03.0241 עיכוב ההעלאה בדרגה או עיכוב מינוי עקב חקירה או משפט

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

תוקף סעיפים 1 עד 8 מה1- יוני 95   1. חייל בשירות סדיר או חייל בשירות מילואים לא יועלו בדרגה, ולא יאושר מינויים לתפקיד, המחייב לפי תקן דרגה גבוהה מדרגתם, כאשר מתנהל נגדם אחד מאלה:-   א. חקירה על ידי ועדת חקירה. ב. בדיקה, לרבות בדיקה על ידי מצ"ח. ג. חקירה על ידי משטרת ישראל, למעט חקירה בעבירת תנועה שאינה קטלנית. ד. חקירה על ידי שופט חוקר. ה. משפט בבית דין צבאי (למעט בית דין צבאי לתעבורה), או משפט פלילי בבית משפט אזרחי, כל עוד פסק הדין שיינתן במשפטו אינו סופי.   2. האמור בסעיף 1 לעיל לא יחול, אם חיווה הפרקליט הצבאי הראשי דעתו, כי יש מקום להעלות את החייל בדרגה או לאשר את מינויו.   3. נחשד חייל על ידי חוקר או על ידי בודק בביצוע עבירה, למרות שאינו מוזכר במסמך המורה על פתיחת החקירה או על פתיחת הבדיקה - יחולו עליו הוראות הוראה זו, מהמועד בו הועלה החשד.   4. חויב חייל בדינו ולא נגזר עליו עונש הורדה בדרגה - רשאי ראש אכ"א להורות על עיכוב העלאתו בדרגה לתקופה שיקבע.   5. חויב חייל בדינו על ידי בית דין צבאי או על ידי בית משפט אזרחי, נידון על ידי בית דין צבאי לתעבורה למאסר לריצוי בפועל או נידון על ידי קצין שיפוט בכיר למחבוש לריצוי בפועל - לא יועלה בדרגה, ולא יאושר מינויו לתפקיד, המחייב לפי תקן דרגה גבוהה מדרגתו, בתוך שנה אחת מיום סיום ההליך המשפטי, אלא באישור הגורמים האלה:-   א. מינוי לתפקיד או העלאה לדרגות רב"ט, סמל או סמ"ר - סגן קשל"ר. תוקף סעיפי משנה ב´ עד ד´ מה15- דצמ´ 97   ב. מינוי לתפקיד או העלאה לדרגת רס"ב לכל היותר - רח"ט הסגל. ג. מינוי לתפקיד או העלאה לדרגות ממ"ק, קמ"א, קר"פ, קמ"ש או קא"ב - רח"ט הסגל. ד. מינוי לתפקיד או העלאה לדרגות סג"ם, סגן או סרן - רח"ט הסגל. ה. מינוי לתפקיד או העלאה לדרגת רס"ן, לכל היותר (לרבות לדרגת רנ"ג) - ראש אכ"א. ו. מינוי לתפקיד או העלאה לכל הדרגות - הרמטכ"ל.   לצורך הוראה זו יראו פסק המפעיל עונש על תנאי, או פסק המטיל עונש מאסר או מחבוש לריצוי בפועל, כגזר דין.   6. גזר בית דין צבאי עונש הורדה בדרגה על צוער - לא יועלה הצוער לדרגת קצונה בתום קורס הקצינים, אלא לפי הוראת ראש אכ"א.   7. חויב צוער בדינו על ידי בית דין צבאי או על ידי בית משפט אזרחי, נידון על ידי בית דין צבאי לתעבורה למאסר לריצוי בפועל או נידון על ידי קצין שיפוט בכיר למחבוש לריצוי בפועל - רשאי ראש אכ"א להורות על עיכוב העלאתו לדרגת קצונה לתקופה שיקבע.   8. חייל, שדרגתו עוכבה בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף 1 לעיל, יוכל לעלות בדרגה, בדיעבד ובתוקף מהיום בו היה החייל זכאי לדרגה אלמלא העיכוב, וזאת כאשר החקירה או הבדיקה הסתיימו בסגירת התיק - בין על ידי מצ"ח ובין על ידי הפרקליט - או כאשר המשפט בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי הסתיים בזיכויו של החייל.   תוקף סעיף  9 מה15- דצמ´ 97   9. אם הסתיימו החקירה או הבדיקה בהעמדה לדין משמעתי ובזיכויו של החייל, יהיו מוסמכים רח"ט הסגל, או ראש ענף שהוסמך לכך על ידו - לגבי קצינים ונגדים, וסגן קשל"ר לגבי חוגרים, לאשר לחייל דרגה, בדיעבד, שתוקפה מהיום בו היה החייל זכאי לה אלמלא העיכוב, וזאת לאחר התייעצות עם הגורם, שהורה על העמדתו של החייל לדין משמעתי, כמפורט בהפ"ע 5.0301.   תוקף סעיף  10 מה1- יוני 95   10. ראש אכ"א רשאי להורות על ביטול העלאה בדרגה, שבוצעה בניגוד להוראות הוראה זו, אלא אם כן זו בוצעה על ידי הרמטכ"ל. במקרה כזה, יהיה הרמטכ"ל בלבד רשאי להורות על הביטול, לאחר קבלת חוות דעת הפרקליט הצבאי הראשי.

""

השארת תגובה

Leave a Message