08.0104 - חופש המידע בצה"ל

הגדרות   1. בפקודה זו:א. "החוק" - חוק חופש המידע, התשנ"ח1998-.ב. "תקנות האגרות" - תקנות חופש

הגדרות


 


1. בפקודה זו:
א. "החוק" - חוק חופש המידע, התשנ"ח1998-.
ב. "תקנות האגרות" - תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט1999-.
ג. "מידע" - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או
      ממוחשב.
ד. "בקשה לקבלת מידע" - בקשה לקבלת כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב,
      מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
ה. "מערכת הביטחון" - משרד הביטחון, יחידות הסמך שלו וצה"ל.
ו. "הגורם המתאם" - בכל סמכות בצה"ל מוגדר גורם מתאם לצורך ביצוע החוק, על-פי הטבלה הבאה (בגופים שאינם כלולים בטבלה יהיה ראש הגוף הגורם המתאם):


 


 

מספר סידורי


הסמכות


הגורם המתאם


1.


אכ"א (כולל קפ"ץ)


קש"ץ


2.


אט"ל


רע"ן קש"ח


3.


אמ"ן ומקמנ"ר


יחב"ש חמ"ן


4.


אג"ת


מח´ הארגון-רע"ן נו"פ


5.


אג"ם-חט´ תוה"ד


מח´ ההיסטוריה


6.


ח"א


מח´ הפרט-ענף נוהג וקש"ח-רמ"ד הפקות, נוהג וביקורים


7.


ח"י


ר"ת קש"ח


8.


מז"י


רמ"ד תקשורת


9.


מפצ"ר


רל"ש הפצ"ר


10.


פיקוד הצפון


נציג דו"ץ בפיקוד


11.


פיקוד הדרום


נציג דו"ץ בפיקוד


12.


פיקוד המרכז


נציג דו"ץ בפיקוד


מספר סידורי


הסמכות


הגורם המתאם


13.


פיקוד העורף


נציג דו"ץ בפיקוד


14.


רב"ץ


רל"ש הרבצ"ר


15.


יח´ בתי הדין הצבאיים


רע"ן הארגון והביקורת


16.


מפא"ת


ראש ית"ת


 


כללי


 


2. החוק קובע, כי לכל אזרח ישראלי ולכל תושב הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות, וצה"ל בכללן. המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו. הוראות החוק חלות גם על מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב, לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל.
תוקף סעיף 3 מה- 9 ביולי 2002
3. 
א. דובר צה"ל נקבע כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על הטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום החוק בצבא.
ב. על אף האמור בסעיף משנה א, מתאם הפעולות בשטחים נקבע כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על הטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום החוק, ככל שמדובר במידע המוחזק בידי מפקדת תיאום הפעולות בשטחים, המנהל האזרחי באיו"ש ומשרדי התיאום והקישור באזח"ע. מתאם הפעולות בשטחים יקבע נהלים לטיפול בבקשות לקבלת מידע בעניינים אלה. נהלים אלו יכללו הסדר לפיו מסירת ;מידע בנושאים צבאיים תעשה באישור מחב"ש ומסירת מידע בנושאים אזרחיים תעשה בהתאם לנהלי משהב"ט.


 


מטרה


 


4. מטרת פקודה זו היא לפרט את אופן הפעלת החוק בצה"ל.


 


נוהל הטיפול בבקשות לקבלת מידע


 


