בית  »  פקודות מטכ"ל   »   30.0411 – מסירת מסמכים רפואיים או פרטים רפואיים לידי חיילים בשירות

30.0411 – מסירת מסמכים רפואיים או פרטים רפואיים לידי חיילים בשירות

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרה


* תוקף סעיפים 1 עד 26 מה - 29 פבר´ 96


1. גורם מזמן - אכ"א-מחלקת פרט-תשו"ג-רמ"ד גמלאות - לגבי חייל בשירות קבע, או מנה"ס-מחלקת פרישה-רמ"ד חישובים - לגבי גמלאי.כללי


2. פקודה זו מוסיפה על האמור בפ"מ 30.0401 ובפ"מ 33.0128, בכל הנוגע למסירת מסמכים רפואיים או פרטים רפואיים.
3. הפקודה אינה חלה על פניות של מוסדות מוסמכים במערכת הביטחון, של בתי-חולים, של מוסדות רפואה מוכרים אחרים או של שירות המבחן, למקרפ"ר,
בבקשה לקבלת מסמכים רפואיים מצה"ל, לצורך המשך טיפול בחייל או בעבריין, שהועמדו
למבחן על ידי בית משפט, לפי המקרה. מקרפ"ר רשאי להעביר את המסמכים המבוקשים לגופים
אלה במישרין, כמפורט בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-. כמו כן, אין פקודה זו חלה על
דרישות מטעם בתי-משפט ישראליים להציג בפניהם מסמכים רפואיים או להעיד בפניהם על פרטים רפואיים.
4. הפקודה אינה גורעת מסמכותם של הגופים המוסמכים לפי כל דין לחקור בדבר אירועים או בדבר
אשמתו הפלילית של מאן דהוא (כגון: משטרת ישראל, המשטרה הצבאית, הפרקליטות הצבאית, קצין בודק או ועדת חקירה), 
לפנות במישרין לגורם הרפואי שטיפל בחייל, ולקבל מידיו את כל המידע ואת כל המסמכים הדרושים להם לצורך חקירתם.
מקרפ"ר רשאי להעביר את המסמכים המבוקשים לגורמים אלה במישרין,
כמפורט בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
5. חייל מילואים או מפוטר משירות ביטחון ששירת בצה"ל, המבקשים לקבל אישורים רפואיים או העתקים
ממסמכים רפואיים, יפנו את הבקשה למשהב"ט-הלשכה לפניות ולתלונות הציבור, כמפורט להלן.
הפנייה תיעשה באופן ישיר או באמצעות בא כוחם (עורך דין). אם ברצונם באישור רפואי
עבור משרד הרישוי, יפנו לרופא המשפחה שלהם.
6. חייל בשירות סדיר, המבקש לקבל אישורים רפואיים או העתקים ממסמכים רפואיים,
יפנה את הבקשה לרופא היחידה שלו. אם ברצונו באישור רפואי עבור משרד הרישוי, יפנה החייל לקצין העיר או למקשל"ר-תא אישורים ותעודות, כמפורט בהק"א 32-02-06.
7. במיועד לשירות ביטחון או במפוטר משירות ביטחון, שלא שירת כלל בצה"ל, המבקשים אישורים רפואיים, 
יש לנהוג כמפורט בהקמ"א מג-04-03.
8. בכל אישור רפואי, שיינתן לחייל בשירות סדיר, לחייל בשירות מילואים או למפוטר משירות ביטחון,
לא יצוינו פרופיל רפואי וסעיפי ליקוי.נוהל פנייה של חייל בשירות סדיר


