31.0117 – שחרור או פיטור חייל שלא בפניו

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


1. פקודה זו קובעת את הנהלים לביצוע שחרורו של חייל או לביצוע פיטורו שלא בפניו, וזאת כהשלמה    לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, לפ"מ 31.0103 ולפ"מ 31.0107.הגורם המוסמך


 תוקף סעיף 2 מ ה- 22 בספטמבר 99


2. הגורם המוסמך להורות על שחרורו של חייל שלא בפניו (להלן - שש"ב), ועל פיטור חייל שלא בפניו (להלן - פש"ב), הוא מי ששר הביטחון אצל לו מסמכותו, לפי הקבוע בסעיף 36 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1986-, וכמפורט להלן:
א. שש"ב ופש"ב - חיילים בשירות סדיר
1) הרמטכ"ל - לגבי קצינים בכל הדרגות.
2)  ראש אכ"א - לגבי קצינים שדרגתם סא"ל, לכל היותר.
3)  רח"ט הסגל או חטיבת הסגל-רע"ן תו"ב  - לגבי נגדים וקצינים שדרגתם רס"ן, לכל היותר.
4)  הקשל"ר או סגנו - לגבי חוגרים שדווחו כנפקדים או כעריקים.
5)  מפקד הבקו"ם או בקו"ם-רע"ן תגבורת המילואים - לגבי חוגרים בשירות חובה.
6)  בקו"ם-רע"ן תו"ש מילואים - לגבי חיילים הנמצאים בעבודות שירות או בכלא אזרחי.
ב. פש"ב - חיילים בשירות מילואים
1) ראש אכ"א - לגבי קצינים בכל הדרגות.
2) רח"ט הסגל או חטיבת הסגל-רע"ן תו"ב  - לגבי נגדים וקצינים שדרגתם סא"ל, לכל היותר.
3)   מפקד הבקו"ם, בקו"ם-רע"ן תגבורת המילואים או בקו"ם-רע"ן תו"ש מילואים - לגבי חוגרים  
 בשירות מילואים.
              חוגרים בשירות מילואים, המפוטרים במסגרת פיטור שנתון תורן, יפוטרו כמפורט              
              בפ"מ 31.0107.
3. ההחלטה על ביצוע שש"ב או ההחלטה על ביצוע פש"ב יינתנו רק לאחר שהגיעו מועד שחרורו או         מועד פיטורו של החייל לפי חוק שירות ביטחון, או כשניתנה החלטה של הגורם המוסמך, לפי החוק, לשחררו או לפטרו. יודגש, כי ההחלטה על שחרורו של חייל או על פיטורו, וההחלטה על ביצוע שש"ב או על ביצוע פש"ב הן שתי החלטות נפרדות.


 


 


עקרונות מנחים


4. עקרונות מנחים למצבים בהם יורה הגורם המוסמך על שש"ב ועל פש"ב (וזאת לאחר החלטת פוקד, כי החייל ישוחרר או יפוטר משירות) הם:
א. החייל אינו יכול, מסיבות שאינן תלויות בו, להתייצב לשם שחרורו או לשם פיטורו (כגון חייל המוצב לר"ם 2).
ב. לא ניתן ליצור קשר עם החייל, על מנת להורות לו להתייצב לשם שחרורו או לשם פיטורו (כגון חייל השוהה בחו"ל).
ג. החייל מסרב להתייצב לשם שחרורו או לשם פיטורו, וקיים קושי בהבאתו לשם שחרור או לשם פיטור (כגון חייל נפקד או חייל עריק).
5. החלטת הגורם המוסמך תהיה פרטית לגבי כל חייל וחייל
תהליך שחרור או פיטור חייל שלא בפניו


תוקף סעיף 6 מה- 22 בספטמבר 99


6. יחידה (ובכלל זה בתי כלא ור"מות) הסוברת שחייל המוצב בה עומד בכללים לשש"ב או בכללים לפש"ב תפנה בכתב, בצירוף כל המסמכים אודות החייל, לגופים האלה:
א. חטיבת הסגל-ענף תו"ב - לגבי קצינים בשירות סדיר ובשירות מילואים.
ב. חטיבת הסגל-מנהל הנגדים - לגבי נגדים.
ג. בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-תא פטור - לגבי חוגרים בשירות חובה הנמצאים בעבודות שירות או בכלא אזרחי, ולגבי חוגרים בשירות מילואים.
ד. בקו"ם-ענף התגבורת למילואים-מדור השחרורים - לגבי חוגרים בשירות חובה, למעט האוכלוסיות המפורטות בסעיף משנה ג לעיל.
7. החליט הגורם המוסמך על שחרורו של חייל שלא בפניו או על פיטורו שלא בפניו - יבוצע ההליך          בתוך ארבעים ושמונה שעות, לכל היותר, תוך הוצאת אסמכתה מתאימה.שחרור משירות סדיר


