41.0101 – תעסוקת אזרחים – עקרונות העסקה עובדי צה”ל

| 28/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי תוקף סעיפים 1 עד 18 מה- 16 במארס 2000 1.   אזרחים עובדי צה"ל מועסקים בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד בין מערכת הביטחון לבין הסתדרות                העובדים הכללית (להלן - הסכם העבודה). 2.   הסכם העבודה ייקרא עם הפקודות הנוגעות לתעסוקת אזרחים, כפי שהן מתפרסמות, מעת לעת,                       בהוראות הפיקוד העליון, בפקודות המטה הכללי או בהוראות הפנימיות של מרכז תעסוקת עובדי צה"ל         (להלן - תע"ץ). במקרה של סתירה בין הפקודות לבין ההסכם, הוראות ההסכם גוברות. 3.   מפקדי היחידות שבהן מועסקים אזרחים יפעלו בהתאם להוראות ההסכם והפקודות. 4.   המונחים המפורטים בסעיף 1 של הסכם העבודה ("פירושים") - פירושם בפקודה זו כבהסכם עצמו. 5.   הפקודות בנושא תעסוקת אזרחים, למעט הפקודות המתפרסמות בפרק 41, פרק משנה 8 לפקודות המטה          הכללי, והסכם העבודה אינם חלים על נוער עובד, אלא אם כן נאמר כך במפורש בגוף הפקודות.

  כללי העסקה   6.   אזרח עובד צה"ל (להלן - עובד) או נער עובד יועסקו בצה"ל באחת משתי המסגרות האלה: א. "שיא רגיל" - איוש תפקידים לפי תקני היחידות. בהתאם לשיא קבע/ע"צ תקני, כפי שנקבע  על           ידי אג"ת ועל ידי משהב"ט-אגף התקציבים, ופורסם במכתב השיאים לאותה שנה.                                 התקן יאושר על ידי חטיבת הסגל. ב. "תקציב משימתי" - תקציב שבו מועסקים עובדים לפי משימות המתורגמות לחודשי עבודה,                   שנקבעו לסמכויות על ידי אכ"א-חטיבת תומכ"א, על-פי השיאים המפורסמים על ידי אג"ת,                   ובמסגרת השיא התקציבי, שנקבע לסעיף התקציבי על ידי משהב"ט-אגף התקציבים. 7.   כל עובד המועסק ביחידה במסגרת שיא רגיל חייב להיות משובץ לתפקיד בתקן היחידה. 8.   עובד יועסק רק ביחידה בה הוא מוצב. אין לספח עובד ליחידה אחרת. אם מסיבות שונות יש צורך                    בהעסקה זמנית של העובד על ידי יחידה אחרת, תפנה היחידה בה מוצב העובד, באמצעות הפיקוד או                 הזרוע, למרכז תע"ץ-ענף התנועה והפרט, בבקשה להוציא פקודת הצבה מתאימה. 9.   עובד יועסק רק במקצוע או בתפקיד שאליו התקבל לעבודה ושאושר על ידי מרכז תע"ץ-ענף התנועה              והפרט על סמך המלצת הגוף המתאים כמפורט להלן: א. חטיבת הסגל - לגבי עובד בשיא רגיל. ב. החיל או הסמכות המתאימים - לגבי עובד בתקציב משימתי. 10.   כל שינוי במקצוע או בתפקיד יבוצע על ידי מרכז תע"ץ-ענף התנועה והפרט.   פתרון חילוקי דעות   11.   חילוקי דעות המתעוררים בין מפקד היחידה לבין ועד העובדים יתבררו בין ועד העובדים ובין מועצת             הפועלים הנוגעים בדבר, לבין מפקד היחידה ובין מרכז תע"ץ-רע"ן התנועה והפרט. 12.   חילוקי דעות שלא ייושבו, כאמור, יובאו לדיון ולהחלטה סופית של הוועדה הפריטטית. 13.   לא היה אחד הצדדים מוכן למשא ומתן לברור חילוקי הדעות בעניין פלוני, והודיע  על כך לנציגיו                  בוועדה הפריטטית - יובאו חילוקי הדעות באותו עניין לדיון ולהחלטה סופית בוועדה הפריטטית. 14.   בפרוץ סכסוך עבודה, יפנה מפקד היחידה, מיידית, לראש מרכז תע"ץ, על מנת לקבל הוראות כיצד                  לנהוג. 15.   סעיפים 14-11 בפקודה זו חלים גם על נוער עובד.   כינוס עובדים   16.   כינוסי עובדים, אסיפות ופעולות ארגוניות אחרות לא יקוימו בשעות העבודה, אלא באישור מפקד                  היחידה. 17.   מפקד היחידה רשאי להתיר כינוס, אסיפה או פעילות ארגונית אחרת של העובדים, אם התקיימו כל               התנאים האלה: א. הוגשה בקשה על ידי הארגון הארצי של עובדי צה"ל, או על ידי המחלקה לעובדי צה"ל שליד             מועצת הפועלים או על ידי ועד העובדים שביחידה. ב. מפקד היחידה שוכנע, כי אין אפשרות מעשית לקיים את הפעילות מחוץ לשעות העבודה. ג.  ניתן אישור ראש מרכז תע"ץ לקיום הפעילות. 18.   מת"ש-ענף שכר עובדי צה"ל יבצע את תשלום יום העבודה עבור השתתפות בכינוסי עובדים, על-פי               דיווח מתאים בדוח התעסוקה שיאושר על ידי מרכז תע"ץ.   41.0102   בוטלה (בחוזר מספר 103) 41.0103   בוטלה (בחוזר מספר 103)

השארת תגובה

Leave a Message