05.0211 הוראות בדבר מעצר פתוח

| 23/08/2005 | מאמרים בנושא הוראות הפיקוד העליון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 508  (2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו1955- הנני קובע בזה את ההוראות הבאות ביחס לדרכי הביצוע של מעצר פתוח:-

א. "צו מעצר פתוח" – פירושו – צו הניתן לחייל על ידי מי שהוסמך לתת פקודת מעצר, המגביל את חופש התנועה של אותו חייל, האוסר על חייל לעזוב את תחום המחנה או המקום הצבאי בו הוא נמצא והבא לוודא נוכחותו והתייצבותו של אותו חייל בכל עת שייקרא.

ב. חייל שניתן לגביו צו מעצר פתוח לא יעזוב את תחום המחנה או המקום הצבאי האחר שנצטווה להיות עצור בו במעצר פתוח, פרט  לצורכי מילוי תפקיד (על פי צו תנועה).

ג. נצטווה חייל להישאר במעצר פתוח, ימסור למפקדו הישיר כל אישור שהייה מחוץ למחנה הנמצא בידו ולא תינתן לו תעודת חופשה, עד ביטול הצו האמור.

תוקף סעיף ד´  מה15- מרס 67

ד. קצין שיפוט שאישר את צו המעצר הפתוח או מפקד בדרגת סא"ל או מעלה הממונה על מפקד היחידה בה עצור החייל במעצר פתוח, רשאים בנסיבות מיוחדות, להעניק לחייל נגדו ניתן הצו, היתר לשהות מחוץ למחנה, למשך תקופה שלא תעלה על 24 שעות.
התנאים של ההיתר המיוחד ייקבעו על ידי קצין השיפוט.

ה. חייל שניתן נגדו צו מעצר פתוח, ימלא את תפקידיו הרגילים ביחידה.

ו. ההוראות בדבר ביצוע מעצר פתוח שניתנו על ידי ראש המטה הכללי ביום ל´ כסלו תשט"ז (15 דצמ´ 55) – בטלות.

ז. תוקף הוראות אלה מיום ג´ תשרי תשכ"ג (1 אוק´ 62).

ג´ תשרי תשכ"ג                                                                                             צבי צור,    רב-אלוף

(1   אוק´    62)                                                                                             ראש  המטה  הכללי

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים