31.0307 – נוהל הצבה-שירות מילואים

| 24/08/2005 | מאמרים בנושא פקודות מטכ"ל

כללי             תוקף סעיף 1  מה10- דצמ´ 871. גורם מציב – מיתקן, הכפוף למטכ"ל אכ"א או למפקדת פיקוד או למפקדת זרוע או למפקדת קצין חיל ראשי.
2. פקודה זו מפרטת נוהל הצבה של חיילי מילואים.
3. הצבת חיילי מילואים בשירות פעיל תבוצע בהתאם לפ"מ 31.0302.     תוקף סעיפים 4 ו5-  מה10- דצמ´ 874. חיילי מילואים יוצבו לפי אחת האפשרויות:-
א. בהצבה פיזית – טופס 616.
ב. בהצבה חזויה – טופס 616-1.הגורם המציב יתן עדיפות להצבה פיזית.
5. חיילים המוצבים למאגרי בקו"ם יוצבו ע"י בקו"ם, ישירות ולא באמצעות מקשל"ר-מסו"ר.
6. באחריות הגורם המציב לוודא ביצוע ההצבות.
נוהל ביצוע הצבה7. הצבה פיזית:-
   תוקף סעיף משנה א´  מה10- דצמ´ 87א. הוראת הצבה פיזית תועבר ע"י הגורם המציב למקשל"ר-מסו"ר או למרש"ם המתאים על טופס 616.
ב. פעולות היחידה הגורעת:-
1) תזמן את החייל בצו קריאה להתייצב ביחידה, לקבלת צו הצבה.
     תוקף סעיף משנה ב סעיף קטן 2  מה21- אוק´ 90
2) תוודא, שאין כל תלונה תלויה ועומדת נגד החייל. אם קיימת תלונה כזו, תוודא היחידה הגורעת, שהחייל יועמד לדין בפני קצין שיפוט, לפני שיגורו ליחידה המקבלת.
3) תמסור לחייל צו הצבה (טופס 522) ליחידה החדשה, בצירוף הסבר על סיבות ההעברה.
4) החייל יחויב, במידת האפשר, להתייצב ביחידה החדשה באותו יום.
 
