03.0207 – דרגות ומינויים לקצינים – שירות מילואים – עקרונות

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

תוקף סעיפים 1 עד 21 מה-29-אבג´ 96


כללי


1. ההוראה מפרטת את העקרונות לקידום קצינים בשירות מילואים.


תנאים להעלאה בדרגה

2. פרק זמן מזערי (להלן – פז"ם) –


א. הפז"ם הנדרש בכל דרגה הוא:-


1) בדרגת סג"ם – שנה.


2) בדרגת סגן או בדרגת קמ"א – חמש שנים.


3) בדרגת סרן – חמש שנים.


4) בדרגת רס"ן – שש שנים.


5) בדרגת סא"ל – שש שנים.


6) בדרגת אל"ם ומעלה – לפי החלטת הרמטכ"ל.


דרגות בצה"ל פקודת מטכ"ל דרגות בצה"ל


ב. למרות האמור בסעיף משנה א לעיל, חוגר, שהוכשר לקצונה בקורס קציני מילואים  ושהוענקה לו בתום ההכשרה דרגת סג"ם, יוכל לעלות לדרגת סגן בתום שנה ממועד סיום קורס הקצינים, אם שירת עשרים ואחד ימי שמ"פ, לפחות, בדרגת סג"ם.


ג. כל תקופה של שירות סדיר בדרגה הנוכחית תופחת מהפז"ם לצורך חישוב ותק בדרגה. לצורך סעיף זה, ינוכו מתקופת השירות הסדיר כל תקופות השירות הבלתי נמנות.


3. שירות מילואים פעיל (להלן – שמ"פ) –


א. מספר ימי השמ"פ המזערי שעל כל קצין לצבור בדרגתו:-


1) בדרגת סג"ם – עשרים ואחד.


2) בדרגת סגן או בדרגת קמ"א – מאה וחמישה.


3) בדרגת סרן – מאה וחמישה.


4) בדרגת רס"ן – מאה וחמישים.


5) בדרגת סא"ל ומעלה – לפי החלטת הרמטכ"ל.


ב. שופט משפטאי, הממלא תפקידו ביחידת בתי הדין הצבאיים, יחויב, כתנאי לעלייה לדרגות סג"ם עד רס"ן (כולל העלאה בדרגות ייצוג), במכסת שמ"פ של עשרה ימים, לפחות, בכל שנת עבודה.


ג. כל שנת שירות סדיר בדרגה הנוכחית תיחשב לקצין כעשרים ואחד ימי שמ"פ. תקופה הקצרה משנה, אך העולה על שישה חודשים רצופים, תיחשב אף היא כעשרים ואחד ימי שמ"פ. תקופה הקצרה משישה חודשים רצופים, לא תיחשב לקצין כימי שמ"פ.


ד. קצין מילואים, שהינו עובד צה"ל, יצבור עשרים ואחד ימי שמ"פ עבור כל שנת עבודה בצה"ל, אם הוא ממלא כעובד צה"ל וכקצין מילואים את אותו התפקיד, לפי כתב מינוי. תקופת עבודה הקצרה משנה, אך העולה על שישה חודשים רצופים, תיחשב אף היא כעשרים ואחד ימי שמ"פ. תקופה הקצרה משישה חודשים רצופים, לא תיחשב כימי שמ"פ.


ה. מספר ימי השמ"פ, שיצבור קצין מילואים עבור שנת עבודה כעובד צה"ל, אינם ניתנים לצירוף למספר ימי השמ"פ, שצבר עבור תקופת שמ"פ באותה שנה. בכל מקרה, ייחשב לזכותו מספר ימי השמ"פ הגדול יותר.


4. קצין יידרש לעבור, בכל דרגה, את הקורסים שנקבעו בתכנית לקידום הקצין בחילו.


5. קצין יידרש לשאת מינוי לתפקיד, המחייב לפי תקן דרגה גבוהה מדרגתו.


6. קצין יידרש להיות בעל סוג ביטחון מתאים.


7. קצין, שניתנה לגביו הנחיה משפטית לעיכוב ההעלאה בדרגה, לא יעלה בדרגה.


8. העלאת קצין בדרגה מותנית באישור הרשות המאשרת, כמפורט להלן:-


א. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת סגן וסרן היא:-


1) אלוף הפיקוד – לגבי היחידות שבפיקודו.


2) קצין חיל ראשי – לגבי היחידות שבפיקודו.


3) ראש אגף במטה הכללי – לגבי היחידות שבפיקודו.


4) מפקד חיל האוויר – לגבי יחידות חיל האוויר.


5) מפקד חיל הים – לגבי יחידות חיל הים.


6) מפקד המפח"ש – לגבי היחידות שבפיקודו.


ב. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת קא"ב תהיה כמפורט בהפ"ע 3.0210.


ג. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת רס"ן היא מפקד זרוע או קצין חיל ראשי, לאחר שקיבלו המלצה מהפיקוד המתאים.


ד. בעלי התפקידים המנויים בסעיפי משנה א ו- ג לעיל רשאים להאציל מסמכותם לקצין, שדרגתו אל"ם, לפחות.


ה. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת סא"ל היא ראש אכ"א.


ו. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת אל"ם היא הרמטכ"ל.


ז. הרשות המאשרת לצורך העלאת קצין לדרגת תא"ל, לפחות, היא שר הביטחון.


