30.0314 – שירות מילואים- רישום ודיווח

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

דיווח שמי על התחלת שירות מילואים שנתי וסיומו
1. טופס 429 משמש הן בשעת רגיעה והן בשעת חירום. על כל שירות מילואים של 3 ימים או יותר ידווח ע"י היחידה, ביום התייצבות החייל, ע"ג טופס 429 "טופס דיווח התייצבות לשמ"פ ממוכן"; הטופס ימולא לחייל עפ"י ההוראות המפורטות בהוראות קשל"ר. אם יימצא ביחידה טופס 429 ממוכן, יש למלא טופס 1 - 429 ידני באופן זהה למילוי טופס 429. השימוש בטופס 1 - 429 ידני יהיה אך ורק בעת גיוס לשמ"פ או שמ"מ - לגבי חיילים, שלא נמצא עבורם טופס 429 ממוכן.
2. על כל סיום של שירות מילואים שנתי יש לדווח ע"ג טופס 3010  (העתק מס´ 1) ביום סיום השירות. הוראות מילוי טופס 3010 מפורטות בפ"מ 35.0206.
3. חייל, אשר נקרא לתקופת שירות של 3 ימים או יותר, וביום ההתייצבות לשירות דווח למקשל"ר-מסו"ר על תחילת השירות בטופס 429 ממוכן, אולם מסיבה כלשהי שוחרר באותו יום, יש לציין בתחתית הטופס, ליד חתימת החייל: "שוחרר", למחוק את סה"כ ימי השמ"פ החזויים ולשלוח את הטופס למקשל"ר-מסו"ר; במקביל יש לדווח ע"ג טופס 3015 על שירות מילואים חד-יומי.
4. 
א. חייל ששירת תקופה של יומיים ומעלה ולא התייצב בסיום השירות לקבלת טופס 3010, יודיע שלם היחידה המבצעת את מתן טופס 3010 את שמו של החייל לשליש או לקצין הקישור ע"ג טופס 1-3010  (אי התייצבות לקבלת תשלום עבור שמ"פ).
ב. השליש או קצין הקישור יבדוק, אם אמנם סיים החייל את שירותו וישלים לגביו את טופס 3010-1, על סיום השירות, לפי הנוהל המפורט בפ"מ 35.0206.
5. טופסי הדיווח השמי של תחילת השירות (טופס 429-1 או טופס 429) וסיום השירות (טופס 3010) יועברו ביום תחילת השירות וביום סיום השירות, בהתאמה לשל"ר-מסו"ר.
6. על שירות מילואים כנ"ל אין לדווח ע"ג טופס 429 ממוכן או ע"ג טופס 1 - 429 ידני.


דיווח מספרי על התייצבות לשירות שנתי
7. דיווח מספרי על התייצבות לשירות שנתי יוגש ע"י יחידת רישום מילואים או יחידה סדירה בה מוצבים חיילי מילואים כהשלמה, בכל זמן שהיחידה כולה או חלק ממנה, כגון: פלוגה, מחלקה, סוללה, סגל חלוץ וכיו"ב, נקראת לאימונים או לתעסוקה.
8. הדו"ח יוגש ע"י יחידת הרישום ע"ג טופס 428, בו ימולא חלק ב´, המיועד לדיווח משלים בלבד, 48 שעות לאחר השעה שנקבעה כשעת התייצבות היחידה.
9. הדו"ח יוכן בשלושה העתקים, אשר יופצו כלהלן:-
א. העתק ראשון ושני - למפקדה הממונה על יחידת הרישום. אם היחידה כפופה ישירות למפקדת פיקוד, חיל או גיס או מפקדת קצין חיל ראשי, יועבר העתק אחד בלבד לאותה מפקדה.
ב. העתק שלישי - ייגנז ביחידה.
 
שירות מילואים חודשי - דיווח לגבי נפגעים
10. חייל מילואים, אשר נקרא לשירות חודשי של יום, יומיים, או שלושה, ואשר נפגע בתקופת שירותו זו ואושפז במיתקן רפואי, יש לדווח לגביו דיווח שמי על התחלת שירות מילואים שנתי ע"ג טופס429-1 או 429 או כמפורט בסעיף לעיל.
11. הטופס יישלח ע"י היחידה אשר קראה את החייל לשירות.
12. מטרת דיווח זה להבטיח תשלום של שירות מילואים פעיל לגבי חייל שנפגע ואושפז במיתקן רפואי, אך מלכתחילה נקרא לשירות חודשי בלבד.


רישום השירות השנתי
13. השירות השנתי יעודכן בכרטיס אישי לחייל המילואים בעמודות שירות מילואים פעיל.


שירות מילואים נוסף
14. חייל, שאושר לשירות מילואים נוסף, בהתאם לפ"מ 31.0822, יישאר מוצב ביחידתו, אלא אם כן הוצאה פקודת הצבה להצבתו ליחידה אחרת.
15. שירות מילואים נוסף יירשם כמפורט בסעיף 13 לעיל.


הפסקת שירות שנתי עקב מחבוש
16. חייל מילואים בשירות שנתי, אשר נידון למחבוש ע"י קש"ב, והקש"ב לא קבע, כי תקופת המחבוש תיחשב כשירות, הרי:-
א. אם המשיך בשירות מייד בגמר ריצוי עונש המחבוש - לא ייחשב המשך השירות כשירות מפוצל, אולם תקופת המחבוש לא תימנה כתקופת שירות.
ב. אם היתה הפסקה כלשהי בין גמר ריצוי עונש המחבוש ובין המשך השירות - יש לראות בהמשך השירות קריאה חדשה לשירות מפוצל, עליה חלות כל ההגבלות הכלולות בפקודות מטכ"ל 30.0315 ו31.0807-.

השארת תגובה

Leave a Message