31.0201 תנאי קבלת והארכת שירות קבע

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

הגדרה


1. שירות קבע קצר ושירות קבע ארוך - כהגדרתם בהפ"ע 3.0501 חלק ראשון.כללי


2. כל חייל יוכל להתגייס או להאריך את תקופת התחייבותו לשירות קבע, וזאת אם הוא עומד
   בתנאים המפורטים בפקודה זו, ואם הרמטכ"ל, או מי שהוסמך לכך על ידו (כמפורט בנספח א
   להפ"ע 3.0501), אישרו את התנדבותו לשירות קבע או את הארכת תקופת ההתחייבות שלו
   לשירות קבע.
3. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, לא גויסו לשירות מקבלי קצבת פרישה מצה"ל, שלא קיבלו
   את אישור הממונה על תשלום גמלאות. דוגמת האישור ניתנה בנספח א לפקודה זו.תנאים לקבלה ולהארכת שירות קבע - נגדים וקצינים


4. להלן יפורטו התנאים התנאים לקבלה לשירות קבע ולהארכתו לנגדים ולקצינים-
א. אזרחות ישראלית.
ב. שנות לימוד וסימול עברית - בהתאם לרשימת המקצועות - לגבי נגדים, ושתיים
 עשרה שנות לימוד, לפחות - לגבי קצינים.
ג. גיל:-
1) עד גיל ארבעים - בהתאם להנחיות אכ"א-חטיבת תכנון, המתפרסמות מעת
    לעת.
2) גיוס מועמד, שגילו בין ארבעים לארבעים וחמש שנים, יהיה מותנה באישורה
   של ועדה מיוחדת, שהרכבה: יושב ראש - רמנה"ס, קשל"ר או סגנו, לפי
   העניין, חברים - נציג אכ"א-פרט ונציג החיל אליו מתגייס החייל.
3) לגבי מועמד, שגילו מעל ארבעים וחמש, יש צורך באישור ראש אכ"א, לאחר
    קבלת המלצת הוועדה המיוחדת.
ד. הנגד או הקצין אושרו על ידי ענף אבחון כוח אדם באמ"ן-מחב"ש, לאחר שנבדקו
 בדיקה ביטחונית לגבי כשירותם לשירות בצה"ל, בתפקיד או במקצוע שהם עתידים
 למלא.תוקף סעיף משנה ה´ מה- 13 מאי 96


ה. לא יתקבל לשירות קבע אדם שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון בבית משפט
 או בבית דין צבאי, או שנידון לעונש מאסר בגין עבירה פלילית, וריצה אותו בפועל.
 מנה"ס-הרע"ן המתאים ? לגבי קצינים, או מקשל"ר-ראש  מנהל הנגדים ? לגבי נגדים
 יפנו למשטרת ישראל-מטא"ר-מענ"א, כדי לקבל תדפיס רישום פלילי של המועמד.
 בנוסף לכך, יחתום המועמד על הצהרה, שדוגמתה ניתנת בנספח ב לפקודה זו.
ו. לא מתנהלת נגד המתייחס חקירת מצ"ח. אם קיימת אינדיקציית מצ"ח פתוחה, ניתן
 לאשר גיוס לקבע לפי חוות דעת של פרקליט פיקודי, בתיאום עם מקמצ"ר-מצ"ח.
ז. מתגייס משירות מילואים לשירות קבע, שחלפו שנתיים מאז שחרורו, ושלא היה
 בשירות קבע עשר שנים רצופות, חייב במעבר מכון מיון גיוס לקבע, כמפורט         
 בפ"מ 31.0202.