5. גורם צבאי שקיבל בקשה לקבלת מידע יעביר את הבקשה לחטיבת דובר צה"ל שתשיב לפונה ישירות, ובמקביל ישיב הגורם הצבאי לפונה כי בקשתו הועברה לחטיבת דובר צה"ל, וכי הם ישיבוהו ישירות.
6. הוראת סעיף 5 לעיל, לא תחול אם מדובר בבקשה לקבל מידע שהיא אחת מאלה:
א. בקשה לקבלת מידע בתחום התכנון והבנייה שהופנתה ישירות אל אג"ת-ענף התשתית והפריסה - בקשה זו תטופל על ידי אג"ת-ענף התשתית והפריסה, על-פי הנוהל הקבוע בפקודה זו, בשינויים המחויבים.
ב. בקשה לקבלת מידע בתחום ההתגוננות האזרחית, שהופנתה ישירות לפיקוד העורף - פנייה זו תטופל על ידי פיקוד העורף על-פי הנוהל הקבוע בפקודה זו, בשינויים המחויבים, למעט בקשות המחייבות מעורבות של חטיבת דובר צה"ל לפי הכללים הרגילים והמקובלים בנוהלי העבודה בין דובר צה"ל ופקע"ר.
ג. בקשת אדם לקבל מידע רפואי אודותיו - בקשה זו תטופל על-פי הנוהל הקבוע בפ"מ 30.0411 - "מסירת מסמכים רפואיים או פרטים רפואיים לידי חיילים בשירות סדיר או בשירות מילואים ולמפוטרים משירות ביטחון".  
7. טרם הטיפול בבקשה תוודא חטיבת דובר צה"ל, כי שולמה אגרת בקשה (אלא אם המבקש מבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו), וניתנה התחייבות לתשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה, ובמקרים המתאימים אף הפקדה כספית או ערובה, על-פי התנאים המופיעים בתקנות האגרות.
8. לאחר בחינה ראשונית של בקשה לקבלת מידע, תפנה חטיבת דובר צה"ל, במידת הצורך,
   לגורם המתאם המתאים או למספר גורמים מתאמים לצורך קבלת המידע המבוקש ובחינת אפשרות מסירתו.
9. הגורם המתאם יעביר את המידע המבוקש בשלמותו לחטיבת דובר צה"ל בתוך שבועיים בכפוף לאמור להלן:
א. סבור הגורם המתאם כי יש קושי להעביר את המידע לחטיבת דובר צה"ל מפאת סיווגו, מפאת רגישותו מסיבות צנעת הפרט או מכל סיבה אחרת, יפרט נימוקיו בפני חטיבת דובר צה"ל. חטיבת דובר צה"ל, לאחר שנועצה במפצ"ר-ע´ הפצ"ר ליעח"ק ובאמ"ן-רמחב"ש, או מי שהוסמכו לכך על ידם, תחליט האם על הגורם המתאם להעביר את המידע על אף רגישותו.
ב. הגורם המתאם ימסור לחטיבת דובר צה"ל את מספר שעות העבודה שהוקדשו לאיתור המידע, למיונו או לטיפול אחר בבקשה. פירוט שעות העבודה ייחתם על ידי קצין בדרגת סא"ל, לפחות.
ג. הגורם המתאם יצרף לחומר המועבר את עמדתו בנוגע להעברת המידע. סבור הגורם המתאם כי אין למסור את המידע לפונה, יצרף לעמדתו חוות דעת של קצין בדרגת אל"ם, לפחות.
10. חטיבת דובר צה"ל, לאחר שנועצה במפצ"ר-ע´ הפצ"ר ליעח"ק ובאמ"ן-רמחב"ש, או מי שהוסמכו לכך על ידם, תחליט אם להיעתר לבקשה ותודיע על החלטתה לפונה ולגורם המתאם בתוך שלושים ימים מיום קבלת הבקשה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחרמבין השניים. ההחלטה תתקבל על-פי השיקולים המפורטים בסעיפים 11 עד 14 לפקודה זו. במקרה של דחיית הבקשה, יצורף לנימוקי ההחלטה העתק מסעיף 17 לחוק (הסעיף המאפשר לפונה לעתור נגד ההחלטה).
11. צה"ל ידחה בקשות לקבלת סוגי המידע הבאים:
א. מידע שנוצר, שנאסף או שמוחזק בידי מערך המודיעין.
ב. מידע שנוצר או שנאסף במשטרה הצבאית לצורכי חקירה או מידע מודיעיני של המשטרה הצבאית.
ג. מידע שבפרסומו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם.
ד. מידע בנושאים שנקבעו בצו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט1999-, ושלא פורסמו על ידי צה"ל או מטעמו:
1) סדר הכוחות של צה"ל כולו, או חלקו, לרבות שינויים בו, תוכניות הקשורות לבניין הכוח של צה"ל, להתעצמותו ולצמצומים בו וכן פרטים הנוגעים למבנה צה"ל וליחידותיו.
2) מיקום או תוכניות פנימיות של מתקנים צבאיים או ביטחוניים, קבועים או ארעיים, וכן מקום חנייתן של יחידות צה"ל.
3) מבצעים ותוכניות מבצעיות של צה"ל, לרבות תוכניות שבוצעו, נדחו או הוחלפו.
4) שיטות פעולה מבצעיות ותורת לחימה, אופי התרגילים והאימונים של יחידות צה"ל ועצם קיומם.
5) כשירותן המבצעית של יחידות צה"ל.
6) רמות מלאי של ציוד צבאי שנועד לשמש את צה"ל.
7) תוכניות ואמצעים להיערכות לשעת חירום של מערכת הביטחון ומשרד ראש הממשלה.
8) מערך גיוס המילואים ושיטותיו.
9) קשרי חוץ או ייצוא ביטחוניים, לרבות מידע על נציגויות או משלחות של מערכת הביטחון בחוץ לארץ ופעילות הקשורה בהם, פעולות משותפות של מערכת הביטחון עם גופי חוץ וכן נתונים על מידע, ציוד, חומרים וידע שהתקבלו או שנמסרו כתוצאה מקשרים או פעולות אלה, או שהושגו בדרכים או ממקורות חסויים.
10) השיקולים והנתונים המהווים בסיס למדיניות מתן היתרי ניהול משא ומתן והיתרי ייצוא ציוד וידע ביטחוניים.
11) פיתוח ורכש של אמצעי לחימה.
12) נתוני תקציב ונתונים כמותיים אחרים מהם ניתן לגזור מידע על הנושאים המפורטים בסעיפים קטנים 1, 3 עד 9, ו- 11 לעיל.
13) זהותם ופרטיהם האישיים של ממלאי תפקידים במערכת הביטחון ועבור מערכת הביטחון, שאינם מותרים בפרסום לפי קביעת גורמי הביטחון המוסמכים.
14) איתור שבויים ונעדרים, למעט מי שיש לו עניין אישי במידע, ובכפוף לכללים שנקבעו לכך.
15) מידע בנוגע לגופים שעליהם לא חלות הוראות החוק בהתאם לסעיף 14(א)(1) עד (7) לחוק, שנאסף, נוצר או התקבל על ידי פעולות פיקוח, בקרה וביקורת ותיאום בין משרדי.
ה. מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, אלא אם הגילוי הותר על-פי דין.
ו. מידע שאין לגלותו על-פי כל דין.
12. צה"ל רשאי לדחות בקשות לקבלת מידע במקרים הבאים:
א. הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.
ב. המידע נוצר או נתקבל בצה"ל למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה, ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
ג. לא ניתן לאתר את המידע לאחר שננקטו בצה"ל אמצעים סבירים לאיתורו.
ד. המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. בדחיית בקשה לפי סעיף זה, יודיע דובר צה"ל לפונה היכן יוכל לרכוש את המידע המבוקש, לקבלו או לעיין בו.
ה. המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות כדי להכביד באופן בלתי סביר על קבלתו את המידע. בדחיית בקשה לפי סעיף זה, יפנה דובר צה"ל את הפונה לרשות הציבורית שבידיה נוצר המידע.
ו. גילוי המידע עלול לפגוע בתפקוד התקין של צה"ל או ביכולתו לבצע את תפקידיו.
ז. המידע הוא על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב.
ח. המידע הוא בדבר דיונים פנימיים, וכן חוות דעת, תחקיר פנימי, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין, וכן תרשומת של התייעצויות פנימיות בין חיילים, עובדי צה"ל או יועצים, שנשכרו מטעם הצבא.
ט. המידע נוגע לניהול הפנימי של הצבא, ואין לו נגיעה או חשיבות לציבור.
י. המידע הוא סוד מסחרי, סוד מקצועי או בעל ערך כלכלי, ושפרסומו עלול לפגוע פגיעה של ממש בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה של ממש באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי, למעט מידע שהוא אחד מאלה:
1) מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה;
2) תוצאות של מדידת רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד.
יא.  המידע הוא על פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שהם מחוץ לצבא.
יב. המידע הגיע לצה"ל, ואי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע.
יג. המידע הוא על שיטות העבודה ועל הנהלים של המשטרה הצבאית, וגילויו עלול לגרום לאחד מאלה:


