31.0115 – התנדבות לשירות מילואים בשעת חירום

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. הזכות להתנדב לשירות מילואים בשעת חירום מוקנית לכל אדם עפ"י סעיף 13 לחוק שירות הביטחון.
2. הנחיות פקודה זו חלות על התנדבות לשירות מילואים בשעת חירום בלבד (שעת חירום - התקופה בה שירות המילואים מוגדר כשירות מילואים מיוחד).הגשת הבקשה


3. מתנדב יוכל להגיש בקשתו בלשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריו.
4. הבקשה תוגש ע"ג טופס הצהרת התנדבות לכוחות המילואים של צה"ל. דוגמת הטופס ניתנת בנספח א´ לפקודה זו.
5. בלשכת הגיוס ייפתח תיק אישי לכל מתנדב אשר הצהיר על התנדבותו, ע"ג הטופס המיוחד לכך.הטיפול בבקשה


6. בלשכת הגיוס ייבדקו פרטיו האישיים של המתנדב, כשירותו לשירות מבחינה ביטחונית וכן ייבדק האם יש למתנדב עבר פלילי.
7. עמדת מחב"ש תוצג רק כאשר יש הסתייגות מקבלת מתנדב מסוים. הסתייגות מחב"ש תועבר בכתב ותתויק בתיקו האישי של המתנדב.
8. התייחסות לרישום הפלילי תיעשה לפי הקריטריונים המקובלים לגבי מלש"בים. תוצאת הבדיקה לפי קריטריונים אלה תירשם בתיקו האישי של המתנדב.
9. המתנדב יוזמן לעמוד בפני ועדה רפואית אשר תיבדקהו ותקבע את כושרו לשרת במילואים. תוצאות בדיקת הוועדה יתויקו בתיקו האישי של המתנדב. עם סיום הבדיקות הנ"ל תועבר בקשת ההתנדבות בצירוף התיק האישי להחלטת הסמכות המאשרת.


 


אישור הרשות המאשרת


10. הסמכות לאשר בקשות התנדבות לשירות מילואים הוקנתה לבעלי התפקידים הר"מ:-
א. השליש הראשי - לגבי חוגרים לשעבר.
ב. ראש מנה"ס - לגבי קצינים לשעבר.
ג. ראש מינהל גיוס - לגבי מתנדבים שלא שירתו מעולם ב-צה"ל.
11. החלטת הסמכות המאשרת תינתן בכתב ע"ג טופס הבקשה ותועבר ללשכת הגיוס, אשר בה הוגשה בקשת ההתנדבות.
 
12. החלטה על אישור התנדבות תובא לידיעת המתנדב ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ב´ לפקודה זו.
13. החלטה על אי אישור ההתנדבות תובא לידיעת המתנדב ע"ג טופס, שדוגמתו ניתנת בנספח ג´ לפקודה זו.
14. החלטה בדבר גיוס מתנדב לשירות חובה ב-צה"ל תועבר לידיעת המתנדב ע"ג צו פוקד.שיבוץ


15. מתנדב, שהתנדבותו לשירות מילואים אושרה, יוצב ל-ימ"מ ארצי, כדי לשבצו במערך המילואים.
16. מתנדב שהוחלט לגייסו לשירות חובה ב-צה"ל יועבר ל-בקו"ם לשם חיולו.
17. המתנדבים ישובצו בתפקידים שסיווגם עד "סודי". שיבוץ לתפקיד שסיווגו גבוה מ"סודי" יחייב קבלת אישור נפרד של מחב"ש.מעמד לפי חוק שירות ביטחון ופקודות הצבא


18. בתקופה, בה יימנה המתנדב עם כוחות המילואים עפ"י התנדבותו, ייחשב המתנדב לחייל מילואים ב-צה"ל לפי חוק שירות ביטחון לכל דבר ועניין ותחולנה עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות מילואים, לפי כל דין ולפי פקודות הצבא.


שחרור משירות וביטול ההתנדבות


19. מי שהתנדב לשירות מילואים יימנה עם כוחות המילואים עד לתום שעת החירום (כמוגדר בסעיף 2 לעיל), ולא ישוחרר מהשירות אלא בתנאים ה-ר"מ:-
א. אם הורתה הסמכות המאשרת בהוראה לפי הנוסח הניתן בנספח ד´ לפקודה זו על שחרורו של החייל לפני תום תקופת השירות אליה התנדב.
ב. אם מסר המתנדב למפקדו הודעה בכתב על רצונו להשתחרר מהשירות; במקרה זה ישוחרר מהשירות לא יאוחר מתום 72 שעות לאחר שמסר את ההודעה.
20. תוקף ההתנדבות יפקע מאליו עם סיום מצב החירום כמוגדר בסעיף 2 לעיל.הארכה של תקופת התנדבות


21. מתנדב, אשר סיים את תקופת שירותו עפ" התנדבות, יהיה רשאי להגיש בקשת התנדבות לתקופה נוספת. הארכת ההתנדבות תיעשה ע"י הגשת בקשת התנדבות חדשה ואישורה ע"י הסמכות המאשרת, כמפורט בפקודה זו.
 


