה זו, וזאת אם לדעתו קיימים טעמים מיוחדים לכך. 25. למרות האמור בסעיפים 14 ו- 15 לעיל, אם הדרגה אליה יועלה קצין מחייבת לפי הפ"ע 3.0228 אישור של דרג גבוה יותר, יש לקבל אישור דרג זה לצורך ההעלאה.

נוהל בשעת חירום

26. העקרונות להעלאה בדרגה לאחר המוות בשעת חירום יהיו כבשעת רגיעה וכמפורט בפקודה זו.

פיקוח

27. מקשל"ר-רמ"ד הנפגעים וקציני הערים אחראי לביצוע האמור בפקודה זו, ויוודא כי כל הנוגעים בדבר יפעלו בהתאם לה.

השארת תגובה

Leave a Message