30.0315 – פיצול שירות מילואים שנתי- רישום

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי
1. תקופת השירות השנתי של חייל מילואים תהיה רצופה ולא תינתן לפיצול, אלא במקרים ה-ר"מ:-
א. אם חלה על החייל הרשאת פיצול, אשר הוצאה ע"י ה-רמטכ"ל או ע"י אלוף שהוסמך ע"י ה-רמטכ"ל לצורך זה, המרשה לפצל את השירות השנתי לשתי תקופות;
ב. אם החייל הסכים בכתב לפיצול תקופת השירות לשתי תקופות או יותר.


שחרור מוקדם משירות פעיל
תוקף סעיפים 2 ו3-  מה1- דצמ´ 80
2. חייל, שזומן לשירות מילואים שנתי או שוחרר ביום ההתייצבות הראשון (ביוזמת היחידה), תיחשב התייצבות זו כשירות חד-יומי (שירות חודשי), ויום זה יימנה במניין ימי השירות אותם חייב החייל לשרת באותה שנת עבודה.
3. זומן החייל לשירות מילואים שנתי אך שוחרר ביוזמת היחידה במהלך השירות (החל מהיום השני להתייצבותו), ייחשב שירות זה כשירות שנתי לכל דבר ועניין.
4. חייל, שהתייצב לשירות כנ"ל ושוחרר לפי בקשתו בעת ההתייצבות או לפני תום התקופה שנקבעה בצו הקריאה, יוחתם על הסכמה בכתב לפיצול השירות, כאמור בסעיף 1 סעיף משנה ב´ לעיל.


פיצול שירות שנתי על סמך הסכמת החייל
תוקף סעיף 5  מה1- יוני 84
5. חייל, שהסכים לשרת את תקופת שירות המילואים השנתי, בה הוא חייב, במפוצל, יוחתם על הצהרה לפי הדוגמה הניתנת בנספח ג´ ל-פ"מ 31.0801. ההצהרה תישמר ביחידת החייל.


תוקף סעיף 6  מה15- דצמ´ 72
6. האחריות להחתמת החייל על הצהרה, כאמור, תהיה על יחידת האם של החייל, גם במקרה שהחייל נשלח לשרת בפועל ביחידה אחרת.


תקופות שירות שנתי של ארבעה ימים או יותר
7. נוהלי רישום, דיווח ותשלום של תקופות שירות מילואים שנתי של ארבעה ימים (כל אחת) או יותר יהיו מקבילים לנהלים הקיימים לגבי שירות מילואים שנתי רצוף.
 


תקופות שירות שנתי מפוצל של 3 ימים - או קצרות יותר
תוקף סעיפים 8 ו9-  מה1- אפר´ 73
8. דין תקופות שירות מילואים שנתי מפוצל של 3 ימים או יומיים וכן דין תקופת שירות של יום אחד, לגבי משרתים במילואים שנקבעו ע"י שר הביטחון בצו כזכאים לתשלום עבור יום שירות, (ראה פ"מ 35.0206) לגבי רישום, דיווח ותשלום - כדין תקופת שירות שנתי של 4 ימים או יותר.
9. תקופת שירות שנתי מפוצל של יום אחד, שעבורה החייל אינו זכאי לתשלום, תדווח ותירשם כמפורט להלן:-
א. דיווח ל-של"ר - מסו"ר -
1) אחת לשנה, בסוף שנת העבודה ולא יאוחר מ15- באפריל של שנת העבודה החדשה, תדווח היחידה, במכתב, ל-של"ר-מסו"ר על תקופת שירות המילואים המפוצל של ימים בודדים, ששירת החייל באותה שנה, תוך ציון מפורט של תאריכי השירות וסיכום הימים.
2) הדיווח יאושר בחתימתו האישית של מפקד היחידה.
3) של"ר-מסו"ר יוודא, שהתאריכים המצוינים בדיווח היחידה אינם רשומים כ-שמ"פ ברישומת החייל.
4) סך כל ימי השירות השנתי המפוצל שהחייל שירת בשנת העבודה המסוימת יירשמו ברישומת החייל במחשב, תוך ציון תאריך היום האחרון של השירות.
5) מכתב הדיווח של היחידה יתויק בתיק האישי של החייל.


תוקף סעיפי משנה  ב ו- ג מה1- פבר´ 77
ב. רישום בכרטיס אישי לחייל מילואים - 
סה"כ תקופות שירות מילואים שנתי מפוצל של יום אחד תירשמנה בתום שנת העבודה או בתום כל תקופת שירות המילואים, בה חייב החייל באותה שנה, בכרטיס האישי לחייל מילואים בעמודה "שירות מילואים פעיל" כאשר בעמודה "מטרה" יירשם "שמ"פ מפוצל".
ג. רישום עזר - 
יחידת מילואים הקוראת לחייל לשירות שנתי מפוצל עבורו אין החייל זכאי לתשלום, תנהל רישום מדויק על תקופות השירות ע"ג כרטיס אישי מיוחד, לפי הדוגמה הניתנת בנספח א´ לפקודה זו, שבו יירשם שירות המילואים המפוצל. הכרטיס האישי יהיה מתויק במעטפת מסמכים אישיים (טופס 77-4) של החייל.


תוקף סעיף 10  מה15- דצמ´ 73
10. עם הצבת חייל מיחידת מילואים בה שירת שירות שנתי מפוצל באמצע שנת העבודה, ידווח לגביו בעת הצבתו על סה"כ ימי שירות מילואים שנתי מפוצל ששירת באותה יחידה, עד להצבה. הדיווח יהיה כאמור בסעיפים 8 ו9- לעיל.
 
תשלומים
11. ראה פ"מ 35.0206.


תוקף הנספח  מה- 1 פבר´ 70
נספח א לפקודה 30.0315


דוגמת כרטיס לרישום שירות מילואים שנתי מפוצל ______________________________________________________ 
  (מס´ אישי)  (דרגה)  (שם משפחה)  (שם פרטי)  (שנת לידה) 
תקופת שירות


 


סה"כ ימים


חתימת מפקד


מיום


עד יום


 


 


 


 


 


 


 


 


 


""

השארת תגובה

Leave a Message