05.0658 סמכויות לדחיית שירות ולדחיית גיוס- תנאים וסייגים

| 23/08/2005 | הוראות הפיקוד העליון

תוקף פרק א מה- 30 בנוב´ 2000 פרק א ? עובד בשירות הצבא

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 139, 140 ו- 158 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן ? החוק), הנני קובע לאמור:

העמדה לדין משמעתי

1. מי שהחוק חל עליו לפי סעיף 8 (2) לחוק (להלן ? עובד בשירות הצבא), ניתן להעמידו לדין משמעתי בתנאים הבאים:

א. בתקופה שאינה תקופת לחימה ? כשמתקיימים כל אלה:

1) קיים חשד, כי עבר עבירה שבגינה ניתן להעמידו לדין בבית דין צבאי;

2) העבירה נתונה לדין משמעתי והיא אחת מהעבירות האלה:

א) עבירת תנועה הנתונה לדין משמעתי, לפי נספח א לפ"מ 33.0313;

ב) עבירה של אי שמירת רכוש צבאי, הוצאת רכוש צבאי מרשות הצבא או שימוש ברכוש הצבא שלא למטרות הצבא;

ג) עבירה של התרשלות או של אי-קיום הוראות המחייבות בצבא, ביחס לכללי בטיחות בעבודה או ביחס לאי שמירת גהות בעבודה;

ד) עבירה אחרת שהורה עליה פרקליט צבאי בעקבות חקירת מצ"ח או בעקבות בדיקה על ידי קצין בודק.

ב. בתקופת לחימה ? על כל עבירה, שבגינה ניתן לפי החוק להעמידו לדין בבית דין צבאי, ושנתונה לדין משמעתי.

סייגים לסמכויות קציני שיפוט

2. עובד בשירות הצבא, גבר או אישה, יועמד לדין בפני קצין שיפוט שדרגתו סא"ל, לפחות. אם לא משרת ביחידה קצין בדרגה כאמור, או שהוא שוהה בחופשה ארוכה משבעה ימים, אפשר להעמידו לדין גם בפני קצין שיפוט בדרגת רס"ן.

3. קצין שיפוט הדן עובד בשירות הצבא בתקופה שאינה תקופת לחימה, לא יטיל עליו עונש מחבוש, לרבות עונש מחבוש על תנאי, אלא אם הורשע העובד בעבירה של הוצאת רכוש מרשות הצבא או בעבירה של שימוש ברכוש הצבא שלא למטרות הצבא.

4. קצין שיפוט הדן עובד בשירות הצבא לא יטיל עליו עונש ריתוק למחנה או לאנייה.

ביטול

5. הוראת הרמטכ"ל בדבר הדין המשמעתי של מי שהחוק חל עליו כעובד בשירות הצבא, שניתנה ביום ג בטבת התשל"ז (24 בדצמבר 1976) ? בטלה.

תוקף פרק ב מה- 30 בנוב´ 2000

פרק ב ? עובד בשליחות הצבא

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 140 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955- (להלן ? החוק) ויתר סמכויותי לפי החוק, אני מורה בזה, כי כל מי שהחוק חל עליו לפי סעיף 8 (3) לחוק באשר הוא עובד בשליחות הצבא, יועמד לדין משמעתי כל אימת שתחליט על כך אחת מהרשויות שבידה הסמכות לכך לפי חוק, הואיל ויש יסוד להניח שנעברה על ידי העובד האמור עבירה צבאית מהעבירות המפורטות להלן:

א. עבירה הנוגעת לרכוש הצבא;

ב. עבירה הנובעת מהשימוש ברכב צבאי;

ג. עבירה על פקודות הצבא המסדירות את התנועה של רכב צבאי;

ד. עבירה אחרת בקשר למילוי תפקידו כעובד בשליחות הצבא.

2. בטלות בזה ?

א. הוראות הרמטכ"ל שניתנו ביום י"ח באדר א´ התשמ"ט (23 בפברואר 1989) ופורסמו בהפ"ע 5.0302;

ב. הוראות הרמטכ"ל שניתנו ביום י"ח באדר א´ התשמ"ט (23 בפברואר 1989) ופורסמו בהפ"ע 5.0303.

שאול מופז,     רב-אלוף

ראש    המטה    הכללי

השארת תגובה

Leave a Message