20.0107 – משמעת שמירה על סימני מדידה ממשלתיים

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

תוקף סעיף 1  מה20- מרס 94
1. סימני מדידה ממשלתיים משמשים יסוד לכל המדידות במדינה, ולכיול אמל"ח צה"ל. עקירתם, חשיפתם, טשטושם או פגיעה אחרת בהם אסורה על פי חוק, אלא אם כן ניתנה הרשאה לכך, כאמור להלן.2. כסימן מדידה יכול לשמש: עמוד בטון, עמוד בנוי, אבן, חבית מלאה בטון, צינור ברזל, זווית ברזל או סימן אחר בקרקע, בבטון או בסלע (לעתים קרובות מכוסה סימן המדידה אבנים או אדמה).


3. חייל, שלא קיבל הרשאה מיוחדת מטעם מפקד יחידת המיפוי הצבאית, לא יטשטש, לא יסיר ולא יקלקל סימן מדידה או חפץ, הדומה לסימן מדידה. 
איסור זה חל בכל מקרה, לרבות באימונים ותוך כדי ביצוע פעולות בנייה, הריסה, חפירה, סלילה וכו´.


4. חייל, המגלה תוך כדי אימונים או תוך כדי תכנון וביצוע עבודות בינוי, חפירה, פיצוץ או עבודות יישור שטח, סימן מדידה ממשלתי או חפץ הדומה לסימן מדידה, כאמור, יפסיק מייד כל פעולה, שיכולה לגרום באיזה אופן שהוא נזק לסימן המדידה, לעקרו או להסתירו ויודיע מייד, את דבר גילוי הסימן למפקדו הממונה עליו.


5. מפקד, שנודע לו על דבר הימצאו של סימן מדידה ממשלתי או סימן הדומה לסימן מדידה כאמור, יבדוק אם יש בפעולה המבוצעת כדי לפגוע או להזיק לסימן כנ"ל, לעקרו או להסתירו. אם הגיע למסקנה כי ישנה סכנה כאמור יפעל, כמפורט להלן:-
א. יורה להעתיק את פעולות החפירה, הסלילה וכד´, על מנת לא לפגוע בסימן המדידה, לא לעקרו ולא להסתירו.
ב. אם הפעולה המבוצעת היא מסוג, שיש הכרח לבצעה דווקא במקום הימצאות הסימן, יפנה בבקשת הרשאה לפגוע בסימן, לעקרו או להסתירו ליחידת המיפוי הצבאית, אך לא ירשה המשך ביצוע כל עבודה במקום, עד אשר לא יקבל הרשאה לכך ממפקד יחידת המיפוי הצבאית.


תוקף סעיף 6  מה20- מרס 94
6. כל גורם צבאי, המתכנן פעולת בנייה, חפירה וכד´, ע"י יחידת צה"ל או ע"י גורמים אזרחיים עבור צה"ל, יבדוק על המפה, אם אין בתחומי השטח המיועד לעבודות בנייה או חפירה סימני מדידה. מסומנים על המפה סימנים כנ"ל, וניתן לצפות, כי יפגעו בהם, יעקרו אותם או יסתירו אותם, תוך כדי ביצוע העבודות האמורות, יפנה האחראי לעבודות, לפני תחילת ביצוען, ליחידת המיפוי הצבאית ויבקש הרשאה להרוס את הסימנים. יחידת המיפוי הצבאית תוודא סיור בשטח בו מצויים הסימנים העשויים להיפגע, במגמה לבחון את מידת חשיבותם ולהציב סימן חדש במידת הצורך.


7. ההודעה בדבר מציאת סימני מדידה ממשלתיים בשטח, בו מבוצעות פעולות בינוי או חפירה פיצוץ או יישור שטח ו-כד´, בין אם היא מתייחסת לסימני מדידה, שנתגלו ע"י חייל תוך כדי ביצוע אימון, עבודה וכיוצא בזה, ובין אם היא מתייחסת לסימן מדידה, שהימצאותו בשטח נתגלתה תוך תכנון העבודה ע"ג המפה, תכלול פרטים מלאים על מקומו של הסימן ועל צורתו.
 


תוקף סעיף 8  מה20- מרס 94
8. מפקד יחידת מיפוי צבאית לא ייתן הרשאה להרוס סימן מדידה, ולא ירשה גרימת נזק לסימן כאמור, עקירתו או הסתרתו, אלא לאחר שקיבל הרשאה לכך מהמרכז למיפוי ישראל במשרד הבינוי והשיכון.


9. חייל, שיפעל בניגוד לאמור בפקודה זו, יועמד לדין.
תוקף סעיפים 10 ו- 11  מה20- מרס 94


10. אין בהוראת פקודה זו כדי לגרוע מפקודת המדידות (חוקי א"י, כרך ב´, עמ´ (ע) 1368, (א) 1393).


11. פקודה זאת תשונן לכל חיילי צה"ל, אחת לשישה חודשים.


סוף פרק משנה 1


סוף פרק 20

השארת תגובה

Leave a Message