30.0321 – יחידות מילואים בשירות מיוחד- קליטה ודיווח

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי

 1. לצורך פקודה זו "יחידת מילואים בשירות מיוחד" – הינה יחידת רישום מילואים או יחידת רישום סדירה שמוצבים בה חיילי מילואים כהשלמה, אשר לגבי כולה או חלק ממנה ניתנה פקודה לגיוס חיילי המילואים לשירות, בהתאם להוראות שר הביטחון, עפ"י סעיף 26 לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) (להלן:- שירות מיוחד).
 2. הפקודה קובעת:-


א. את נוהלי הקליטה השלישותיים בעת התייצבות לשירות מיוחד.

ב. את נוהלי הדיווח המספרי על התייצבות לשירות מיוחד.

ג. את חובות היחידה לגבי דיווח שגרתי, שמי ומספרי, בתקופת היותה בשירות מיוחד.

 1. פקודה זו תיכנס לתוקפה:-


א. בשעת חירום – בעקבות הוראה מיוחדת של אכ"א שתפורסם בצינורות הפיקוד.

ב. בעת מתן פקודה לגיוס היחידה לשירות מיוחד – אף אם לא ניתנה הוראה של אכ"א על הפעלת הפקודה.

ג. בזמן שלום – בכל תרגיל גיוס של יחידת מילואים (כולל תרגיל עד מפג"שים).

מהלך הקליטה השלישותית

 1. בעת קליטה שלישותית נערכים רישומים ב4- עזרים:-


א. טופס 429-1 או טופס 429 – דו"ח התייצבות לשירות פעיל.

ב. טופס 530-1 – כרטיס קליטה.

ג. סימון התייצבות בשיבוץ יחידתי המשנה עפ"י המספר הסודר של השיבוץ.

ד. סימון התייצבות באלפון היחידתי.

 1. הרישומים ב4- העזרים חייבים להיות זהים בכל עת.
 2. הפעולות בשלבי הקליטה השלישותיים – ראה נספח א´ לפקודה זו.
 3. בעת העברת טופסי 429 בסוף הקליטה או תוך כדי הקליטה לנציג של"ר או למקום הריכוז שנקבע, יספור הפקיד בשולחן הרישום והדיווח את טופסי 429 הנמסרים, ישווה אותם לכמות של חלק ב´ של טופסי 530, ויציין לעצמו כמות טופסי 429 שנמסרו.
 4. בעת חיסול נקודות הקליטה ייערכו ע"י פקיד הדיווח הרשומים וההשוואות ה-ר"מ:-


א. השוואה מספרית של טופסי 429-1 ו429-, המלאים (כולל אלו שנמסרו לצוותי של"ר), לחלק ב´ של טופסי 530-1 ולציון ההתייצבות ע"ג טופסי השיבוץ היחידתי.

ב. השוואה שמית בין טופסי 429-1 ו- 530-1 של החיילים שלא התייצבו.

ג. הכנת רשימה שמית של החיילים שלא התייצבו במיון א´-ב´ (ב2- העתקים).

ד. ריכוז רשימות שמיות של חסרי דיסקיות, חסרי רישיונות, נהיגה וחסרי פנקסי שבוי.

 1. בגמר הקליטה ירוכזו:-


א. טופס 429 של המתייצבים (שטרם נמסרו).

ב. חלק ב´ של טופסי 530-1, ממוינים לפי סדר א´-ב´.

ג. רשימה שמית של החיילים שלא התייצבו ובצמוד לה טופסי 429 ו- 530-1 שלהם.

ד. ריכוז שיבוץ קרבי פלוגתי והעתקי שיבוץ קרבי של רכב בודד (פ"מ 30.0223).

תוקף סעיפים 10 עד 36  מה1- יוני 84

 1. פעולות צוות-האיסוף של טופסי -:429


א. בגמר הקליטה השלישותית של המתייצבים ב-ימ"חים, יקבל ראש הצוות או עוזרו את טופסי 429 או 429-1, יחתים את ה-קשל"א או ה-קש"ל על הצהרה, שדוגמתה ניתנת בנספח ב´ לפקודה, ויעבירם ל-של"ר-מסו"ר. של"ר-מסו"ר ידווח על אופן ביצוע האיסוף ל-רמ"ד הדרכה ובקרה ב-של"ר.

ב. לאחר האיסוף הראשוני יצא צוות נוסף לסבב שני, להביא את טופסי 429 של המאחרים לגיוס.

פעולות יחידת המשנה

 1. בגמר ארגון הכוח ולא יאוחר מ-ק22+, יוכן שיבוץ קרבי כולל ריכוז שיבוץ פלוגתי (פ"מ 30.0223), אשר יועבר למפקדת היחידה.
 2. ביחידת המשנה יימצאו הרישומים ה-ר"מ:-


א. שיבוץ פלוגתי בו מצוינים  החיילים המתייצבים.