5) היחידה הגורעת תשלח, בדואר רשום, ליחידה המקבלת העתק מצו ההצבה באותו יום, שבו נמסר הצו לחייל.
6) התקבל אישור היחידה המקבלת על התייצבות החייל, תפעל היחידה כלהלן:-
א) תעביר בדואר רשום את מסמכי החייל.
ב) תפעל לפי הרשום ביומן השינויים.
ג. פעולות היחידה המקבלת:-
1) התייצב החייל במועד, תפעל היחידה כלהלן:-
א) תאשר ליחידה השולחת את התייצבות החייל.
תוקף סעיף משנה ג´ 1) ב)  מה10- דצמ´ 87
ב) תדווח למקשל"ר-מסו"ר או למרש"ם המתאים על קליטת החייל.
ג) תפעל לפי הרשום ביומן השינויים.
2) לא התייצב החייל במועד, תפעל היחידה בהתאם לאמור בפ"מ 31.0513 ותכריז על נפקדות החייל.
תוקף סעיף משנה ד´  מה10- דצמ´ 87
ד. עקב הזנת טופס 616, תופק פקודת הצבה, אשר תופץ ליחידה המקבלת וליחידה הגורעת.
8. הצבה חזויה –
תוקף סעיפי משנה א עד ה  מה10- דצמ´ 87
א. ככלל ישתמש הגורם המציב בהצבה חזויה לגבי שינוי שיבוץ של חיילים בודדים, או כאשר החלטת השיבוץ התקבלה ע"ס מסמכים, כגון: בקשות פרט או הוראות מיוחדות.
ב. הוראת הצבה חזויה תועבר ע"י הגורם המציב למקשל"ר-מסו"ר ע"ג טופס 616-1.
ג. בעקבות קבלת דיווח זה יועברו ע"י מקשל"ר פקודות הצבה חזויות ליחידה הגורעת וליחידה המקבלת.
ד. החייל יזומן להתייצב ביחידה הגורעת. עם התייצבות החייל יוסבר לו שנקבע, כי הוא יוצב ליחידה אחרת, ויימסר לו צו הצבה ליחידה המקבלת. החייל יישלח להתייצב, בו ביום, ביחידה המקבלת.
ה. התייצב החייל ביחידה המקבלת, תאשר זו את התייצבותו ליחידה הגורעת ותעביר דיווח קליטה למקשל"ר-מסו"ר. עקב דיווח הקליטה יוצב החייל ליחידה המקבלת.
ו. היחידה הגורעת תעביר את מסמכיו האישיים של החייל ליחידה המקבלת, עם קבלת אישור ההתייצבות.
9. הצבת משתחררים משירות סדיר ומחוילי שלב ב´:-
א. חייל משוחרר משירות סדיר יוצב ע"י בקו"ם ליחידת רישום או לרשימה מקובצת.
ב. החייל ישוגר להתייצב ביחידה המקבלת ביום השחרור (לגבי מחוילי שלב ב´- ביום הגיוס) או למחרתו. 
אם לא הסתיים תהליך ההצבה כאמור, ישוגר החייל לביתו ויזומן להמשך ההצבה למועד, שלא יהיה מוקדם מ7- ימים ממועד שחרורו.
ג. החייל יצויד בצו הצבה, ומסמכיו האישיים יועברו בדואר רשום ליחידה המקבלת.
10. הצבת חיילי מילואים בעלי פרופיל 24 –
תוקף סעיף משנה א´  מה10- דצמ´ 87
א. חייל, שנקבע לו פרופיל 24, יוצב ע"י מקשל"ר, כאמור בפ"מ 32.0403.
ב. היחידה, ממנה נגרע החייל, תשלח את מסמכיו האישיים ליחידה אליה הוצב בדואר רשום, וכן תודיע לחייל במכתב רשום על הצבתו ליחידה החדשה.
11. הצבת חיילים שבידם צו קריאה לשמ"פ:- יחידה, שקיבלה צו הצבה לחייל, אשר התש"מ בו מוקדם מתאריך ההתייצבות לשירות  שמופיע בצו הקריאה, הנמצא בידי החייל, והחייל נקרא לשירות שנתי לתקופה של 7 ימים לפחות, תפעל כך:-
א. אם ניתן לוותר על שירותו של החייל, תבוצע ההצבה בתש"מ הנקוב בצו ההצבה, והיחידה תבטל את צו הקריאה, הנמצא בידי החייל.
ב. אם לא ניתן לוותר על שירותו של החייל, תפנה היחידה אל הגורם המציב בבקשה לדחות את התש"מ למועד מאוחר יותר, אחרי מועד סיומו של שירות המילואים המתוכנן. העתק ממכתב זה יישלח לידיעת היחידה המקבלת.
ג. החליט הגורם המציב להיענות בחיוב לבקשת היחידה הגורעת, יבטל את פקודת ההצבה הקודמת ויוציא פקודת הצבה חדשה, בה יצוין התאריך החדש.
ד. החליט הגורם המציב לענות בשלילה על בקשת היחידה – יודיע לה על כך בכתב. העתק ממכתב זה יופנה גם ליחידה המקבלת.
ה. לא תגיע כל תשובה מהגורם המציב עד ליום שירות המילואים, יבצע חייל המילואים ביחידתו (הגורעת) את השירות, כפי שתוכנן. במקרה זה יוצב החייל רק לאחר סיום שירות המילואים.
ו. לא תאושר יותר מדחייה אחת של תש"מ הצבה לפי פקודה זו.תוקף סעיפים 12 ו13-  מה10- דצמ´ 8712. הצבות חיילים מחוץ למסגרת סמכות התגבורת – 
הצבות חיילים מסמכות אחת לשנייה ייעשו עפ"י פנייה מוקדמת לבקו"ם – ענף תו"ש ובאישורו.
13. חיילים יוצבו ביחידות שבתחום הפיקוד או ביחידות הכפופות לקצין החיל הראשי, בתנאי שההצבה אינה גורמת לשינוי במסגרת התגבורת של החיילים.

השארת תגובה

Leave a Message


נושאים מומלצים