תוקף סעיף משנה ח´ מה- 13 מאי 96


ח. המועמד לא הוכרז כפושט רגל בתקופה כלשהי לפני גיוסו לשירות קבע, וזאת לפי
 הצערתו, שדוגמתנ ניתנת בנספח ב לפקודה זו. הצהיר המועמד, כי הוכרז כפושט רגל,
 ימציא למנה"ס-הענף המתאים ? לגבי קצינים, או למקשל"ר-מנהל הנגדים ? לגבי
 נגדים העתק מאושר של הפרוטוקולים, שנערכו במהלך חקירותיו על ידי מחלקת
 החקירות של כונס הנכסים הרשמי, ואת העמדתו של כונס הנכסים הרשמי לגבי גיוסו
 לשירות קבע או לגבי הארכת שירות הקבע וכל מידע או מסמך נוסף שיידרש. 
 העתקים מהמסמכים יועברו לאמ"ן-מחב"ש-ענף 2, ולמפצ"ר-ענף יעח"ק. גיוסו לשירות
 קבע מותנה באישור, בכתב, של רמנה"ס ? לגבי קצינים או באישור, בכתב, של
 מקשל"ר ? לגבי נגדים. אישור רמנה"ס או קשל"ר יינתן לאחר מתן חוות דעת
 אמ"ן-מחב"ש-ענף 2, ומפצ"ר-ענף יעח"ק. חייל כנ"ל לא ישובץ בתפקיד, שלו נגיעה או
 עקיפה בכספים.
5. בנוסף לאמור בסעיף 43 לעיל, יחולו לגבי קבלה לשירות קבע והארכתו במקרים המפורטים
   להלן התנאים כלהלן:
תנאי קבלה לשירות קבע קצר ? נגדים-
א. להלן תנאי הקבלה לשירות קבע קצר - נגדים:-
1) כושר בריאותי:-
א) פרופיל רפואי 65, לפחות.
ב) לא יתקבל לשירות קבע נגד, שהפרופיל הרפואי שלו נמוך מ- 65, או
             שסוג הבריאות שלו נמוך מהסף הדרוש למקצועו, אלא לאחר שעבר
             בירור רפואי, ולאחר שנתקבל אישור מאלה:-
(1) מרע"ן מיון רפואי במקרפ"ר, או ממי שהוסמך לכך על ידו ?
             לגבי סעיפי ליקוי גופניים.
(2) מרע"ן קליני במקרפ"ר-ברה"ן, או ממי שהוסמך לכך על ידו   
  - לגבי סעיפי ליקוי נפשיים.
ג) מתגייס משירות מילואים לשירות קבע ייבדק בלשכת הגיוס,
            כמפורט בפ"מ 31.0202.
2) חוות הדעת בתעודות השחרור של הנגד גבוהה "טובה".
3) חייל, המבקש להתגייס משירות מילואים לשירות קבע, והיה בעבר בשירות
   קבע ? תותנה קבלתו בציוני חוות הדעת שהוגשה לגביו, בתנאי שחוות הדעת
   האחרונה שניתנה לגביו על ידי מפקדו, אינה נמוכה מ- 85, ובתנאי שהמפקד,
   החתום בחוות הדעת, המליץ שהנגד ימשיך בשירות קבע.
4) לא יגויס נגד, שצבר למעלה משלושים וחמישה ימי תב"ן שלילי, או שראה
    מנהל הנגדים החליט שלא לגייסו, בגין מספר רב של עבירות בבית דין צבאי,
    בדין משמעתי או בבית משפט אזרחי.  תנאי קבלה לשירות קבע ארוך - נגדים


ב. להלן תנאי קבלה לשירות קבע ארוך - נגדים:-
1) נגד יתקבל לשירות קבע ארוך בתום שלוש שנים, לפחות, של שירות קבע.
2) נגדים, המאריכים את תקופת התחייבותם לשירות קבע עד גיל פרישה, או
   המאריכים את שירותם לתקופה נוספת, שאורכה חמש שנים רצופות, לפחות,
   ייבדקו במלב"ת, בירפ"א או במר"י, לפי העניין. תוצאות הבדיקה יועברו אל
  קצין רפואה פעילה פיקודי או אל קצין רפואה פעילה זרועי, ואלה יוודאו
  שהנגד ייבדק  על ידי ועדה רפואית, ושיש התאמה בין המצב הרפואי העדכני
  לבין הפרופיל וסעיפי הליקוי הקיימים. תוצאות הבדיקה יועברו אל הגוף
  המאשר. אם הפרופיל שנקבע לנגד נמוך מ- 65, יועברו גם פירוט של תוצאות
  הבדיקה. גיוס הנגד מותנה באישור אחד מאלה:-
א) מרע"ן מיון רפואי במקרפ"ר, או ממי שהוסמך לכך על ידו ? לגבי
            סעיפי ליקוי גופניים.
ב) מרע"ן קליני במקרפ"ר-ברה"ן, או ממי שהוסמך לכך על ידו ? לגבי
            סעיפים ליקוי נפשיים.
3) הציון הממוצע בחוות הדעת של שלוש השנים האחרונות, בהערכה הכללית,
        הוא 90, לפחות, וציונו של החוגר אינם נמוכים מ- 85. המפקד, החתום על
        חוות הדעת, המליץ שהחוגר ימשיך בשירות קבע לתקופה של חמש שנים,
        לפחות.
4) בעל מקצוע עיקרי, המתאים לתקן התפקיד המיועד, שרכש סוג מקצוע שני,
         לפחות, במקצועו. חריגה מתנאי קבלה זה תאושר על ידי ראש מנהל הנגדים
         במקשל"ר בלבד.
הודעות על הזנת הארכות שירות קבע יועברו ממנהל הנגדים לאמ"ן-מחב"ש, באמצעות דוח תקופתי, שיופק לגבי כל האירועים הנ"ל שהוזנו.