1) פגיעה בפעולות האכיפה של המשטרה הצבאית;
2) פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;
3) גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או את זהותו של מקור מידע חסוי.
יד. המידע נוגע לענייני משמעת של חייל, למעט מידע בדבר הליכים פומביים על-פי חוק.
טו. המידע פוגע בצנעת הפרט של אדם שנפטר.13. סעיף 11, סעיפי משנה  ג עד ו, וסעיף 12, סעיפי משנה ו עד טו, יחולו בין אם העילה לאי גילוי המידע היא בשל המידע המבוקש לבדו ובין אם בשל הצטברותו למידע אחר.
14. חטיבת דובר צה"ל, בבואה לשקול דחיית בקשה לקבלת מידע, בהתאם לסעיף 12, תיתן את דעתה, בין היתר, לעניינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו, וכן לעניין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור, על בטיחותו או שמירה על איכות הסביבה.
15. החליטה חטיבת דובר צה"ל להעמיד מידע לרשות המבקש, תודיע לו על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, בהתאם לתקנות האגרות, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.
16. לאחר קבלת החלטה על העמדת מידע לרשות הפונה, תבוצע ההחלטה בתוך 15 ימים, זולת אם קבע דובר צה"ל, מטעמים מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.חטיבת דובר צה"ל תודיע לפונה היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
17. המידע יועמד לרשות הפונה, כפי שהוא מצוי בידי צה"ל, ואין חובה לעבד את המידע לצורכי הפונה. מידע ממוחשב יופק עבור הפונה באמצעים המשמשים דרך קבע את צה"ל.


 


מידע הנוגע לצד שלישי18. נתבקש מידע הכולל פרטים על צד שלישי, ושמסירתו עלולה לפגוע בצד השלישי, וחטיבת דובר צה"ל שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבלו - תודיע חטיבת דובר צה"ל, בכתב, לצד השלישי, על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע בתוך 21 ימים (ימים אלו לא יבואו במניין הימים לצורך סעיפים 10 ו- 21). כמו כן, תימסר הודעה לפונה על הליך זה.
19. החליטה חטיבת דובר צה"ל לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו, בכתב, את החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד ההחלטה על-פי החו

עו"ד בני קוזניץ

עו"ד בני קוזניץ להציג את כל הפוסטים של עו"ד בני קוזניץ

שימש במהלך שירותו הצבאי כתובע צבאי. במהלך שירות זה ניהל עו"ד קוזניץ מספר רב של דיוני מעצר, הקראות, טיעונים לעונש ומשפטי הוכחות במגוון הנושאים הפליליים והצבאיים הקיימים. במסגרת שירות המילואים שלו משמש עו"ד קוזניץ כסניגור צבאי במילואים וכיו"ר הועדה לתפיסת רכוש בפיקוד המרכז. 

השארת תגובה