חריגים להעלאה בדרגה


9. למרות האמור בפקודה זו, יוכלו לעלות בדרגה הקצינים האלה, לפי הכללים שיפורטו בהק"א  32-02-03 :-


א. קצינים, המקבלים את דרגתם במסגרת של קיצור פז"ם.


ב. קצינים בתפקידי פיקוד המפורטים בהפ"ע 3.0211, המקבלים את דרגתם במסגרת של קיצור פז"ם.


ג. קצינים, המקבלים דרגות אישיות.


תנאים לאישור מינוי


10. התנאים לאישור מינוי קצין בשירות מילואים לתפקיד מפקד פלוגה, מפקד גדוד, או מפקד חטיבה ביחידות השדה יהיו כמפורט בפ"מ 32.0202 לגבי קצינים בשירות סדיר.


הורדת קצין בדרגה ושלילת דרגה מקצין


11. קצין, שהורד בדרגה כתוצאה מפסק דין של בית דין צבאי – דינו כמי שהוענקה לו הדרגה אליה הורד, מיום שנכנסה לתוקף ההורדה בדרגה.


12. קצין, שדרגת הפיקוד שלו נשללה עקב הרשעתו בבית משפט אזרחי, כמפורט בהפ"ע 5.0209, יישא דרגת טוראי מיום שנכנסה לתוקף שלילת הדרגה.


13. קצין כאמור שהורד לדרגת חוגר או שדרגתו נשללה, יוכל לעלות לדרגת קצונה, רק אם התקיימו לגביו כל התנאים האלה:-


א. עברו שנים עשר חודשים, מיום שנכנסה לתוקף ההורדה בדרגה או שלילת הדרגה.


ב. שירת, מיום שנכנסה לתוקף ההורדה בדרגה או שלילת הדרגה, שתי תקופות שמ"פ, לפחות, שכל אחת מהן אינה קצרה משלושה עשר ימים.


ג. מפקדו המליץ להעלותו בדרגה, והתקיימו לגביו כל התנאים הרגילים להעלאה בדרגה, כמפורט בהוראה זו.


ד. ההעלאה בדרגה אושרה כמפורט בסעיפים 14 – 16 להלן.


14. ההמלצה של מפקד החייל להעלאה לדרגת קצונה, כמפורט בסעיף 13 לעיל, תוגש בערוצי הפיקוד לרמנה"ס, המוסמך לדחות את ההמלצה, או להעבירה בצירוף חוות דעתו לראש אכ"א. החליט רמנה"ס לדחות את הפנייה, תינתן למפקדו של החייל האפשרות לערער על ההחלטה בפני ראש אכ"א.


15. במקרה של המלצה להעלות לדרגת קצונה, חייל, שהורד לדרגת חוגר כתוצאה מפסק דין של בית דין צבאי, יעביר רמנה"ס את ההמלצה לראש אכ"א בצירוף המלצת ועדת המפקדים שימנה, ושהרכבה יהיה כמפורט בהפ"ע 5.0209. החליט ראש אכ"א לאשר את ההמלצה, יועלה החייל לדרגת קצונה.


16. במקרה של המלצה להעלות לדרגת קצונה חייל, שדרגתו נשללה עקב הרשעתו בבית משפט אזרחי, מוסמך ראש אכ"א לדחות את ההמלצה, או להעבירה להחלטת הרמטכ"ל, בצירוף חוות דעתו ובצירוף המלצת ועדת מפקדים שימנה, ושהרכבה יהיה כמפורט בהפ"ע 5.0209. קיבל הרמטכ"ל את ההמלצה – יבקש את אישור שר הביטחון.


17. קצין, שהורד בדרגת הקצונה, כמפורט בסעיף 11 לעיל, או שהועלה לדרגת קצונה, כמפורט בסעיף 13 לעיל, יוכל להמשיך ולעלות בסולם דרגות הקצינים, ובלבד שהתקיימו לגביו כל יתר התנאים, כפי שהם קבועים בפקודות הצבא, להעלאה בדרגה. לצורך חישוב הוותק בדרגתו, לא יילקח בחשבון הוותק שרכש הקצין לפני שנכנסה לתוקף הורדת הדרגה או שלילתה.


18. לגבי קצין שהורד בדרגת הקצונה, כמפורט בסעיף 11 לעיל, רשאי ראש אכ"א, לאחר קבלת חוות דעתו של רמנה"ס, להורות על קיצור הפז"ם הנדרש לשנתיים, מיום שנכנסה לתוקף ההורדה בדרגה (לגבי קצין, שהורד מדרגת סגן לדרגת סג"ם – עד לשנה אחת). רמנה"ס ימנה ועדת מפקדים, שהרכבה יהיה כמפורט בהפ"ע 5.0209 , ויעיין בהמלצתה לפני שיגיש את חוות דעתו לראש אכ"א.


חריגים


19. הרמטכ"ל רשאי להורות, כי קצין יועלה לדרגת קצונה שלא בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, וזאת אם ראה צורך לעשות כן מטעמים מיוחדים. הרמטכ"ל יבקש את אישור שר הביטחון, אם בכוונתו להורות על העלאה לדרגת קצונה של קצין שדרגתו נשללה, כמפורט בסעיף 12 לעיל.


תוקף הדרגות וסמכויות אישור


20. תוקף דרגת קצונה ומועד הענקתה יהיו כמפורט בהפ"ע 3.0206 לגבי קצינים בשירות סדיר.


21. הסמכויות לאישור מינויים לקצינים בשירות מילואים יהיו לפי הקבוע בהפ"ע 3.0228.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים