בית  »  פקודות מטכ"ל   »   31.0213 – התנדבות לשירות סדיר ? גברים ונשים שאינם חייבים שירות ביטחון

31.0213 – התנדבות לשירות סדיר ? גברים ונשים שאינם חייבים שירות ביטחון

| 24/08/2005 | פקודות מטכ"ל

כללי


        תוקף סעיף 1  מה15- אוק´ 81


1. פקודה זו מתבססת על תקנות שירות ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), תשל"ד- 1974, ומטרתה - לפרט את נוהל ההתנדבות לשירות ביטחון של גברים ונשים, שאינם חייבים בשירות ביטחון. אין הפקודה עוסקת בהתנדבות לשירות סדיר של יוצאי צבא, אשר אינם חייבים בשירות ביטחון מסיבות רפואיות. במתנדבים כאלו, עוסקת הק"א ק- 31-01-04הגדרת אוכלוסייה


2. פקודה זו מתייחסת לגברים ונשים, שאינם חייבים בשירות ביטחון מהסיבות המפורטות ב-פ"מ 31.0102, מלבד אלה שפוטרו מסיבות רפואיות.תנאים מוקדמים


               תוקף סעיף 3  מה15- יוני 78


3. על המבקש להתנדב לשירות סדיר, לפי פקודה זו, למלא אחר שני התנאים ה-ר"מ גם יחד:-
א. על המתנדב להיות בגיל 18 שנה לפחות (לפי שיטת החישוב המפורטת בסעיף  (22) לחוק שירות הביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב) להלן החוק, אולם אם טרם הגיע לגיל 18 כאמור, אך כבר מלאו לו 17 שנים תמימות (היינו שלא עפ"י שיטת החישוב שבחוק) יוכל להתנדב, אם הוריו או אפוטרופוסיו נתנו את הסכמתם לכך בכתב.
ב. המתנדב כשר לשירות ביטחון.הגשת בקשת התנדבות


4. המבקש להתנדב לשירות סדיר יחתום על הצהרת התנדבות בהתאם לנוסח הניתן בנספח א´ לפקודה זו, ובה ימלא את תקופת השירות אליה הוא מבקש להתנדב.
5. תקופת השירות, שאליה יהיה המבקש רשאי להתנדב, לא תהיה קצרה מתקופת השירות אשר בה חייב לפי סעיפים 11  (לגבי גבר) או 12  (לגבי אישה) לחוק, יוצא צבא בגילו של המבקש.
6. הסמכות המאשרת, כפי שהוגדר להלן, רשאית לאשר התנדבות לתקופת שירות סדיר קצרה מהנאמר בסעיף 5 לעיל, אם מצאה לעשות כך מטעמים מיוחדים.


              תוקף סעיף 7  מה1- אפר´ 77


7. בקשת ההתנדבות תוגש ללשכת הגיוס האזורית.אישור הבקשה


תוקף סעיף 8  מה1- אפר´ 77


8. בקשת ההתנדבות, עם תיקו האישי של החייל וטופס 7100, שבו תיקבע כשירותו או אי כשירותו של המועמד עפ"י הפרופיל הרפואי, תועבר לאישור הסמכות המאשרת את ההתנדבות כלהלן:-
א. השליש הראשי - לגבי חיילים לשעבר.
ב. ראש מנה"ס - לגבי קצינים לשעבר.
ג. ראש מרכז גיוס - לגבי יוצאי צבא, שטרם שירתו ב-צה"ל.
9. אם החליטה הסמכות המאשרת לאשר את ההתנדבות, יחתום בעל הסמכות אישית על טופס הבקשה במקום המיועד לכך ויורה על חיולו של המתנדב והצבתו ליחידה המתאימה.
10. למניעת ספק יובהר בזה, כי הצהרת ההתנדבות לשירות סדיר תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו אושרה הצהרת ההתנדבות ע"י הסמכות המאשרת ורק לאחר מועד זה ניתן יהיה לקרוא למתנדב להתייצב לשירות סדיר.רישום