9. חייל בשירות סדיר, המבקש לקבל אישור או מסמך רפואי כלשהו, הקשורים בשירותו בצה"ל, יפנה בכתב לרופא היחידה.
הפנייה תכלול את פרטיו האישיים של החייל, את מהות האישור או המסמך המבוקשים ואת המטרה שלשמה מבוקשים האישור או המסמך.
אם האישור או המסמך המבוקשים הם עקב אשפוז בבית חולים,
עקב תאונה, עקב שינוי כושר בריאותי וכד´, יש לציין בפנייה את הפרטים הידועים לחייל,
כגון: שם בית החולים בו אושפז, תאריך האשפוז, מקום התאונה, תאריכים הקשורים לאירוע וכד´.
10. רופא היחידה ייתן לחייל את האישור, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו,
או אישור דומה, הכולל פרטים המופיעים בנספח זה. כמו כן, ייתן רופא היחידה לחייל -
לפי בקשתו - העתקים ממסמכים רפואיים, הנמצאים בתיקו הרפואי.
11. מצא רופא היחידה, כי ניתן, מבחינה רפואית, למסור את האישור או את המסמך המבוקשים
לידי החייל - יכין אותם על סמך החומר שברשותו, ויעבירם לחייל, בתוך שבעה ימים, לכל היותר,
ממועד פנייתו של החייל.
12. מצא רופא היחידה, כי מסירת האישור או מסירת המסמך המבוקשים לידי החייל תגרום
לחייל נזק בריאותי - יעביר את כל החומר שברשותו למקרפ"ר-ענף רפואה,
בציון הנימוקים הרפואיים, שבגללם אין למסור לחייל את האישור או את המסמך המבוקשים.
13. מקרפ"ר-רע"ן רפואה יקבל את החלטתו, ויעבירה לרופא היחידה ולידיעת מפצ"ר-עוזר
פצ"ר לייעוץ וחקיקה.
14. רופא היחידה יבצע את החלטת מקרפ"ר-ענף רפואה.
15. מצא עוזר פצ"ר לייעוץ וחקיקה, כי יש להתערב בהחלטת מקרפ"ר-רע"ן רפואה - יחווה את דעתו בנדון.
מקרפ"ר-רע"ן רפואה יתחשב בחוות דעתו של עוזר פצ"ר לייעוץ וחקיקה.
נוהל פנייה של חייל בשירות מילואים או של מפוטר משירות ביטחון
16. חייל בשירות מילואים או מפוטר משירות ביטחון (להלן - הפונה), המבקשים לקבל אישור על מצבם הרפואי
או מסמך רפואי כלשהו הנוגע לשירותם בצה"ל, יפנו למשרד הביטחון-הלשכה לפניות ותלונות הציבור.
בפנייתו יציין הפונה את פרטיו האישיים, את המטרות לשמן מבוקשים האישור או המסמך וכל תאריך או
מקום הקשורים בכך.
17. אישור על מצב רפואי יינתן על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב לפקודה זו, בתוך ארבעה עשר ימים,
לכל היותר, ממועד פניית החייל. האישור יתבסס על הרשומת הממוכנת של החייל, תוך תרגום הפרופיל הרפואי
וסעיפי הליקוי למלל. האישור ייחתם בידי רופא.
18. לגבי מסמכים רפואיים שמקורם בצבא - תפנה הלשכה לפניות ולתלונות הציבור במשרד הביטחון למוסד הצבאי שהוציא את האישור
(כגון: חדר בידוד, חדר חולים, בית הבראה צבאי, תיק אישי וכד´), ותעביר העתק
מהאישור לחייל. ככלל, יועבר האישור, בתוך ארבעים וחמישה ימים, לכל היותר, לפונה.
נוהל פנייה באמצעות בא כוח
19. פונה רשאי לפנות גם באמצעות בא כוחו, שהינו עורך דין, למשרד הביטחון-הלשכה לפניות ותלונות הציבור.
לפנייה יצורפו ייפוי כוח וכתב ויתור על סודיות רפואית מאת הפונה לטובת בא כוחו,
המופנה למשרד הביטחון או לצה"ל. המסמכים יהיו מקוריים.
20. נוהל הטיפול בפנייה זו יהיה כמפורט בסעיפים 18-16 לעיל.


 


מסירת מסמכים לצד שלישי


21. מקרפ"ר - לגבי חיילים בשירות סדיר, או משרד הביטחון-הלשכה לפניות ותלונות הציבור - לגבי חיילים בשירות מילואים, רשאים להעביר אישור או מסמכים רפואיים בנוגע לחיילים המשרתים, או ששירתו בצה"ל,
לפונה אחר, שיצרף כתב ויתור על סודיות רפואית לטובתו, חתום על ידי החייל,
ומופנה למשרד הביטחון או לצה"ל. כתב ויתור על סודיות יהיה מקורי.קבלת ממצאי ועדה רפואית על ידי נבדק


