05.0651 – הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

כללי 1. שר הביטחון העביר את סמכותו לדחיית התייצבות לשירות סדיר ולדחיית המשך השירות הסדיר לבעלי תפקידים, כמפורט בהודעה בדבר העברת סמכויות, שפורסמה בהפ"ע 5.0651.

2. האצלת סמכות זו לבעלי התפקידים, המפורטים בסעיף 4 להלן, כפופה לתנאים ולסייגים, שיפורטו בהוראה זו.

הגדרות

3. בהוראה זו -

א. יוצא צבא, מיועד לשירות ביטחון - כמשמעותם בחוק שירות ביטחון, התשי"ט1959-.

ב. דחיית שירות - דחיית מועד ההתייצבות להמשך השירות הסדיר.

ג. דחיית גיוס - דחיית מועד ההתייצבות לשירות סדיר.

תוקף סעיפי משנה ד עד ו´ מה10- יולי 94

ד. עתודה אקדמית, עתודה אקדמית ב´, עתודה פדגוגית, עתודה טכנולוגית, עתודת האחיות, חוגרים, קצינים, רשימות מקובצות, סמכויות הכשרה ביחידות שדה, בני ישיבות ממסלול "מרכז הרב", בני ישיבות בוגרי הפנימייה הצבאית "אור עציון", בני ישיבות ממסלול מורים ביישובי ספר - כמשמעות מונחים אלה בפקודות הצבא.

ה. שנת עבודה אחת - השנה, שמתחילה ב- 1 ינואר ומסתיימת ב- 31 דצמבר באותה שנה.

ו. עונת גיוס אחת - פרק זמן קבוע, שאינו עולה על ארבעה חודשים, במסגרת שנת עבודה אחת.

ז. סמסטר - תקופת לימודים שאינה עולה על 6 חודשים.

חלוקת הסמכויות - תנאים וסייגים

תוקף סעיף 4  מה10- יולי 94

4. להלן יפורטו בעלי הסמכויות לדחיית שירות ולדחיית גיוס, ובצידם התנאים והסייגים שנקבעו להפעלת סמכות זו:-

בעל תפקיד

סמכות

א

ב

 ראש מנה"ס

 1) דחיות שירות לתקופה מצטברת, שאינה עולה על

 

    6 שנים, לאוכלוסיות הר"מ:-

 

    א) יוצאי צבא קצינים

 

    ב) יוצאי צבא, הנמנים עם העתודה האקדמית.

 

 2) דחיות שירות לתקופה מצטברת, שאינה עולה על

 

    8 שנים וחצי, לאוכלוסיות הר"מ:-

 

    א) יוצאי צבא, הלומדים רפואה במסגרת העתודה

 

       האקדמית והעתודה האקדמית ב´.

 

    ב) יוצאי צבא, הלומדים לתואר שלישי במסגרת

 

       העתודה האקדמית. 

 קשל"ר

 

 ו-או סגנו

  דחיית תקופת שירות סדיר למשך שנה, ליוצאי צבא

 

  חוגרים לצורך לימודים

 מפקד בקו"ם

 1) דחיות שירות לתקופה מצטברת, שאינה עולה על

 

    שנה אחת, ליוצאי צבא חוגרים.

 

 2) דחיות שירות ליוצאי צבא חוגרים, הנמנים עם

 

    אחת הקבוצות האלה:-

 

   א) עתודה טכנולוגית -

 

       לתקופה מצטברת, שאינה עולה על שנתיים וחצי.

 

   ב) עתודה טכנולוגית לעולים חדשים -

 

       לתקופה מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

 

    ג) עתודה פדגוגית -

 

       לתקופה מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

 

    ד) עתודת האחיות -

 

       לתקופה מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

 

    ה) בני ישיבות ממסלול "מרכז הרב" - לתקופה מצטברת,

 

       שאינה עולה על תשע שנים.

 

    ו) בני ישיבות ממסלול מורים ביישובי ספר - לתקופה

 

       מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

 

    ז) בני ישיבות ממסלול בוגרי הפנימיה הצבאית "אור

 

       עציון" - לתקופה מצטברת, שאינה עולה על שנתיים.

 

 

מספר

סודר

1.

2.

3.

 

 

בעל תפקיד

סמכות

א

ב

 רע"ן תגבורת

 סדיר בבקו"ם

 דחיות שירות לתקופה מצטברת, שאינה עולה על

 שנה אחת, ליוצאי צבא חוגרים.

 רע"ן תגבורת

 מילואים בבקו"ם

 דחיות שירות ליוצאי צבא חוגרים, הנמנים עם אחת

 הקבוצות האלה:-

    א) עתודה טכנולוגית - לתקופה מצטברת, שאינה

       עולה על שנתיים וחצי.

    ב) עתודה טכנולוגית לעולים חדשים - לתקופה

       מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

    ג) עתודה פדגוגית - לתקופה מצטברת, שאינה עולה

       על ארבע שנים.

    ד) עתודת האחיות - לתקופה מצטברת, שאינה עולה

       על ארבע שנים.

    ה) בני ישיבות ממסלול "מרכז הרב" - לתקופה

       מצטברת, שאינה עולה על תשע שנים.

    ו) בני ישיבות ממסלול מורים ביישובי ספר-

       לתקופה מצטברת, שאינה עולה על ארבע שנים.

    ז) בני ישיבות ממסלול בוגרי הפנימייה הצבאית

       "אור עציון" - לתקופה מצטברת, שאינה עולה

       על שנתיים.

 ראש מנהל גיוס;

 סגן ראש מנהל גיוס

 דחיות גיוס למשך שנה למיועדים לשירות,

 והארכתן מידי שנה בשנה.

 מפקד לשכת גיוס;

 סגן מפקד לשכת גיוס

 דחיות גיוס למיועדים לשירות ביטחון

 לתקופה מצטברת, שאינה עולה על שנה,

 ובמסגרת שנת עבודה אחת.

 רמ"ד תנועה

 בלשכת גיוס

 דחיות גיוס למיועדים לשירות ביטחון

 במסגרת עונת גיוס אחת.

מספר

סודר

4.

5.

6.

7.

8.

השארת תגובה

Leave a Message