05.0650 – הודעה על מינוי פוקדים* לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986- [1] (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי לנושאי התפקידים המפורטים להלן את הסמכויות הנתונות בידי לפי סעיפי החוק, כמפורט ליד כל אחד מהם:

1. עוזר שר הביטחון - 17(ג) ו- (ה), 36, 38, 43, 43א

2. ראש המטה הכללי - 17 (ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

3. סגן ראש המטה הכללי - 36, 43 43א

4. ראש אג"ם - 36, 43, 43א

5. אלוף פיקוד הצפון - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

6. אלוף פיקוד המרכז - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

7. אלוף פיקוד הדרום - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

8. אלוף פיקוד העורף -  36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

9. מפקד חיל האוויר - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

10. מפקד חיל הים - 36(3)  לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

11. מפקד מפקדת חילות השדה - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

12. ראש אגף כוח אדם - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

13. סגן ראש אגף כוח אדם - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

14. קצינת ח"ן ראשית - 17(ג)

15. ראש חטיבת תכנון כוח אדם באגף כוח אדם - 17(ג), 36, 38

16. ראש ענף תנועת כוח אדם מילואים בחטיבת תכנון כוח אדם באגף כוח אדם - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

17. ראש להק כוח אדם במפקדת חיל האוויר - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

18. ראש מספן כוח אדם במפקדת חיל הים - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

19. ראש מנהל הסגל - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

20. ראש מחלקת פרישה במנהל הסגל - 43, 43א

21. ראשי הענפים במנהל הסגל - 43, 43א

22. מפקדי יחידות השתלמויות 43, 43א

23. קצין שלישות ראשי - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

24. סגן קצין שלישות ראשי - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

25. ראש מנהל הנגדים במפקדת קצין שלישות ראשי - 43, 43(א)

26. ראש ענף רישום ובקרה במפקדת קצין שלישות ראשי - 17(ג) ו- (ה), 43, 43(א)

27. ראש מרכז תע"ץ - 43, 43א

28. ראש אגף אחר במטה הכללי שלא נזכר לעיל - 43 לעניין יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים, 43א

29. ראש חטיבה אחרת במטה הכללי שלא נזכרה לעיל - 43 לעניין יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים, 43א

30. ראש מחלקה אחרת במטה הכללי שלא נזכרה לעיל - 43 לעניין יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים, 43א

31. קצין חיל ראשי שלא נזכר לעיל - 43, 43א

32. קצין שלישות של פיקוד מרחבי -  36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

33. ראש חטיבת כוח אדם במפקדת חילות השדה - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

34. ראש מחלקת קצינים במפקדת חילות השדה - 43, 43א

35. ראש מחלקת חוגרים במפקדת חילות השדה - 43, 43א

36. ראש מנהל גיוס באגף כוח אדם - 17(ג) ו- (ה), 36, 38, 43, 43א

37. סגן ראש מנהל גיוס באגף כוח אדם - 17(ג) ו- (ה), 36, 38, 43, 43א

38. ראש ענף גיוס במנהל גיוס - 17(ג) ו- (ה), 36, 38, 43, 43א

39. קצין מטה לנושאי כוח אדם ושלישות במפקדת קצין חיל ראשי, שדרגתו, לפי תקן, אלוף משנה,   לפחות - 43 לעניין יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים, 43א

40. מפקד יחידה, שדרגתו לפי תקן אלוף משנה, לפחות - 43 לעניין יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים, 43א

41. קצין מטה לפרט במנהל גיוס - 43, 43א

42. מפקד לשכת גיוס אזורית - 17(ג), 36, 38, 43, 43א

43. סגן מפקד לשכת גיוס אזורית - 17(ג), 36, 43, 43א

44. ראש מדור תנועה בלשכת גיוס אזורית - 36(3), 43, 43א

45. עוזר ראש מדור תנועה בלשכת גיוס תל השומר - 43, 43א

46. ראש מדור ביקורת התייצבות בלשכת גיוס תל השומר - 36(3), 43, 43א

47. ראש מדור בני ישיבות בלשכת גיוס שלכת - 43 לעניין מיועד לשירות ביטחון, שהתייצבותו לשירות ביטחון נדחית בהיותו תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, 43א

48. מפקד בסיס קליטה ומיון - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 38, 43, 43א

49. ראש ענף תגבורת סדיר בבסיס קליטה ומיון - 17(ג) ו- (ה), 24(א), 36, 43, 43א

50. ראש ענף תנועה ושיבוץ סדיר בבסיס קליטה ומיון - 17(ג) ו- (ה), 24(א) לעניין הוצאת צווים אישיים בלבד