11. למתנדב תימסר תעודת חייל או קצין בה תוטבע (בחלק הנושא את תמונת בעל התעודה) חותמת "מתנדב".
מעמד לפי חוק שירות ביטחון ופקודות הצבא
12. בתקופת השירות הסדיר עפ"י התנדבותו, ייחשב המתנדב לחייל בשירות סדיר ב-צה"ל עפ"י החוק לכל דבר ועניין, ויחולו עליו כל הזכויות והחובות החלות על חייל בשירות סדיר לפי כל דין ולפי פקודות הצבא.שחרור מוקדם


13. מי שהתנדב לשירות סדיר ישרת עד תום תקופת השירות אליה התנדב, אלא אם כן הורתה הסמכות המאשרת בהוראה לפי הנוסח הניתן בנספח ב´ לפקודה זו על שחרורו של החייל לפני תום תקופת השירות הסדיר אליה התנדב.
 


נספח א לפקודה  31.0213


הצהרת התנדבות לכוחות הסדירים של צה"ל


לפי סעיף 13 לחוק שירות ביטחון, תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) ("להלן החוק") ותקנה 1 לתקנות שירות
ביטחון (התנדבות לשירות ביטחון), תשל"ד - 1974.
1. הצהרת המתנדב
 
אני החתום מטה:- 
_________________________________________________________ 
  (מס´ אישי)  (מספר ת"ז)  (שם משפחה)  (שם פרטי)  (כתובת מלאה)


מצהיר בזאת כלהלן:-
א. הואיל ואיני חייב בשירות ביטחון עפ"י החוק ויש ברצוני לשרת, הריני מבקש להתנדב לשירות בכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל לתקופה של___________________ חודשים, שתחילתם מן המועד שייקבע לכך ע"י הרשות הצבאית המוסמכת.
ב. ידוע לי, כי התנדבות זו תיכנס לתוקפה רק מהמועד בו תאושר ע"י שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו לכך.
ג. ידוע לי, שאם תאושר התנדבותי זו, אהיה חייב להתייצב לשירות במועד שייקבע ולשרת את מלוא תקופת השירות אליה התנדבתי, אלא אם כן אשוחרר קודם לכן ע"י שר הביטחון או מי שהוסמך על ידו לכך.
ד. כן ידוע לי, שבמשך כל תקופת השירות עפ"י התנדבותי זו אחשב לחייל בשירות סדיר ב-צה"ל לכל דבר ועניין ויחולו עלי כל הזכויות והחובות החלות על החיילים בשירות סדיר ב-צה"ל לפי כל דין ולפי הוראות הצבא.
ה. להלן הנימוקים לבקשתי:- 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  ____________   ____________
      (תאריך)           (חתימה) 
 
נספח ב לפקודה 31.0213


הוראה בדבר שחרורו של מתנדב לשירות ביטחון לפני תום תקופת ההתנדבות


בתוקף הסמכות שהועברה לי ע"י שר הביטחון לפי סעיף 13  (א) לחוק שירות ביטחון, תשי"ט ? 1959 (נוסח משולב), אני מורה בזה על שחרורו שלח החייל : -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     (מס´ אישי)     (דרגה)     (שם משפחה ושם פרטי)     (יחידה)     (חיל) 
מן השירות הסדיר אליו התנדב.
החייל ישוחרר ביום____________.
      _____________        ___________  תאריך              חתימה


__________
*ייחתם ע"י:- 
ראש מנה"ס,
השליש הראשי 
ראש ענף גיוס ב- קו"ם, 
(לפי העניין).
            


תוקף סעיף ב´  מה1- אפר´ 77
ב. אישור הסמכות המאשרת -


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13  (ג) לחוק שירות ביטחון, תשי"ט1959-  (נוסח משולב), שהועברה לי ע"י שר הביטחון, הריני מאשר בזאת את התנדבותו של המתנדב הנ"ל לשירות בכוחות הסדירים של צבא-הגנה לישראל המפורטת בהצהרתו.
______________   ______________
     תאריך           חתימה**  **ייחתם ע"י:- 
ראש מנה"ס 
השליש הראשי 
ראש ענף גיוס, 
(לפי העניין).

השארת תגובה

Leave a Message