נספח א´ לפקודה 31.0115


הצהרת התנדבות לכוחות המילואים של צה"ל
לפי סעיף 13 לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) (להלן - "החוק") ותקנה 3 לתקנות שירות ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), תשל"ד1974-.
1. הצהרת המתנדב 


אני החתום מטה 
____________________________________________________________ 
 (מספר אישי) (מספר תעודת זהות) (שם משפחה) (שם פרטי) (כתובת מלאה) 


מצהיר בזאת כלהלן:-
א. הואיל ואיני חייב בשירות ביטחון עפ"י החוק ויש ברצוני לשרת, הריני מבקש בזאת להתנדב לשירות בכוחות המילואים של צבא-הגנה לישראל, לתקופה שתחילתה מתאריך ___________________, ואשר תסתיים עם תום שעת החירום.
ב. ידוע לי, כי התנדבותי זאת תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר ע"י שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו לכך.
ג. ידוע לי, שאם תאושר התנדבותי זו, ניתן יהיה לקרוא לי בצו, להתייצב לשירות מילואים כפי שניתן לקרוא ליוצא צבא, הנימנה עם כוחות המילואים, לפי סעיפים  20, 21 ו26- לחוק.
ד. כן ידוע לי, שבמשך כל תקופת השירות, עפ"י התנדבותי זו, אחשב לחייל, הנימנה עם כוחות המילואים של צה"ל לכל דבר ועניין, ויחולו עלי כל הזכויות והחובות החלים על חיילי מילואים ב-צה"ל, לפי כל דין ולפי הוראות הצבא.
ה. להלן הנימוקים לבקשתי _________________________________ ______________________________________________________________. 


_____________    _____________
   (תאריך)          (חתימה)  


2. הנ"ל עבר ועדה רפואית בתאריך________________. 


ם נקבע ככשר לשירות, פרופיל ______ סעיפי ליקוי _______. 
ם נקבע כבלתי כשר לשירות (פרופיל 21), סעיפי ליקוי _______. 


ם נקבע כבלתי כשר ארעי לשירות (פרופיל 24), סעיפי ליקוי_________. 


___________     _____________
  (תאריך)          (חתימה)  


___________________________
 (פרטי יו"ר הוועדה הרפואית)
ם  סמן * במשבצת המתאימה.


3. אישור הסמכות המאשרת - 


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13  (ג´) לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב), כפי שהואצלה לי ע"י שר הביטחון, הריני מאשר בזאת את התנדבותו של המתנדב הנ"ל לשירות בכוחות המילואים של צבא-הגנה לישראל לתקופה המפורטת בהצהרתו.


___________    ______________
  (תאריך)         *(חתימה)  


_______________ 
*ייחתם ע"י:- 
 ראש מנה"ס 
 השליש הראשי 
 ראש מינהל גיוס 
 (לפי העניין)
 


נספח ב´ לפקודה 31.0115
************
*      סמל      *
*     צה"ל      *
************
לשכת גיוס איזורית
אל:__________________ 


אישור ההתנדבות לשירות מילואים בשעת חירום*א"נ,
1. השליש הראשי, ראש מנה"ס, או ראש מינהל גיוס החליטו לאשר בקשתך להתנדב לשירות מילואים.
2. עליך להתייצב מייד בלשכת הגיוס ________________________ לשם חיולך.


מפקד לשכת הגיוס*המכתב יהיה אישי ויודפס במכונת כתיבה
 


נספח ג´ לפקודה 31.0115


***********
*     סמל      *
*    צה"ל     *
***********


לשכת גיוס איזורית


אל:_________________


אי אישור ההתנדבות לשירות מילואים בשעת חירום
 


א"נ,
1. השליש הראשי, ראש מנה"ס או ראש מינהל גיוס החליטו לא לאשר בקשתך להתנדב לשירות מילואים מסיבת _________________________.
2. אנו מודים לך על התנדבותך.


מפקד לשכת הגיוס*המכתב יהיה אישי ויודפס במכונת כתיבה.
 


נספח ד´ לפקודה 31.0115


הוראה בדבר שחרורו של מתנדב לשירות ביטחון לפני תום תקופת ההתנדבות


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 סעיף משנה (ה) לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959- (נוסח משולב), כפי שהואצלה לי ע"י שר הביטחון, אני מורה בזה על שחרורו של החייל:- 


________________________________________________________ 
  (מספר אישי)   (דרגה)   (שם משפחה ושם פרטי)   (יחידה)   (חיל) 


משירות מילואים אליו התנדב. 


החייל ישוחרר ביום ___________________________.___________   ____________
  (תאריך)       *(חתימה) 


_______________ 
*ייחתם ע"י:- 
 ראש מנה"ס 
 השליש הראשי 
 ראש מינהל גיוס 
 (לפי העניין)

השארת תגובה

Leave a Message