31.0106 – שחרור או פיטור-חיילים הנמצאים במצב משפטי מיוחד-שירות סדיר ושירות

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

* תוקף סעיפים 1 עד 21 מה – 5 אוק´ 95הגדרות* 1. בדיקה – בדיקה על ידי קצין בודק או בדיקה על ידי מצ"ח.
2. חקירה – חקירה מוקדמת על ידי שופט חוקר או חקירה מוקדמת על ידי ועדת חקירה.
3. כחיילים במצב משפטי מיוחד ייחשבו חיילים, הנמנים עם אחת האוכלוסיות האלה:-
א. חיילים, העומדים להישפט בפני קצין שיפוט.
ב. חיילים, שמתנהלים נגדם בדיקה, חקירה או משפט.
ג. חיילים, שהוצאו נגדם פסק דין מאסר או מחבוש.
ד. חיילים נפקדים.
ה. חיילים במאסר, במחבוש או במעצר.
4. הרשות, המוסמכת לצורך פרסום פקודת שחרור משירות סדיר או פקודת פיטור משירות ביטחון, היא:-
א. מנה"ס-מדור רישום והדרכה – לגבי קצינים.
ב. מקשל"ר-תא גיוס ורישום – לגבי נגדים.
ג. מקשל"ר-תא פטור – לגבי חוגרים בשירות מילואים.
ד. בקו"ם-מדור שחרורים – לגבי חוגרים בשירות חובה.
כללי5. 
א. על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, אין לעכב את שחרורו של חייל משירות סדיר בתום תקופת השירות הסדיר בה הוא חייב או את פיטורו משירות ביטחון, בגלל היותו במצב משפטי מיוחד. אולם, לפי סעיף 6 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, אדם, שעבר עבירה בהיותו חייל, ושאחרי ביצוע העבירה שוחרר משירות סדיר או פוטר משירות ביטחון – יחול עליו חוק השיפוט הצבאי אף לאחר שחרורו או פיטורו, כאמור, בכל הנוגע לאותה עבירה.
ב. תקופה בה היה חייל כלוא לפי פסק דין צבאי, לפי פסק דין של בית משפט אזרחי או לפי פסק דין של קצין שיפוט בכיר, לא תיחשב כתקופה בה מילא חובת שירות סדיר, אלא אם כן הורו בית הדין הצבאי, בית המשפט האזרחי או קצין השיפוט הבכיר אחרת. כמו כן, תקופת היעדרו של חייל משירות שלא ברשות לא תיחשב כתקופה בה מילא חובת שירות סדיר, אם נענש על כך על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
6. אם הגיעה פקודת שחרור לחייל מסיבת תום השירות הסדיר בו הוא חייב, או פקודת פיטור בהתאם לחוק, והחייל נמצא במצב משפטי מיוחד, הוא ישוחרר או יפוטר, אלא אם כן הוא נפקד או נמצא במאסר או במחבוש. הוראות מפורטות בדבר הביצוע ניתנות להלן.
7. אין פקודה זו חלה על פקודות שחרור או פיטור, שהוצאו שלא לפי נימוק המחייב שחרור או פיטור על פי חוק שירות ביטחון (כגון: שחרור או פיטור מטעמי אי התאמה). קצין שלישות, המקבל פקודות שחרור או פיטור, כאמור, לגבי חייל הנמצא במצב משפטי מיוחד, יודיע, מייד, לרשות המוסמכת, כי החייל נמצא במצב משפטי מיוחד, ויפרט את הנסיבות. הרשות המוסמכת תוכל לבטל את פקודות השחרור או הפיטור, לאחר קבלת חוות דעת של הפרקליט הצבאי המתאים, ולהוציא פקודות שחרור או פיטור חדשות בתום המצב המשפטי המיוחד.
חייל, העומד להישפט בפני קצין שיפוט
8. קצין השלישות של היחידה, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל עם תום תקופת השירות הסדיר בה הוא חייב, או לפטרו משירות ביטחון בהתאם לחוק, ואותו חייל עומד להיות מובא בפני קצין שיפוט, יביא את החייל בפני קצין שיפוט מייד.