22. על אף האמור בפקודה זו, חייל או מיועד לשירות ביטחון יפנו ישירות לוועדה הרפואית, לוועדה
הרפואית העליונה או למקרפ"ר-ענף מיון רפואי, לשם קבלת המסמכים והממצאים הרפואיים, שלפיהם נקבע כושרם הבריאותי בשלושת החודשים האחרונים.
23. קבעו הוועדה הרפואית, הוועדה הרפואית העליונה או מקרפ"ר-ענף מיון רפואי, כי מסירת ממצאים
רפואיים, כמפורט בסעיף 22 לעיל, תגרום למבקש נזק בריאותי - יימסרו הממצאים לבא כוחו של הפונה,
שהוא עורך דין או רופא המטפל בו, ובתנאי שהנבדק הודיע, בכתב, שהוא מסכים למסירה כאמור.
24. לבקשתם של חייל בשירות קבע או של גמלאי, שהופנו לוועדה רפואית לצורך קביעת דרגת
נכותם של זכאים לקצבת פרישה, ימסור להם הגורם המזמן העתק מפרוטוקול הוועדה, ממצאיה ונימוקיה,
לרבות מסמכים רפואיים שעמדו בפניה.
25. החליטה הוועדה הרפואית, כי אין להביא את ההחלטה לידיעת הפונה עצמו, אלא רק לידיעת בא כוחו - 
יודיע הגורם המזמן לפונה, כי הוועדה החליטה שהמידע יימסר רק לבא כוחו.
26. הודיע הפונה, כי מינה בא כוח, או פנה בא כוחו, בצירוף ייפוי כוח וכתב ויתור על סודיות
רפואית לטובתו - ימסור הגורם המזמן את המידע לבא הכוח.
 


* תוקף נספח א´ מה- 29 פבר´ 96


 


נספח א לפקודה 30.0411
ם לידי החייל
ם לגיליון הרפואי
ם מקרפ"ר-מדור סטטיסטיקה
ם מקרפ"ר-מלב"ת (ימולא רק עבור חיילים בשירות קבע)
ם בא כוח החייל


                      הנדון: דף מידע רפואי אישי*
1. פרטי המבקש:-
_______________________________________________________
  (שם פרטי)      (שם משפחה)         (מספר זהות)        (מספר אישי)


________________________________________________________
                                          (כתובת אזרחית)


2. האישור מיועד עבור    
3. מטרת האישור     
4. הצהרת החייל:
         אני מאשר, שדף המידע הרפואי ניתן לפי בקשתי ולמטרה שפורטה לעיל. אני מצהיר, שהפרטים 
         הרפואיים שמסרתי, ושלפיהם ניתנת חוות דעתו של הרופא, הם מלאים, מדויקים ונכונים, ואין בידי
         מידע רפואי אחר, שלא הובא לידיעת הרופא.


_____________                                                                                      ____________________
       (תאריך)                                                                                                   (חתימת החייל)
5. מידע רפואי - 
להלן המידע הרפואי על החייל, המתבסס על עברו הרפואי של החייל, על בדיקתו על ידי רופא ועל עיון בתיקו הרפואי:
בדיקות ומימצאים:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


6. פרטי הרופא:-(מספר רישיון)     (שם פרטי)      (שם משפחה)      (מספר אישי)     (חתימת הרופא)    (תאריך)* דף זה אינו מהווה אישור ליכולת או לכשירות גופנית, אלא מתאר מצב רפואי, על סמך המידע שבידי
   רופא היחידה של המבקש.
 


* תוקף נספח ב´ מה- 29 פבר´ 96
נספח ב לפקודה 30.0411
בלמ"ס
סודי רפואי - למכותב בלבד
לפי החלטת הרשות הצבאית המוסמכת, אין למסור לגורמים אזרחיים פרופיל רפואי או סעיפי ליקוי, מאחר שאינם משקפים בהכרח את מצב בריאותו של החייל,
אלא את מידת התאמתו לצרכים צבאיים מוגדרים ומיוחדים.
לפיכך, פרטים אלה אינם בבחינת מידע רפואי, אלא בבחינת מידע צבאי פנימי ומוגבל. עם זאת,
הרינו מעבירים בזאת אישור, המציין את האבחנות הרפואיות, המשקפות את מצב בריאותו בעת הבדיקה.


 _____________________________________________________
       (מספר אישי)      (מספר זהות)       (שם פרטי ושם משפחה)  
 
1. הריני מאשר בזאת, כי בהתאם לרישומי צה"ל עמד הנ"ל בפני ועדות רפואיות, כמפורט להלן:-
א. בתאריך ________________, האבחנות והממצאים הרפואיים שנרשמו היו:  
                                                      .
ב. בתאריך _______________, האבחנות והממצאים הרפואיים שנרשמו היו: 
                                            .
ג. בתאריך _______________, ההאבחנות והממצאים הרפואיים שנרשמו היו:  
                                            


_________________________________________________________________________________
       (מספר אישי)      (שם פרטי)      (שם משפחה)      (תפקיד)      (חתימה)    (תאריך)


""

השארת תגובה

Leave a Message