51. ראש ענף תנועה ושיבוץ מילואים בבסיס קליטה ומיון - 17(ג) ו- (ה)

52. ראש ענף תגבורת מילואים בבסיס קליטה ומיון - 17(ג) ו- (ה), 36(3), 43, 43א

53. ראש מדור מיון והצבה סדיר בענף תגבורת סדיר בבסיס קליטה ומיון - 17(ג), 24(א)

54. מפקד יחידת מעבר חוץ לארץ 1030 באגף כוח אדם - 43, 43א

55. ראש מדור מעבר בענף תגבורת סדיר בבסיס קליטה ומיון - 24(א) לעניין הוצאת צווים אישיים

56. ראש אגף הנוער והנח"ל - 17(ג) לעניין אישור התנדבות לגרעיני נח"ל

57. קצין בדרגת סרן ומעלה, אם הוא נציג צה"ל בוועדה לתיאום מילואים - 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד

58. מפקד יחידה 1013 - 43, 43א

59. נספח צבאי, כמשמעותו בתקנות שירות ביטחון (מיועדים לשירות ביטחון ויוצאי צבא השוהים בחוץ לארץ), התשל"ב1972- [2]  (להלן התקנות) - 17(ג) לגבי מי ששוהה בחוץ לארץ, 36(3) לגבי יוצא צבא הנמנים עם הכוחות הסדירים, השוהה בחוץ לארץ, 43, 43א,  והכל בסייגים הקבועים בתקנות.

60. קונסול, כמשמעותו בתקנות - 36(3) לגבי מיועד לשירות ביטחון השוהה בחוץ לארץ, 43 לגבי מיועד לשירות ביטחון השוהה בחוץ לארץ, והכל בסייגים הקבועים בתקנות, ובתנאי שהם נמנים על אלה: (1) מי שעזבו את הארץ לצמיתות בטרם מלאו להם 15 שנים; (2) מי שנולדו בחוץ לארץ ואזרחותם הישראלית הוקנתה להם מכוח לידה לפי סעיף 4 לחוק האזרחות, התשי"ב1952- [3], ובלבד שלא ישתמש קונסול בסמכות כאמור, אלא לגבי מי שמגיע ארצה לביקור חד-פעמי לתקופה שאינה עולה על שנה אחת. אצילת הסמכות לפי סעיף 43 מוגבלת, לעניין סעיף קטן (א) בו, למתן היתרים אישיים.

הודעות קודמות בדבר אצילת סמכויות לפי החוק - בטלות בזה.

ט"ו בסיון התשנ"ד                                                                     יצחק                         רבין

(25  במאי  1994)                                                                   ראש הממשלה ושר הביטחון

הודעה על אצילת סמכויות*

לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-[4] (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי לנושאי תפקידים נוספים[5], כמפורט להלן את סמכויותיי לפי חוק כמפורט לצדם:

1. כל קצין בדרגת תת אלוף ומעלה - 17(ג) ו- 17(ה) לענין ההתנדבות לתקופת שירות מילואים נוספת של כל קצין המשמש בתפקיד מפקד גדוד, קצין מטה מקצועי או קצין מטה מתאם במפקדת גדוד, מפקד פלוגה, ושל חייל המשמש איש צוות אויר, ובלבד שתקופת שירות המילואים הכולל שישרת חייל כאמור בכל שנה, לא תעלה על 102 ימים

2. מפקד שדרגתו, לפי תקן, אלוף משנה לפחות - 43 לגבי יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צבא ההגנה לישראל, 43א

3. קצין השלישות הפיקודי במפקדת חילות השדה - 43 לגבי יוצא צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של צבא ההגנה לישראל, 43א

4. מפקד מינהל ההשתלמויות 9630 - 43, 43א

5. ראש ענף 1 וראש ענף 3 במינהל הסגל - 36(3)

אצילת סמכויות[6] - בטלה.

י"ג באלול התשנ"ה (8 בספטמבר 1995)

(חמ 3-675)

יצחק רבין

ראש הממשלה ושר הביטחון

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ´ 107.

[2]ק"ת התשל"ב, עמ´ 1728.

[3] ס"ח התשי"ב, עמ´ 146

* פורסם בילקוט הפרסומים מס´ 4337 מיום יא בתשרי התשנ"ו (5.10.95), עמ´ 3

[4]ס"ח התשמ"ו, עמ´ 107

[5]י"פ התשנ"ד, עמ´ 3804

[6]י"פ התשנ"ה, עמ´ 978

השארת תגובה

Leave a Message