חייל, שמנהלים נגדו בדיקה, חקירה או משפט, ושאינו נמצא במעצר
9. שחרור משירות סדיר:-
א. קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל עם תום תקופת השירות הסדיר בה הוא חייב, ונגד אותו חייל מנהלים בדיקה, חקירה או משפט, והחייל אינו נמצא במעצר, יבצע את הפקודה במועדה. בעת העברת החייל לבקו"ם, יצרף למסמכיו האישיים של החייל, המועברים איתו, הודעה לרמ"ד שחרורים בבקו"ם, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו. העתק מהודעה זו יישלח למפקדה הממונה, לפרקליט הצבאי המתאים וכן לרשות המוסמכת. ב. בקו"ם-רמ"ד שחרורים, ששחרר חייל כנ"ל, יציב אותו ליחידת מילואים לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תכנון כ"א (ספר חום).
ג. חייל מילואים, המשרת בשמ"פ, ובמהלכו מתנהלת נגדו חקירת מצ"ח, ישוחרר בתום התקופה אליה נקרא לשירות. חייל המילואים יזומן (אם יהיה צורך בכך) להמשך חקירת מצ"ח על פי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-.
10. פיטור משירות ביטחון – 
קצין השלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לפטר חייל כנ"ל בהתאם לחוק, יבצע את הפקודה במועדה. מפקד יחידת החייל ימשיך להיות מפקדו של אותו האיש לצורכי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, וימשיך לשאת באחריות לניהול או להמשך הבדיקה, החקירה או המשפט,  לביצוע פסק הדין.
11. הסמכות השופטת:-
א. 
1) מי שביצע עבירה בהיותו חייל בשירות סדיר ואחרי ביצוע העבירה שוחרר משירותו – ניתן להעמידו לדין משמעתי, בתוך מאה ושמונים ימים מהיום בו שוחרר, ובתנאי שביום הדיון הוא נמנה עם כוחות המילואים או שחזר להימנות עם הכוחות הסדירים.
2) הבאתו לדין משמעתי, לאחר שחלפו כבר תשעים ימים ממועד שחרורו – בהסכמתו של הפצ"ר.
ב. שוחרר או פוטר חייל, כמפורט בסעיף משנה א לעיל, והעבירה שעבר לפני השחרור או הפיטור הייתה בסמכות בית דין לעבירות תנועה – יועבר התיק לתובע הצבאי או לבית הדין הצבאי לתעבורה.
חייל, שהוצא נגדו פסק דין מאסר או מחבוש שטרם הוחל בביצועו, ושאינו נמצא במעצר
12. שחרור משירות סדיר:-
א. קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל עם תום תקופת השירות הסדיר בה הוא חייב, ונגד אותו חייל הוצא פסק דין מאסר או מחבוש שטרם הוחל בביצועו, והחייל אינו נמצא במעצר, יבצע את הפקודה במועדה. בעת העברת החייל לבקו"ם, יצרף למסמכיו האישיים של החייל, המועברים איתו, הודעה אל רמ"ד שחרורים בבקו"ם, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו, כי הוצא נגד החייל פסק דין מאסר או מחבוש שטרם הוחל בביצועו. העתק מהודעה זו יישלח למפקדה הממונה, לפרקליט הצבאי המתאים וכן לרשות המוסמכת.
ב. בקו"ם-רמ"ד שחרורים, ששחרר חייל כנ"ל, יציב אותו ליחידת מילואים לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תכנון כ"א (ספר חום). מפקד היחידה אליה הוצב החייל יישא באחריות לניהול או להמשך הבדיקה, החקירה או המשפט, ולביצוע פסק הדין.
13. פיטור משירות ביטחון – 
קצין שלישות היחידה, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לפטר חייל כנ"ל בהתאם לחוק, יבצע את הפקודה במועדה. מפקד יחידת החייל ימשיך להיות מפקדו של אותו איש לצורכי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, וימשיך לשאת באחריות לביצוע פסק הדין.
חייל שנפקד משירותו בצבא ולא חזר14. אם קיבל קצין שלישות של יחידה פקודה מהרשות המוסמכת לשחרר או לפטר חייל, ואותו חייל נפקד משירות וטרם חזר, יודיע קצין השלישות של היחידה לרשות המוסמכת – בכתב – על עובדת היעדרו של החייל. הרשות המוסמכת תבטל את פקודת השחרור או את פקודת הפיטור שהוציאה. פקודה חדשה לשחרורו או לפיטורו של החייל תוצא לאחר חישוב מחדש של תקופת שירותו הסדיר של החייל, וזאת רק לאחר שהתייצב או נעצר.