ב. רשימת חסרים.

ג. עותק ריכוז שיבוץ קרבי.

פעולות מפקדה היחידה

 1. תרכז את טופס 429-1 ו429- המלאים שטרם נאספו ע"י נציגי של"ר ותעבירם ע"י רץ ל-של"ר או למקום הריכוז, שנקבע ע"י המפקדה הממונה.
 2. תמיין חלק ב´ של טופסי 530-1 לפי א´-ב´ ותעבירם לדרג ב´.
 3. תערוך השוואת טופסי 530-1 ו- 429-1 של החיילים שלא התייצבו ותכין רשימת בלתי מתייצבים בשני העתקים. הטפסים עם העתק הרשימה יועברו לדרג ב´ בעוד שהעתק שני יוצמד לאלפון.
 4. השלמת פריטים חסרים עפ"י הרשימות שולחן הדיווח (דיסקיות, פנקסי שבוי, רישיונות נהיגה וכו´).
 5. הכנת רשימה שמית של חיילים שהתייצבו לשירות ושוחררו לאחר ההתייצבות. ברשימה תצוין סיבת השחרור, מועד נדרש להתייצבות. הרשימה תוכן ב3- העתקים.
 6. הכנת דמ"ח עפ"י השיבוץ הקרבי. ה-דמ"ח יוכן ב2- מועדים: ק24+, ק36+.
 7. הכנת ריכוז שיבוץ קרבי עד ק36+.
 8. להלן פירוט הדיווחים שיועברו למפקדת העוצבה:


א. שיבוץ קרבי יחידתי ב-ק36+.

ב. דמ"ח ב-ק24+ וב-ק36+.

ג. רשימה שמית של חיילים ששוחררו לאחר ההתייצבות.

ד. רשימת חיילים חסרי דיסקיות זיהוי.

 1. להלן פירוט הדיווחים או עזרים שיועברו לדרג ב´:-


א. חלקי ב´ של טופסי 530-1 במיון א´-ב´.

ב. טופסי  530-1+429-1 של החיילים שלא התייצבו.

ג. רשימת חיילים שהתייצבו ושוחררו.

 

פעולות מרכז גיוס רב-יחידתי

 

 1. מפקד מרכז גיוס ישלח נציג למקום ההתארגנות החל מ-ק14+. נציג מפקד מרכז הגיוס ייפגש עם ראשי הצירים והאיזורים אשר חוזרים מההפצה.
 2. בידי נציג מפקד מרכז גיוס ימצא העתק מספר 2 של דפי הפצה חולייתיים ורשימת הבלתי נקראים.
 3. תיערך השוואה בין דפי ההפצה החולייתיים שבידי ראשי האיזורים או הצירים ודפי ההפצה החולייתיים שבידי נציג מרכז הגיוס. בגמר ההשוואה יקבל נציג מרכז הגיוס את העזרים שבידי ראשי האיזורים או הצירים ומפיצי צווים ראשיים.
 4. כתוצאה מההשוואה תהיה לנציג מרכז גיוס תמונה על הצווים שהופצו והסיבות לאי הפצת צווים ליתר החיילים.
 5. מרכז הגיוס יקבל מדרג ב´ את חלק ב´ של טופסי 530-1  (של המתייצבים), עליהם מצוין השיבוץ ברשת, בציון האיזורים והצירים.
 6. במקביל יקבל את רשימות הבלתי מתייצבים ורשימת החיילים ששוחררו לאחר ההתייצבות. ברשימות יצוין השיבוץ ברשת.
 7. יצוין ע"ג דפי ההפצה החולייתיים, אם החיילים התייצבו או שוחררו וכן יצוין ליד כל שם רשימת הבלתי מתייצבים אם נקרא, סיבת היותו בלתי נקרא או כל הערה אחרת הידועה למרכז הגיוס, בעקבות תחקיר ראש האיזור או הציר, ויחזיר הרשימה לדרג ב´.
 8. בעקבות ההשוואה תוכן הפצה חוזרת ואיסוף נפקדי גיוס. חיילים המתייצבים בעקבות ההפצה החוזרת והאיסוף, יופנו לשטח ההתארגנות או דרג ב´ הכל לפי המקרה, אולם בכל מקרה יעודכן מרכז הגיוס באופן שוטף לגבי כל מתייצב.
 9. מרכז הגיוס יכין ב-ק36+ דו"ח ההתייצבות מספרי ע"ג טופס 428.


 

פעולות דרג ב´

 

 1. יכין תחזית לפי תאריכים של מתייצבים באיחור (חולים, מתייצבים ששוחררו).
 2. יקבל ממרכז גיוס סיבות לאי התייצבות החסרים (חו"ל, מחלה, לא בבית, נפקדי גיוס ו-כד´) עפ"י הנתונים שנאספו בהפצה ובהפצה חוזרת.
 3. יכין רשימות חסרים בהתאם לסיבות ויעביר לידיעת יחידת האם המידע שבידו.


