30.0412 – חסיון רפואי וסודיות רפואית

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי1. פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א1971-, חוק הפסיכולוגים, תשל"ז1977-, וחוק העונשין, תשל"ז1977- מגינים על צנעת פרטיות של אדם בכל הקשור לענייניו הרפואיים.
2. מי שברשותו מידע רפואי אינו רשאי לגלותו אלא בהתאם להוראות דין.
3. לא יעיין אדם במידע רפואי, אלא במידה שהדבר דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, והכל בהתאם להוראות כל דין.
4. הפרת כללי הסודיות הרפואיות עלולה להטיל על המפר אחריות פלילית ואזרחית.           תוקף סעיף 5  מה25- פבר´ 915. הפקודה אינה גורעת מהכללים הקבועים בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-, בנושא העברת מידע רפואי בין רשויות ציבוריות ובנושא זכות הפרט לעיין במידע רפואי אודותיו, המצוי במאגר מידע ממוכן; כמו כן אין הפקודה גורעת מהכללים שנקבעו בפקודות הצבא בנושאים אלו ובנושא העברת מידע רפואי לפרט, לגורמים צבאיים ולגורמים אזרחיים.
הגדרות6. לצורך פקודה זו –
א. מידע רפואי – נתונים על מצב בריאותו הגופני או הנפשי של אדם, בין שהם בכתב ובין שאינם בכתב, בין אם הם ממוכנים ובין שאינם ממוכנים.
ב. הסכמה – הסכמה בכתב או בעל פה, לרבות הסכמה מכללא.
חסיון רפואי7. בסעיף זה –
א. רופא – לרבות אדם שאגב היותו בשירות הרופא או בשירותו של מוסד רפואי או בצוות המקצועי העובד עם הרופא, תוך טיפול בחולים, הגיע אליו דבר שנמסר לרופא, לרבות לפסיכולוג.
ב. רופא לא ימסור לרשות או לגוף או לאדם, הרשאים לגבות ראיות עפ"י דין, מידע רפואי הנוגע לאדם שנזקק לשירותו, והדבר הגיע אליו תוך כדי עבודתו כרופא, והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לרופא, בדרך כלל מתוך אמון, שישמרם בסוד.
8. האמור בסעיף 7 לא יחול כאשר האדם, שהמידע הרפואי נוגע אליו, נתן את הסכמתו למסירת המידע כאמור, או שניתן צו של בית משפט או בי"ד צבאי לגילוי המידע הרפואי ולמסירתו.
 
תוקף סעיף 9  מה25- פבר´ 919. בנוסף לבית משפט או לבי"ד צבאי מוסמכים חוקר מצ"ח, חוקר תאונות דרכים, שוטר משטרת ישראל, ועדת חקירה, קבו"ד, קצין תגמולים ובעלי תפקידים אחרים, שהוקנתה להם סמכות מפורשת בדין לגבות ראיות, לדרוש מידע רפואי ולקבלו, ובלבד שבעלי תפקידים אלו השתכנעו, כי הצורך לגלות את המידע הרפואי לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש, שלא לגלות מידע זה.
10. בכל מקרה לא יימסר לגופים המפורטים בסעיף 9 לעיל אלא מידע רפואי חיוני והכרחי לצורכי החקירה או הבדיקה נשוא הדרישה ואותו מידע רפואי בלבד.תוקף סעיף 11  מה25- פבר´ 9111. על אף האמור לעיל, לא יימסר מידע רפואי לחוקר מצ"ח או לחוקר תאונות דרכים, אלא לאחר שמפקד מרחב מצ"ח, ראש מדור תאונות דרכים במקמצ"ר או קצין חקירות תאונות דרכים הפיקודי אישרו את מסירתו, לאחר ששוכנעו בצורך לחשוף את החומר.
סודיות רפואיות12. בסעיף זה –
א. רופא – לרבות פסיכולוג, קב"ן והצוות הרפואי.
ב. צוות רפואי – קצין נפגעים, חובש, אחות, פקיד רפואי וכל בעל תפקיד אחר, אשר בתוקף תפקידו מסייע לרופא או לצוות רפואי, או שיש לו גישה כדין למידע רפואי.
13. חל איסור על רופא או על כל מי שהגיע אליו מידע רפואי בדרך כלשהי לגלות מידע רפואי שברשותו.
14. איסור זה לא יחול על רופא, בהתקיים אחת מנסיבות אלה:-
א. גילוי המידע דרוש, לדעתו, לשם טיפול רפואי באדם שהמידע נוגע אליו, והגילוי הוא במידה הדרושה לצורך אותו טיפול.
ב. המידע הרפואי נמסר למי שמידע זה דרוש לצורך מילוי תפקידו עפ"י דין, ובלבד שהמידע יימסר במידה ובהיקף הנדרשים לצורך אותו תפקיד.
ג. האדם שהמידע נוגע אליו נתן את הסכמתו למסירת מידע, ובלבד שבמקרה של מסירת מידע הנוגע למצב בריאותו הנפשי של אדם תינתן לכך הסכמתו בכתב. ההסכמה למסירת מידע תפרט את סוג המידע שאליו היא מתייחסת ותציין למי יהיה ניתן להעביר את המידע. לא יהיה תוקף להסכמה כללית למסירת מידע.תוקף סעיף משנה ד´  מה1- יולי 88ד. קיימת חובה או רשות בדין לגלות את המידע הרפואי. ולגבי פסיכולוג – אם קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע הרפואי.
15. מי שקיבל רפואי לצורך מילוי תפקידו לא יעשה בו שימוש אלא למטרה, שלשמה נמסר לו המידע.
 
16. מידע רפואי יישמר במקום שהכניסה אליו תוגבל לבעלי תפקידים המוסמכים לעיין במידע ולטפל בו לצורך מילוי תפקידם כדין.
17. האחריות לשמירת מידע רפואי, כאמור, מוטלת על מפקד היחידה או על מי שמונה על ידו.
18. מידע רפואי יועבר במעטפה סגורה, ועל גבה יצוין "סודי רפואי" "למכותב בלבד". שם =´נוהלי שלישות בשעת-חירום´

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים