ועדת התאמה לשירות

| 16/10/2011 | החובה לשרת, סרבנות

ועדת התאמה לשירות הינו כינוי לכמה סוגי ועדות אשר מטרת כולן הינה לדון בפניות של מפקדים למיניהם לבחון את ההתאמה להמשך השירות בצבא של חיילים שנמצא כי אינם מתאימים לשירות ביחידותיהם או בצבא בשל ליקויי משמעת חמורים או בשל תפקוד לקוי שאינו מאפשר ניצול יעיל של החייל במסגרת היחידה. חשוב לזכור! הועדה הינה סמכות ממליצה בלבד, היא ממליצה למפקד מיט"ב על שינוי מקצוע לחייל, שיבוץ מחדש ביחידה אחרת או שחרור משירות סדיר מסיבת "אי התאמה". סמכות ההחלטה הסופית להחלטה בדבר אי התאמה לשירות של חייל נתונה למפקד מיט"ב בלבד. בכל אחד מהפיקודים והחילות השונים קיימת ועדה אשר מוסמכת לדון בחיילים המוצבים ביחידות הפיקוד או החייל ואינם בסמכות גורמים אחרים (מקא"ם, מתנדבים וכו'). הועדה מורכבת מקצין שלישות בדרגת סא"ל, קצין שלישות בדרגת רס"ן וקצין מקא"ם פיקודי. נוסף להם אמורים להימצא בדיון בעניינו של החייל מפקד יחידתו וקצין מטה מקצועי מתאים במקרה הצורך. יו"ר הועדה רשאי לצרף לישיבה גורמים נוספים אם לדעתו יכול הדבר לסייע לוועדה להחליט בעניינו של החייל. ההוראות קובעות קריטריונים קבועים שעניינם מעבר של מספר יחידות, צבירת תקופת תב"ן ("דפוק") ארוכה וביצוע מספר עבירות היעדר מן השירות לפיהם מובא חייל בפני ועדת התאמה לשירות. קריטריונים אלה אינם החלטיים. מחד, הוועדה רשאית שלא לדון בעניינו של חייל, למרות עמידתו בקריטריונים, במידה ומפקד החייל בדרגת סא"ל ומעלה המליץ כי הוועדה לא תדון בעניינו או אם מצאה הועדה כי היעדרויותיו של החייל משירות או עבירות אחרות שביצע בוצעו במטרה להגיע בפני ועדת התאמה לשירות. מאידך, הועדה מוסמכת לדון בעניין התאמתו לשירות של חייל אף אם הוא לא עומד בקריטריונים הללו, אם שוכנעה כי התנהגותו החמורה או תפקודו הלקוי של החייל אינם מאפשרים ניצולו היעיל במסגרת הצבא. הוועדה מזמנת את החייל לדיון ונותנת לו את האפשרות להשמיע את טיעוניו. לבד מטיעוני החייל אמורים להימצא בפני הועדה כלל המסמכים הרלוונטיים בעניינו – מסמכים כלכליים, חוו"ד קב"ן או פסיכיאטר (בהסכמת החייל או אם מערך הברה"ן סבור שיש למידע קשר להתאמת החייל להמשך השירות) וכו'. בתום הדיון, יקבל יו"ר הועדה החלטה בעניינו של החייל אולם גם שאר המלצות חברי הועדה יירשמו בפרוטוקול ויבואו בפני מפקד מיט"ב אשר יקבל את ההחלטה הסופית באם לקבל את המלצת הועדה או לקבל החלטה אחרת בעניינו של החייל. חייל רשאי להגיש למפקד מיט"ב, בכתב, בקשה לעיון חוזר בהחלטתו אם הוא סבור כי בידי מפקד מיט"ב לא היה כל המידע המלא בנושא.

השארת תגובה

Leave a Message