תנאי קבלה לשירות קבע קצר - קצינים


ג. להלן תנאי קבלה לשירות קבע קצר - קצינים:-
1) כושר בריאותי:-
א) פרופיל רפואי 65, לפחות.
ב) לא יתקבל לשירות קבע קצין, שהפרופיל הרפואי שלו נמוך מ- 65,
            אלא לאחר שעבר בדיקה גופנית, ולאחר שנתקבל אישור מעלה:-
(1) מרע"ן מיון רפואי במקרפ"ר, או ממי שהוסמך לכך על ידו ?
             לגבי סעיפי ליקוי גופניים.
(2) מרע"ן קליני במקרפ"ר-ברה"ן, או ממי שהוסמך לכך על ידו - לגבי סעיפי ליקוי נפשיים.
ג) מתגייס משירות מילואים לשירות קבע ייבדק בלשכת הגיוס,
            כמפורט בפ"מ 31.0202.
2) שתי חוות הדעת האחרונות של הקצין בשירות סדיר היו בציון 17, לפחות,
    ומפקד, שדרגתו גבוהה בשתי דרגות, לפחות, מדרגת הקצין, המליץ  שהקצין
    יתקדם בחיל, בהתאם למסלול השירות ולעקרונות הקידום של החיל.
3) לא יגויס קצין, שצבר למעלה משלושים וחמישה ימי תב"ן, או שהרע"ן 
   המתאים במנה"ס החליט שלא לגייסו, בין מספר רב של עבירות בבית דין
   צבאי, בדין משמעתי או בבית משפט אזרחי.תנאי קבלה לשירות קבע ארוך - קצינים


ד. להלן תנאי קבלה לשירות קבע ארוך - קצינים:-
1) קצינים, המאריכים את תקופת התחייבותם לשירות קבע עד גיל פרישה, או
    המאריכים את שירותם לתקופה נוספת, שאורכה חמש שנים רצופות, לפחות,
    ייבדקו במלב"ת, בירפ"א או במר"י, לפי העניין.תוצאות הבדיקות יועברו אל
    קצין רפואה פעילה זרועי, ואלה יוודאו שהחייל ייבדק על ידי ועדה רפואית,
    ושיש התאמה בין המצב הרפואי העדכני לבין הפרופיל וסעיפי הליקוי.
    תוצאות הוועדה הרפואית יועברו אל הגוף המאשר. אם הפרופיל שנקבענ
    לקצין נמוך מ- 65, יועבר גם פירוט של תוצאות הבדיקות. גיוס הקצין מותנה
    באישור אחד מאלה:-
א) מרע"ן מיון רפואי במקרפ"ר, או ממי שהוסמך לכך על ידו - לגבי
            סעיפי ליקוי גופניים.
ב) מרע"ן קליני במקרפ"ר-ברה"ן, או ממי שהוסמך לכך על ידו - לגבי
            סעיפים ליקוי נפשיים.
2) חוות הדעת (טופס 603), שהוגשו לגבי הקצין בדרגתו הנוכחית, היו בציון 17,
   לפחות.
3) בכל מקרה, מותנות הקבלה לשירות קבע ארוך והארכת השירות בשיקול
    רמנה"ס, באשר למסלול ולתפקידים, שבהם עתיד הקצין לשרת.
הודעות על הזנת הארכות שירות קבע יועברו ממנה"ס לאמ"ן-מחב"ש, באמצעות דוח תקופתי, שיופק לגבי כל האירועים הנ"ל שהוזנו.


6. ראש אכ"א וכן רמנה"ס - לגבי קצינים, וקשל"ר - לגבי נגדים, רשאים לפטור חייל מחובת
 מילוי התנאים המפורטים לעיל, כולם או מקצתם.    


 


´""´
´""´
 
נספח א לפ"מ 31.0201

´""´אישור הממונה על  תשלום הגמלאות - הצהרה
1. אני החתום מטה:- __________________________________________________
                                              (מספר אישי)     (דרגה)     (שם פרטי)         (שם משפחה)
מאשר בזאת, שהובאה לידיעתי משמעותם של סעיפים 21 ו- 31 לחוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות), התשי"ד1954-, כפי שפורסם בהפ"ע 5.0410.


 __________________                                                      ____________________
          (תאריך)                                                                          (חתימת החייל)אני:-  ____________________________________________________חתם על הצהרה זו בפניי.
         (מספר אישי)          (דרגה)            (שם פרטי)         (שם משפחה)


 __________________                                                      ____________________
          (תאריך)                                                                          (חתימת החייל)


´""´
´""´
 
נספח ב לפ"מ 31.0201

´""´

תוקף נספח ב´ מה- 13 מאי 96
הצהרת מתגייס לשירות קבע בדבר הכרזה כפושט רגל ובדבר רישום פלילי

הריני מכריז כי:-
א. מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל/הוכרזתי בעבר כפושט רגל*.
ב. מעולם לא נרשם בענייני פרט ברישום הפלילי הנוגע לעבירה שיש עימה קלון, ולא נגזר עליי
 עונש מאסר שריציתי בפועל.


          _______________________________________________________________________________
           (מספר אישי)            (דרגה)          (שם פרטי)          (שם משפחה)             (תאריך)           (חתימה)

*מחק את המיותר.

*אם הצהיר המתגייס לשירות קבע, כי פשט את הרגל, יש לצרף העתק מאושר של הפרוטוקולים שנערכו במהלך החקירות של כונס הנכסים הרשמי, וכן את עמדתו של כונס הנכסים הרשמי באשר לגיוסו לשירות קבע.

השארת תגובה

Leave a Message