חייל הנמצא במעצר15. שחרור משירות סדיר:- 
א. קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל עם תום תקופת שירותו הסדיר בה הוא חייב, ואותו חייל נמצא במעצר, יעביר את החייל בלווית משמר לבקו"ם בתש"ם. בעת ההעברה יצרף קצין השלישות למסמכיו האישיים של החייל, המועברים בידי משמר הליווי,  הודעה לרמ"ד שחרורים בבקו"ם, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו, בדבר מעצרו של החייל ובדבר סיבת המעצר. העתק מהודעה זו יישלח למפקדה הממונה, לפרקליט הצבאי המתאים וכן לרשות המוסמכת. משמר הליווי יחזיר את החייל למעצרו ביחידה, עם תום תהליך שחרורו משירות סדיר.
ב. בקו"ם-רמ"ד שחרורים, ששחרר חייל כנ"ל, יפרסם לו הצבה חזויה ליחידת מילואים לתום המעצר, לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תכנון כ"א (ספר חום). היחידה בה עצור החייל תמשיך להחזיק בחייל, והחייל יישאר מוצב בה עד למימוש ההצבה החזויה.
ג. עם תום תוקף הצו המורה להחזיק את החייל במעצר, ישחרר קצין השלישות של היחידה, שבה עצור החייל, את החייל ממעצרו, ויממש את ההצבה החזויה, שפורסמה על ידי בקו"ם-רמ"ד שחרורים, כאמור.
 
16. פיטור משירות ביטחון:-
א. קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לפטר חייל בהתאם לחוק, ואותו חייל נמצא במעצר, יעביר את החייל בלוויית משמר לבקו"ם בתש"ם. משמר הליווי יחזיר את החייל למעצרו ביחידה. מפקד היחידה בה עצור החייל ימשיך להיות מפקדו של אותו חייל לצורכי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, וימשיך להחזיקו במעצר, בהתאם לחוק.
ב. עם תום תוקף הצו המורה להחזיק את החייל במעצר, ישחררו קצין השלישות ממעצרו.
חייל הנמצא במאסר או במחבוש
17. שחרור משירות סדיר:-
א. 
1) קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל, ובתש"ם הקבוע בפקודה מרצה החייל עונש מאסר או מחבוש, שהוטלו על ידי בית דין צבאי או על ידי קצין שיפוט בכיר, לא יבצע את פקודת השחרור, אלא יודיע לרשות המוסמכת – במכתב – את דבר מאסרו או מחבושו של החייל. הרשות המוסמכת תבטל את פקודת השחרור שהוציאה. פקודה חדשה לשחרורו של החייל תוצא עם תום ריצוי העונש, ולאחר חישוב מחדש של תקופת שירותו הסדיר.
2) ביטל בית הדין הצבאי לערעורים עונש מאסר או מחבוש, או המתיקה הרשות המאשרת בעת אישור פסק הדין עונש מאסר או מחבוש – יודיעו על כך קצין הניהול או רשם ראשי של בית הדין הצבאי לערעורים, מייד, לרשות המוסמכת. המתיק הגורם המוסמך, לפי הפ"ע 5.0301, את עונש המחבוש שהוטל על ידי קצין שיפוט – יודיע ראש לשכת המפקד על כך, מייד, למפקד יחידת החייל, למפקד מתקן הכליאה בו מרצה החייל את עונשו ולרשות המוסמכת. הרשות המוסמכת תוציא, מייד, פקודת שחרור, וקצין השלישות יבצע, מייד, את הפקודה.
ב. 
1) קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לשחרר חייל, ובתש"ם הקבוע בפקודה מרצה החייל עונש מחבוש, שהוטל עליו על ידי קצין שיפוט זוטר, יעביר את החייל בלוויית משמר לבקו"ם בתש"ם. בעת ההעברה, יצרף למסמכיו האישיים של החייל, המועברים בידי משמר הליווי, הודעה אל רמ"ד שחרורים בבקו"ם, שדוגמתה ניתנת בנספח א לפקודה זו, בדבר מחבוש החייל ובדבר סיבתו. העתק מהודעה זו יישלח למפקדה הממונה, לפרקליט הצבאי המתאים וכן לרשות המוסמכת. משמר הליווי יחזיר את החייל למחבוש ביחידה, עם תום תהליך שחרורו משירות סדיר.