 

פעולות מפקדת העוצבה

 

 1. תעביר למפקדה הממונה ריכוז דמ"ח ראשוני ובו מסגרות לחימה נכון ל-ק30+.
 2. תעביר למפקדה ממונה ריכוז דמ"ח ו-דו"ח התייצבות לשירות מיוחד עד ק42+.


 

דיווחים בהמשך

 

 1. החל מ-ק36+ יהיה הדיווח ב-שע"ח כלהלן:-


א. שיבוץ קרבי.

ב. דמ"ח.

 

נספח א´

 

תוקף נספח א´ מה- 1 פבר´ 78

 

נספח א´ לפקודה 30.0321

 

הפעולות בשלבי הקליטה השלישותית

 

 1. בשטח הקליטה יוקמו הנקודות האלה:-


 

    א. נקודות קליטה.

 

    ב. נקודת רישום ודיווח.

 

 1. מספר נקודות הקליטה ייקבע ע"י המפקד הממונה על הקליטה השלישותית, עפ"י


 

   קצב הגעת חיילי המילואים. בתחילת הקליטה יוקמו 2 נקודות קליטה בלבד, ועפ"י

 

   קצב הגעת חיילי המילואים יווספו נקודות קליטה.

 

 1. החלוקה למספר נקודות קליטה תיעשה עפ"י קבוצת אותיות של שמות משפחה:-


 

    א. אם יש צורך ב2- נקודות קליטה:-

 

        1) נקודה אחת – א´-י´.

 

        2) נקודה שנייה – כ´-ת´.

 

    ב. אם יש צורך ב3- נקודות קליטה:-

 

        1) נקודה אחת – א´-ה´.

 

        2) נקודה שנייה – ו´-נ´.

 

        3) נקודה שלישית – ס´-ת´.

 

    ג. אם יש צורך ב4- נקודות קליטה:-

 

       1) נקודה אחת – א´-ג´.

 

       2) נקודה שנייה – ד´-כ´.

 

       3) נקודה שלישית – ל´-ע´.

 

       4) נקודה רביעית – פ´-ת´.

 1. הקליטה השלישותית בכל נקודת קליטה תיעשה ע"י פקיד אחד בלבד.
 2. בנקודת הרישום והדיווח ייעשה מעקב אחר קצב ההתייצבות והשלמת העזרים,


   החייבים להימצא בידי המתייצב.

 1. נקודת הרישום והדיווח תאויש ב2- פקידים:-


 

    א. פקיד רישום ודיווח – לסימון המתייצבים על השיבוצים ולמתן דו"חות שוטפים.

 

    ב. פקיד איסוף – לאיסוף טופסי 429 או 429-1 ו- 530-1 מנקודות הקליטה

    פירוט העזרים בשולחן הקליטה

 1. טופסי 429-1 מנוקבים ומודפסים מראש ע"י המחשב או טופסי 429 שבהם מולאו מראש,  פרטי החייל וחותמת היחידה ממוזגים בטופסי 530-1 וברישיונות נהיגה, טופסי 1352 וממוינים לפי סדר א´ – ב´.
 2. תדריך למילוי טופסי 429-1 או 429.


   פירוט העזרים בשולחן הרישום והדיווח

 1. כל השיבוצים של יחידות המשנה.
 2. אלפון מחשב יחידתי
 3. טופסי דיווח למעקב אחר  התייצבות (דיווחים פנימיים)
 4. טופסי 404  (פנקס שבוי) ריקים.
 5. טופסי 403  (פנקס סגל רפואה ודת)ריקים.
 6. טופסי רשימות שמיות ריקים.


פעולות הפקיד בשולחן הקליטה

 1 . ישאל את שמו (השם הפרטי ושם המשפחה) של המתייצב.

 1. ישלוף את טופסי 429-1 או 429, טופסי 530-1 וטופסי 1352  (המוחזקים יחד במיון א´, ב´) בתוך ארגז הקליטה.
 2. יבדוק האם לחייל רישיון נהיגה אם ימצא, יעביר את הרשיון לסוף קבוצת הכרטיסים, באם לא נמצא רישיון נהיגה ברשות החייל.


פעולות הפקידים בשולחן הרישום והדיווח

 1. פקיד האיסוף:- 


א. יאסוף באופן שוטף את טופסי 429-1 או 429 הממולאים ואת חלק א´ של טופסי 530-1 משולחנות הקליטה

ב. ירכז את טופסי 429-1 או 429 בחבילה נפרדת, את טופסי 530-1 ימיין לפי פלוגות.

 1. פקיד הרישום והדיווח

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים