31.0104 – בני משפחה אחת – שירות ביחידה אחת

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרות


* תוקף סעיפים 1 עד 11 מה 29 פבר´ 96


1. "חיילים בני משפחה אחת" - הורים וילדיהם, אחים ואחיות או בני זוג.
2. "סמכות מאשרת":-
א. בפיקוד הצפון, בפיקוד הדרום, בפיקוד המרכז, בפיקוד העורף ובמפח"ש - קצין השלישות של הפיקוד.
ב. בחיל האוויר ובחיל הים - רלכ"א ורמכ"א, בהתאמה.
ג. באג"א ובאמ"ן - רמ"ח אוכ"א.
ד. במקשר"ר - סגן קשר"ר.
ה. הגורמים, המפורטים בסעיף 11 להלן.
3. "יחידה" - יחידת רישום בייעוד קדמי (ייעוד 0 או 1, כמפורט בהק"א 32-04-01), וכן יחידות מג"ב.עקרונות


4. נוהל טיפול באזרחים עובדי צה"ל מפורט בפ"מ 41.0703.
5. חיילים בני משפחה אחת לא ישרתו ביחידה אחת, למעט החריגים המפורטים בפקודה זו.
6. בכל מקרה שחיילים בני משפחה אחת משרתים ביחידה אחת, יודיע על כך מפקד היחידה, מייד, לסמכות המאשרת, וזו תשאיר ביחידה רק אחד מבני המשפחה ותציב את הנותר, או את הנותרים, ליחידה או ליחידות אחרות.
7. חיילים בני משפחה אחת, המשרתים ביחידה אחת, רשאים לבקש שיתירו להם להמשיך לשרת באותה יחידה. הבקשה תוגש, בכתב, על טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח א לפקודה זו. מפקד היחידה יחתום על הבקשה ויעבירה לסמכות המאשרת, בצירוף המלצתו.
8. לגבי יחידת הגמ"ר, רשאי מפקד היחידה לפנות לסמכות המאשרת, ללא צורך בהסכמת החיילים בני המשפחה האחת. הבקשה תועבר באמצעות המפקדות הממונות, אם לדעת מפקד יחידת ההגמ"ר שיבוץ החיילים ביחידת ההגמ"ר הכרחי, לאור תפקידם ולאור צורכי היחידה.
9. אם אישרה הסמכות המאשרת את הבקשה, תודיע על כך, בכתב, ליחידות החיילים ולגופים האלה:-
א. בקו"ם-תגבורת סדיר-רמ"ד ת"ש - לגבי חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים.
ב. מקשל"ר-מנהל הנגדים-רמ"ד תנועה - לגבי נגדים.
ג. מנה"ס-הענף המתאים - לגבי קצינים.
10. בקו"ם, מקשל"ר או מנה"ס, לפי העניין, יזינו לקובץ הרישום האישי, בנגררת "השארה", את הערך "בני משפחה אחת".
 
11. אם לא נמצא פתרון לבעיה ברמת הפיקוד, ברמת האגף ברמת הזרוע או ברמת החיל, בתוך עשרים ואחד ימים, לכל היותר, יועבר הטיפול לגופים האלה:-
א. מפקד בקו"ם - לגבי חוגרים בשירות חובה או בשירות מילואים.
ב. קשל"ר - לגבי נגדים, ובתיאום עם מפקד בקו"ם - לגבי חיילים בני משפחה אחת, שאחד מהם, לפחות, הוא נגד, והאחר חוגר בשירות חובה או בשירות מילואים.
ג. רמנה"ס - לגבי קצינים, ובתיאום עם מפקד בקו"ם או עם קשל"ר - לגבי חיילים בני משפחה אחת, שאחד מהם, לפחות, הוא קצין, והאחר חוגר בשירות חובה או בשירות מילואים או נגד, לפי העניין.
 
        * תוקף נספח א´ מה 29 פבר´ 96


 


נספח א לפקודה 31.0104


חלק א


1. אנו, החתומים מטה, בני משפחה אחת, מבקשים להישאר ולשרת ביחידה ________________.
2. אנו מוותרים על זכותנו, כמפורט בפ"מ 31.0104, לשרת ביחידות נפרדות. 
            
            (מספר אישי)    (שם פרטי)      (שם משפחה)       (תפקיד)       (חתימה)      (תאריך)                  
            (מספר אישי)    (שם פרטי)      (שם משפחה)       (תפקיד)       (חתימה)      (תאריך)                  
            (מספר אישי)    (שם פרטי)      (שם משפחה)       (תפקיד)       (חתימה)      (תאריך)     חלק ב - המלצת מפקד היחידה
3. הנני ממליץ/לא ממליץ* להיענות לבקשת בני המשפחה.
4. הנימוקים להמלצה: 
               


          
   (מספר אישי)  (שם משפחה)   (שם משפחה)   (תפקיד)   (חתימה)   (תאריך)


חלק ג - החלטת הסמכות המאשרת
5. יש להשאיר את בני המשפחה ביחידה/יש להעביר בן משפחה מהיחידה*.  
6. הנימוקים להחלטה: 
                         
   (מספר אישי)  (שם משפחה)   (שם פרטי)   (תפקיד)   (חתימה)   (תאריך)


*מחק את המיותר.

השארת תגובה

Leave a Message