תוקף סעיפים 8 ו- 9 מה- 22 בספטמבר 99


8. חייל ששוחרר משירות סדיר שלא בפניו יועבר לסוג שירות "מילואים" על ידי בקו"ם-מדור                      השחרורים, ויוצב לגורם המתאים, כמפורט להלן:
א. בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-ממ"א 800 - לגבי חוגרים.
ב. חטיבת הסגל-ימ"ם הקצינים 7061 - לגבי קצינים.
9. בקו"ם-ענף תו"ש מילואים-ממ"א 800 - לגבי חוגרים או חטיבת הסגל-ימ"ם הקצינים 7061 - לגבי        קצינים ישמשו כיחידות מעבר לחיילים אלה. יחידות המעבר אחראיות לזמן חיילים אלה להתייצב      בהקדם האפשרי, ולשבצם למערך המילואים לפי הנחיות אכ"א-חטיבת תומכ"א-עתכ"א מילואים.10. אם החייל שוהה פיזית במתקן צבאי (כגון ר"ם 2), באחריות מפקד המתקן לדאוג לפעולות האלה:
א. להזדכות על ציוד צבאי יחידתי שהחייל חתום עליו ביחידתו.
ב. להזדכות על הציוד הצבאי שקיבל החייל בשרשרת החיול בבקו"ם.
ג. להחלפת תעודות קצין בשירות סדיר או חוגר בשירות סדיר, לתעודות קצין בשירות מילואים או    חוגר בשירות מילואים.פיטור משירות סדיר ומשירות מילואים


11. חייל שפוטר משירות סדיר או משירות מילואים יועבר, רישומית, לסוג שירות "פטור", על ידי הגוף       האמור בסעיף 6 לעיל.
12. אם החייל שוהה במתקן צבאי, באחריות מפקד המתקן לדאוג לפעולות האלה:
א. להזדכות על ציוד צבאי יחידתי שהחייל חתום עליו ביחידתו.
ב. להזדכות על הציוד הצבאי שקיבל החייל בשרשרת החיול בבקו"ם.
ג. להחלפת תעודות החייל בתעודת פטור.חובת ההודעה לחייל


13. הגורם האחראי לשחרור החייל או לפיטורו, כאמור בסעיף 6 לעיל, ישלח מכתב בדואר רשום                  לכתובתו האזרחית של החייל, ובו יודיעו על שחרורו או על פיטורו, שנעשו שלא בפניו. דוגמת           המכתב ניתנת בנספח לפקודה זו. שהה החייל במתקן צבאי - יועבר אליו המכתב דרך מפקד המתקן.אפיון במערכת הממוכנת


14. שחרורו של חייל שלא בפניו או פיטורו שלא בפניו יוזנו לרישומת הממוכנת, בסיבת הצבה נפרדת,        לרבות רישום הגורם שאישר את הפש"ב או את השש"ב.בקרה


תוקף סעיף 15 מה- 22 בספטמבר 99


15. מקשל"ר-מדור בקרת הרשומת אחראי לוודא את תקינות הרשומת הממוכנת של חיילים המשוחררים      או המפוטרים שלא בפניהם.תוקף הנספח מה- 22 בספטמבר 99
נספח לפ"מ 31.0117יח´ ד.צ. ___________
סימננו   ___________
טלפון    ___________
תאריך   ___________ הודעה בדבר שחרור או פיטור*לכבוד: 


_____________


16.      בתאריך__________ הוחלט על פיטורך משירות ביטחון/שחרורך משירות סדיר.*
17.      מאוחר יותר החליט הגורם המוסמך על ביצוע פיטור שלא בפניך/שחרור שלא בפניך*, ומתאריך זה            
     אינך נמנה/ית* עוד על כוחות המילואים/הכוחות הסדירים* של צה"ל.
18.      מובא בזה לידיעתך, כי אי הימצאות תעודת פטור/תעודת מילואים* ברשותך אינה משנה את עובדת       
     היותך פטור משירות ביטחון/חייב בשירות מילואים*, וכי כל שימוש שתעשה בתעודות הצבאיות             
     הנמצאות ברשותך הינו שלא כדין, ומשמעותו, בין היתר, התחזות.
19.      אם ברצונך בתעודת פטור או בתעודת הערכה לחייל המשתחרר, עליך לפנות לבקו"ם 377 -ענף                 
     התגבורת למילואים-מדור השחרורים-תא הניהול והמעקב עם תעודת המילואים או עם תעודת הקצין          
     או תעודת החוגר בשירות סדיר שברשותך. אם ברצונך בתעודת קצין במילואים או בתעודת חוגר               
     במילואים, עליך לפנות לחטיבת הסגל 899 -מדור הרישום עם תעודת הקצין או עם תעודת החוגר             
     בשירות סדיר שברשותך.
      במידה ואין ברשותך את התעודות הנ"ל, עליך להביא תצהיר חתום על ידי עורך דין או על ידי רשם         
    בית משפט שמאמת כי אין בידיך כל תעודה צבאית.
20.     בבואך לבקו"ם-מדור השחרורים, נא הבא עימך את ציודך הצבאי, ולא - יינקטו נגדך צעדים                        
    משמעתיים.


____________________________________________________________ 
(תאריך)         (דרגה)           (שם פרטי)           (שם משפחה)            (חתימה)


* מחק את המיותר

השארת תגובה

Leave a Message