2) בקו"ם-רמ"ד שחרורים, ששחרר חייל כנ"ל, יפרסם לו הצבה חזויה ליחידת מילואים לתום המחבוש או המאסר, לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תכנון כ"א (ספר חום). קצין השלישות של היחידה בה חבוש או אסור החייל ימשיך להחזיק בחייל, והחייל יישאר מוצב ליחידה עד למימוש ההצבה החזויה.
3) עם תום הסיבה להחזקת החייל במאסר או במחבוש, ישחרר קצין השלישות של היחידה, שבה חבוש או אסור החייל, את החייל ממחבושו או ממאסרו, ויממש את ההצבה החזויה, שפורסמה על ידי בקו"ם-רמ"ד שחרורים, כאמור.
ג. כאשר הורו בית הדין  הצבאי או קצין השיפוט הבכיר, שהטיל את העונש, כי תקופת המאסר או המחבוש תיחשב כתקופה בה מילא החייל חובת שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו1986-, יש לפעול כאמור בסעיף משנה ב ולא כאמור בסעיף משנה א לעיל.
18. פיטור משירות ביטחון –
א. קצין שלישות, שקיבל מהרשות המוסמכת פקודה לפטר את החייל, ובתש"ם הקבוע בפקודה נמצא החייל במאסר או במחבוש, יעביר את החייל בלוויית משמר לבקו"ם בתש"ם. משמר הליווי יחזיר את האיש ליחידה. מפקד היחידה בה כלוא האיש ימשיך להיות מפקדו של אותו איש לצורכי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955-, וימשיך להחזיקו במשמורת, בהתאם לחוק.
ב. נמצא האיש במחבוש או במאסר כנ"ל – ישוחרר עם תום ריצוי עונשו.
19. שחרור או פיטור עקב ירידה לפרופיל 21 או לפרופיל 24:?
א. חייל, השוהה במתקן כליאה של חמ"ץ עקב פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה – דן יחיד או עקב פסק דין של קצין שיפוט, שנקבעו לו פרופיל 21 או פרופיל 24, יפוטר משירות ביטחון, כמפורט בסעיף 18 לעיל.
ב. חייל כנ"ל ימשיך לרצות את עונש המאסר או את עונש המחבוש שהוטלו עליו, וזאת בתנאי שרופא המתקן בדק את החייל והגיע למסקנה, שהמשך כליאתו אינו עלול לסכן את מצב בריאותו.
חייל הנמצא בבית סוהר אזרחי20. נוהל השחרור של חייל, הנמצא בבית סוהר אזרחי, יהיה כמפורט בפ"מ 31.0506 או בפ"מ 31.0507.
משמר הליווי – כפיפות למפקד בקו"ם
21. חיילי משמר הליווי, הנזכרים בסעיפים 15 עד 18 לעיל, יהיו כפופים לפקודתו של מפקד בקו"ם, במשך התקופה, שהחייל אותו ליוו עובר את תהליך השחרור או הפיטור.
 נספח א לפקודה 31.0106יחידה   
טלפון  
סימוכין  
תאריך  בקו"ם -377רמ"ד שחרורים
מפקדה ממונה
פרקליט _____________ הנדון:-      – בדיקה, חקירה, מעצר, משפט, מאסר או מחבוש.*
          (מספר אישי) (דרגה) (שם פרטי ושם משפחה)
 
1. נגד החייל שבנדון מתנהל/ת בדיקה, חקירה או משפט*/ הוצא פסק דין של מאסר, מחבוש*/ נמצא במעצר, מאסר או במחבוש*/ מסיבה______________________.
2. החייל נשלח אליך לשם שחרורו משירות סדיר ו/או פיטורו משירות ביטחון.
3. נא פעל בהתאם לפ"מ 31.0106.
_______________________________________________________________________________
 (תאריך)   (מספר אישי)   (דרגה)   (שם פרטי ושם משפחה)   (תפקיד)   (חתימה)

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים